بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

دریافت

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

144
فرمت فایل

docx
حجم فایل

698 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

160

56,100 تومان
بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش فهرست مطالب                                                                                                     صفحه   چکیده   ………………………………………………………………………………………………………….   ….١ فصل اول   فصل اول: کلیات   تحقیق………………………………………………………………………… ……………٢ ١-١:   مقدمه……………………………………………………. ……………………………………………. …..٣   ١-٢: بیان   مسئله………………………………………………………………………………………………… ٧ ١-٣: اھمیت و ضرورت   تحقیق…………………………………………………………………………… ٩ ١-۴: اھداف   تحقیق………………………………………………………………………………………….. ١١ ١-۵: فرضیهھای   تحقیق…………………………………………………………………………………….. ١١ ١-۶: قلمرو   حتقیق…………………………………………………………………………………………… ١٢ ١-۶-١: قلمرو موضوعی   تحقیق…………………………………………………………………………. ١٢ ١-۶-٢: قلمرو مکانی   تحقیق……………………………………………………………………………… ١٢ ١-۶-٣: قلمرو زمانی   تحقیق…………………………………………………………………….. ………..١٢ ١-٧: روش   تحقیق………………………………………………………………………………………….. ١٣ ١-٨: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده-   ھا…………………………………………………………. ١٣ ١-٩: تعریف واژهھا و اصطلاحات   تحقیق…………………………………………………………… ۴١ ١-١٠: ساختار   تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶١ فصل دوم   فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه   تحقیق………………………………………………….. ١٧ ٢-١: ینابم   نظری……………………………………………………………………………………………… ١٨ و         ٢-١-١:   مقدمه………………………………………………………………………………………………….   ١٨ ٢-١-٢: محافظه کاری و گزارشگری   یلام…………………………………………………………….٢١ ٢-١-٢-١: تعریف محافظه   کاری…………………………………………………………………………٢١ ٢-١-٢-٢: انتقادات به محافظه   اکری……………………………………………………………………٢٧ ٢-١-٢-٣: بیان و تشریح محافظه   کاری………………………………………………………………..٣٠ ٢-١-٢-٣-١: بیان   قراردادی……………………………………………………………………………….۶٣   ٢-١-٢-٣-٢: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..۴۴   ٢-١-٢-٣-٣: بیان مالیات………………………………………………………………………………….۶۴   ٢-١-٢-٣-۴: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….٧۴   ٢-١-٢-۴: معیارھای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………٨۴   ٢-١-٢-۴-١: معیارھای خالص دارایی- ھا…………………………………………………………….٨۴   ٢-١-٢-۴-٢: معیارھای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..٠۵   ٢-١-٢-۴-٣: معیارھای رابطه سود و بازده   سهام………………………………………………….١۵ ٢-١-٣: طبقه بندی محافظه کاری   حسابداری……………………………………………………….٢۵ ٢-١-٣-١:محافظه کاری سود و   زیانی………………………………………………………………..٢۵ ٢-١-٣-٢: محافظه کاری تراز نامه-   ای………………………………………………………………….٣۵   ٢-١-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی   اطلاعات………………………………………..٣۵   ٢-١-۴-١: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری   یلام…………………………………………….۵۵   ٢-١-۴-٢: محافظه کاری و محیط   اطلاعاتی…………………………………………………………٧۵         ز       ٢-١-۴-٢-١: اطلاعات سخت در مورد عملکرد     جاری…………………………………………. ٧۵     ٢-١-۴-٢-٢: خاشص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی …………………….٧۵   ٢-١-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه     کاری…………………………… ٨۵     ٢-١-۵-١: واکنش به ھنگام سود و اقلام     تعهدی…………………………………………….. …..٠۶     ٢-١-۵-٢: واکنش به ھنگام سود و جریان وجه     دقن……………………………………………… ۴۶     ٢-١-۶: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت     …………………………………………..(p/B) ۶۶     ٢-٢: پیشینه       تحقیق………………………….. ……………………………………………………………. ٧١   ٢-٢-١:       مقدمه……………………………………………………………………………………………….   ٧١   ٢-٢-٢: تحقیقات انجام شده در خارج از     ایران………………………………………………….. ٧٢     ٢-٢-٣: تحقیقات انجام گرفته در داخل     کشور……………………………………………………. ۴٩     ٢-٣: خلاصه فصل       دوم………………………………………………………………………………. …. ٩٩   فصل سوم: روش فصل سوم           پژوھش…………………………………………………………………………….   ١٠٠   ٣-١:       مقدمه………………………………………………………………………………………………..       ١٠١       ٣-٢: طرح       مسئله…………………………………………………………………………………………   ١٠٢   ٣-٣: بیان فرضیه-       ھا………………………………………………………………………………………   ۴١٠   ٣-۴: جامعه       آماری………………………………………………………………………………………   ۵١٠   ٣-۴-١: قلمرو موضوعی       پژوھش………………………………………………………………….. ۵١٠   ٣-۴-٢: قلمرو مکانی       پژوھش……………………………………………………………………….   ۶١٠   ٣-۴-٣: قلمرو زمانی       پژوھش……………………………………………………………………….   ۶١٠       ح       ٣-۴-۴: روش جمعآوری دادهھا و منابع اطلاعات……………………………………… ……۶١٠ ٣-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرھای     پژوھش……………………………………………….   ١٠٧ ٣-۶: تعریف عملیاتی     متغییرھا………………………………………………………………………   ١٠٨ ٣-٧: روش آزمون فرضیهھای مدل     یلناپ………………………………………………………..   ١١٠ ٣-٧-١: آزمون اضافی اثرات     تباث………………………………………………………………..   ١١١ ٣-٧-٢: آزمون     ھاسمن………………………………………………………..   ………………………١١١ ٣-٧-٣: آزمون ھمخطی عامل تورم     واریانس…………………………………………………..   ١١٢ ٣-٧-۴: آزمون نرمال بودن پسماندھای مدل     رگرسیونی…………………………………….. ١١٢   ٣-٨: روش آزمون فرضیه ھای     پژوھش…………………………………………………………..   ١١٣ ٣-٨-١: آزمون فرضیه     اصلی…………………………………………………………………………   ١١٣ ٣-٨-٢: آزمون فرضیهھای     یعرف…………………………………………………………………..   ۵١١ ٣-٩: خلاصه فصل     سوم………………………………………………………………………………   ۶١١ فصل چهارم فصل چهارم: تجزیه و تحلیل     اطلاعات…………………………………………………………..   ١١٧ ۴-١:     مقدمه……………………………………………………………………………………………….     ١١٨     ۴-٢: چرا از مدل پانلی استفاده می-     کنیم؟………………………………………………………..   ١١٩ ۴-٢-١: مزایای دادهھای     یلناپ…………………………………………………………………….   ١١٩ ۴-٣: اعتبار     مدل……………………………………………………………………………………….   ١٢٠ ۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………..   ………………………………………١٢١ ۴-۵: آزمون فرضیه     اصلی………………………………………………………………………….   ١٢٣ ۴-۵-١: آزمون اضافی اثرات     تباث…………………………………………………………..   …١٢٣     ط       ۴-۵-٢: آزمون     ھاسمن……………………………………………………………………………..   ١٢٣ ۴-۵-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………. ۴١٢ ۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن     پسماندھا………………………………………………………….. ۵١٢   ۴-۵-۵: آزمون     ھمخطی……………………………………………………………………………   ۵١٢ ۴-۶: آزمون فرضیه فرعی     اول……………………………………………………………. ……..۶١٢   ۴-۶-١: آزمون اضافی اثرات     تباث…………………………………………………………….. ۶١٢   ۴-۶-٢: آزمون     ھاسمن……………………………………………………………………………..   ۶١٢ ۴-۶-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………. ١٢٧ ۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن     پسماندھا………………………………………………………….. ١٢٨   ۴-٧: آزمون فرضیه فرعی     دوم……………………………………………………………. ……..١٢٨   ۴-٧-١: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….   ١٢٨ ۴-٧-٢: آزمون     ھاسمن…………………………………………………………………………….   ١٢٩ ۴-٧-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………… ١٢٩ ۴-٧-۴: آزمون نرمال بودن     پسماندھا…………………………………………………………. ١٣٠   ۴-٨: خلاصه فصل     چهارم……………………………………………………………………. … ١٣١ مجن لصف   مجن لصف: نتیجهگیری وپیشنهادات………………………………………………………….   ١٣٣ ۵-١:     مقدمه…………………………………………………………………………………………..   ۴١٣ ۵-٢: خلاصه یافتهھا و نتایج پژوھش………………………………………………………..   ۵١٣ ۵-٣: تحلیل تطبیقی یافته-     ھا…………………………………………………………………….. ١٣٧   ۵-۴: محدودیتھای پژوھش…………………………………… …………………………….. ١٣٨ ۵-۵: پیشنهادھای     پژوھش…………………………………………………. ………………………. ١٣٩ ۵-۵-١: پیشنهادھای برخاسته از نتایج     پژوھش………………………………………………. ١٣٩   ۵-۵-٢: پیشنهادات برای پژوھشھای     آتی……………………………………………………. ٠۴١       ی           فهرست منابع         فارسی ………………………………………………………………………………… ٢۴١     فهرست منابع         انگلیسی………………………………………………………………………………. ٣۴١       پیوستھا       پیوست١: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (متغییرھای اصلی)…………………………   ۶۴١     پیوست٢: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..   ٧۴١     پیوست٣……………………….:تامریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیاول)   ٨۴١     پیوست۴……………………….:ماتریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیدوم)   ٩۴١     چکیده انگلیسی ٠۵١       ……………………………………………………………………………………..         فهرستجداول       جدول ٢-١: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در خارج از     ایران……. ۶ ٨       جدول ٢-٢:خلاصهایازتحقیقاتانجامشدهدرزمینه محافظه کاری  در   ایران…………………. ٩٧       جدول ٣……………………………………………………-١:دادهھایموردنیازپژوھش   ١٠٧     جدول ۴…………………………………..-١:جدولآزمونکولوموگرف–اسمیرنوف   ١٢١     جدول ۴……………………………………………………………..-٢:جدولآمارتوصیفی   ١٢٢     جدول ۴……………………………………-٣:آمارتوصیفیسایرمتغیرھایرگرسیون   ١٢٢     جدول ۵…………………………………………..-١:خلاصهنتایجویافتهھایپژوھش   ۶١٣           بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ایارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

