ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دریافت

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

113
فرمت فایل

docx
حجم فایل

6.419 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

116

24,200 تومان
بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن دارای 116صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد   چکیده   امروزه سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری با محیط متغیر و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که نیاز دارند برای حفظ جایگاه خود و بقا، با این تحولات سریع همراه شوند. برای این منظور، راهکارهای مختلفی توسط محققین حوزه مدیریت پیشنهاد شده که یکی از آنها ایجاد سازمان چابک است. هدف از این پژوهش، ارزیابی سطح چابکی یک سازمان دولتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سطح چابکی این سازمان است. با مرور ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مدل‌ها و ابزارهای لازم برای هدف پژوهش فعلی انتخاب و معرفی شدند و همچنین چارچوب نظری تحقیق طراحی شد. بر مبنای این چارچوب پرسشنامه‌ای طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی، در بین کارکنان سازمان توزیع گردید. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان گیلان بوده و جامعه نمونه براساس موازین آماری از بین آنها انتخاب گردیده است. متدولوژی این پژوهش بر مبنای روش‌های آماری و با استفاده از آزمون‌های میانگین جامعه و همبستگی می‌باشد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که سازمان از نظر چابکی در وضعیت متوسطی قرار دارد. از آنجایی که چابکی سازمان در بعد فرایندهای داخلی متوسط، و در بعد رشد و یادگیری نسبتاً بالاست؛ و با توجه به وجود همبستگی مثبت بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی سازمان، می‌توان نتیجه گرفت با اصلاح و چابک‌سازی فرایندهای داخلی و معیار‌‌های مرتبط با آن، چابکی سازمان بهبود خواهد یافت. کلمات کلیدی: ارزیابی چابکی، کارت امتیازی متوازن، سازمان دولتی، تحلیل آماری. فهرست مطالب:   فصل اول: کلیات موضوع. 1 1-1 مقدمه. 2 1-2 هدف از تحقیق. 3 1-3 توضیح موضوع تحقیق. 3 1-4 اهمیت، انگیزه و علت انتخاب موضوع. 4 1-5 مرور کلی بر ادبیات موضوع. 5 1-6 جنبه‌های جدید بودن موضوع. 9 1-7 کاربردها و کاربران موضوع تحقیق. 9 1-8 جمع‌بندی.. 10 فصل دوم: مرور ادبیات موضوع. 11 2-1 مقدمه. 12 2-2 بررسی تاریخچه و مفهوم چابکی.. 13 2-3 مدل‌های دستیابی به چابکی.. 15 2-3-1 مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ.. 16 2-4 ارزیابی سطح چابکی.. 18 2-4-1 کارت امتیازی متوازن. 19 2-4-2 چابکی در سازمان‌های دولتی.. 25 2-4-3 چابکی در صنعت آب .و فاضلاب.. 27 2-5 پژوهش‌های داخلی در حوزه چابکی.. 28 2-6 جمع بندی.. 38 فصل سوم: روش تحقیق.. 39 3-1- مقدمه. 40 3-2- چارچوب مفهومی تحقیق.. 41 3-3- روش تحقیق.. 43 3-4- قلمرو تحقیق (زمانی – مکانی) 44 3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 44 3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 44 3-5-2- پرسشنامه. 45 3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 46 3-6-1- روایی.. 46 3-6-2- پایایی.. 47 3-7- جامعه و نمونه آماری.. 48 3-7-1- جامعه آماری.. 48 3-7-2- نمونه آماری.. 49 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 50 3-8-1- آزمون میانگین یک جامعه. 50 3-8-2- تحلیل همبستگی.. 51 3-8-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها 53 3-9- جمع بندی.. 53 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 54 4-1- مقدمه. 55 4-2- توصیف داده‌ها 56 4-2-1- جنسیت.. 56 4-2-2- سن.. 57 4-2-3- سابقه کاری.. 58 4-2-4- میزان تحصیلات.. 59 4-2-5- میزان آشنایی با مبحث چابکی سازمانی.. 60 4-3- آزمون فرضیه‌ها 61 4-3-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 61 4-3-2- آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 64 4-3-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 66 4-3-4- آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 68 4-3-5- آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 69 4-3-6- آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 71 4-4- محاسبه میزان چابکی سازمان. 