اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكردجوجه های گوشتی

اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكردجوجه های گوشتی

دریافت

اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملكردجوجه های گوشتی تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر روی 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه ی راس 308 غالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و4 تکرار انجام شدتیمارها شامل ،1جیره ی بر مبنای پروتئین گیاهی 2 جیره ی دارای 25درصد پودر ماهی 3 جیره ی دارای 005 درصد گوانیدینو استات در پایان دوره های آغازین (0 تا 10 روزگی )، ر
دسته بندی
علوم پایه
بازدید ها

227
فرمت فایل

doc
حجم فایل

1.668 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

100

20,900 تومان
  چکیده تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر روی 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه ی راس 308 غالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و4 تکرار انجام شد.تیمارها شامل ،1-جیره ی بر مبنای پروتئین گیاهی 2- جیره ی دارای 2/5درصد پودر ماهی 3- جیره ی دارای 0/05 درصد گوانیدینو استات در پایان دوره های آغازین (0 تا 10 روزگی )، رشد (11 تا 24 روزگی ) و پایانی (25 تا 42 روزگی )افزایش وزن ،خوراک مصرفی وضریب تبدیل غذایی تعیین شد . در پایان دوره ی پرورش (روز 42) از هر پِن تعداد 3 قطعه جوجه ی گوشتی ذبح وبازده ی لاشه ،وزن گوشت سینه ،ران،چربی بطنی ،کل دستگاه گوارش ،کبد و سنگدان اندازه گیری شد .نتایج ذیل مربوط به بررسی صفات عملکردی در کل دوره ی پرورش می باشد. افزودن گوا نیدینو استات هیچ تأثیر معنی داری بر روی افزایش وزن در سنین 0 تا 10 و24 تا 42 و 0 تا 42 روزگی نداشت ( 0.05 p >) و فقط در سن 10 تا 24 روزگی موجب افزایش وزن گیری شد( 0.05 p <) ، افزودن گوانیدینو استات هیچ تأثیر معنا داری بر روی مصرف خوراک نداشت ( 0.05 p >) ، و همینطور هیچ تأثیری بر روی ضریب تبدیل غذایی در سنین 0 تا 10 و11 تا 24 روزگی نداشت ( 0.05 p >) ، اما در سنین 24 تا 42 و 0 تا 42 روزگی موجب کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد ( 0.05 p <) . در بررسی بازده ی لاشه مشاهده شد که افزودن گوانیدینو استات هیچ تأثیر معنی داری بر روی بازده ی لاشه، وزن دستگاه گوارش ، وزن سنگدان ، وزن کبد ، وزن گوشت سینه وگوشت ران نداشت ( 0.05 p >) ،اما استفاده از گوانیدینو استات موجب افزایش معنی دار درصد چربی بطنی شد ( 0.05 p <) .  چکیده                                                                                                                    فصل اول : مقدمه مقدمه فص دوم : بررسی منابع سوخت و ساز انرژی در طیور شیوه های مختلف سنجش انرژی انرژی خام  انرژی قابل سوخت و ساز انرژی خالص انرژی مؤثر توازن انرژی اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی پیش بینی میزان مصرف انرژی منابع انرژی کربوهیدرات ها الف) مونوساکاریدها