 • ارشد رشته ام-بی-ای سال 90-91 نوبت دوم

  ارشد رشته ام-بی-ای سال 90-91 نوبت دوم دریافت ارشد رشته ام-بی-ای سال 90-91 نوبت دوم ارشد رشته امبیای سال 9091 نوبت دوم که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد آمار و کاربرد آن…

 • پاورپوینت بررسی تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی

  پاورپوینت بررسی تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی دریافت پاورپوینت بررسی تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 562 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 پاورپوینت بررسی تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی…

 • فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم کورد استفاده در تخمین پارامتر و حالت

  فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم کورد استفاده در تخمین پارامتر و حالت دریافت فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم کورد استفاده در تخمین پارامتر و حالت فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم ، تخمین پارامتر و حالت دسته بندی…

 • مقاله بررسی جامع نانو تكنولوژی

  مقاله بررسی جامع نانو تكنولوژی دریافت مقاله بررسی جامع نانو تكنولوژی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 مقاله بررسی جامع نانو تكنولوژی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت…

 • دانلود انگیزه در محیط كار 58 ص

  دانلود انگیزه در محیط كار 58 ص دریافت دانلود انگیزه در محیط كار 58 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 دانلود انگیزه در محیط كار 58 ص تحقیق انگیزه در…

 • تحقیق مدار یكسو كننده

  تحقیق مدار یكسو كننده دریافت تحقیق مدار یكسو كننده دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود فایل در مورد مدار یكسو كننده (فاقد منبع) در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت…

 • طرح توجیهی اكتشاف گرافیت

  طرح توجیهی اكتشاف گرافیت دریافت طرح توجیهی اكتشاف گرافیت دسته: صنایع معدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 82 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 طرح توجیهی اكتشاف گرافیت قیمت فایل فقط 9,900 تومان طرح توجیهی اكتشاف گرافیت قیمت فایل…

 • مقاله نسبیت

  مقاله نسبیت دریافت مقاله نسبیت دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 معمولا سه مرحله مجزا در تحول بینیتی وجود دارد این سه مرحله به طور شماتیك است در ابتدا یك زیر…

 • کتاب آموزش net framework و vs.net

  کتاب آموزش net framework و vs.net دریافت کتاب آموزش net framework و vs.net کتاب آموزش net framework و vsnet دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 145 فرمت فایل rar حجم فایل 2.64 مگا بایت تعداد صفحات فایل 64 18,700 تومان  …

 • گزارش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

  گزارش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) دریافت گزارش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود پکیج راه اندازی انواع مدل سایت فروشگاه اینترنتی کالا

  دانلود پکیج راه اندازی انواع مدل سایت فروشگاه اینترنتی کالا دریافت دانلود پکیج راه اندازی انواع مدل سایت فروشگاه اینترنتی کالا دانلود رایگان اسکریپت فروشگاهدانلود رایگان قالب فارسی فروشگاه اینرتنتی دانلود اسکریپت راه اندازی فروشگاه اینترنتی دسته بندی وردپرس بازدید…

 • طرح برچسب امداد خودرو

  طرح برچسب امداد خودرو دریافت طرح برچسب امداد خودرو دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 9500 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح برچسب امداد خودرو کارت ویزیت امداد خودرو طرح ویزیت امداد…

