ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

دریافت

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

106
فرمت فایل

docx
حجم فایل

248 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

132

22,000 تومان
ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران  بین سالهای 1378 تا1387 فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                     صفحه                                                                                                                                                              فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1                                                                                                                                                            1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی………………………………………………………………………………………………… 2                                                                                                                                                                                 1-2- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3                                                                                                                                                                                                                          1-3- چهار چوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4   1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..5  1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 5                                                                                                                   1-6- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6                                                                                                                            1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….6                                                                                                          1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6                                                                                                             1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………6                                                                                                              1-7- کلید واژه­ها……………………………………………………………………………………………………………………..6                                                                                                          خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………….8                                                                                                                               فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2-1- اطلاعات وگزارش­های مالی و نقش آنها در تصمیم­گیری………………………………………………………… 10                                                                                                                        2-2- اهداف گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………. 10                                                                                                            2-3- تصمیم­گیری اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..12                                                                                                       2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………….. 13                                                                                               2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه……………………………………………………………………………………15          2-6- اثرات ارائه صورت­های مالی بر قضاوت سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری……………………….16                                                                                                              2-7- صورت­های مالی اساسی……………………………………………………………………………………………………..15     2-8- نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..15   2-8-1- نسبت‌های نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………..19                                                2-8-2- نسبت‌های فعالیت…………………………………………………………………………………………………………….. 19 2-8-3- نسبت‌های اهرمی ……………………………………………………………………………………………………………. 20 2-8-4- نسبت‌های سودآوری……………………………………………………………………………………………………….. 20 2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار…………………………………………………………………………………………………………20 2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی…………………………………………………………………………………………….20 2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………21 2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی………………………………………………………………………………………………..22 2-12- پیش­بینی بازده سهام در فرایند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری………………………………………………………….23 2-13- نظریه ارزشیابی و مدل­های ارزشیابی سهام عادی……………………………………………………………………… 25 2-13-1- مدل­های تنزیل جریانات نقدی…………………………………………………………………………………..26                                                                                              3-1-1- مدل والتر…………………………………………………………………………………………………………………………….26 2-13-1-2- مدل گوردن…………………………………………………………………………………………………………………..27 2-13-1-5- مدل كرنل……………………………………………………………………………………………………………………..27 2-13-2- شیوه­های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت­های بازار)……………………………………………………………………………….27 2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………………..28 2-13-2-2- نسبت  قیمت به ارزش دفتری………………………………………………………………………………………………………….30 2-13-2-3- نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………32 2-13-2-4- نسبت قیمت به فروش هر سهم………………………………………………………………………………………………………33 2-14- روش­های سرمایه­­گذاری در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………..34 2-14-1- روش نموداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..34 2-14-2- روش اصولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35 2-14-3- روش پورتفولیو……………………………………………………………………………………………………………………………………….35                                                                                                           2-14-3-1- خرید انواع سهام و کاهش ریسک……………………………………………………………………………………………………..35    2-14-3-2- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی)…………………………………..37 2-15- نسبت­های بازار و سبد سهام………………………………………………………………………………………………………………………38 2-15- مروری بر پژوهش­های انجام شده………………………………………………………………………………………………………………38   2-15-1-پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..38  عنوان                                                                                                                                                     صفحه    2-15-2-پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….45     خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47   فصل سوم: روش تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48 3-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….49 3-1-1- فرضیه­ی اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………49 3-1-2- فرضیه­ی اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..49 3-1-3- فرضیه­ی اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………49 3-1-4- فرضیه­ی اصلی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………49 3-1-1-1- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………49 3-1-1- 2- فرضیه­ی فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….49 3-1-1-3- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….50 3-1-4- فرضیه­ی اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-1-4- فرضیه­ی اصلی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-1-4- فرضیه­ی اصلی هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-2- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….50 3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52 3-3-1- همبستگی  و رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….52 3-3-2- مفروضات رگرسیون خطی……………………………………………………………………………………………………………………….57 3-3-2-1- نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………………………………………….57 3-3-2-2- عدم ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..58 3-3-2-3- عدم هم خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………58 3-3- 3- افق زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….59 3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 3-5- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….60 3-5-1- نمونه­گیری هدفمند………………………………………………………………………………………………………………………………….60 عنوان                                                                                                                                                     صفحه   3-6- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..61 