اکولوژی زراعی

اکولوژی زراعی

دریافت

اکولوژی زراعی دانلود کتاب اکولوژی زراعی رشته زراعت ، دانلود ، کتاب اکولوژی زراعی رشته زراعت ، دانلود کتاب ، اکولوژی زراعی ، رشته زراعت، اکوسیستم ، امواج الکترومغناطیس
دسته بندی
کشاورزی
بازدید ها

243
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

6.405 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

375

15,400 تومان
اکولوژی زراعی فصل 1 :گیاه و محیط   1- نور  نور خورشید نخستین منبع انرژی در اکوسیستمها میباشد. نور از طریق فتوسنتز توسط گیاه گرفته شـده و انـرژی آن در پیوندهای شیمیایی اجزای الی ذخیره میشود. نور خورشید همچنین آب و هوای زمین را به جریان میاندازد.  انـرژی نـور از طریق تبدیل شدن به حرارت الگوهای ریزش باران، درجه حرارت سطحی، باد و رطوبت را تحت تأثیر قرار میدهد، بـه  طریقی که از این عوامل محیطی در تعیین چهره آب و هوای زمین سهیم بـوده و همچنـین از اهمیـت قابـل تـوجهی در کشاورزی برخوردار هستند.  تشعشع خورشیدی  انرژی دریافتی از زمین از خورشید به صورت امواج الکترومغناطیس با طول موجهـای کمتـر از 0/001 نـانومتر (nm) تـا  بیشتر از 1/000/000/000 نانومتر است. این انرژی تحت عنوان طیف الکترومغناطیس شـناخته شـده اسـت. قسـمتی از طیف الکترومغناطیس که حدوداً بین 1 نانومتر و 1/000/000 نانومتر است به عنوان نور در نظر گرفته میشود کـه البتـه همۀ آن قابل رؤیت نیست. نور با طول موجی بین 1 تا 390 نانومتر نور فرابنفش است. نور مرئی جزء بعدی است و از نور  با طول موج بین 400 تا 760 نانومتر تشکیل میشود. نوری با طول موج بلندتر از 760 و کوتاهتر از 1/000/000 نانومتر به عنوان نور مادون قرمز شناخته میشود و نظیر نور فرابنفش بـرای انسـان قابـل رؤیـت نیسـت. در شـکل 1 چگـونگی  تقسیمبندی طیف الکترومغناطیس به عنوان انرژی نشان داده شده است.  شکل 1. طیف الکترومغناطیس.  خورشید طیف کاملی از انرژی الکترومغناطیس را متصاعد میکند.  اتمسفر به عنوان پالایش کننده و منعکس کننده  هنگامی که نخستین پرتوها از خورشید به خارجیترین سطح اتمسفر زمین میرسد، شامل تقریباً 10 درصد نور فرابنفش (50 ،(UV درصد نور مرئی و 40 درصد مادون قرمز (IR) یا انرژی حرارتی است. زمانی که ایـن نـور بـا اتمسـفر زمـین برخورد میکند، برای آن چندین حالت ممکن است صورت پذیرد. مقادیری از نور، پراکنده یا پخش میشود. مسیر آن بـه سمت سطح به علت تداخل مولکولهای موجود در اتمسفر تغییر میکند، اما طول مـوج آن در ایـن فعـل و انفعـال تغییـر نمییابد. بیشتر نورهای پراکنده شده به سطح زمین میرسند اما این فرایند به اتمسفر رنـگ آبـی بـینظیـری مـیدهـد. «18» زراعت  مقداری از نورهای منعکس شده از اتمسفر به فضا برگشت میکند، طول موج این نورها نیز در این فرایند تغییر نمییابد و سرانجام مقادیری از نور به وسیله آب، غبار، دود، ازون، دی اکسید کربن و سایر گازها در اتمسفر جذب میشـوند. انـرژی  جذب نشده برای مدتی ذخیره شده و سپس به صورت امواج بلند حرارتی مجدداً تشعشع مییابند. تقریبـاً همـۀ نورهـای فرابنفش با طول موج 300 نانومتر یا کمتر قبل از برخورد با سطح زمین به وسیله اتمسفر زمـین جـذب مـیشـود.  (نـور فرابنفش با طول موج کوتاهتر از 200 نانومتر برای موجودات زنده بالقوه مرگآور است.) نوری که توسط اتمسفر منعکس  یا جذب نشده از اتمسفر عبور کرده و به سطح زمین میرسد. این انرژی غالباً نور مرئـی اسـت، امـا شـامل مقـداری نـور فرابنفش و مادون قرمز نیز میباشد. نوری که به سطح زمین میرسد به وسیله خاك، آب و موجودات زنده جذب میشود.  مقداری از انرژی جذب شده به اتمسفر منعکس میشود و مقداری به صورت انرژی حرارتی بازتابش مییابـد. در ایـن جـا جذب انرژی نورانی به وسیله گیاه و نقش آن در فتوسنتز موردنظر ما میباشد.  اهمیت اکولوژیکی نور در زمین  کلیۀ امواج نوری که به سطح زمین میرسند برای موجودات زنده اهمیت دارند. در مقیاس زمانی تکامل، موجـودات زنـده به روشهای مختلفی خود را برای مکانی که اشغال میکنند با طیفهای نوری مختلـف سـازگار کـردهان. ایـن سـازگاری از جذب انرژی فعال تا اجتناب برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض نور خورشید متفاوت است.  نور فرابنفش  با وجود این حقیقت که نور فرابنفش دیده نمیشود، در واکنشهای شیمیایی مشخص گیاه میتواند بسیار فعال باشد. نـور فرابنفش همراه با سایر طول موجهای کوتاه نور مرئی جهت تحریک تشکیل رنگدانههایی که به عنوان آنتوسیانین شناخته میشوند نقش داشته و میتواند در فعالیتهای سیستم هورمونی که در افزایش ارتفاع ساقه و نیز فتوتروپیسم حائز اهمیـت هستند دخیل باشد.  اما به طور کلی به این علت که اشعۀ فرابنفش میتواند برای بافتهای گیاهی مضر باشد و مقدار کل انرژی کـه بـه صـورت امواج فرابنفش به سطح زمین میرسد بسیار کاهش یافته است، گیاهان برای استفاده از آن سازگاری زیادی نیافتهاند. در عوض غالباً از اشعه ماورابنفش اجتناب میکنند. لایۀ اپیدرم اکثر گیاهان مقادیر زیادی از اشعۀ فرابنفش مضر را گرفتـه و مانع از رسیدن آن به بافتها و سلولهای حساس میشوند. کاهش لایه ازون بـالای اتمسـفر باعـث بـروز اثـر منفـی اشـعۀ فرابنفش برروی گیاهان و جانوران میباشد. اکولوژی زراعی« 19»   تشعشع فعال فتوسنتزی  در اکوسیستمهای کشاورزی انرژی نورانی در طیف مرئی از بیشترین اهمیت برخوردار است. بسته به شرایط منطقهای آب و هوا، 40 تا 60 درصد کل انرژی تشعشعی خورشیدی به سطح زمین میرسد. آنچه بـه نـام تشعشـع فعـال فتوسـنتزی شناخته شده است (PAR)، مقدار نوری است با طول موجهای بـین 400 تـا 760 نـانومتر. گیاهـان سـبز بـدون وجـود ترکیبی از طول موجهای طیف نور مرئی رشد نخواهند کرد.  نورهای موجود در طیف نور مرئی اهمیت یکسانی در فتوسنتز ندارند. دریافت کنندههای نوری کلروفیل بیشترین جذب را از نور بنفش، آبی و قرمز دارند و نور سبز و زرد در این رابطه مهم نیستند. نظر به این که کلروفیل نمیتواند نور سبز را به خوبی جذب کند، بخش بیشتر آن منعکس شده و سبب میشود گیاهان سبز به نظر آیند.  