 • لیبل روی شیشه قالب دار آبلیمو طبیعی لایه باز

  لیبل روی شیشه قالب دار آبلیمو طبیعی لایه باز دریافت لیبل روی شیشه قالب دار آبلیمو طبیعی لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2843 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برچسب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی…

 • دانلود تحقیق تایپوگرافی در پوستر

  دانلود تحقیق تایپوگرافی در پوستر دریافت دانلود تحقیق تایپوگرافی در پوستر دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 302 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود تحقیق تایپوگرافی در پوستر 14 صفحه در قالب Word قابل ویرایش…

 • دانلود فایل ورد Word پژوهش شناخت آلیاژ های حافظه دار

  دانلود فایل ورد Word پژوهش شناخت آلیاژ های حافظه دار دریافت دانلود فایل ورد Word پژوهش شناخت آلیاژ های حافظه دار دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 307 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 69 بررسی و شناخت آلیاژ…

 • طرح توجیهی تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال

  طرح توجیهی تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال دریافت طرح توجیهی تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال دسته: صنایع دستی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 طرح…

 • کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن

  کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن دریافت کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 658 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 کتاب تکنیک های تخفیف گرفتن قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب…

 • بررسی تاریخ از دیدگاه قرآن

  بررسی تاریخ از دیدگاه قرآن دریافت بررسی تاریخ از دیدگاه قرآن دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 كلمهتاریخبر وزنتعریفمصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان‏پدید آمدن آن…

 • تحقیق فیبر نوری و شركت مخابرات استان خراسان شمالی

  تحقیق فیبر نوری و شركت مخابرات استان خراسان شمالی دریافت تحقیق فیبر نوری و شركت مخابرات استان خراسان شمالی فصل اول دریچه ای به سوی دنیای تلگراف مقدمه در این گزارش، نگاهی جامع به فیبر نوری و كاربردهای آن خواهیم…

 • گزارش کاراموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی

  گزارش کاراموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی دریافت گزارش کاراموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی گزارش کاراموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • گزارش كارآموزی برق صنعتی، شركت آریا رعد جهان

  گزارش كارآموزی برق صنعتی، شركت آریا رعد جهان دریافت گزارش كارآموزی برق صنعتی، شركت آریا رعد جهان آشنایی با مکان کارآموزی شرح وظایف شرکت فنی مهندسی برق آریا رعد جهان شرکت فنی و مهندسی آریا رعد جهان دارای کادری مجرب…

 • بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری

  بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری دریافت بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری تکنولوژی آموزشی درعرصه های متعدد کارایی خود را نشان داده است هر فرد، سازمان یا…

 • پاورپوینت انگیزش در کار

  پاورپوینت انگیزش در کار دریافت پاورپوینت انگیزش در کار دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2143 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 دانلود پاورپوینت با موضوع انگیزش در کار، در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز شیپ فایل مرز شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی ) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان…

 • دانلود پاورپوینت معماری بیونیک و بیومیمتیک

  دانلود پاورپوینت معماری بیونیک و بیومیمتیک دریافت دانلود پاورپوینت معماری بیونیک و بیومیمتیک این پاورپوینت در 21 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 128 فرمت فایل…

 • پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا

  پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا دریافت پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 16148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 پاور پوینت سازه های کابلی کالاتراوا قیمت فایل فقط 24,200 تومان پاور پوینت سازه…

 • بررسی تصفیه و تولید پارافین

  بررسی تصفیه و تولید پارافین دریافت بررسی تصفیه و تولید پارافین دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 767 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 مقاله تصفیه و تولید پارافین قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقاله تصفیه و تولید…

 • مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

  مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی دریافت مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 210 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 164 هدف…

 • رمان2

  رمان2 دریافت رمان2 گلچینی از بهترین ها بهترین رمان های منتخب شده دسته بندی کتابخانه بازدید ها 283 فرمت فایل rar حجم فایل 17.285 مگا بایت تعداد صفحات فایل 500 8,800 تومان گلچینی از بهترین هابهترین رمان های منتخب شده…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

  پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5212 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29…

 • دانلود ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

  دانلود ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی دریافت دانلود ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی دسته:…

 • مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 مبانی…

 • ارشد رشته علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سال 90-91 نوبت دوم

  ارشد رشته علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سال 90-91 نوبت دوم دریافت ارشد رشته علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سال 90-91 نوبت دوم ارشد رشته علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سال…

 • منجنیق طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  منجنیق طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت منجنیق طراحی شده در سالیدورک و کتیا منجنیق طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 191 فرمت فایل zip حجم فایل 435 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…