3-7- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….61 3-8-آزمون­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61 خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64 4-1- تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64                                    4-1-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 4-1-2- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68 4-1-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………69 4-1-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………71 4-1-4-1- تجزیه نسبت قیمت به فروش……………………………………………………………………………………………………………..72 4-1-5- فرضیه­ی فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..73 4-1-6- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….74 4-1-7- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………76 3-1-8- فرضیه­ی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….78 3-1-9- فرضیه­ی ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………….80 3-1-10- فرضیه­ی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….82 خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86 5-1- یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….87 5-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………87 5-1-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….88   عنوان                                                                                                                                                     صفحه   5-1-3- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………..88 5-1-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….89 5-1-4-1- فرضیه­ی فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………90   5-1-4-2- فرضیه­ی فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………91 5-1-4-3- فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….92 5-1- 5- فرضیه­ی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………92 5-1- 6- فرضیه­ی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………93  5-1- 7- فرضیه­ی هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………94 5-2- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….94 5-3-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94 5-3-1- پیشنهادهای ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………95 5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………………………………..95   فهرست جدول ها عنوان                                                                                                                                          صفحه   جدول (4-1): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………………………….. 66 جدول ( 4-2) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود تشکیل یافته­اند……………………………………. 67 جدول (4-3): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام تشکیل یافتند………….68                                                        جدول (4-4): نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری تشکیل یافته­اند………………………….69     جدول (4-5): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………..70    جدول (4-6) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی تشکیل یافته­اند………………………….70 جدول (4-7): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند……………………..71 جدول (4-8) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش تشکیل یافته­اند……………………………………72      جدول (4-9): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند………………………..73 جدول (4-10) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش تشکیل یافته­اند……………………………………74 جدول (4-11): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری  به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………75 جدول (4-12) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری به سود تشکیل یافته­اند…………………………76      جدول (4-13): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی  به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند…………77 جدول (4-14) : نتایج تجزیه و تحلیل­ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی به سود تشکیل یافته­اند…………………………77                                  جدول (4-15): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه اول…………………………………………………………………………………………………………..79 جدول (4-16): نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون حاصل از تجزیه اول…………………………………………………………………………………………………….74  جدول (4-17): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه دوم………………………………………………………………………………………………………….81 جدول شماره (4-18) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع دوم………………………………………………………………….81 جدول (4-19): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه سوم…………………………………………………………………………………………………………83 جدول شماره (4-20) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع سوم…………………………………………………………………83          فصل اول کلیات تحقیق مقدمه امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت  عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه  و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت  فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید. یكی از مباحث مهمی كه تصمیمات سرمایه­گذاران را تحت تأثیر قرار می­دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند كه از طریق آنها، بازده سهام را در دوره­های آتی پیش­بینی كنند. نسبت­های بازار گروهی از این متغیرها می­باشند که برای پیش­بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت­های بازار پورتفوی سهام (نسبت­­های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد. در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه­ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.     1-1-        شرح و بیان مساله پژوهشی یکی از اهداف و آرمان­های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب­ترین و پربازده­ترین بخش­های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه­گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام­های پربازده و سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که از آینده­ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت­های مالی و به خصوص استفاده از نسبت­های بازار در بازارهای سرمایه­ی کشورهای مختلف رواج گسترده­ای دارد. آشنایی با این نسبت­ها و میزان ارتباط آن­ها با بازدهی آینده­ی شرکت­ها و سهام آن­ها برای سرمایه­گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران[1]، 1999). هدف از محاسبه نسبت­های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت­های بازار که گروهی از نسبت­های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می­شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به­ دست می­آیند. بنابراین نسبت­های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت­های رقیب فراهم     می­کنند (پنمن، 2005). پژوهش­های گسترده­ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل­هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل­ها، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM)[2] است. نتایج پژوهش­های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش­بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش­بینی می­کند (سلیمی، 1383)  توضیحات گوناگونی در زمینه­ی قدرت پیش­بینی کنندگی این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ[3] (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای شارپ و لینتنر4  به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می­شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت­های بازار برای پیش­بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می­تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران[4]، 2006): – برای محاسبه­ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان­های نقدی نیاز است. – کاربرد آنها آسانتر است. – دفاع از آن آسانتر است. – وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می­کند. پژوهش­های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت­های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت­ها و پیش­بینی آینده­ی مالی آن­ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی­داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش­بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش­هایی که در زمینه­ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت­ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است. از آن­جایی­که بسیاری از سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت­ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام[5] نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان­های مالی و صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار سرمایه­ ایران روز به روز بیشتر می­شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت­های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.   [1] . Brigham et al [2]. Capital Asset Pricing Method (CAPM) [3]. Fama & French 4. Sharp, Lintner   [4]. Damodaran [5]. Portfolio ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387بررسی ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

