بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

دریافت

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

144
فرمت فایل

docx
حجم فایل

698 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

160

56,100 تومان
بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش فهرست مطالب                                                                                                     صفحه   چکیده   ………………………………………………………………………………………………………….   ….١ فصل اول   فصل اول: کلیات   تحقیق………………………………………………………………………… ……………٢ ١-١:   مقدمه……………………………………………………. ……………………………………………. …..٣   ١-٢: بیان   مسئله………………………………………………………………………………………………… ٧ ١-٣: اھمیت و ضرورت   تحقیق…………………………………………………………………………… ٩ ١-۴: اھداف   تحقیق………………………………………………………………………………………….. ١١ ١-۵: فرضیهھای   تحقیق…………………………………………………………………………………….. ١١ ١-۶: قلمرو   حتقیق…………………………………………………………………………………………… ١٢ ١-۶-١: قلمرو موضوعی   تحقیق…………………………………………………………………………. ١٢ ١-۶-٢: قلمرو مکانی   تحقیق……………………………………………………………………………… ١٢ ١-۶-٣: قلمرو زمانی   تحقیق…………………………………………………………………….. ………..١٢ ١-٧: روش   تحقیق………………………………………………………………………………………….. ١٣ ١-٨: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده-   ھا…………………………………………………………. ١٣ ١-٩: تعریف واژهھا و اصطلاحات   تحقیق…………………………………………………………… ۴١ ١-١٠: ساختار   تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶١ فصل دوم   فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه   تحقیق………………………………………………….. ١٧ ٢-١: ینابم   نظری……………………………………………………………………………………………… ١٨ و         ٢-١-١:   مقدمه………………………………………………………………………………………………….   ١٨ ٢-١-٢: محافظه کاری و گزارشگری   یلام…………………………………………………………….٢١ ٢-١-٢-١: تعریف محافظه   کاری…………………………………………………………………………٢١ ٢-١-٢-٢: انتقادات به محافظه   اکری……………………………………………………………………٢٧ ٢-١-٢-٣: بیان و تشریح محافظه   کاری………………………………………………………………..٣٠ ٢-١-٢-٣-١: بیان   قراردادی……………………………………………………………………………….۶٣   ٢-١-٢-٣-٢: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..۴۴   ٢-١-٢-٣-٣: بیان مالیات………………………………………………………………………………….۶۴   ٢-١-٢-٣-۴: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….٧۴   ٢-١-٢-۴: معیارھای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………٨۴   ٢-١-٢-۴-١: معیارھای خالص دارایی- ھا…………………………………………………………….٨۴   ٢-١-٢-۴-٢: معیارھای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..٠۵   ٢-١-٢-۴-٣: معیارھای رابطه سود و بازده   سهام………………………………………………….١۵ ٢-١-٣: طبقه بندی محافظه کاری   حسابداری……………………………………………………….٢۵ ٢-١-٣-١:محافظه کاری سود و   زیانی………………………………………………………………..٢۵ ٢-١-٣-٢: محافظه کاری تراز نامه-   ای………………………………………………………………….٣۵   ٢-١-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی   اطلاعات………………………………………..٣۵   ٢-١-۴-١: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری   یلام…………………………………………….۵۵   ٢-١-۴-٢: محافظه کاری و محیط   اطلاعاتی…………………………………………………………٧۵         ز       ٢-١-۴-٢-١: اطلاعات سخت در مورد عملکرد     جاری…………………………………………. ٧۵     ٢-١-۴-٢-٢: خاشص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی …………………….٧۵   ٢-١-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه     کاری…………………………… ٨۵     ٢-١-۵-١: واکنش به ھنگام سود و اقلام     تعهدی…………………………………………….. …..٠۶     ٢-١-۵-٢: واکنش به ھنگام سود و جریان وجه     دقن……………………………………………… ۴۶     ٢-١-۶: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت     …………………………………………..(p/B) ۶۶     ٢-٢: پیشینه       تحقیق………………………….. ……………………………………………………………. ٧١   ٢-٢-١:       مقدمه……………………………………………………………………………………………….   ٧١   ٢-٢-٢: تحقیقات انجام شده در خارج از     ایران………………………………………………….. ٧٢     ٢-٢-٣: تحقیقات انجام گرفته در داخل     کشور……………………………………………………. ۴٩     ٢-٣: خلاصه فصل       دوم………………………………………………………………………………. …. ٩٩   فصل سوم: روش فصل سوم           پژوھش…………………………………………………………………………….   ١٠٠   ٣-١:       مقدمه………………………………………………………………………………………………..       ١٠١       ٣-٢: طرح       مسئله…………………………………………………………………………………………   ١٠٢   ٣-٣: بیان فرضیه-       ھا………………………………………………………………………………………   ۴١٠   ٣-۴: جامعه       آماری………………………………………………………………………………………   ۵١٠   ٣-۴-١: قلمرو موضوعی       پژوھش………………………………………………………………….. ۵١٠   ٣-۴-٢: قلمرو مکانی       پژوھش……………………………………………………………………….   ۶١٠   ٣-۴-٣: قلمرو زمانی       پژوھش……………………………………………………………………….   ۶١٠       ح       ٣-۴-۴: روش جمعآوری دادهھا و منابع اطلاعات……………………………………… ……۶١٠ ٣-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرھای     پژوھش……………………………………………….   ١٠٧ ٣-۶: تعریف عملیاتی     متغییرھا………………………………………………………………………   ١٠٨ ٣-٧: روش آزمون فرضیهھای مدل     یلناپ………………………………………………………..   ١١٠ ٣-٧-١: آزمون اضافی اثرات     تباث………………………………………………………………..   ١١١ ٣-٧-٢: آزمون     ھاسمن………………………………………………………..   ………………………١١١ ٣-٧-٣: آزمون ھمخطی عامل تورم     واریانس…………………………………………………..   ١١٢ ٣-٧-۴: آزمون نرمال بودن پسماندھای مدل     رگرسیونی…………………………………….. ١١٢   ٣-٨: روش آزمون فرضیه ھای     پژوھش…………………………………………………………..   ١١٣ ٣-٨-١: آزمون فرضیه     اصلی…………………………………………………………………………   ١١٣ ٣-٨-٢: آزمون فرضیهھای     یعرف…………………………………………………………………..   ۵١١ ٣-٩: خلاصه فصل     سوم………………………………………………………………………………   ۶١١ فصل چهارم فصل چهارم: تجزیه و تحلیل     اطلاعات…………………………………………………………..   ١١٧ ۴-١:     مقدمه……………………………………………………………………………………………….     ١١٨     ۴-٢: چرا از مدل پانلی استفاده می-     کنیم؟………………………………………………………..   ١١٩ ۴-٢-١: مزایای دادهھای     یلناپ…………………………………………………………………….   ١١٩ ۴-٣: اعتبار     مدل……………………………………………………………………………………….   ١٢٠ ۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………..   ………………………………………١٢١ ۴-۵: آزمون فرضیه     اصلی………………………………………………………………………….   ١٢٣ ۴-۵-١: آزمون اضافی اثرات     تباث…………………………………………………………..   …١٢٣     ط       ۴-۵-٢: آزمون     ھاسمن……………………………………………………………………………..   ١٢٣ ۴-۵-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………. ۴١٢ ۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن     پسماندھا………………………………………………………….. ۵١٢   ۴-۵-۵: آزمون     ھمخطی……………………………………………………………………………   ۵١٢ ۴-۶: آزمون فرضیه فرعی     اول……………………………………………………………. ……..۶١٢   ۴-۶-١: آزمون اضافی اثرات     تباث…………………………………………………………….. ۶١٢   ۴-۶-٢: آزمون     ھاسمن……………………………………………………………………………..   ۶١٢ ۴-۶-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………. ١٢٧ ۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن     پسماندھا………………………………………………………….. ١٢٨   ۴-٧: آزمون فرضیه فرعی     دوم……………………………………………………………. ……..١٢٨   ۴-٧-١: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….   ١٢٨ ۴-٧-٢: آزمون     ھاسمن…………………………………………………………………………….   ١٢٩ ۴-٧-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………… ١٢٩ ۴-٧-۴: آزمون نرمال بودن     پسماندھا…………………………………………………………. ١٣٠   ۴-٨: خلاصه فصل     چهارم……………………………………………………………………. … ١٣١ مجن لصف   مجن لصف: نتیجهگیری وپیشنهادات………………………………………………………….   ١٣٣ ۵-١:     مقدمه…………………………………………………………………………………………..   ۴١٣ ۵-٢: خلاصه یافتهھا و نتایج پژوھش………………………………………………………..   ۵١٣ ۵-٣: تحلیل تطبیقی یافته-     ھا…………………………………………………………………….. ١٣٧   ۵-۴: محدودیتھای پژوھش…………………………………… …………………………….. ١٣٨ ۵-۵: پیشنهادھای     پژوھش…………………………………………………. ………………………. ١٣٩ ۵-۵-١: پیشنهادھای برخاسته از نتایج     پژوھش………………………………………………. ١٣٩   ۵-۵-٢: پیشنهادات برای پژوھشھای     آتی……………………………………………………. ٠۴١       ی           فهرست منابع         فارسی ………………………………………………………………………………… ٢۴١     فهرست منابع         انگلیسی………………………………………………………………………………. ٣۴١       پیوستھا       پیوست١: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (متغییرھای اصلی)…………………………   ۶۴١     پیوست٢: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..   ٧۴١     پیوست٣……………………….:تامریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیاول)   ٨۴١     پیوست۴……………………….:ماتریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیدوم)   ٩۴١     چکیده انگلیسی ٠۵١       ……………………………………………………………………………………..         فهرستجداول       جدول ٢-١: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در خارج از     ایران……. ۶ ٨       جدول ٢-٢:خلاصهایازتحقیقاتانجامشدهدرزمینه محافظه کاری  در   ایران…………………. ٩٧       جدول ٣……………………………………………………-١:دادهھایموردنیازپژوھش   ١٠٧     جدول ۴…………………………………..-١:جدولآزمونکولوموگرف–اسمیرنوف   ١٢١     جدول ۴……………………………………………………………..-٢:جدولآمارتوصیفی   ١٢٢     جدول ۴……………………………………-٣:آمارتوصیفیسایرمتغیرھایرگرسیون   ١٢٢     جدول ۵…………………………………………..-١:خلاصهنتایجویافتهھایپژوھش   ۶١٣           بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ایارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

 • مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

  مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات دریافت مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات…

 • مبانی نظری و پیشینه آموزش تاب آوری و میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

  مبانی نظری و پیشینه آموزش تاب آوری و میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان دریافت مبانی نظری و پیشینه آموزش تاب آوری و میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • دانلود گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر

  دانلود گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر دریافت دانلود گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8752 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر در…

 • گزارش کارآموزی معماری

  گزارش کارآموزی معماری دریافت گزارش کارآموزی معماری تحقیق حاضر در 72 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی رشته معماری و ساختمان با موضوع ساخت و ساز بنا ، رعایت تمام اصول آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر…

 • پاورپوینت تمرینات پیلاتس

  پاورپوینت تمرینات پیلاتس دریافت پاورپوینت تمرینات پیلاتس دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3399 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود پاورپوینت با موضوع تمرینات پیلاتس، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل پیلاتس…

 • فرم اظهار نامه پلمپ دفاتر

  فرم اظهار نامه پلمپ دفاتر دریافت فرم اظهار نامه پلمپ دفاتر دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فرم اظهار نامه پلمپ دفاتر قیمت فایل فقط 7,700 تومان فرم اظهار نامه پلمپ…

 • دانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 ص

  دانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 ص دریافت دانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 ص دانلودکارآموزی…

 • پاورپوینت بیمه آتش سوزی

  پاورپوینت بیمه آتش سوزی دریافت پاورپوینت بیمه آتش سوزی دسته: بیمه بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 723 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه آتش سوزی شامل مقدمه ای درمورد آتش، آمارهای خسارات…

 • مشخصات فنی برج میلاد تهران

  مشخصات فنی برج میلاد تهران دریافت مشخصات فنی برج میلاد تهران دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 714 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 برج برج میلاد تهران برج مخابراتی قیمت فایل فقط 9,900 تومان برجبرج میلاد تهرانبرج…

 • مالی مبلمان

  مالی مبلمان دریافت مالی مبلمان دسته: حسابداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 181 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 یكی از شاخصه های رشد تمدن، تغییر و تحول در نگرش انسان نسبت به زندگی بوده است و به طبع…

 • کار با 2005 Delphi

  کار با 2005 Delphi دریافت کار با 2005 Delphi دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دلفی (401) معرفی Delphinافرادی بی نظیر و قدرتمند از شرکت Bor Landاست که ویژگی…

 • مبانی نظری و پیشینه سبک های عشق ورزی

  مبانی نظری و پیشینه سبک های عشق ورزی دریافت مبانی نظری و پیشینه سبک های عشق ورزی مبانی نظری و پیشینه سبک های عشق ورزی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 131 فرمت فایل docx حجم فایل 62 کیلو بایت تعداد…

 • پرسشنامه سبک رهبری

  پرسشنامه سبک رهبری دریافت پرسشنامه سبک رهبری دانلود پرسشنامه سبک رهبری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 128 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان  پرسشنامه سبک رهبری عبارات زیر، جنبه های مختلف…

 • استابیلایزر و فرایند های تثبیت

  استابیلایزر و فرایند های تثبیت دریافت استابیلایزر و فرایند های تثبیت هیدروكربورهای مایع محصول تثبیت شدهشرح عملیات واحد تثبیت مایعات نفتیواحد تثبیت مایعات نفتیاستابلایزرپالایشگاه دسته بندی شیمی بازدید ها 164 فرمت فایل pdf حجم فایل 2.704 مگا بایت تعداد صفحات…

 • تحقیق تاثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا

  تحقیق تاثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا دریافت تحقیق تاثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 تحقیق تاثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا در قالب Word دارای 32…

 • مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2

  مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 دریافت مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 88 کیلوبایت…

