آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

دریافت

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

117
فرمت فایل

docx
حجم فایل

586 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

164

51,700 تومان
آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول :کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 4 2-1 بیان مساله 5 3-1 تاریخچه موضوع. 7 4-1دلایل انتخاب موضوع. 9 5-1اهمیت تحقیق. 9 6-1 اهداف تحقیق: 10 7-1 فرضیه های تحقیق. 11 8-1  جمع آوری اطلاعات: 12 9-1 قلمرو موضوعی: 12 10-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 12 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه 15 2-2 مفهوم آموزش.. 16 3-2 ماهیت و محتوای آموزش.. 17 4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت.. 17 1-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی. 17 2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران. 19 3-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی. 20   5-2مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21 6-2 آموزش قبل از خدمت: 22 1-6-2 آموزش کوتاه مدت.. 22 2-6-2 آموزش های بلند مدت.. 22 7-2 آموزش ضمن خدمت: 23 8-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان. 25 9-2 اصول آموزش ضمن خدمت.. 29 10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت.. 32 1-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان. 32 2-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف.. 34 3-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت.. 36 11-2 الگو های آموزش ضمن خدمت.. 36 12-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان. 41 13-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت.. 43 14-2 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت.. 45 15-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50 16-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56 17-2 آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57 18-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59 19-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59 20-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60 21-2 تئوری نمایندگی: 66 22-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69 23-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71 24-2 مروری بر تحقیقات انجام شده: 73 1-24-2 در خارج از کشور: 73 2-24-2 در داخل کشور: 77 25-2 خلاصه فصل دوم: 80 فصل سوم :روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه 82 2-3 تهیه وتنظیم فرضیه 82 3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 83 4-3 جمع آوری اطلاعات.. 85 1-4-3 جامعه آماری. 85 2-4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 85 5-3 روش نمونه گیری. 86 6-3 اندازه نمونه 87 7-3 طبقه بندی اطلاعات.. 88 8-3 اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش.. 89 9-3 طرح آماری. 91 10-3 آزمون تک متغیری مجذور کای. 91 11-3 توزیع تی – استیودنت.. 92 12-3  اعتبار پرسشنامه 93 13-3 پایایی آزمون. 93 1-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94 2-13-3  مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96 3-13-3مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97 4-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98 5-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99 6-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100 14-3  قلمرو پژوهش.. 101 15-3خلاصه فصل. 101 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه 103 2-4 آمار توصیفی: 103 1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان. 104 2-2-4آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108 3-4  آزمون فرضیه های تحقیق. 108 1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 108 2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 110 3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 111 4-3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: 112 5-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: 114 6-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: 115 4-4 آزمون كای-دو : 116 5-4 آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119 6-4 آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122 7-4  نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه 123 8-4 خلاصه فصل. 126 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه 128 2-5 مرور چارچوب تحقیق. 128 3-5 نتیجه گیری. 129 4-5 نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130 5-5 محدودیتهای تحقیق. 132 6-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 132 7-5 پیشنهادهای عملی تحقیق. 133 پیوستها پیوست الف) : پرسشنامه 135 منابع و ماخذ منابع فارسی: 141 منابع لاتین: 142 چکیده انگلیسی: 149               جدول 1-2 رویکردهای آموزش ضمن خدمت اشریج. 40 جدول 2-2 برداشت جدید از جایگاه ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی. 48 جدول 3-2 چهار سطح ارزشیابی در الگوی كرك پاتریك. 50 جدول 4-2 برنامه های آموزشی جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 88. 63 جدول 1-3 مشخصات جامعه آماری. 88 جدول 2-3 تعداد کل نمونه و توزیع پرسشنامه بر حسب.. 89 جدول4-3 توزیع افراد را به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90 جدول 5-3  توزیع افراد نمونه را به تفکیک مدرک تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90 جدول 1-4 اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105 جدول 2-4 :رشته تحصیلی آزمودنی ها 106 جدول 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107 جدول 4-4: پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108 جدول 5-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه اول. 109 جدول 6-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه دوم 110 جدول 7-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه سوم 112 جدول 8-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه چهارم 113 جدول 9-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه پنجم 114 جدول 10-4:آزمون تی- استیودنت برای فرضیه ششم 116 جدول 11-4  :آزمون کای – دو برای پاسخ دهندگان بخش دولتی. 117 جدول 12-4  :آزمون کای – دو برای پاسخ دهندگان بخش خصوصی. 118 جدول 13-4 :آزمون تی دو نمونه ای برای مقایسه نظرات بخش خصوصی و دولتی. 120     جدول 14-4: آزمون ویلكاكسون – مقایسه تاثیر آموزش حرفه ای و غیر حرفه ای بر عملکرد 122 جدول 15-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- تی استیودنت.. 123 جدول 16-4  : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون کای دو. 124 جدول 17-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون ویلکاکسون. 125 جدول 18-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون فریدمن(a) 125 جدول 1-5 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها 131         نمودار 1-2 :فرآیند سیستم آموزشی. 16 نمودار 2-2 الگوی نظامدار آموزش ضمن خدمت.. 38 نمودار 3-2 الگوی سنتی در اجرای دوره های آموزشی. 44 نمودار 4-2 الگوی گاسکی در اجرای دوره های آموزشی. 45 نمودار 5-2 الگوی ترکیبی در اجرای دوره های آموزشی. 45 نمودار6-2 چرخه برنامه ریزی دوره آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در “برداشت سنتی”. 46 نمودار7-2چرخه برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در “برداشت جدید”  47 نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 84 نمودار 1-4 :اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105 نمودار 2-4 : رشته تحصیلی آزمودنی ها 106 نمودار 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107 نمودار 4-4: نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان بخش خصوصی و دولتی. 121   چكیده: کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس  آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است. نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.     مقدمه: سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اهداف هرموسسه ای معمولا نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف کردن این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابتدایی بوده است. به همین دلیل هر فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای استاد- شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش استاد – شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات[1] نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.         [1]- information half life   آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمیآموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