ب) نشاسته پ) الیگوساکاریدها ت) انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدارت ها ث) اهمیت ATP چربی پروتئین ها و اسیدهای آمینه مقدار انرژی اجزای جیره میزان نیاز به انرژی از لحاظ نظری ویژگی های کمبود انرژی ویژگی های فزونی انرژی احتیاجات انرژی مقادیر ساخته شدن پروتئین مقدار انرژی مصرفی برای سوخت و ساز پروتئین پروتئین جیره : اسیدهای آمینۀ مصنوعی تأثیر پروتئین خام بر نیاز طیور به اسیدهای آمینه کیفیت پروتئین اسیدهای آمینه لاشه برآورد احتیاجات اسید آمینه تنظیم سطح پروتئین جیره با توجه به مقدار انرژی جیره فاکتورهای موثر بر میزان دریافت خوراک  در پرندگان گوشتی   پروتئین های گیاهی الف) کنجالۀ سویا ب) کنجالۀ کانولا ج) کنجالۀ گلوتن ذرت د) کنجالۀ پنبه دانه هـ) کنجالۀ آفتابگردان ز) دانۀ کتان پروتئین های حیوانی الف) پودر گوشت ب) پودرهای ماهی ج) پودر فرآورده های فرعی طیور (PBM) د) پودر پر دی پپتید های سمّی گیزروزین تجزیه با دستگاه مجهز به اشعه مادون قرمز نزدیک انواع مکانیسمهای تأمین ATP مورد نیاز ماهیچه ها در شرایط هوازی،ATP در عضله عمدتاً از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تولید می شود کراتین فسفات از ذخایر اصلی انرژی در عضله است نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی تأثیر GAA و کراتین برروی درصد تلفات   تأثیر GAA و کراتین برروی افزایش وزن و ضریب تبدیل تأثیر کراتین و گوانیدینواستات بر گوشت سینه فصل سوم : مواد و روشها محل و زمان اجرای آزمایش آماده سازی سالن پرورش تهیه و توزیع جوجه ها به واحدهای آزمایشی شرایط سالن پرورش جوجه ها نور دما تهویه رطوبت دانخوری و آبخوری واکسیناسیون جیره های مورد استفاده در آزمایش روش انجام آزمایش طرح آزمایش صفات مورد مطالعه خوراک مصرفی افزایش وزن روزانه ضریب تبدیل غذایی   تفکیک لاشه طرح آزمایشی و مدل آماری فصل چهارم : نتایج وبحث افزایش وزن مصرف خوراک ضریب تبدیل غذایی بازده ی لاشه نسبت دستگاه گوارش به وزن بدن نسبت سنگدان به وزن بدن نسبت کبد به وزن بدن نسبت چربی لاشه به وزن بدن نسبت گوشت ران به وزن زنده نسبت گوشت سینه به وزن بدن ضریب تبدیل انرژی برای 1 کیلوگرم وزن بدن بررسی اقتصادی طرح نتیجه گیری پیشنهادها فهرست منابع.                                                     فهرست جداول واشکال   عنوان                                                                                                   صفحه       شکل  1-2  چگونگی تولید GAA وکراتین در بدن                                              جدول 1-3 برنامه واکسیناسیون جدول 2-3 نوع ترکیب مولتی ویتامین و میزان مصرف آن پس از واکسیناسیون   جدول 3- 3 آنالیز پودر ماهی جدول 4- 3 آنالیز سویا جدول 5- 3 آنالیز ذرت  جدول 6- 3  درصد مواد اولیه جیره های مورد استفاده در دوره های آغازین (10-0 روزگی) جدول 6- 3 درصد مواد اولیه جیره های مورد استفاده در دوره های رشد (24-11 روزگی) جدول 7- 3 درصد مواد اولیه جیره های مورد استفاده در دوره ی پایانی (42-25 روزگی) جدول 1- 4  افزایش وزن 0 تا 10 روزگی (گرم) جدول 2- 4  افزایش وزن 10 تا 24 روزگی (گرم) جدول 3- 4  افزایش وزن 24 تا 42 روزگی(گرم) جدول 4- 4  افزایش وزن 0 تا 42 روزگی(گرم) جدول 5- 4   خوراک مصرفی  0 تا 10 روزگی (گرم) جدول 6- 4   خوراک مصرفی  10 تا 24 روزگی (گرم)   جدول 7- 4   خوراک مصرفی  24 تا 42 روزگی (گرم) جدول 8- 4   خوراک مصرفی  0 تا 42 روزگی (گرم) جدول 9- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 10 روزگی جدول 10- 4   ضریب تبدیل غذایی  10تا 24 روزگی جدول 11- 4   ضریب تبدیل غذایی  24تا 42 روزگی جدول 12- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 42 روزگی جدول 13- 4   بازده لاشه (درصد) جدول 14- 4   نسبت دستگاه گوارش به وزن زنده (درصد) جدول 15- 4   نسبت سنگدان به وزن زنده (درصد) جدول 16- 4   نسبت کبد به وزن زنده (درصد) جدول 17- 4   نسبت چربی لاشه به وزن زنده (درصد) جدول 18- 4   نسبت ران به وزن زنده (درصد) جدول 19- 4   نسبت سینه به وزن زنده (درصد) جدول 20- 4   ضریب تبدیل انرژی برای 1 کیلوگرم وزن زنده (کیلو کالری) جدول 21- 4   قیمت 1 کیلوگرم خوراک (ریال) جدول 22- 4   هزینه تولید 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال) جدول 23- 4   درآمد از فروش 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال)                                                        فهرست نمودارها  عنوان                                                                                                       صفحه     نمودار 1- 4  افزایش وزن 0 تا 10 روزگی (گرم) نمودار 2- 4  افزایش وزن 10 تا 24 روزگی (گرم) نمودار 3- 4  افزایش وزن 24 تا 42 روزگی(گرم) نمودار 4- 4  فزایش وزن 0 تا 42 روزگی(گرم) نمودار 5- 4 وزن نهایی نیمچه ها نمودار 6- 4   خوراک مصرفی  0 تا 10 روزگی (گرم) نمودار 7- 4   خوراک مصرفی  10 تا 24 روزگی (گرم) نمودار 8- 4   خوراک مصرفی  24 تا 42 روزگی (گرم) نمودار 9- 4   خوراک مصرفی  0 تا 42 روزگی (گرم) نمودار 10- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 10 روزگی نمودار 11- 4   ضریب تبدیل غذایی  10تا 24 روزگی نمودار 12- 4   ضریب تبدیل غذایی  24تا 42 روزگی نمودار 13- 4   ضریب تبدیل غذایی  0تا 42 روزگی نمودار 14- 4   بازده لاشه (درصد) نمودار 15- 4   نسبت دستگاه گوارش به وزن زنده (درصد)   نمودار 16- 4   نسبت سنگدان به وزن زنده (درصد) نمودار 17- 4   نسبت کبد به وزن زنده (درصد) نمودار 18- 4   نسبت چربی لاشه به وزن زنده (درصد) نمودار 19- 4   نسبت ران به وزن زنده (درصد) نمودار 20- 4   نسبت سینه به وزن زنده (درصد) نمودار 21- 4   ضریب تبدیل انرژی برای 1 کیلوگرم وزن زنده (کیلو کالری) نمودار 22- 4   قیمت 1 کیلوگرم خوراک (ریال) نمودار 23- 4   هزینه تولید 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال) نمودار 24- 4   درآمد از فروش 1 کیلوگرم وزن زنده (ریال) گوانیدینواستاتپروتئینررسی صفات عملکردیگوارشکبد

