ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

دریافت

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین
دسته بندی
علوم پزشکی
بازدید ها

119
فرمت فایل

docx
حجم فایل

190 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

65

29,700 تومان
ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین دارای 65 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد   ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین در مقادیر رایج برای كاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا بر شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك بوده است. به این منظور 24 سر موش صحرایی ماده  از نژاد Dawley – Sprague  به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه 1: (كنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% كلسترول و 5/0% اسید كولیك و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% كلسترول و 25/0 % اسید كولیك، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2)+ نیاسین 200 میلی گرم بر كیلو گرم روزانه بصورت خوراكی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2)+ نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر كیلو گرم) روزانه خوراكی با گاواژ. لازم به ذكر است كه تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه یافت. در روز 15 از موش ها خونگیری و میزان كلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. در پایان دوره، خونگیری مجدد انجام و استخوان های ران راست و چپ خارج شد. درصد خاكستر استخوان ران چپ تعیین و از استخوان های ران راست به منظور اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز و نیز میزان MDA استفاده شد. در ضمن میزان كلسترول تام و تری گلیسرید و PINP و CTX در سرم اندازه گیری شد. مصرف جیره پرچرب موجب هیپركلسترولمی واضح در روز 15 گردید كه در پایان دوره نیز مشهود بود. هرچند میزان تری گلیسرید سرمی تفاوت معنی داری میان گروهها نشان نداد. مصرف نیاسین در گروه های 3 و 4 موجب كاهش میزان كلسترول تام شد و حتی توانست آن را به سطح گروه كنترل برساند. میزان PINP و CTX  و درصد خاكستر استخوان تفاوت معنی داری در بین گروهها نداشت. فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در گروه 2 در مقایسه با كنترل افزایش و میزان MDA كاهش یافت. تجویز نیاسین در گروههای 2 و 3 موجب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در مقایسه با گروه 2 شد و در ضمن نیاسین در دوزاژ رایج توانست كاهش محسوسی در میزان  MDA  نسبت به گروه 2 ایجاد نماید. در كل از مطالعه حاضر چنین بر می آید كه تجویز نیاسین در دوزاژ رایج اثرات مطلوب قابل توجهی بر پارامترهای تنش اكسیداتیو در استخوان موشهای صحرایی هیپركلسترولمیك دارد؛ بدون اینكه تاثیر محسوسی بر شناساگرهای متابولیسم استخوان داشته باشد.     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                               صفحه فصل اول: مقدمه و هدف  ………………………………………………………………………………………………………………………..      1      فصل دوم: كلیات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………       3      1-2- هیپرلیپیدمی  …………………………………………………………………………………………………………………………       3            1-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمی  ………………………………………………………………………………………………..      3          2-1-2- عوامل خطر برای هیپرلیپیدمی  …………………………………………………………………………………..      3          3-1-2- نشانه های بالینی  ………………………………………………………………………………………………………..       4          4-1-2-چگونگی آسیب رساندن به بدن  …………………………………………………………………………………..       4          5-1-2- انواع هیپرلیپیدمی  ………………………………………………………………………………………………………       5                  1-5-1-2- اولیه  …………………………………………………………………………………………………………….       5                  2-5-1-2- ثانویه  ……………………………………………………………………………………………………………       5               6-1-2- تشخیص  ……………………………………………………………………………………………………………………..       6                   1-6-1-2- میزان كلسترول تام  ……………………………………………………………………………………       6                    2-6-1-2- میزان LDL-c  …………………………………………………………………………………………….        6                   3-6-1-2- میزان تری گلیسرید  ………………………………………………………………………………….        7                   4-6-1-2- میزان  ………………………………………………………………..  HDL-c      7                   5-6-1-2- میزان بدون HDL-c  …………………………………………………………………………………        7                   6-6-1-2- آزمون آپولیپو پروتئین B100  ……………………………………………………………………        7                 7-6-1-2- CRP با حساسیت بالا (hs-CRP)  …………………………………………………………….         