 • نقشه آبراهه های حوضه آبریز کارون بزرگ

  نقشه آبراهه های حوضه آبریز کارون بزرگ دریافت نقشه آبراهه های حوضه آبریز کارون بزرگ شیپ فایل آبراهه های حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان می…

 • دانلود پاورپوینت خشک کردن انجمادی تحت خلاء پودر لیمو

  دانلود پاورپوینت خشک کردن انجمادی تحت خلاء پودر لیمو دریافت دانلود پاورپوینت خشک کردن انجمادی تحت خلاء پودر لیمو دسته: صنایع غذایی بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2559 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 خشک کردن انجمادی تحت خلاء…

 • دانلود تحقیق اتوماسیون صنعتی

  دانلود تحقیق اتوماسیون صنعتی دریافت دانلود تحقیق اتوماسیون صنعتی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 با توجه به پیشرفت بسیار سریع تكنولوژی و وجود رقابت‌های شدید در بین صنعتگران دو مقولة…

 • تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

  تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف دریافت تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت…

 • دانلود مقاله آشنایی با گوگل آنالاتیک‎

  دانلود مقاله آشنایی با گوگل آنالاتیک‎ دریافت دانلود مقاله آشنایی با گوگل آنالاتیک‎ دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1759 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 آشنایی با گوگل آنالاتیک‎ قالب بندی Word قیمت رایگان شرح…

 • دانلود مقاله فرایند ساخت كامپوزیتها

  دانلود مقاله فرایند ساخت كامپوزیتها دریافت دانلود مقاله فرایند ساخت كامپوزیتها دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 در قالبگیری باز ماده كامپوزیتی لایه ها و ژل كت در هنگام…

 • پاورپوینت طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب

  پاورپوینت طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب دریافت پاورپوینت طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب پاورپوینت طر توجیهی تولید دستمال مرطوب در 23 اسلاید دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 159 فرمت فایل pptx حجم فایل 262 کیلو بایت…

 • مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال

  مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال دریافت مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال روش کنترل سیستم تعلیق خودروی تطبیقی روشی جدید است که در آن پارامتر…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد

  دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد دریافت دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس (TOPSIS)

  دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس (TOPSIS) دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس (TOPSIS) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 444 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 تاپسیس ایده آل مثبت و منفیرتبه بندیفاصله گزینه ها از…

 • پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

  پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون دریافت پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 94 فرمت فایل docx حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان پرسشنامه اهمال کاری…

 • ستون فقرات و بیماری های آن

  ستون فقرات و بیماری های آن دریافت ستون فقرات و بیماری های آن دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 727 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 ستون فقرات از طرفی نخاع شوکی را محافظت مینماید و از طرف…

 • بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی

  بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی دریافت بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهای تولیدی و صنعتی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل:…

 • مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان

  مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان دریافت مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مقاله بررسی نقش ورزش های…

 • پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با تصاویر به طور کامل و جامع

  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با تصاویر به طور کامل و جامع دریافت پاورپوینت زمین شناسی مهندسی - سنگ های دگرگونی در 64 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با تصاویر…

 • پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی کیفیت

  پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی کیفیت دریافت پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی کیفیت یکی از شاخصهای مهم در بحث کیفیت،دستیابی سریع ودقیق به اطلاعاتی مورد نیاز می باشدسیستم های اطلاعاتی کیفیت،یک سیستم اطلاعاتی است که به منظور کنترل و بهبود کیفیت، داده…

 • چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم

  چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم دریافت چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگری دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگری مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگری دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 380 فرمت فایل doc حجم فایل 77 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 32 27,500 تومان توضیحات: فصل دوم…

 • جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات

  جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات دریافت جزوه متون فقه بخش اول رشته فقه ، الهیات جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی…

 • مقاله جشن تیرگان

  مقاله جشن تیرگان دریافت مقاله جشن تیرگان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 مقاله جشن تیرگان قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله جشن تیرگان* تیر روز از تیرماه در…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ازدواج

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ازدواج دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ازدواج دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 چارچوب مبانی نظری و فصل…

 • دانلود تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص

  دانلود تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص دریافت دانلود تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود فوتودیودهای آوالانژ 22 ص تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص مقاله فوتودیودهای…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با قوم نگاری

  دانلود پاورپوینت آشنایی با قوم نگاری دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با قوم نگاری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 7866 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 قوم نگاری فرهنگ انسان شناسی ویژگی های متمایز کننده تحقیق قوم نگارانه…

 • خانه بروجردی ها

  خانه بروجردی ها دریافت خانه بروجردی ها Borujerdis House دسته بندی معماری بازدید ها 197 فرمت فایل pdf حجم فایل 5.605 مگا بایت تعداد صفحات فایل 8 9,900 تومان   تصاویر خانه بروجردیها نقشه اتوکدی (پلان،برش ونما) توضیحات در باره…

 • دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی

  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی دریافت دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 155 فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر…

 • دانلود پاورپوینت بهداشت اعضای خارجی بدن

  دانلود پاورپوینت بهداشت اعضای خارجی بدن دریافت دانلود پاورپوینت بهداشت اعضای خارجی بدن دسته: بهداشت عمومی بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 849 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه،از جمله ضروریات هر حرکتی در برنامه…

 • پاورپوینت ویژگیهای فنی در انتخاب و بکارگیری مصالح

  پاورپوینت ویژگیهای فنی در انتخاب و بکارگیری مصالح دریافت پاورپوینت ویژگیهای فنی در انتخاب و بکارگیری مصالح دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 866 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پاورپوینت ویژگیهای فنی در انتخاب و بکارگیری مصالح…

 • پاورپوینت قلمزنی

  پاورپوینت قلمزنی دریافت پاورپوینت قلمزنی پاورپوینت هنر قلمزنی تعداداسلاید14 دسته بندی تاریخ بازدید ها 233 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.178 مگا بایت تعداد صفحات فایل 14 8,800 تومان در این پاورپوینت به توضیحاتی در مورد هنر قلمزنی همراه با…

 • جزوه درسی روانشناسی مرضی استاد محمدی

  جزوه درسی روانشناسی مرضی استاد محمدی دریافت جزوه درسی روانشناسی مرضی استاد محمدی دسته: جزوه های درسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 7846 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 این جزوه در30 صفحه تمام کلیت روانشناسی مرضی را با…

 • دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

  دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی دریافت دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی این پاورپوینت در 23 اسلاید تهیه شده است، و درباره انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و استفاده از آن به عنوان جایگزینی برای انرژی های فسیلی بطور اختصار توضیحاتی ارائه…

 • روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت

  روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت دریافت روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 روش ها…

 • استانداردهای اعتباربخشی JCI

  استانداردهای اعتباربخشی JCI دریافت استانداردهای اعتباربخشی JCI دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1472 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 استانداردهای اعتباربخشی JCI قیمت فایل فقط 36,300 تومان این استاندارد به زبان اصلی و انگلیسی می باشد. قیمت…

 • نرم افزار ارسال بی نهایت بازدید برای وب سایت

  نرم افزار ارسال بی نهایت بازدید برای وب سایت دریافت نرم افزار ارسال بی نهایت بازدید برای وب سایت دسته: نرم افزار بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 6865 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نرم افزار ارسال هزاران بازدید…

 • بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

  بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند دریافت بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند دسته بندی علوم…

 • گزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران

  گزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران دریافت گزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 در بسیاری از فرایند های صنعتی عملیاتی مانند جابجایی…