در شکل 1-2 ملاحظه میشود که چگونه جذب کلروفیل متناسب با طول موج تغییر میکند. طول موجهایی از نور که به وسیلۀ کلروفیل جذب میشود طول موجهایی هستند که در آنها فتوسنتز بیشترین کارآیی را داراست.  نور مادون قرمز  انرژی نور قرمز با طول موج برابر با 800 تا 3000 نانومتر که در بعضی موارد به عنوان محدودة نور مادون قرمز نزدیک به آن اشاره میشود نقش مهمی بر هورمونهـا ی مـؤثر در جوانـهزنـی، واکنشـهای گیاهـان بـه تغییـرات طـول روز و سـایر فرآیندهای گیاهی دارد.  شکل 1-2. جذب کلروفیل در رابطه با طول موج نور.  ویژگیهای تابشی نور مرئی  انرژی موجود در نور مرئی یا محدود PAR به وسیلۀ فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل میشـود و بـه صـورت بیومـاس گیاهی درمیآید که در نهایت باعث تولید محصولات کشاورزی میشود.  کیفیت نور  نور مرئی میتواند براساس مقادیر نسبی رنگهای تشکیل دهندة خود تغییر کند به این ترتیب کیفیت نور مطرح میشـود.  بخش عمدة نور مستقیم خورشید در سطح زمین در مرکز طیف نور مرئی قرار دارد و از دو طرف بـه تـدریج بـه نورهـای بنفش و قرمز منتهی میشود. نور پخش شده از آسمان نظیر آنچه در سایۀ یک ساختمان وجـود دارد، بـه طـور نسـبی از نظر نور آبی و بنفش غنیتر است. با توجه به این که بخشهای مختلف نور مرئی مـیتوانـد در فتوسـنتز کـارآیی متفـاوتی«20» زراعت  داشته باشد، بنابراین کیفیت نور میتواند نقش مهمی بر کارآیی فتوسنتز داشته باشد.   نفخ  ساپونینهای گیاهی در یونجه وسیعاً بررسی و مطالعه شدهاند؛ زیرا اعتقاد بر این است که آنها موجب نفخ میشوند. تخمیر میکروبی مواد علوفهای در شکمبه به تولید مقدار زیادی گاز میانجامد که بعداً به داخل دیوارة شکمبه جذب میشود؛ بـه درون هزارلا میرود یا غالباً با آروغ خارج میشود. به وجود آمدن یک کف غلیظ با ثبات در شکمبه از تخلیۀ گاز به شـکل آروغ جلوگیری می کند. این کف ممکن است گازها را در محفظههای وسیعی نگهدارد (نفخ گاز آزاد) و یا در محفظههای کوچکی جمع کند (نفخ کف آلود) و احتمالاً بر اثر تعلیف که یک جیرة غذایی متـراکم در غـذای حیـوان، بـر اثـر تعلیـف علوفۀ خشک بقولات، و یا بیشتر بر اثر چرا در چراگاهی با مقدار زیادی بقولات ایجاد میشود.  عدم خروج گازهای جمع شده به صورت کف، موجب میشود که شکمبه باد کند؛ به این ترتیب که یا به دیافراگم (میـان پرده) فشار میآورد و آن را تحرك میاندازد و یا رگهای اصلی پشت را که از طریق آنها خون به قلب میآید و از آن خارج میشود، تنگ میکند. در هر مورد، مرگ حیوان به دلیل خفگی رخ میدهد. نفـخ عامـل خسـارات کلـی بـرای گـاوداران سراسر جهان است. در نتیجه، روشهای جلوگیری از نفخ سریعاً مورد بررسی قرار گرفته اند. معمولترین روش، کوشـش در جلوگیری از گسترش کف در شکمبه یا کاهش آن است که این امر با کاستن از مقدار مواد کـف سـاز در مـواد گیـاهی از طریق شیوههای اصلاح گیاه صورت می گیرد  اکولوژی زراعی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها این محصول در 375 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

 • پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک

  پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک دریافت پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 119 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان قائنات

  شیپ فایل بخشهای شهرستان قائنات دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان قائنات دانلود نقشه بخشهای شهرستان قائنات(واقع در استان خراسان جنوبی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

  دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم دریافت دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی…

 • بررسی رابطه بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381

  بررسی رابطه بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 دریافت بررسی رابطه بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق…

 • آب شیرین كالاى كمیاب آینده

  آب شیرین كالاى كمیاب آینده دریافت آب شیرین كالاى كمیاب آینده دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 280 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 رواناب ذوب برف به نهرها در تمام دنیا، ذوب برف قسمت بزرگی از جابجایی…

 • دانلود نرم افزار محاسبه سود و وام

  دانلود نرم افزار محاسبه سود و وام دریافت دانلود نرم افزار محاسبه سود و وام این برنامه دارای دو بخش اصلی محاسبه سود سپرده و محاسبه قسط و بهره وام می باشد دسته بندی اندروید+android بازدید ها 174 فرمت فایل…

 • پاورپوینت اختلالات خواب در سالمندان

  پاورپوینت اختلالات خواب در سالمندان دریافت پاورپوینت اختلالات خواب در سالمندان پاورپوینت اختلالات خواب در سالمندان دارای 18 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 97 فرمت فایل…

 • پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان سوم دبستان: داناترین مردم

  پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان سوم دبستان: داناترین مردم دریافت پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان سوم دبستان: داناترین مردم دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1800 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 نمونه سوالات درس 16…

 • دانلود تحقیق آماده درس اقتصاد عمومی با عنوان مجتمع فولاد خراسان

  دانلود تحقیق آماده درس اقتصاد عمومی با عنوان مجتمع فولاد خراسان دریافت دانلود تحقیق آماده درس اقتصاد عمومی با عنوان مجتمع فولاد خراسان صنعت فولاد و میزان رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان، آمار و ارقام جالبی در زمینة…

 • دانلود تحقیق دیود زنر

  دانلود تحقیق دیود زنر دریافت دانلود تحقیق دیود زنر دسته: فیزیک بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 166 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دیود های زنر یا شكست ، دیود های نیمه هادی با پیوند pn هستند كه در…

 • مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیه آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده

  مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیه آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده دریافت مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیه آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران

  پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تالیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt…

 • دانلود تحقیق غزل

  دانلود تحقیق غزل دریافت دانلود تحقیق غزل دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 غزل شعر کوتاهی است بیش از چهار و کمتر از پانزده بیت که در مصراع اول…

 • جزوه آزفیزیک2

  جزوه آزفیزیک2 دریافت جزوه آزفیزیک2 دسته: جزوه های درسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 جزوه آزفیزیک2 قیمت فایل فقط 16,500 تومان جزوه آزفیزیک2 قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : جزوه…

 • نمونه سوال عناصر و جزئیات دانشگاه آزاد تبریز

  نمونه سوال عناصر و جزئیات دانشگاه آزاد تبریز دریافت نمونه سوال عناصر و جزئیات دانشگاه آزاد تبریز دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نمونه سوال عناصر و جزئیات دانشگاه آزاد…

 • تاریخچه جامعه شناسی پزشکی

  تاریخچه جامعه شناسی پزشکی دریافت تاریخچه جامعه شناسی پزشکی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 123 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 در مدت پیکربندی دوباره اجتماعی، تخیل جامعه شناختی پیوند اجتناب ناپذیری میان تاریخ اجتماعی و بیوگرافی…

 • دانلود پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات

  دانلود پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات دریافت دانلود پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات عنوان دانلود پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات دسته مدیریت تعداد اسلاید 23 اسلاید فرمت پاورپوینت این فایل شامل…