 • طرح توجیهی تولید زانوبند مولد برق

  طرح توجیهی تولید زانوبند مولد برق دریافت طرح توجیهی تولید زانوبند مولد برق دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 718 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 طرح توجیهی تولید زانوبند مولد برق قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقدمه:…

 • دانلود پاورپوینت اینترنت 23 اسلاید

  دانلود پاورپوینت اینترنت 23 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت اینترنت 23 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود اینترنت 23 اسلاید تحقیق اینترنت 23 اسلاید مقاله اینترنت 23 اسلاید اینترنت 23…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1524 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 ژئومورفولوژی کلمه ایست که دارای ریشه…

 • ناهنجاری اجتماعی (موضوع:طلاق)

  ناهنجاری اجتماعی (موضوع:طلاق) دریافت ناهنجاری اجتماعی (موضوع:طلاق) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 818 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 ناهنجاری اجتماعی(موضوعطلاق) قیمت فایل فقط 6,600 تومان فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 17 اسلاید…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

  دانلود فایل ورد Word تحقیق زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی دریافت دانلود فایل ورد Word تحقیق زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از…

 • پاورپوینت کوپلینگها

  پاورپوینت کوپلینگها دریافت پاورپوینت کوپلینگها دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4881 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 کوپلینگها انواع کوپلینگ هاکوپلینگ صلب کوپلینگ ارتجاعی کوپلینگ متحرک کوپلینگ الاستیکی کوپلینگ هیدرولیکی قیمت فایل فقط 13,200 تومان وظیفه كوپلینگها…

 • دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص

  دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص دریافت دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود فلفل سیاه 8 ص تحقیق فلفل سیاه 8 ص…

 • پاورپوینت Cultivating Safety in the Oil and Gas Industry

  پاورپوینت Cultivating Safety in the Oil and Gas Industry دریافت پاورپوینت Cultivating Safety in the Oil and Gas Industry دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3616 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 Cultivating Safety in…

 • بررسی مراحل رشد و تکامل طبیعی كودک

  بررسی مراحل رشد و تکامل طبیعی كودک دریافت بررسی مراحل رشد و تکامل طبیعی كودک دسته: بهداشت عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 بررسی مراحل رشد و تکامل طبیعی كودك قیمت فایل…

 • دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دریافت دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26…

 • پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از نرم افزار 3ds Max

  پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از نرم افزار 3ds Max دریافت پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از نرم افزار 3ds Max دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1359 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24…

 • فرار مالیاتی

  فرار مالیاتی دریافت فرار مالیاتی تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه…

 • بررسی مرور زمان در احکام حقوقی

  بررسی مرور زمان در احکام حقوقی دریافت بررسی مرور زمان در احکام حقوقی قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود…

 • تحقیق ایمنی كارگاه و کارگاه های ساختمانی

  تحقیق ایمنی كارگاه و کارگاه های ساختمانی دریافت تحقیق ایمنی كارگاه و کارگاه های ساختمانی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 این تحقیق در مورد ایمنی كارگاه و کارگاه های ساختمانی…

 • شیر گاو

  شیر گاو دریافت شیر گاو دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 پروتئین حیوانی نقش اساسی در تغذیه انسان و کمبود آن باعث اختلالات رشد و تولید مثل و عقب…

 • تحقیق شهر ری

  تحقیق شهر ری دریافت تحقیق شهر ری دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 ری درلغت بمعنای شهرسلطنتی است ری دوران های بسیارپرشکوهی راپشت سرگذاشته است شهرری به عنوان یكی از شهرستان…

 • طرح لیبل عرق نعناء به صورت لایه باز (اندازه 10*5.58 سانتی متر)

  طرح لیبل عرق نعناء به صورت لایه باز (اندازه 10*5.58 سانتی متر) دریافت طرح لیبل عرق نعناء به صورت لایه باز (اندازه 10*5.58 سانتی متر) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4267…

 • دانلود تحقیق تولید ناب 21 ص

  دانلود تحقیق تولید ناب 21 ص دریافت دانلود تحقیق تولید ناب 21 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود تولید ناب 21 ص تحقیق تولید ناب 21 ص مقاله تولید…

 • مقاله پاورپوینت لوله های آزبست سیمان رشته عمران

  مقاله پاورپوینت لوله های آزبست سیمان رشته عمران دریافت مقاله پاورپوینت لوله های آزبست سیمان رشته عمران مقاله پاورپوینت لوله های آزبست سیمان رشته عمران دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 259 فرمت فایل ppt حجم فایل 168…

 • تاثیر مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك میكروبی در روزه داران

  تاثیر مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك میكروبی در روزه داران دریافت تاثیر مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك میكروبی در روزه داران دسته: دندانپزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22…

 • مدل آماده مرسدس بنز

  مدل آماده مرسدس بنز دریافت مدل آماده مرسدس بنز دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 19855 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 مدل آماده مرسدس بنز amg S65 برای نرم افزار 3 دی مکس قیمت فایل فقط 7,700…

 • دانلود تحقیق در موردآشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC

  دانلود تحقیق در موردآشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC دریافت دانلود تحقیق در موردآشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC دانلود تحقیق در موردآشنائی با…

 • موارد استاندارد تزریقات ایمن

  موارد استاندارد تزریقات ایمن دریافت موارد استاندارد تزریقات ایمن دسته: پرستاری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 استاندارد های تزریقات ایمن قیمت فایل فقط 36,300 تومان استاندارد های تزریقات ایمن قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری سبک های حل مساله،مهارت‌های حل مسأله

  مبانی نظری سبک های حل مساله،مهارت‌های حل مسأله دریافت مبانی نظری سبک های حل مساله،مهارت‌های حل مسأله مبانی نظری سبک های حل مساله،مهارت‌های حل مسأله دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 117 فرمت فایل docx حجم فایل 344 کیلو بایت…

 • علاقه مند کردن دانش آموزان با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی

  علاقه مند کردن دانش آموزان با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی دریافت علاقه مند کردن دانش آموزان با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پژوهش حریق در ساختمان

  پژوهش حریق در ساختمان دریافت پژوهش حریق در ساختمان دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد دامنه مطالعاتی آن…

 • The Scientist February 2017 مجله دانشمند

  The Scientist February 2017 مجله دانشمند دریافت The Scientist February 2017 مجله دانشمند دسته: علوم پایه بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 14681 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 The Scientist February 2017 The Scientist مجله دانشمند قیمت فایل فقط…

 • دانلود پاورپوینت حکم تصاویر و مجسمه

  دانلود پاورپوینت حکم تصاویر و مجسمه دریافت دانلود پاورپوینت حکم تصاویر و مجسمه دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مجسمه تصاویر حکم تصاویر و مجسمه مکاسب شیخ انصاری گونه‌های مجسمه…

 • آشنایی با ISA Server 2004

  آشنایی با ISA Server 2004 دریافت آشنایی با ISA Server 2004 دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 اشاره شركت مایكروسافت نرم‌افزارهای متعددی را تحت عنوان Microsoft Server Systems در…

 • دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد

  دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد دریافت دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 440 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 روند طراحی مادربرد قیمت فایل فقط 9,900 تومان…

 • طرح لایه باز برچسب عسل طبیعی psd قالب دار

  طرح لایه باز برچسب عسل طبیعی psd قالب دار دریافت طرح لایه باز برچسب عسل طبیعی psd قالب دار دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود…

 • سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

  سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی دریافت سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 در این مقاله ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی…

 • آشنایی با مدیریت استراتژیك با استفاده از روش ارزیابی كارت امتیازی متوازن (BSC)

  آشنایی با مدیریت استراتژیك با استفاده از روش ارزیابی كارت امتیازی متوازن (BSC) دریافت آشنایی با مدیریت استراتژیك با استفاده از روش ارزیابی كارت امتیازی متوازن (BSC) آشنایی با مدیریت استراتژیك با استفاده از روش ارزیابی كارت امتیازی متوازن (BSC)…

 • پاورپوینت دستگاه گردش خون

  پاورپوینت دستگاه گردش خون دریافت پاورپوینت دستگاه گردش خون دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5872 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 دانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه گردش خون، در قالب ppt و در 110 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • دانلود تحقیق قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

  دانلود تحقیق قانون دیوان عدالت اداری 12 ص دریافت دانلود تحقیق قانون دیوان عدالت اداری 12 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود قانون دیوان عدالت اداری 12 ص تحقیق…