اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

108
فرمت فایل

docx
حجم فایل

5.521 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

197

16,500 تومان
اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسئله 5 4-1 فرضیه های پژوهش.. 7 5-1  اهداف پژوهش.. 8 6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8 7-1 حدود مطالعاتی. 9 8-1 روش پژوهش.. 9 9-1 متغیر های پژوهش.. 10 10-1 گرد آوری اطلاعات.. 10 11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 10 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 14 2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود 14 1-2-2سود سهام 14 2-2-2 مفهوم سود و تعاریف.. 15 3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری. 17 4-2-2 ویژگی های سود حسابداری. 18 5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری. 18 6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری. 19 7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : 20 1-7-2-2 پایداری سود 20 2-7-2-2 قابلیت پیش بینی. 20 3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام : 21 4-7-2-2  به موقع بودن سود : 21 5-7-2-2 محافظه كارانه بودن سود : 22 8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی. 23 3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود 23 1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده 23 2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی. 24 3-3-2 تخمین سود 24 4-3-2 خطای پیش بینی سود 25 5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی. 26 6-3-2 اهداف پیش بینی. 26 1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی. 26 7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. 26 8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی. 28 1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی 28 2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) 31 3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی 32 4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود 33 1-4-2سیاست تقسیم سود 33 2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود 34 3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود 34 1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود 35 4-4-2 تئوری انتظارات.. 36 5-4-2 تئوری های تقسیم سود 37 6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده 37 5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن. 38 1-5-2 شاخص و تعریف آن. 38 2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام 39 3-5-2 شاخص‌های بورس تهران. 39 1-3-5-2 شاخص کل قیمت.. 39 2-3-5-2 شاخص صنایع. 40 3-3-5-2 شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر. 40 4-3-5-2 شاخص قیمت و بازد نقدی. 41 5-3-5-2 شاخص بازده نقدی. 43 6-3-5-2 شاخص سهام شناور آزاد 43 1-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45 2-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45 6-2 گفتار پنجم : بازده و انواع آن. 47 1-6-2بازده 47 1-1-6-2 انواع بازده 48 2-1-6-2بازده کمی. 48 3-1-6-2بازده کیفی. 51 2-6-2نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی. 52 1-2-6-2 نرخ بازده مورد انتظار. 53 2-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) 54 3-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) 56 3-6-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) 56 4-6-2ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران. 57 7-6-2الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار. 57 1-7-6-2استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی. 58 7-2 گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار. 59 1-7-2 تئوری گام تصادفی. 59 2-7-2 تئوری بازار کارآ 60 1-2-7-2 نظریه بازار کارآی سرمایه 60 2-2-7-2گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه 62 3-2-7-2 انواع الگوهای کارایی بازار. 64 8-2 گفتار هفتم : درصد پوشش سود 65 1-8-2درصد پوشش سود 65 2-8-2 صورتهای مالی استاندارد شده 66 3-8-2 صورتهای مالی با مقیاس مشترک.. 67 1-3-8-2 ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) 67 2-3-8-2 صورت سود و زیان هم مقیاس.. 67 9-2 گفتار هشتم :پیشینه پژوهش.. 68 1-9-2 پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 68 1-1-9-2 پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور. 68 2-1-9-2 پژوهشهای انجام شده دردرون کشور. 72 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 82 2-3 جامعه آماری. 82 3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 83 4-3 تعیین حجم نمونه 83 5-3 فرضیه های پژوهش.. 83 6-3 روش پژوهش.. 84 7-3 گرد آوری اطلاعات.. 84 8-3 متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها 84 9-3 تابع آماره 87 1-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو. 87 2-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج. 87 3-9-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87 4-9-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 88 5-9-3 تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه 89 6-9-3 دیاگرام پراکنش و معادله خط. 90 7-9-3 تحلیل رگرسیون. 91 8-9-3 ضریب همبستگی پیرسون. 91 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 93 2-4 شاخص توصیفی متغیرها 93 1-2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 94 3-4 آزمون فرضیه ها 96 1-3-4 آزمون فرضیه اول. 96 4-4 آزمون فرضیه یک پژوهش.. 96 1-4-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 96 5-4 آزمون فرضیه دوم : 101 1-5-4 آزمون فرضیه دو پژوهش.. 101 1-1-5-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 102 6-4 آزمون فرضیه سوم 106 7-4 آزمون فرضیه چهارم 112 8-4 آزمون فرضیه پنجم 117 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 125 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 125 1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول. 125 2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم 126 3-2-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم 126 4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم 127 5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم 127 3-5 ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها 127 4-5 پیشنهاد ها 128 1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 128 2-3-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 129 4-5 محدودیت های پژوهش.. 129 پیوست ها  پیوست شماره (1) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1388. 132 پیوست شماره (2) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع. 139 پیوست شماره (3) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته 144 پیوست شماره (4) جدول روش های آماری. 169 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 181 منابع لاتین: 184 چکیده لاتین. 187       جدول (1-1) متغیر های پژوهش.. 10 جدول شماره (1-2):خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر. 77 جدول شماره (1-4):شاخص های توصیف کننده متغیرها 94 جدول شماره (2-4):آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 95 جدول شماره (3-4):آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 95 جدول (4-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 97 جدول (5-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 97 جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 98 جدول (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 99 جدول (8-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 102 جدول (9-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 102 جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 103 جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 104 جدول (12-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 107 جدول (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 107 جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 108 جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 109 جدول شماره (16-4) ضریب همبستگی پیرسون بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده و. 111 واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 111 جدول (17-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 112 جدول (18-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 112 جدول (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 113 جدول (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 114 جدول شماره (21-4) ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پوشش سود خالص و. 116 واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 116 جدول (22-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 117 جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 117 جدول (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 118 جدول (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 119 جدول شماره (26-4) :ضریب همبستگی پیرسون بین درصد سهام شناور آزاد و. 121 واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 121 جدول شماره (35-4):خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 122 جدول شماره (36-4) :ادامه خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 123     نموار(1-3) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه 83 نمودار(1-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع (با نماد Car10) 100 نمودار (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 101 نمودار(3-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع (با نماد Car20) 105 نمودار (4-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 106 نمودار(5-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 110 نمودار (6-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 110 نمودار(7-4) :دیاگرام پراکنش.. 111 نمودار(8-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 115 نمودار (8-4):پراکنش مقادیر استاندارد شده 115 نمودار (9-4):دیاگرام پراکنش.. 116 نمودار(11-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 120 نمودار (12-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 120 نمودار (13-4):دیاگرام پراکنش.. 121     چكیده: سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند . هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید . یافته های  پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص  دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که  درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است. واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته       مقدمه: سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد. سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند . اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

 • کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون

  کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون دریافت کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 یکی…

 • دانلود تحقیق ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری 42 ص DOC

  دانلود تحقیق ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری 42 ص DOC دریافت دانلود تحقیق ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری 42 ص DOC دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد

  دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد دریافت دانلود مقاله ترجمه شده روند طراحی مادربرد دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 440 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 روند طراحی مادربرد قیمت فایل فقط 9,900 تومان…

 • لیبل و برچسب لایه باز عرق هل مناسب برای چاپ

  لیبل و برچسب لایه باز عرق هل مناسب برای چاپ دریافت لیبل و برچسب لایه باز عرق هل مناسب برای چاپ دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3843 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

  دانلود پاورپوینت استاندارد شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی دریافت دانلود پاورپوینت استاندارد شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 592 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی…

 • تحقیق کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس

  تحقیق کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس دریافت تحقیق کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس تحقیق کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس در 31 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 22 فرمت فایل…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شکر شاهرود در سال 86 بوده…

 • دانلود پاورپوینت نخل دوبی

  دانلود پاورپوینت نخل دوبی دریافت دانلود پاورپوینت نخل دوبی این پاورپوینت در 32 اسلاید تهیه شده است ، خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 146 فرمت فایل pptx حجم…

 • پرسشنامه دو سو گرایی در ابراز گری هیجانی کینگ و امونز(1990)

  پرسشنامه دو سو گرایی در ابراز گری هیجانی کینگ و امونز(1990) دریافت پرسشنامه دو سو گرایی در ابراز گری هیجانی کینگ و امونز(1990) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • گزارش کارآموزی در دفتر فنی

  گزارش کارآموزی در دفتر فنی دریافت گزارش کارآموزی در دفتر فنی گزارش کارآموزی دفتر فنی معماری اورچین دسته بندی کارآموزی بازدید ها 53 فرمت فایل doc حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 8,030 تومان باید بگویم مهمترین…

 • تحقیق دختران فراری

  تحقیق دختران فراری دریافت تحقیق دختران فراری دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 همه روزه شاهد درج عكسهایی از كودكان و نوجوانان در جراید رسمی كشور هستیم كه بدون اطلاع…

 • بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات

  بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات دریافت بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات اکتینوباسیلوز (زبان چوبی) اکتینوباسیلوز بیماری عفونی مشخصی است که خصوصیات آن در گاو التهاب زبان و بمیزان کمتری التهاب عقده های…

 • پاورپوینت بررسی زیگورات چغازنبیل

  پاورپوینت بررسی زیگورات چغازنبیل دریافت پاورپوینت بررسی زیگورات چغازنبیل دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 264 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت بررسی زیگورات چغازنبیل در 25اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل فقط…

 • آشنایی با آفریقای جنوبی

  آشنایی با آفریقای جنوبی دریافت آشنایی با آفریقای جنوبی طبق تاریخ هرودوت فینیق ها اولین کسانی بودند که سواحل آفریقا را با کشتی درنوردیند، لکن به طور مسلم تا قبل از قرن 15م آفریقای جنوبی برای یونانی ها، زومی ها،…

 • دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

  دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی دریافت دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت…

 • اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

  اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی دریافت اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 شرح مختصر دولت که نهاد اصلی و پایه در هر…

 • عناصر داستان 44 ص

  عناصر داستان 44 ص دریافت عناصر داستان 44 ص دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 عناصر داستان 44 ص قیمت فایل فقط 22,000 تومان عناصر داستان 44 ص داستان، امر…

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88 دریافت آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی قیمت فایل فقط…

 • طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی

  طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی دریافت طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی مـقـدمـه تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته…

 • گزارش کارآموزی برق در مورد نصب‌ و راه‌ اندازی‌ آسانسور

  گزارش کارآموزی برق در مورد نصب‌ و راه‌ اندازی‌ آسانسور دریافت گزارش کارآموزی برق در مورد نصب‌ و راه‌ اندازی‌ آسانسور گزارش کارآموزی برق در مورد نصب‌ و راه‌ اندازی‌ آسانسور شرکت برج پیما دسته بندی برق بازدید ها 395…

 • آموزش کامل آرایش لبها برای بانوان

  آموزش کامل آرایش لبها برای بانوان دریافت آموزش کامل آرایش لبها برای بانوان دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 419 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 آموزش کامل آرایش لبها برای بانوان؛ شامل تمامی نکات مهم و طلایی…

 • پاورپوینت اینترنت

  پاورپوینت اینترنت دریافت پاورپوینت اینترنت پاورپوینت اینترنت دسته بندی فناوری اطلاعات بازدید ها 134 فرمت فایل doc حجم فایل 2.733 مگا بایت تعداد صفحات فایل 70 16,500 تومان اینترنت چیست؟ Client/Server سرویس گیرنده / سرویس دهنده كارگاه   انواع search …

 • بررسی آمار اختلالات بدنی

  بررسی آمار اختلالات بدنی دریافت بررسی آمار اختلالات بدنی دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 4747 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 بررسی آمار اختلالات بدنی قیمت فایل فقط 16,500 تومان بررسی آمار - اختلالات بدنی چكیده گرایش…

 • پاورپوینت تدابیر خوردن و آشامیدن

  پاورپوینت تدابیر خوردن و آشامیدن دریافت پاورپوینت تدابیر خوردن و آشامیدن دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3367 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 دانلود پاورپوینت تدابیر خوردن و آشامیدن بررسی تدابیر خوردن و آشامیدن پاورپوینت جامع و…

 • پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟

  پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ دریافت پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 324 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 پاورپوینت…

 • مقاله آموزشی تاریخچه ورزش ژیمناستیک

  مقاله آموزشی تاریخچه ورزش ژیمناستیک دریافت مقاله آموزشی تاریخچه ورزش ژیمناستیک فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهکلمه ژیمناستیک1 یک لغت یونانی است که آن به فارسی هنر لخت میباشد از چهار هزار سال پیش نوعی ژیمناستیک…

 • دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری

  دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری دریافت دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی…

 • فضاهایی خدماتی پشتیبانی هتل

  فضاهایی خدماتی پشتیبانی هتل دریافت فضاهایی خدماتی پشتیبانی هتل دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 16896 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 فضاهایی خدماتی پشتیبانی هتل قیمت فایل فقط 7,700 تومان معرفی و مشخصات و شرایط کلیه فضاهایی…

 • دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

  دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص دریافت دانلود گزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • شناسایی زمین های نمک دار

  شناسایی زمین های نمک دار دریافت شناسایی زمین های نمک دار دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 اندازه ی احیاءاراضی را شامل انحراف از جهت غیر اصلی در سطح آب…

 • فایل پاورپوینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی یادگیری و تعادل های شیمایی

  فایل پاورپوینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی یادگیری و تعادل های شیمایی دریافت فایل پاورپوینت چالش ها و چشم اندازها در فرایند یاددهی یادگیری و تعادل های شیمایی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…

 • تحقیق ADSL – اینترنت پرسرعت

  تحقیق ADSL – اینترنت پرسرعت دریافت تحقیق ADSL – اینترنت پرسرعت تحقیق حاضر در 158 صفحه جهت ارائه در مقطع کاردانی و کارشناسی کامپیوتر با رعایت تمام اصول تحقیق نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده…

 • پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

  پاورپوینت مدیریت دولتی نوین دریافت پاورپوینت مدیریت دولتی نوین دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین در حجم 142 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل ویژگی‌های بوروكراسی وبر، انتقادهای وارده بر بوروكراسی، مدیریت دولتی جدید، مقایسه مدیریت دولتی سنتی و…

 • بررسی هنر و هنرمندان جهان

  بررسی هنر و هنرمندان جهان دریافت بررسی هنر و هنرمندان جهان دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 در سال 1997 نیویورك تایمز3 نظرسنجی‌ای را با موضوع طبیعت هنر منتشر…