 • طرح لایه باز برنامه کلاسی طرح دوم

  طرح لایه باز برنامه کلاسی طرح دوم دریافت طرح لایه باز برنامه کلاسی طرح دوم دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 9054 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز برنامه هفتگی…

 • میز چند کاره طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  میز چند کاره طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت میز چند کاره طراحی شده در سالیدورک و کتیا میز چند کاره طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 181 فرمت فایل zip حجم فایل 371…

 • تحقیق اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

  تحقیق اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور دریافت تحقیق اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور دسته بندی روانشناسی بازدید ها 161 فرمت…

 • دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص

  دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص دریافت دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان…

 • بوقلمون

  بوقلمون دریافت بوقلمون مقدمه ای بر بوقلمون منشع اصلی بوقلمون از آمریكای لاتین و مكزیك بوده و در حال حاضر نیز بوقلمونهای وحشی كه قادر به پرواز هستند در مناطق جنگلی وجود دارند اصلاح نژاد بوقلمون از چندین دهه گذشته…

 • دانلود آزمایشات الکترونیک 33 ص

  دانلود آزمایشات الکترونیک 33 ص دریافت دانلود آزمایشات الکترونیک 33 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دانلود آزمایشات الكترونیك 33 ص تحقیق آزمایشات الكترونیك 33 ص مقاله آزمایشات…

 • جزوه روشهای قالب گیری ماشینی

  جزوه روشهای قالب گیری ماشینی دریافت جزوه روشهای قالب گیری ماشینی دسته: مواد و متالوژی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1869 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 جزوه روشهای قالب گیری ماشینی قیمت فایل فقط 7,700 تومان جزوه روشهای…

 • بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

  بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات دریافت بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • تحقیق ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس

  تحقیق ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس دریافت تحقیق ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس تحقیق ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس دسته بندی روانشناسی بازدید ها 318 فرمت فایل docx حجم فایل 256…

 • پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (DTS)

  پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (DTS) دریافت پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (DTS) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)…

 • دانلود تحقیق صفحه کلید ماتریسی

  دانلود تحقیق صفحه کلید ماتریسی دریافت دانلود تحقیق صفحه کلید ماتریسی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 روش ماتریسی در این روش کلید زده شده توسط سطر و ستونی که به…

 • مقاله بررسی کاربرد ریخته گری در سیستم های اندازه گیری(متالورژی پودر)

  مقاله بررسی کاربرد ریخته گری در سیستم های اندازه گیری(متالورژی پودر) دریافت مقاله بررسی کاربرد ریخته گری در سیستم های اندازه گیری(متالورژی پودر) دسته: مواد و متالوژی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ارزش‌ها

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ارزش‌ها دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ارزش‌ها دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

  گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان دریافت گزارش كارآموزی كامپیوتر،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گزارش كارآموزی كامپیوتراداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 102…

 • مبانی سازمان و مدیریت

  مبانی سازمان و مدیریت دریافت مبانی سازمان و مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 10892 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 282 مبانی سازمان و مدیریت نظریه های سازمان و مدیریت خلاقیت و نوآوریبرنامه ریزی و مدیریت راهبردیسازماندهی…

 • فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری مقیاس ۱ به ۱۰۰ فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و…

 • ارتباط

  ارتباط دریافت ارتباط یكی از ویژگیهای انسان سالم و موفق، مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است آیا شما این ویژگی را دارید؟ كسب این مهارت مهم و ضروری در زندگی اجتماعی خیلی مشكل نیست فقط…

 • پروژه درس طراحی معماری 1 با موضوع طراحی خانه مسکونی ویلایی دوبلکس

  پروژه درس طراحی معماری 1 با موضوع طراحی خانه مسکونی ویلایی دوبلکس دریافت پروژه درس طراحی معماری 1 با موضوع طراحی خانه مسکونی ویلایی دوبلکس دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3841 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15…