8                 8-6-1-2- لیپو پروتئین a …………………………………………………………………………………………….         8                 9-6-1-2- آزمون آپولیپو پروتئین A1  …………………………………………………………………………         9                 10-6-1-2- آزمون های ژنتیكی  …………………………………………………………………………………         9         7-1-2- ملاحظات قبل از درمان  ……………………………………………………………………………………………         9         8-1-2- درمان  ………………………………………………………………………………………………………………………..         9                  1-8-1-2- تغییر در سبك زندگی  …………………………………………………………………………….          9                  2-8-1-2- دارو درمانی  ……………………………………………………………………………………………..        10    2-2- متابولیسم استخوان  ……………………………………………………………………………………………………………..        18        1-2-2- تنظیم متابولیسم استخوان  ……………………………………………………………………………………….        19                1-1-2-2- تعادل بین كلسیم و فسفر  …………………………………………………………………………        19              2-1-2-2- هورمون رشد  ……………………………………………………………………………………………….        20                3-1-2-2- هورمون تیروئید  ………………………………………………………………………………………….        20               4-1-2-2- استروژن و آندروژن  …………………………………………………………………………………..         21               5-1-2-2- كورتیزول و گلوكوكورتیكوئیدهای مرتبط  ……………………………………………….         21               6-1-2-2- فشار مكانیكی  ……………………………………………………………………………………………        21               7-1-2-2- وضعیت تغذیه ( لپتین)  …………………………………………………………………………….        22         2-2-2- شناساگرهای متابولیسم استخوان  ……………………………………………………………………………        22               1-2-2-2- شناساگرهای ساخت استخوان ……………………………………………………………………        22               2-2-2-2- شناساگرهای تحلیل استخوان  …………………………………………………………………..        22        3-2-2- اختلالات متابولیسم استخوانی  …………………………………………………………………………………..       23               1-3-2-2- استئوپوروز  ………………………………………………………………………………………………….        23     4-2- تنش اكسیداتیو ……………………………………………………………………………………………………………………        25        1-3-2- شناساگرهای تنش اكسیداتیو  ……………………………………………………………………………………        25   فصل سوم: مواد و روش كار  ……………………………………………………………………………………………………………….        27    1-3- وسایل و مواد مورد استفاده  …………………………………………………………………………………………………        27    2-3- طرح آزمون  ………………………………………………………………………………………………………………………….        29    3-3- روش كار  ………………………………………………………………………………………………………………………………        29         1-3-3- خونگیری  …………………………………………………………………………………………………………………….        29       2-3-3- درمان با نیاسین  …………………………………………………………………………………………………………        30       3-3-3- برداشت استخوان ران راست و چپ  …………………………………………………………………………..        30       4-3-3- تعیین وزن و درصد خاكستر استخوان های ران چپ  ……………………………………………….        30       5-3-3- اندازه گیری كلسترول تام  ………………………………………………………………………………………….        30             1-5-3-3- آماده سازی نمونه ها  ……………………………………………………………………………………        30             2-5-3-3- اندازه گیری كلسترول تام با استفاده از كیت كلسترول  ……………………………..         31       6-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرم  ………………………………………………………………………………..         31              1-6-3-3- آماده سازی نمونه ها  ……………………………………………………………………………………         31             2-6-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از كیت تری گلیسرید  ……………………..         31       7-3-3- اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز ……………………………………………………….        32              1-7-3-3- آماده سازی نمونه ها   ……………………………………………………………………………………        32   2-7-3-3- اندازه گیری فعالیت آنزیم  ……………………………………………………………………………..        33      8-3-3- اندازه گیری آنزیم مالون دی آلدهید (MDA)  ……………………………………………………………        35   1-8-3-3- آماده سازی نمونه ها  ……………………………………………………………………………………..        35   2-8-3-3- اندازه گیری  ……………………………………………………………………………………………………        35      9-3-3- اندازه گیری میزان PINP  ……………………………………………………………………………………………        36              1-9-3-3- اماده سازی نمونه ها  ……………………………………………………………………………………….        36             2-9-3-3- اندازه گیری میزان PINP با روش الیزا  ……………………………………………………       36          10-3-3- اندازه گیری میزان CTX  ……………………………………………………………………………………….       38          11-3-3- آنالیز اماری داده ها  ……………………………………………………………………………………………….       39 فصل چهارم: نتایج  ……………………………………………………………………………………………………………………………….      40 1-4- پارامترهای لیپیدی سرم  …………………………………………………………………………………………………..       40          1-1-4- میزان كلسترول تام سرم  …………………………………………………………………………………………       40          2-1-4- میزان تری گلیسرید سرم ………………………………………………………………………………………….       41      2-4- شناساگرهای متابولیسم استخوان  ……………………………………………………………………………………..       41          1-2-4- میزان PINP و CTX سرم  ……………………………………………………………………………………….       41      3-4- پارامترهای تنش اكسیداتیو  ……………………………………………………………………………………………….       42         1-3-4- میزان فعالیت آنزیم SOD و میزان MDA  ……………………………………………………………       42      4-4- میزان درصد خاكستر …………………………………………………………………………………………………………..       42      5-4- وزن موش ها در اول و پایان دوره  ……………………………………………………………………………………….      43    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………      44   فهرست منابع و مآخذ  …………………………………………………………………………………………………………………………..      48             فهرست جداول عنوان                                                                                                                                  صفحه جدول 1-4-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………        40 جدول 2-4-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………        41 جدول 3-4-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………        41 جدول 4-4-  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..         42 جدول 5-4-  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..         42 جدول 6-4-  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..         43           فصل اول مقدمه و هدف   نیاسین (ویتامین B3 یا اسید نیكوتینیك) در مقادیر فارماكولوژیك موجب كاهش میزان كلسترول و تری گلیسریدها و افزایش  میزان HDL-c سرمی می شود (Villines و همكاران، 2012) و لذا به عنوان یكی از پركاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و آترواسكلروز به شمار رفته و به عبارتی یك داروی كاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن است (Kamanna and Kashyap، 2008). هرچند مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین، ایجاد حالت گرگرفتگی[1] است، اما پژوهشهای اندكی كه در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت پذیرفته است؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. از جمله این كه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یك مكمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شكستگی در استخوان تیبیا بوده است (Johnson و همكاران، 1992؛1995). همچنین در پ‍‍ژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز كاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر كیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوكوكورتیكوئید در استخوان ران موش های صحرایی شد به گونه ای كه موجب كاهش تعداد ترابكول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید ( اخوان طاهری، 1390). تنش اكسیداتیو نقش قابل توجهی در بیماری های استخوانی مانند استئوپوروز دارد. در پژوهش انجام شده توسط Muthusami و همكاران در سال 2005، نشان داده شد كه ایجاد استئوپوروز در موشهای صحرایی به دنبال برداشت تخمدان، همراه با اختلال در سیستم آنتی اكسیدان استخوان می باشد. همچنین نقش تنش اكسیداتیو در استئوپوروز القا شده با ویتامین A در موش صحرایی نیز بخوبی نشان داده شده است (Fahmy and Soliman، 2009). یكی از روش های غیر تهاجمی برای ارزیابی تغییرات استخوانی، ارزیابی شاخص های متابولیسم استخوان است كه در بر گیرنده شناساگرهای مربوط به ساخت و شناساگرهای مربوط به تحلیل استخوان می شوند. PINP (پروپپتید انتهای N پروكلاژن نوع 1) یك شناساگر اختصاصی برای تعیین ساخت استخوان و CTX (تلوپپتید انتهای C كلاژن تیپ 1) یك شناساگر اختصاصی تحلیل استخوان است. این دو شناساگر امروزه بیش از دیگر شناساگرها در ارزیابی روند بیماری و پاسخ به درمان كاربرد دارند (Vasikaranو همكاران، 2011).   1-flushing ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسینتحقیق ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسینبررسی ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك

 • کتاب واسط کاربر حرفه ای asp.net

  کتاب واسط کاربر حرفه ای asp.net دریافت کتاب واسط کاربر حرفه ای asp.net کتاب واسط کاربر حرفه ای aspnet دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 120 فرمت فایل rar حجم فایل 713 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 34 18,700 تومان  …

 • طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی

  طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی دریافت طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 طراحی نرم افزار ساخت یک قفل الکترونیکی در 25 صفحه…

 • چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E)

  چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) دریافت چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 چارچوب مبانی نظری…

 • بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافت بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین…

 • عشق شیرین -باربارا دی انجلیس

  عشق شیرین -باربارا دی انجلیس دریافت عشق شیرین -باربارا دی انجلیس مشهورترین مشاور ور وانشناس خانواده وزناشویی ودارای بزرگترین وموثرترین تجربیات ونوشته ها درامر مشاوره وشناخت زنان ومردان ازهمدی گر برای داشتن زندگی سالم دسته بندی روانشناسی بازدید ها 146…

 • فون لایه باز هفت سین و نوروز

  فون لایه باز هفت سین و نوروز دریافت فون لایه باز هفت سین و نوروز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 20764 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 یک فون بسیار زیبا از…

 • دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات

  دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات دریافت دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات در حجم 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای…

 • کارآموزی بیمه ما

  کارآموزی بیمه ما دریافت کارآموزی بیمه ما فایل کارآموزی مناسب برای رشته های بیمه، تبلیغات، دسته بندی کارآموزی بازدید ها 114 فرمت فایل zip حجم فایل 824 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 59 27,500 تومان سر فصل مطالب موجود به…

 • دانلود تحقیق آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص

  دانلود تحقیق آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص دریافت دانلود تحقیق آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود آلمان…

 • تحقیق پیدایش کوهها و زمین

  تحقیق پیدایش کوهها و زمین دریافت تحقیق پیدایش کوهها و زمین دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 دانلود تحقیق در مورد پیدایش کوهها و زمین قیمت فایل فقط 6,600 تومان مطالعات…

 • مبانی نظری و پیشینه سبک های رهبری

  مبانی نظری و پیشینه سبک های رهبری دریافت مبانی نظری و پیشینه سبک های رهبری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مبانی نظری و پیشینه سبک های رهبری…

 • نرم افزار جمع آوری اطلاعات تماس مشاغل گوناگون

  نرم افزار جمع آوری اطلاعات تماس مشاغل گوناگون دریافت نرم افزار جمع آوری اطلاعات تماس مشاغل گوناگون نرم افزار جمع آوری اطلاعات تماس مشاغل های گوناگون 350هزارتومان برای بازاریابها کاربرد فراوانی دارد دسته بندی نرم افزار بازدید ها 278 فرمت…

 • پاورپوینت كارگاه یكروزه ارگونومی

  پاورپوینت كارگاه یكروزه ارگونومی دریافت پاورپوینت كارگاه یكروزه ارگونومی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 754 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 دانلود پاورپوینت كارگاه یكروزه ارگونومی بررسی كارگاه یكروزه ارگونومی پاورپوینت جامع و کامل كارگاه یكروزه ارگونومی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم شیپ فایل مرز شهرستان بم (واقع در استان کرمان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • پاورپوینت سیر تکامل برنامه ریزی

  پاورپوینت سیر تکامل برنامه ریزی دریافت پاورپوینت سیر تکامل برنامه ریزی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1988 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 این فایل حاوی مطالعه سیر تکامل برنامه ریزی می باشد که به صورت فرمت…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماکو

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماکو دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان ماکو شیپ فایل زمین شناسی شهرستان ماکو این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 191 فرمت…

 • دانلود مقاله حسابداری پشت پرده مشکلات بازاریابی با BEHIND MARKETING’S WOES

  دانلود مقاله حسابداری پشت پرده مشکلات بازاریابی با BEHIND MARKETING’S WOES دریافت دانلود مقاله حسابداری پشت پرده مشکلات بازاریابی با BEHIND MARKETING’S WOES بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد سهامداران…

 • تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان

  تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان دریافت تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 فایل تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان دارای…

 • بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی

  بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی دریافت بررسی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد اقتصادی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است…

 • مقیاس شادکامی آکسفورد

  مقیاس شادکامی آکسفورد دریافت مقیاس شادکامی آکسفورد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 مقیاس شادکامی آکسفورد قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس شادکامی آکسفورد مقیاس شادکامی  آکسفورد (OHI)یکی…

 • پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( لباس از تولید تا مصرف )

  پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( لباس از تولید تا مصرف ) دریافت پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( لباس از تولید تا مصرف ) پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه…

 • گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

  گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی دریافت گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 81 فرمت فایل doc حجم فایل 39 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 53 9,900 تومان گزارش…

 • مبانی نظری و پیشینه عادت‌ های خواندن و روش های مطالعه

  مبانی نظری و پیشینه عادت‌ های خواندن و روش های مطالعه دریافت مبانی نظری و پیشینه عادت‌ های خواندن و روش های مطالعه دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 109 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • فایل تحقیق كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی

  فایل تحقیق كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی دریافت فایل تحقیق كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی دسته: شیمی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 370 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 فایل تحقیق كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی…

 • آموزش کار درمنزل

  آموزش کار درمنزل دریافت آموزش کار درمنزل دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 24857 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 آموزش کار درمنزل قیمت فایل فقط 12,100 تومان با استفاده از محتویات این پکیج و…

 • پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار

  پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار دریافت پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3480 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی معماری نرم افزار در قالب pptx و…

 • بررسی عربستان پیش از اسلام

  بررسی عربستان پیش از اسلام دریافت بررسی عربستان پیش از اسلام دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 براى بررسى دقیق تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى عربستان پیش از اسلام لازم…

 • مقاله به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن Orobanche Cumana

  مقاله به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن Orobanche Cumana دریافت مقاله به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن Orobanche Cumana به کار بردن پرونامید برای دانه های…

 • خلاصه درس مکانیک محیط های پیوسته

  خلاصه درس مکانیک محیط های پیوسته دریافت خلاصه درس مکانیک محیط های پیوسته دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2064 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 خلاصه درس مکانیک محیط های پیوسته لای و میس قیمت فایل فقط…

 • تحقیق با موضوع امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی

  تحقیق با موضوع امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی دریافت تحقیق با موضوع امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 67 تحقیق با…

 • فاكتور و قرارداد خرید موتور سیكلت كاركرده

  فاكتور و قرارداد خرید موتور سیكلت كاركرده دریافت فاكتور و قرارداد خرید موتور سیكلت كاركرده دسته: فرم و مستندات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فاكتور و قرارداد خرید موتور سیكلت كاركرده قیمت…

 • تحقیق ی تخصیص به نزدیکترین همسایه با حد آستانه نسبی (RTNNA ) با فایل پی دی اف، وورد، پاورپوینت

  تحقیق ی تخصیص به نزدیکترین همسایه با حد آستانه نسبی (RTNNA ) با فایل پی دی اف، وورد، پاورپوینت دریافت تحقیق ی تخصیص به نزدیکترین همسایه با حد آستانه نسبی (RTNNA ) با فایل پی دی اف، وورد، پاورپوینت تحقیق…

 • پروژه آجاکس و وب سرویس

  پروژه آجاکس و وب سرویس دریافت پروژه آجاکس و وب سرویس دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 205 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 91 معرفی آجاکس نحوه ی فراخوانی یک Web Service از ECMAScript قیمت فایل…

 • پاورپوینت پرخوری عصبی

  پاورپوینت پرخوری عصبی دریافت پاورپوینت پرخوری عصبی پاورپوینت پرخوری عصبی دارای 34 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 114 فرمت فایل ppt حجم فایل 1.255 مگا بایت…

 • شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن

  شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن دریافت شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن منابع آبی کشور به 6 حوضه ی آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از…