72 4-5- جمع بندی.. 74 فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 75 5-1- مقدمه. 76 5-2- یادآوری خطوط اصلی روش علمی.. 77 5-3- دستاوردها و نتایج تحقیق.. 78 5-4- پیشنهادات.. 79 5-4-1- پیشنهادات مربوط به تحقیق فعلی.. 79 5-4-2- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 81 فهرست مراجع. 82 پیوست الف.. 90 واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 96 واژه‌نامه انگلیسی به فارسی.. 97       فهرست جدول‌ها:   جدول 2-1- تعاریف ارائه شده در زمینه چابکی.. 34 جدول 2-2- رویکردهای مفهومی ارزیابی و بهبود سطح چابکی سازمانی.. 35 جدول 2-3- خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی بررسی شده در حوزه چابکی.. 37 جدول 3-1- تفکیک پرسشنامه پژوهش… 45 جدول 3-2- تفسیر میزان همبستگی متغیرها بر مبنای مقدار ضریب همبستگی.. 52 جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت کارکنان.. 56 جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن کارکنان.. 57 جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه کاری کارکنان.. 58 جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیلات کارکنان.. 59 جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان آشنایی کارکنان با مبحث چابکی سازمانی.. 60 جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر فرایندهای داخلی.. 62 جدول 4-7- آمار توصیفی متغیر فرایندهای داخلی.. 63 جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر فرایندهای داخلی.. 63 جدول 4-9- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر رشد و یادگیری.. 65 جدول 4-10- آمار توصیفی متغیر رشد و یادگیری.. 65 جدول 4-11- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر رشد و یادگیری.. 65 جدول 4-12- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر مالی – مشتری.. 67 جدول 4-13- آمار توصیفی متغیر مالی – مشتری.. 67 جدول 4-14- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر مالی – مشتری.. 67 جدول 4-15- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی سازمان.. 69 جدول 4-16- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی در بعد رشد و یادگیری و چابکی سازمان.. 70 جدول 4-17- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی در بعد رشد و یادگیری.. 71 جدول 4-18- محاسبه وزن هر یک از سؤالات مربوط به بعد مالی – مشتری.. 73 جدول 5-1- خلاصه نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری.. 78   فهرست شکل‌ها:   شکل 2-1- مدل مفهومی دستیابی به چابکی.. 17 شکل 2-2- چهار وجه کارت امتیازی متوازن.. 21 شکل 2-3- مدل ساده خلق ارزش در سازمان‌های عمومی و دولتی.. 25 شکل 2-4- ابعاد چابکی در بخش دولتی.. 27 شکل 3-1- مدل تحلیلی تحقیق.. 42 شکل 3-2- نتایج محاسبات مربوط به پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS 49 شکل 4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت کارکنان.. 57 شکل 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن کارکنان.. 58 شکل 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه کاری کارکنان.. 59 شکل 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیلات کارکنان.. 60 شکل 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان آشنایی کارکنان با مبحث چابکی سازمانی.. 61                   علایم و نشانه‌ها آماره آزمون t  تعداد زیر مجموعه‌ پرسش‌های پرسشنامه یا آزمون J  تعداد نمونه n  خطای معیار     سطح خطا (معمولاً 5 درصد) α شماره سوال پرسشنامه i ضریب آلفای کرونباخ Rα ضریب همبستگی اسپیرمن rs ضریب همبستگی پیرسون r ضریب همبستگی جامعه ρ فرض صفر H0 فرض مقابل 1H مجموع توان دوم تفاوت رتبه‌های دو متغیر مقدار معنی‌داری آزمون sig میانگین جامعه μ میانگین نمونه نمره اختصاص یافته به سوال i ام Qi واریانس زیر مجوعه i ام آزمون واریانس نمونه S2 وزن سوال i ام Wi بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازنتحقیق بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازنبررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازنبررسی ارزیابی سطح چابکی سازمانکارت امتیازی متوازنارزیابی چابکیکارت امتیازی متوازنسازمان دولتیتحلیل آماری

 • پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح

  پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح دریافت پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5974 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح قیمت فایل فقط 14,300 تومان پاورپوینت ظرفیت حرارتی مصالح ظرفیت حرارتی…

 • تحقیق فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان

  تحقیق فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان دریافت تحقیق فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان اهمیت موضوع هدفمندی یارانه ها و تحت تاثیر قرار دادن شرایط صنعت سیمان…

 • مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی

  مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی دریافت مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوكین-6 در واكنش به مواد محیطی اثرات نوع سلول و محیط های کشت…

 • پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

  پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 دریافت پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 ا ین مقیاس دارای پنج خرده مقیاس می باشد شامل۱باورهای نگرانی مثبت ۲–باورهای غیرقابل کنترل ۳–باورهای صلاحیت شناختی ٤– باورهای منفی عمومی ۵– خودهشیاری شناختی می باشد دسته بندی پرسشنامه بازدید…

 • تحقیق بررسی شبکه های وایمکس و تجهیزات کاربردی آن

  تحقیق بررسی شبکه های وایمکس و تجهیزات کاربردی آن دریافت تحقیق بررسی شبکه های وایمکس و تجهیزات کاربردی آن تحقیق حاضر در 58 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب…

 • حقوق تجارت

  حقوق تجارت دریافت حقوق تجارت دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 186 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 152 حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجارتی و روابط و معاملات…

 • مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

  مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها دریافت مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها دسته: اقتصاد بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها…

 • بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان دریافت بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان…

 • شبکه در ویندوز 2000

  شبکه در ویندوز 2000 دریافت شبکه در ویندوز 2000 دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقدمه پیشرفت محاسبات در كامپیوتر بستگی به شبكه دارد این وضعیت قطعا ادامه پیدا…

 • تحقیق در مورد کاروانسرا در فرمت word

  تحقیق در مورد کاروانسرا در فرمت word دریافت تحقیق در مورد کاروانسرا در فرمت word تحقیق در مورد کاروانسرا 20 صفحه دسته بندی معماری بازدید ها 197 فرمت فایل docx حجم فایل 2.079 مگا بایت تعداد صفحات فایل 20 8,800…

 • دانلود مقاله بررسی معیارهای اخلاقی شهید مدرس

  دانلود مقاله بررسی معیارهای اخلاقی شهید مدرس دریافت دانلود مقاله بررسی معیارهای اخلاقی شهید مدرس دسته: فقه و علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 3223 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 شهید آیت الله سیدحسن مدرس، از بزرگ…

 • مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

  مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی دریافت مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 152 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 121 بدون تردید از روزی كه بشر…

 • دانلود بتنهای مقاوم در اجرا 18 ص

  دانلود بتنهای مقاوم در اجرا 18 ص دریافت دانلود بتنهای مقاوم در اجرا 18 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود بتنهای مقاوم در اجرا 18 ص تحقیق بتنهای مقاوم…

 • پاورپوینت نظریه دور تجاری حقیقی در اقتصاد

  پاورپوینت نظریه دور تجاری حقیقی در اقتصاد دریافت پاورپوینت نظریه دور تجاری حقیقی در اقتصاد دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 594 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه دور تجاری حقیقی در اقتصاد،…

 • بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی

  بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دریافت بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING) و پتانسیل استفاده از آنها در پنل های خورشیدی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت…

 • پاورپوینت وظیفه یک حسابدار در اداره

  پاورپوینت وظیفه یک حسابدار در اداره دریافت پاورپوینت وظیفه یک حسابدار در اداره این پاورپوینت از مطالب خیلی خوب و کاملا منظم و مرتب و همچنین دارای تصاویر مرتبط با مطالب در هر اسلاید برای دانشجوهای رشته های حسابداری و…

