ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دریافت

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

193
فرمت فایل

docx
حجم فایل

833 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

176

46,200 تومان
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5 1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7 2-2-1  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7 3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8 4-1 . اهداف پژوهش.. 10 5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11 1-5-1.فرضیه اول. 11 2-5-1.فرضیه دوم 11 3-5-1. فرضیه سوم 11 6-1 . روش پژوهش.. 11 7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12 8-1 . قلمرو پژوهش.. 12 9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12 10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13 11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17 1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17 2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20 1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21 2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23 3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24 3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26 4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26 5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27 6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی. 27 7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28 1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28 2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط. 29 3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29 4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30 8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30 1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31 2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32 9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34 2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35 1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35 2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36 1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36 2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36 3-2-2-2. انگیزه های سیاسی. 37 4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37 5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38 6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38 7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39 8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39 3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39 4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40 1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40 2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41 3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41 4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42 5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42 3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45 1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45 2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46 3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47 4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47 1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47 2-4-3-2. کفایت مدیران. 48 3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48 5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49 6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49 7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49 8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50 4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50 1-4-2 . مالکیت پراکنده 50 2-4-2. مالکیت متمرکز. 51 3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52 4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52 5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53 5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54 1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54 2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55 3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56 4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56 6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57 1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57 2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه : 67 2-3. جامعه آماری. 67 3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68 4-3. روش پژوهش.. 70 5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71 6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71 1-6-3. متغیر های مستقل. 71 2-6-3. متغیرهای وابسته 71 7-3.تابع آماره 74 1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74 2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74 3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74 4-7-3. معادله خط. 75 5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75 6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه: 78 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78 3-4. آزمون فرضیه ها 79 1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79 2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85 3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 100 2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100 1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه  اول. 100 2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101 3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101 3-5. پیشنهادها 102 1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102 2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103 4-5. محدودیت های پژوهش.. 103 پیوستها: پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387. 105 پیوست شماره 2:  نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109 پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113 پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126 پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140 منابع و ماخذ: منابع فارسی: 154 منابع لاتین: 157 منابع اینترنتی: 158 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….159              نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی. 33  نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43  نگاره شماره 1-6-2  خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63 نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی. 69 نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 79 نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80 نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81 نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81 نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84 نگاره شماره (6-4): همبستگی ها 84 نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85 نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86 نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87 نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87 نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90 نگاره شماره (12-4): همبستگی ها 90 نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91 نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92 نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93 نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93 نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96 نگاره شماره (18-4): همبستگی ها 96   نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97 نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98           نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها 14 نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 82 نمودار شماره (3-4) :دیاگرام  پراکنش.. 83 نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83 نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 88 نمودار شماره (6-4) :دیاگرام  پراکنش.. 89 نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 89 نمودار شماره (9-4) :دیاگرام  پراکنش.. 95 نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 95   چكیده: حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد . بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.     مقدمه: بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی[1] که براستقلال    حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید. در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت. حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.   1-Sarabanes- Oxley ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانبررسی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 • تاملی نظری برپرخاشگری دانش آموزان

  تاملی نظری برپرخاشگری دانش آموزان دریافت تاملی نظری برپرخاشگری دانش آموزان مقاله در حوزه روانشناسی می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 111 فرمت فایل doc حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 15 14,300 تومان  با توجه به…

 • بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

  بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه دریافت بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1289 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120…

 • دانلود تحقیق علائم ترسیمی

  دانلود تحقیق علائم ترسیمی دریافت دانلود تحقیق علائم ترسیمی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 578 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 علائم ترسیمی دارای اقسام گوناگون بسیاری است تعدادی ساده، داستانی و مصورند اغلب آنها…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم…

 • دانلود تعیین ضخامت سنگفرش 50 ص

  دانلود تعیین ضخامت سنگفرش 50 ص دریافت دانلود تعیین ضخامت سنگفرش 50 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 825 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 دانلود تعیین ضخامت سنگفرش 50 ص تحقیق تعیین ضخامت سنگفرش 50 ص…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کوثر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان کوثر دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان کوثر شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کوثر برای تهیه ی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را…

 • گزارش كارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو

  گزارش كارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو دریافت گزارش كارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 گزارش…

 • پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

  پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل دریافت پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2046 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 دانلود پاورپوینت…

 • 125 نمونه سوال ریاضی فصل دوم ریاضی نهم - اعداد حقیقی ( جدید التالیف)

  125 نمونه سوال ریاضی فصل دوم ریاضی نهم - اعداد حقیقی ( جدید التالیف) دریافت 125 نمونه سوال ریاضی فصل دوم ریاضی نهم - اعداد حقیقی ( جدید التالیف) 125 نمونه سوال ریاضی فصل دوم ریاضی نهم اعداد حقیقی (…

 • راه اندازی کسب وکار با دستان خالی (صدها ایده ناب)

  راه اندازی کسب وکار با دستان خالی (صدها ایده ناب) دریافت راه اندازی کسب وکار با دستان خالی (صدها ایده ناب) دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14708 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 250 راه…

 • پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

  پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی دریافت پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی دسته: صنایع دارویی و پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 602 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی…

 • اینفوگرافیک «تفکر و سواد رسانه ای» پایه دهم

  اینفوگرافیک «تفکر و سواد رسانه ای» پایه دهم دریافت اینفوگرافیک «تفکر و سواد رسانه ای» پایه دهم دسته: فایل های گرافیکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 4888 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 در راستای اهمیت رسانه یکی از…

 • مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی

  مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی دریافت مقاله ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی تصمیم…

 • مقاله در مورد آسیب شناسی

  مقاله در مورد آسیب شناسی دریافت مقاله در مورد آسیب شناسی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود مقاله درمورد اسیب شناسی و اهمیت ان قیمت فایل فقط…

 • پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان (هاکمن و اولدهام)

  پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان (هاکمن و اولدهام) دریافت پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان (هاکمن و اولدهام) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پرسش نامه انگیزش شغل از…

 • سبك شناسی كشف المحجوب

  سبك شناسی كشف المحجوب دریافت سبك شناسی كشف المحجوب دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 چكیده این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبك كتاب كشف المعجوب نوشته ی…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 84

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 84 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • پروپوزال (عملکرد ارقام کلزا )

  پروپوزال (عملکرد ارقام کلزا ) دریافت پروپوزال (عملکرد ارقام کلزا ) پروپوزال آماده بررسی عملکرد ارقام کلزا در تراکم های مختلف دسته بندی کشاورزی بازدید ها 49 فرمت فایل doc حجم فایل 18 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 11,000…

 • دانلود طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی

  دانلود طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی دریافت دانلود طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 عملیات اجرای طرحشامل تسطیح و آماده…

 • تحقیق ی ساخت و تولید تیمی-استانی-٢ (هشتمین مسابقات ملی مهارت مرحله استانی)

  تحقیق ی ساخت و تولید تیمی-استانی-٢ (هشتمین مسابقات ملی مهارت مرحله استانی) دریافت تحقیق ی ساخت و تولید تیمی-استانی-٢ (هشتمین مسابقات ملی مهارت مرحله استانی) ساخت و تولید تیمیاستانی٢ (هشتمین مسابقات ملی مهارتمرحله استانی) دسته بندی کتاب بازدید ها 271…

 • دانلود پاورپوینت اشكالات فلزی

  دانلود پاورپوینت اشكالات فلزی دریافت دانلود پاورپوینت اشكالات فلزی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3252 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 در جوش ورقهای تقویتی به ستون باید توجه کرد که در محلهای زیر باید جوش به…

 • پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری

  پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری دریافت پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 473 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 دانلود پاورپوینت با موضوع ارتقاء و…

 • پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی 102اسلاید

  پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی 102اسلاید دریافت پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی 102اسلاید دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 400 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 پاورپوینت کار آفرینی در…

 • پاورپوینت ورزش های ویژه پوکی استخوان

  پاورپوینت ورزش های ویژه پوکی استخوان دریافت پاورپوینت ورزش های ویژه پوکی استخوان دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 417 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پاورپوینت ورزش های ویژه پوكی استخواناسلاید ورزش و پوکی استخواناسلاید ورزش های پوکی استخوان…

 • مقاله درمورد تاریخچه و معرفی کارخانه

  مقاله درمورد تاریخچه و معرفی کارخانه دریافت مقاله درمورد تاریخچه و معرفی کارخانه دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 مقاله درمورد تاریخچه ومعرفی کارخانه قیمت فایل فقط 14,300 تومان *مقاله درمورد…

 • بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت

  بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت دریافت بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 فلز آلومینیوم بادارا بودن مزایای متنوع جایگاه ویژه‌ای برای خود در صنایع…

 • تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

  تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال دریافت تحقیق تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد…

 • دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد پرتفلیو (فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد پرتفلیو (فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) دریافت دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد پرتفلیو (فصل یازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) عنوان دانلود پاورپوینت اندازه گیری…

 • دانلود تحقیق مناره ها

  دانلود تحقیق مناره ها دریافت دانلود تحقیق مناره ها دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مناره در هنر معماری اسلامی ایران دارای مقام ویژه‌ای است این عنصر مسجد جهت رساندن صدای…

 • پاورپوینت بررسی زندگی نامه و اقدامات محمد رضا شاه پهلوی

  پاورپوینت بررسی زندگی نامه و اقدامات محمد رضا شاه پهلوی دریافت پاورپوینت بررسی زندگی نامه و اقدامات محمد رضا شاه پهلوی دسته: پاورپوینت بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 983 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 پاورپوینت بررسی زندگی نامه…

 • پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration)

  پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) دریافت پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) دسته: شیمی بازدید: 2 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 500 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration) در 36 اسلاید…

 • همه چیز در باره زبان بدن,آموزش تصویری زبان بدن

  همه چیز در باره زبان بدن,آموزش تصویری زبان بدن دریافت همه چیز در باره زبان بدن,آموزش تصویری زبان بدن همه چیز در باره زبان بدنآموزش تصویری زبان بدن ارتباط با مشتری با زبان بدن شناختن همسرمان با زبان بدن چگونه…

 • مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی

  مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی دریافت مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 85 فرمت فایل docx حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان…

 • بررسی بهره وری

  بررسی بهره وری دریافت بررسی بهره وری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 245 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 بررسی بهره وری قیمت فایل فقط 9,900 تومان بررسی بهره وری در این فصل ابتدا به بررسی انواع…

 • طرح لایه باز برچسب عرق نعنا (لیبل عرق نعنا)

  طرح لایه باز برچسب عرق نعنا (لیبل عرق نعنا) دریافت طرح لایه باز برچسب عرق نعنا (لیبل عرق نعنا) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1757 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح…