ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

دریافت

ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه» در دو دهه اخیر ، مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعات مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های كاربردی منجر به بروز نوآوری های بسیاری گشته است(Li 2001) لذا در این قسمت ابتدا مروری به تاریخچه و تعاریف مختلف در زمینه ارزیابی عملكرد خواهیم داشت و در ادامه برخی چارچوبها و متدهای نوین را در این زمینه مع
دسته بندی
مدیریت
بازدید ها

182
فرمت فایل

doc
حجم فایل

1.011 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

115

20,900 تومان
مقدمه در دو دهه اخیر ، مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعات مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های كاربردی منجر به بروز نوآوری های بسیاری گشته است(Li , 2001) . لذا در این قسمت ابتدا مروری به تاریخچه و تعاریف مختلف در زمینه ارزیابی عملكرد خواهیم داشت و در ادامه برخی چارچوبها و متدهای نوین را در این زمینه معرفی می نماییم و پس از آن مدل منشور عملكرد را به صورت تفصیلی شرح خواهیم داد.   فهرست مطالب فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… مساله اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………  تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………………………….. ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………… سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته……………………………………………………………… اهداف اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… روشهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………….. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. مكان تحقیق………………………………………………………………………………………………… جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………… تعریف واژه های تخصصی طرح…………………………………………………………………….. چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق……………………………………………………………………..   فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بخش اول: ارزیابی عملكرد مقدمه………………………………………………………………………………………………….. تاریخچه و تعاریف………………………………………………………………………………… تعریف ارزیابی عملكرد …………………………………………………………………………. دلایل ارزیابی و مدیریت عملكرد……………………………………………………………… چگونگی ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………….. هزینه یابی یر مبنای فعالیت………………………………………………………………………. مدل سینك و تاتل…………………………………………………………………………………. ماتریس عملكرد……………………………………………………………………………………   مدل نتایج و تعیین كننده ها…………………………………………………………………….. هرم عملكرد………………………………………………………………………………………… كارت امتیازدهی متوازن………………………………………………………………………… فرایندهای كسب و كار…………………………………………………………………………. مدل تعالی سازمان………………………………………………………………………………… مدل تحلیل ذی نفعان……………………………………………………………………………. چارچوب مدوری و استیپل…………………………………………………………………….. فرایند  ویسنر و فاست……………………………………………………………………………. راهنماییهای انتخاب شاخص ها ……………………………………………………………… مدل منشور عملكرد……………………………………………………………………………… بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها مقدمه…………………………………………………………………………………………………. تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها………………………………………………………………. تعریف تحلیل پوششی داده‌ها………………………………………………………………….. ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها…………………………. محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA…………………………………… مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا……………………………………………………………………. مدل پوششی CCR( مدل ثانویه)…………………………………………………………….. مدل BCC-نهاده گرا…………………………………………………………………………… مدل جمعی………………………………………………………………………………………….. مدل تراكم………………………………………………………………………………………….. رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع……………………………………………. مدل رتبه‌بندی كامل آندرسون ـ پیترسون…………………………………………………. تغییرات كارایی در طول زمان…………………………………………………………………. الگوبرداری با استفاده از DEA ……………………………………………………………… تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی………………………………………………. مدل شبه DEA چند جزئی……………………………………………………………………..   بخش سوم: پژوهش های كاربردی مرتبط مقدمه………………………………………………………………………………………………..  كارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملكرد واحد تعمیرات…………………………….. مدل منشور عملكرد: ارزیابی عملكرد شركت DHL……………………………………. مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمان London Youth…………………………………  مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الكترونیكی…………………………. مدل منشور عملكرد: ارزیابی عمكرد شركت House of fraser…………………….  مدل EFQM و DEA ……………………………………………………………………………  مدل BSC و DEA………………………………………………………………………………..   فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. سیمای صنعت گاز ایران……………………………………………………………………………….. انتخاب شاخص های عملكرد………………………………………………………………………… مدل شماتیك و ریاضی تحقیق………………………………………………………………………. مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………..   فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… داده های عددی ساخت مدل…………………………………………………………………………. مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز…………………………………………………… افزایش تفكیك پذیری نتایج…………………………………………………………………………. كارایی متقاطع مسئله……………………………………………………………………………………. كاستیهای كارایی متقاطع………………………………………………………………………………. مدل DEA/AHP……………………………………………………………………………………….. الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP……………………………………… كاهش تعداد متغیرها……………………………………………………………………………………. متوازن كردن داده ها……………………………………………………………………………………   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه………………………………………………………………………………………………………. نتایج حاصل از چارچوب منشور عملكرد……………………………………………………….. نتایج حاصل از مدل كمی…………………………………………………………………………… پیشنهادهای حاصل از تحقیق………………………………………………………………………… پیشنهاد تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………. منابع……………………………………………………………………………………………………….. ضمائم…………………………………………………………………………………………………….. فهرست شكلها شكل (2-1 ): تعریف هفت شاخص عملكرد………………………………………………….. شكل (2-2 ): مدل سه بعدی محققین تحقیق TOPP…………………………………………. شكل(2-3) : ماتریس ارزیابی عملكرد…………………………………………………………… شكل(2-4): چارچوب نتایج و تعیین كننده ها………………………………………………….. شكل (2-5) : هرم عملكرد…………………………………………………………………………… شكل (2-6) : كارت امتیازدهی متوازن………………………………………………………….. شكل(2-7) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج…………………………………………………. شكل(2-8) : مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………… شكل(2-9) : مدل تحلیل ذی نفعان……………………………………………………………….. شكل(2-10) : متد ممیزی و ارتقای PMS……………………………………………………….. شكل(2-11) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست……………………………………….. شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان…………………………………………….. شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بین وجوه آن…………………………………………. شكل(2-14): برنامه ریزی آرمانی………………………………………………………………… شكل(2-15): فرایند تولید برای DMUp……………………………………………………….. شكل(2-16): فرایند تولید برای DMSUj………………………………………………………..   شكل(3-2): خروجی نیمه ساخته……………………………………………………………………. شكل(3-3) : مدل شماتیك منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل…………   فهرست جداول جدول(2-1): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملكرد…………………………………….. جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص های عملكرد…………………………………………………. جدول(2-3) : مقایسه بین منشور عملكرد و BSC……………………………………………… جدول (2-4): ماتریس كارایی متقاطع…………………………………………………………….. جدول(2-5) : كارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات………………………………. جدول(2-6) : سوالات كلیدی جهت انتخاب شاخص های شركت DHL……………. جدول (2-7) : قسمتی از شاخص های LY…………………………………………………….. جدول(2-8) : تفكیك عناصر مدل EFQM به دو گروه……………………………………. جدول(2-9): شاخص های انتخاب شده توسط BSC……………………………………….. جدول(3-1): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد….. جدول(3-2): شاخص های بالقوه…………………………………………………………………. جدول(3-3) : ركورد شیت مربوط به هر شاخص……………………………………………. جدول(3-4) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی………………………………. جدول(3-5) : متغیرهای مدل……………………………………………………………………….. جدول(4-19) : ماتریس كارایی متقاطع واحدها……………………………………………….. جدول(4-20) : ماتریس كارایی متقاطع زیر واحدها…………………………………………. جدول(4-21) : مقایسات زوجی واحدها………………………………………………………… جدول (4-22):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها…………………………….. جدول(4-23) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون……………………………………………….. جدول(4-24): نتایج حاصل از AHP…………………………………………………………….. جدول(4-25): اوزان نهایی………………………………………………………………………… جدول(4-26): داده های موزون…………………………………………………………………… جدول(4-27) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP……………………….. جدول(4-28): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها………………………….   جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی……………………………………………………………… جدول(5-2) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع مناطق…………………………………………… جدول(5-3) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع ایستگاهها……………………………………… جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها…………………………………………………………. جدول(5-5): رتبه كارایی هر یك از مناطق……………………………………………………. جدول(5-6): رتبه كارایی هر یك از ایستگاهها……………………………………………….   فهرست نمودارها نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملكرد با بیشترین ارجاعات……………….. نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال…………………………………. نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA……………………..   فهرست مدلهای ریاضی مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا…………………………………………………………… مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا…………………………………………………………… مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)…………………………….. مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده……………………………………………… مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا………………………………………………………. مدل(2-6): مدل جمعی……………………………………………………………………………… مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا…………………………………………………………………. مدل(2-8): مدل تراكم………………………………………………………………………………. مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون………………………………………………………………. مدل(2-10): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا……………………………. مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum……………………………………………. مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax……………………………………………. مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئی………………………………………………………… مدل(3-1) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه………… سازمانیتحقیقاتیكاربردیچارچوبهاهزینه یابی یر مبنای فعالیتمدل سینك و تاتلماتریس عملكرد

 • پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی

  پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی دریافت پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 پروژه کارآفرینی طرح…

 • دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیکها

  دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیکها دریافت دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیکها دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 این فایل حاوی مطالعهآنتی بیوتیکها می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلاید قابل…

 • دانلود مطب پزشک 47 ص

  دانلود مطب پزشک 47 ص دریافت دانلود مطب پزشک 47 ص دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1454 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 دانلود مطب پزشک 47 ص تحقیق مطب پزشک 47 ص مقاله مطب پزشک 47…

 • دانلود تحقیق کارآموزی دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص.DOC

  دانلود تحقیق کارآموزی دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص.DOC دریافت دانلود تحقیق کارآموزی دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص.DOC دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود کارآموزی دستگاه تراش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مبانی نظری و پیشینه تحقیق یائسگی قیمت فایل فقط 29,700 تومان توضیحات:…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کودکان تیز هوش و پر استعداد (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش کودکان تیز هوش و پر استعداد (فصل دوم) دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش کودکان تیز هوش و پر استعداد (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کودکان تیز هوش و پر استعداد (فصل دوم)…

 • کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اسلاید تصویری (slide show)

  کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اسلاید تصویری (slide show) دریافت کاملترین پاورپوینت آماده شده در خصوص آموزش آشنایی با دفاع مقدس با 167 اسلاید تصویری (slide show) کاملترین پاورپوینت آماده شده در…

 • تکنیک‌های کنترل همروندی

  تکنیک‌های کنترل همروندی دریافت تکنیک‌های کنترل همروندی این فایل در 22 صفحه و در قالب powerpoint در زمینه تکنیک‌های کنترل همروندی ازکتاب سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (مفاهیم و تکنیک‌ها) محمدتقی روحانی رانکوهی تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست…

 • پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS

  پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS دریافت پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 556 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS قیمت فایل فقط 7,700…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه پیشرفت

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه پیشرفت دریافت پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه پیشرفت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزه پیشرفت قیمت فایل فقط…

 • دانلود پاور پوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش

  دانلود پاور پوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش دریافت دانلود پاور پوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 دانش مدیریت دانشمفهوم دانش اطلاعات بازار دانشانتقال دانش…

 • گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

  گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی دریافت گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 83 فرمت فایل doc حجم فایل 130…

 • پاورپوینت تست های كلیوی

  پاورپوینت تست های كلیوی دریافت پاورپوینت تست های كلیوی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود پاورپوینت تست های كلیوی بررسی تست های كلیوی پاورپوینت جامع و کامل تست های كلیوی…

 • بررسی عوامل موثر بر گرایش زندانیان به وندالیسم

  بررسی عوامل موثر بر گرایش زندانیان به وندالیسم دریافت بررسی عوامل موثر بر گرایش زندانیان به وندالیسم در این تحقیق برای بررسی برخی از فاکتورهای مهم و عوامل مؤثر بر گرایش به تخریب و رفتار تخریبی زندانیان از دیدگاههای مختلف…

 • مصالح (كاشی، سیمان، رسها) 77 ص

  مصالح (كاشی، سیمان، رسها) 77 ص دریافت مصالح (كاشی، سیمان، رسها) 77 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 323 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 مصالح (كاشی ، سیمان ، رسها ) قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی

  پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی دریافت پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3877 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت روان شناسی رنگ ها درمقاطع آموزش…

 • پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

  پرسشنامه شكست های شناختی شغلی دریافت پرسشنامه شكست های شناختی شغلی پرسشنامه شكست های شناختی شغلی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 81 فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان   روش نمره…

 • دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاكم بر آن 13 ص

  دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاكم بر آن 13 ص دریافت دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاكم بر آن 13 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود سرقفلی وقوانین حاكم بر آن…

 • پاورپوینت programmable logic controller

  پاورپوینت programmable logic controller دریافت پاورپوینت programmable logic controller دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3668 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 دانلود پاورپوینت programmable logic controller کنترل چیست؟ آدمی از دیرباز مایل به تحت اختیار…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت146

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت146 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت146 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1504 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • تحقیق اخلاق در قرآن

  تحقیق اخلاق در قرآن دریافت تحقیق اخلاق در قرآن این تحقیق طبق فرمت دانشگاهی و به صورت منظم و کامل و مطالب خوب تنظیم شده استدر قسمت توضیحات میتوانید فهرست را مشاهده فرمائید دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید…

 • تحقیق مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

  تحقیق مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ دریافت تحقیق مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ این تحقیق کامل در 104صفحه تنظیم و ویرایش شده است جهت مشاهده فهرست ، قسمت توضیحات مراجعه نمایید دسته بندی حسابداری بازدید ها 149 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • دانلود پاورپوینت خصوصی سازی

  دانلود پاورپوینت خصوصی سازی دریافت دانلود پاورپوینت خصوصی سازی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1006 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 مقدمه وضع فعلی نظام سلامت مشکلات و چالشهای پیش روی نظام سلامت راهکارهای پیشنهاد شده کوچک…

 • مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش

  مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش دریافت مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 795 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله درباره تعیین…

 • تحقیق پیرامون تولید كاشی كف

  تحقیق پیرامون تولید كاشی كف دریافت تحقیق پیرامون تولید كاشی كف فرایند تولید كاشی كف (11) مواد اولیه برای بدنه‌ها ویژگی عمومی بر طبق نوعی از طبقه بندی تجاری ،كاشی‌های دیوار به چهار دسته‌ی بدنه‌ی ماژولیكا (‌قرمز ) ، بدنه‌های…

 • جراحی در واشینگتن

  جراحی در واشینگتن دریافت جراحی در واشینگتن کتاب جراحی در واشینگتن دسته بندی پزشکی بازدید ها 138 فرمت فایل rar حجم فایل 5.68 مگا بایت تعداد صفحات فایل 37 27,500 تومان   این فایل شامل کتاب جراحی در واشینگتن میباشد.…

 • فهرست بهای واحد پایه رشته فاضلاب سال 95 با فرمت اکسل

  فهرست بهای واحد پایه رشته فاضلاب سال 95 با فرمت اکسل دریافت فهرست بهای واحد پایه رشته فاضلاب سال 95 با فرمت اکسل دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 فهرست بهای…

 • دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد

  دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد دریافت دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 بخشی وسیعی از…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود

  پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود دریافت پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 پروژه کارآفرینی طرح تولید الکترود در 150 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده

  پاورپوینت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده دریافت پاورپوینت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 507 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33…

 • فایل طراحی سایزینگ خط اصلی لوله آبرسانی

  فایل طراحی سایزینگ خط اصلی لوله آبرسانی دریافت فایل طراحی سایزینگ خط اصلی لوله آبرسانی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 211 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 فایل طراحی سایزینگ خط اصلی لوله آبرسانی قیمت فایل فقط…

 • مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران

  مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران دریافت مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران نیاز انسان به آب باعث شده تا اكثر تمدن های بشری در كنار رودخانه ها شكل بگیرند انسان های اولیه با زندگی در كنار رودخانه…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم)

  مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) دریافت مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی…

 • پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق

  پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق دریافت پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق دارای 40 اسلاید (ویژه رشته های روانشناسی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته…

 • طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز

  طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز دریافت طرح توجیهی جمع آوری شیر به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 نیاز…