 • آشنایی با جو

  آشنایی با جو دریافت آشنایی با جو دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 290 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 جو ساختمان شیمیایی دانه جو سازگاری گیاه جو انواع جو آبیاری جو قیمت فایل فقط 11,000…

 • فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل برش فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر)…

 • قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران

  قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران دریافت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 174 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 نظام بانکی اهداف نظام…

 • پاورپوینت نگاهی بر کاربرد برج های تقطیر در پالایشگاه خانگیران سرخس (نوع سینی ومحاسبات اقتصادی برج)

  پاورپوینت نگاهی بر کاربرد برج های تقطیر در پالایشگاه خانگیران سرخس (نوع سینی ومحاسبات اقتصادی برج) دریافت پاورپوینت نگاهی بر کاربرد برج های تقطیر در پالایشگاه خانگیران سرخس (نوع سینی ومحاسبات اقتصادی برج) دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

 • پاورپوینت كنترل اتوماتیك

  پاورپوینت كنترل اتوماتیك دریافت پاورپوینت كنترل اتوماتیك سر فصل ها تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن مبانی و مفاهیم کنترل مدل سازی سیستمهای دینامیکی دسته بندی برق بازدید ها 235 فرمت فایل ppt حجم فایل 693 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد…

 • کارخانه پرورش قارچ

  کارخانه پرورش قارچ دریافت کارخانه پرورش قارچ کارخانه پرورش قارچ دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 121 فرمت فایل doc حجم فایل 146 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 12,100 تومان كشت قارچ صدفی فضای مورد نیاز…

 • تاثیر تنش خشكی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج كلزا

  تاثیر تنش خشكی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج كلزا دریافت تاثیر تنش خشكی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج كلزا دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 455 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 با توجه…

 • پاورپوینت بررسی توربین های گاز

  پاورپوینت بررسی توربین های گاز دریافت پاورپوینت بررسی توربین های گاز دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1695 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 پاورپوینت بررسی توربین های گاز در 79 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت…

 • پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر 1990

  پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر 1990 دریافت پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر 1990 اندلر و پارکر (1990، به نقل از موسوی، 1388) این پرسشنامه را باهدف ارزیابی انواع…

 • مبانی نظری وپیشنه اعتیاد(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری وپیشنه اعتیاد(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری وپیشنه اعتیاد(فصل دوم تحقیق) فصل دوم تحقیق یا نوشتن بیان مسئله در پروپوزال نیازمند اطلاعات مستندی درباره متغیرهای کلیدی موضوع تحقیق است اگر اعتیاد یکی از متغیرهای مورد نظر شماست این…

 • کتاب آموزش وردپرس

  کتاب آموزش وردپرس دریافت کتاب آموزش وردپرس کتاب آموزش وردپرس دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 148 فرمت فایل rar حجم فایل 4.455 مگا بایت تعداد صفحات فایل 144 18,700 تومان   این فایل حاوی کتاب آموزش وردپرس میباشد. این فایل…

 • استرس و اضطراب اجتماعی

  استرس و اضطراب اجتماعی دریافت استرس و اضطراب اجتماعی در این مقاله درباره استرس و اضطراب اجتماعی و راه های درمان آن در 50 صفحه توضیح داده شده است و دارای فهرست می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 146…

 • دانلودکارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) 48 ص

  دانلودکارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) 48 ص دریافت دانلودکارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) 48 ص دانلودکارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) 48 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 16 فرمت فایل zip حجم فایل 1.18 مگا بایت تعداد…

 • متن کاربردی iso 9001 :2000

  متن کاربردی iso 9001 :2000 دریافت متن کاربردی iso 9001 :2000 این استاندارد ، جهت سازمانهایی است كه توانایی خود در تامین همیشگی محصول مورد نیاز مشتری و یا نیازهای قانونی ، را می خواهند اثبات كنندخواهان افزایش رضایت مشتریان…

 • مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت

  مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت دریافت مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت در 15 صفحه ورد قابل…

 • دانلود پاورپوینت داروهای ضد سرفه

  دانلود پاورپوینت داروهای ضد سرفه دریافت دانلود پاورپوینت داروهای ضد سرفه دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5979 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 این فایل حاوی مطالعه داروهای ضد سرفه می باشد که به صورت فرمت PowerPoint…

 • تحقیق گویش

  تحقیق گویش دریافت تحقیق گویش دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای ایرانی است که جزو دستۀ…

 • پاورپوینت سازه های ماكارونی

  پاورپوینت سازه های ماكارونی دریافت پاورپوینت سازه های ماكارونی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1477 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 سازه های ماكارونی قیمت فایل فقط 11,000 تومان معرفی انواع مختلف سازه های ماكارونیسازه های فشارینوعی…