 • پاورپوینت استاندارد و سریهای آن

  پاورپوینت استاندارد و سریهای آن دریافت پاورپوینت استاندارد و سریهای آن دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 156 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 این فایل حاوی مطالعه استاندارد و سریهای آن می باشد که به صورت فرمت…

 • سمینار درس انجماد پیشرفته

  سمینار درس انجماد پیشرفته دریافت سمینار درس انجماد پیشرفته دانلود سمینار دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 158 فرمت فایل rar حجم فایل 4.913 مگا بایت تعداد صفحات فایل 24 14,300 تومان این فایل شامل دو فایل پاورپوینت و…

 • پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک

  پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک دریافت پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1437 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود پاورپوینت با عنوان شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک در قالب pptx،…

 • تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

  تحلیل کامپیوتری سازه‌ها دریافت تحلیل کامپیوتری سازه‌ها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 صرف در اختیار داشتن نرم‎افزار قدرتمند، توجیه‎کننده استفاده از آن نبوده بلکه این مغز متفکر مهندس محاسب است…

 • تحقیق کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال)

  تحقیق کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال) دریافت تحقیق کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال) تحقیق کارآفرینی تولید ملامین(با ظرفیت 2000 تن در سال)در 36 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و…

 • پاورپوینت متابولیسم

  پاورپوینت متابولیسم دریافت پاورپوینت متابولیسم دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 متابولیسم اهداف متابولیسم کاتابولسیم آنابولیسم انواع واکنشها در متابولیسممسیرهای مهم مصرف گلوکز قیمت فایل فقط 11,000 تومان اهداف متابولیسم بدست…

 • کتاب اموزش کسب درامد از اینترنت

  کتاب اموزش کسب درامد از اینترنت دریافت کتاب اموزش کسب درامد از اینترنت دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 975 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 119 کتاب کسب درامد از اینترنت قیمت فایل فقط 7,700…

 • گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان

  گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان دریافت گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان دسته بندی کارآموزی بازدید ها 102 فرمت فایل doc حجم فایل 33 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 52…

 • نمونه سوالات امتحانات سوم دبیرستان با جواب(رشته ریاضی فیزیک)

  نمونه سوالات امتحانات سوم دبیرستان با جواب(رشته ریاضی فیزیک) دریافت نمونه سوالات امتحانات سوم دبیرستان با جواب(رشته ریاضی فیزیک) نمونه سوالات امتحانات سال سوم دبیرستان رشته ریاضی با جواب های تکمیلی در تمام دروس این رشته شامل شیمی حسابان جبر…

 • راهنمای آزمونS.C.L-90

  راهنمای آزمونS.C.L-90 دریافت راهنمای آزمونS.C.L-90 راهنمای آزمونSCL90 دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 116 فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 8,800 تومان راهنمای  آزمونS.C.L-90 اولین مرحله در نمره گذاری این آزمون انتقال 90 سؤال…

 • ایجاد یک تجارت اینترنتی

  ایجاد یک تجارت اینترنتی دریافت ایجاد یک تجارت اینترنتی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 در اینجا لیستی از تجارتهایی را که شما می توانید در دنیای اینترنت وب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد دارای منابع کامل…

 • روش تحقیق در علوم اجتماعی

  روش تحقیق در علوم اجتماعی دریافت روش تحقیق در علوم اجتماعی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 949 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 درس روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی قیمت فایل فقط 7,700…

 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی…

 • دانلود چگونه مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم

  دانلود چگونه مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم دریافت دانلود چگونه مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 267…

 • پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

  پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان دریافت پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه اخلاق اداری کارک…

 • پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

  پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد دریافت پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 85 فرمت فایل docx حجم فایل 34 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995)…

 • چگونه دانش آموزانم را به انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم

  چگونه دانش آموزانم را به انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم دریافت چگونه دانش آموزانم را به انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • بررسی فرم در معماری

  بررسی فرم در معماری دریافت بررسی فرم در معماری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 در فضای كاربرد فناوری معماری از یك طرف پاسخگوی الگوهای فرهنگی خویش و از طرف دیگر…