 • پاورپوینت برنامه ریزی مالی اعم از نقد، سود و ‌اهرم ها

  پاورپوینت برنامه ریزی مالی اعم از نقد، سود و ‌اهرم ها دریافت پاورپوینت برنامه ریزی مالی اعم از نقد، سود و ‌اهرم ها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1566 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 دانلود پاورپوینت…

 • طلایی حذف نویز ضربه­ای با چگالی بالا با استفاده از یک فیلتر جدید میانه کم­رنگ و وزن­دار تطبیقی مبتنی بر تصمیم­گیری

  طلایی حذف نویز ضربه­ای با چگالی بالا با استفاده از یک فیلتر جدید میانه کم­رنگ و وزن­دار تطبیقی مبتنی بر تصمیم­گیری دریافت طلایی حذف نویز ضربه­ای با چگالی بالا با استفاده از یک فیلتر جدید میانه کم­رنگ و وزن­دار تطبیقی…

 • دانلود پاورپوینت نقش مراکز رشد در توسعه کار افرینی و تاثیر آن در تایلند

  دانلود پاورپوینت نقش مراکز رشد در توسعه کار افرینی و تاثیر آن در تایلند دریافت دانلود پاورپوینت نقش مراکز رشد در توسعه کار افرینی و تاثیر آن در تایلند دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 580 کیلوبایت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های…

 • مكانیسم انتقال بار در سیستم روسازی بلوكی 8 ص

  مكانیسم انتقال بار در سیستم روسازی بلوكی 8 ص دریافت مكانیسم انتقال بار در سیستم روسازی بلوكی 8 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3556 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 مكانیسم انتقال بار در سیستم روسازی…

 • اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی

  اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی دریافت اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 114 فرمت فایل doc حجم فایل 34 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 8,800 تومان…

 • دانلود تحقیق درموردعنوان رویكرد تغییرات مهندسی جهت بهبود محصولات جاری

  دانلود تحقیق درموردعنوان رویكرد تغییرات مهندسی جهت بهبود محصولات جاری دریافت دانلود تحقیق درموردعنوان رویكرد تغییرات مهندسی جهت بهبود محصولات جاری *به استناد اهداف تصریحی درخط مشی کیفی ایران خودرو مبنی بر باور به ارائه بهترین ها برای مشتریان و…

 • کارآموزی در اداره مالیات

  کارآموزی در اداره مالیات دریافت کارآموزی در اداره مالیات دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 ایرانیان از زمان هخامنشیان برایدریافت مالیات وامورمالی كشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند در…

 • طرح لایه باز آگهی ترحیم به صورت سیاه و سفید

  طرح لایه باز آگهی ترحیم به صورت سیاه و سفید دریافت طرح لایه باز آگهی ترحیم به صورت سیاه و سفید دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11295 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پرسشنامه کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

  پرسشنامه کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان دریافت پرسشنامه کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 210 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان . کیفیت مدیریتعملکرد کارکنان

 • پاورپوینت استراتژی های مدیریت تغییر

  پاورپوینت استراتژی های مدیریت تغییر دریافت پاورپوینت استراتژی های مدیریت تغییر دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 566 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های مدیریت تغییر، در قالب ppt و در 24…

 • بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارالعلم و حضرت بقیه الله

  بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارالعلم و حضرت بقیه الله دریافت بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارالعلم و…

 • تحقیق کامل و آماده درس مباحث ویژه برای شبیه سازی شبکه های اجتماعی به همراه سورس کدها و نتایج

  تحقیق کامل و آماده درس مباحث ویژه برای شبیه سازی شبکه های اجتماعی به همراه سورس کدها و نتایج دریافت تحقیق کامل و آماده درس مباحث ویژه برای شبیه سازی شبکه های اجتماعی به همراه سورس کدها و نتایج تحقیق…

 • کامل نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی دولتی با نازلترین قیمت

  کامل نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی دولتی با نازلترین قیمت دریافت کامل نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی دولتی با نازلترین قیمت دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 8841 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 سوال برای آزمون استخدامی…

 • مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن

  مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن دریافت مطالعه ویژگیهای كیفی در شبكه های مجتمع كنترل، نظارت و وارسی و نحوه محاسبه آن دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf…

 • اینفوگرافیک 8 اشتباه که باعث می شود کامپیوتر شما به نرم افزار مخرب الوده شود

  اینفوگرافیک 8 اشتباه که باعث می شود کامپیوتر شما به نرم افزار مخرب الوده شود دریافت اینفوگرافیک 8 اشتباه که باعث می شود کامپیوتر شما به نرم افزار مخرب الوده شود دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل:…

 • پاورپوینت بازاریابی ویروسی

  پاورپوینت بازاریابی ویروسی دریافت پاورپوینت بازاریابی ویروسی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 دانلود پاورپوینت با موضوع بازاریابی ویروسی، در قالب pptx و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ویروس، ویروس…

 • گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 183 فرمت فایل zip حجم فایل 2.774 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • تراکت سیاه و سفید پیرایش مردانه طرح لایه باز

  تراکت سیاه و سفید پیرایش مردانه طرح لایه باز دریافت تراکت سیاه و سفید پیرایش مردانه طرح لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1090 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تراکت…

 • پاورپوینت اخلاق در معاشرت

  پاورپوینت اخلاق در معاشرت دریافت پاورپوینت اخلاق در معاشرت دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 553 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود پاورپوینت اخلاق در معاشرت بررسی اخلاق در معاشرت پاورپوینت جامع و کامل اخلاق در معاشرت…

 • پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی

  پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی دریافت پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 680 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 دانلود پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی بررسی مروری بر سیستمهای بس…

 • پاورپوینت بررسی جریان آب زیر زمینی

  پاورپوینت بررسی جریان آب زیر زمینی دریافت پاورپوینت بررسی جریان آب زیر زمینی دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 849 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی جریان آب زیر زمینی، در قالب…

 • مقاله درباره آینه و انواع آن

  مقاله درباره آینه و انواع آن دریافت مقاله درباره آینه و انواع آن دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 دانلود مقاله دربراه اینه و انواع اینه و تاریخچه ان قیمت فایل…

 • بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌

  بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌ دریافت بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌ دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌ قیمت…

 • دانلود پاورپوینت تحولات سیاسی اجتماعی

  دانلود پاورپوینت تحولات سیاسی اجتماعی دریافت دانلود پاورپوینت تحولات سیاسی اجتماعی دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1490 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 فایل پاورپوینت با موضوع بررسی تحولات سیاسی اجتماعی در حجم 41 اسلاید قابل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محلات

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محلات دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محلات شیپ فایل مرز شهرستان محلات (واقع در استان مرکزی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • تحقیق درباره تکنیک RBS یكی از تکنیک های تجزیه ای

  تحقیق درباره تکنیک RBS یكی از تکنیک های تجزیه ای دریافت تحقیق درباره تکنیک RBS یكی از تکنیک های تجزیه ای دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 تحقیق درباره تكنیك RBS…

 • کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خریدسبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت

  کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خریدسبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت دریافت کتاب بررسی عوامل موثر بر قصد خریدسبز بر عملکرد(محیطی-اقتصادی-تولیدی)شرکت دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 152 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 کتاب بررسی عوامل…

 • روش کسب درامد میلیونی با تلگرام

  روش کسب درامد میلیونی با تلگرام دریافت روش کسب درامد میلیونی با تلگرام روش کسب درامد میلیونی با تلگرام دسته بندی کتاب بازدید ها 176 فرمت فایل zip حجم فایل 251 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان روش…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 153 فرمت فایل rar حجم فایل 9…

 • جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان"

  جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان" دریافت جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان" دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3539 کیلوبایت…

 • پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

  پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم دریافت پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای…

 • پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس (bahouse)

  پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس (bahouse) دریافت پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس (bahouse) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3374 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 83 پاورپوینت بررسی مدرسه باهاوس (bahouse) پاورپورینت در 83 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با…

 • پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

  پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند دریافت پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 130 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 8,800 تومان…

 • مقاله کارشناسی لیدار

  مقاله کارشناسی لیدار دریافت مقاله کارشناسی لیدار دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 3230 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 یک مقاله جامع درباره لیدار قیمت فایل فقط 24,200 تومان این مقاله مهندسی برای ساخت دستگاهی به نام…