بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

دریافت

بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه
دسته بندی
علوم پزشکی
بازدید ها

104
فرمت فایل

docx
حجم فایل

1.754 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

112

29,700 تومان
بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه دارای 112صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد   فهرست مطالب  چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.     فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………3.  بیضه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4. سلولهای سرتولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. سلولهای ژرمینال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5. اسپرماتوسیت اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5. سلولهای بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. اسپرماتوگونی(گونه ای از سلولهای بنیادی در انسان)…………………………………………………………………………………………………..8. سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در موش……………………………………………………………………………………………………………………9. رده سلولی رده سلولی GC1-spg …………………………………………………………………………………………………………………………10. محیط کشت مناسب برای GC1-spg……………………………………………………………………………………………………………………..10. رده سلولی  SFTF-PI43…………………………………………………………………………………………………………………………………….11. محیط کشت مناسب برای  SFTF-PI43…………………………………………………………………………………………………………………11. ناباروری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11. ناباروری در جنس مذکر……………………………………………………………………………………………………………………………………..12. ناباروری در جنس مونث……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12. عوامل ایجاد کننده ناباروری: الف- ژنتیکی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13. ب- شرایط محیطی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………13. تاثیر سموم بر روی باروری…………………………………………………………………………………………………………………………………..14. سموم گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15. گوسیپول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16. بررسی تاثیرات گوسیپول بر روی حیوانات وانسان…………………………………………………………………………………………………….20. سمیت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20. اثر گوسیپول بر روی حیوانات……………………………………………………………………………………………………………………………….21. 1-  نشخوارکنندگان: الف- گاو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21. ب- گوسفند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22. 2- غیرنشخوارکنندگان: الف- خوک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22. ب- خرگوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23. ج- سگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24. د- ماهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24. جدید ترین یافته ها از اثرات گوسیپول……………………………………………………………………………………………………………………25. تاثیر گوسیپول بر روی انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………26. کشت سلول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27. فصل دوم: روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………..31. مواد تهیه رده های سلولی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32.  شرایط نگهداری رده های سلولی………………………………………………………………………………………………………………………….32. محیط کشت  RPMI-1640……………………………………………………………………………………………………………………………….32. سرم جنینی گاو (fbs)…………………………………………………………………………………………………………………………………………33. Pbs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33. Penstrep………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34. DMSO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34. Trypsin EDTA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….35. Trypan Blue sain…………………………………………………………………………………………………………………………………………35. روش کار پاساژ سلولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36. ساخت محیط کشت کامل……………………………………………………………………………………………………………………………………38. چگونگی تهیهBack up …………………………………………………………………………………………………………………………………….39. احیای سلول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39. کاشت رده سلولی: 1- تعیین زمان دو بررابر شدن سلولی……………………………………………………………………………………………………………………..39. 2- کاشت­رده­سلولی­در پلیت 24 خانه…………………………………………………………………………………………………………………….41. تهیه محلول گوسیپول………………………………………………………………………………………………………………………………………….42. بررسی سمیت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..43. تعیین سمیت گوسیپول به روش آزمون MTT…………………………………………………………………………………………………………43. آزمون MTT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44. بررسی سمیت با استفاده از تریپان بلو……………………………………………………………………………………………………………………..47. روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48. فصل سوم: یافته ها بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spg با تست MTT……………………………………………………………………………..50. بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی  SFTF-pI43با تست MTT……………………………………………………………………………52. بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی  GC1-spgو  SFTF-pI43با تست تریپان بلو…………………………………………………….55. شمارش سلولی برای تخمین زمان دو برابر شدن ………………………………………………………………………………………………………60.  IC50گوسیپولدر دو رده سلولی………………………………………………………………………………………………………………………….61.   فصل چهارم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………62. بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63. فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70. مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72. تقدیر وتشکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73. منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74. چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87.   فهرست جداول جدول شماره 1-3 : نتایج آزمون MTT  پس از مجاورت ردههای سلولی GC1-spg با غلظتهای مختلف گوسیپول……………50. جدول شماره 2-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول در با گروه  کنترل  در رده سلولی GC1-SPG توسط آزمونMTT……..51. جدول شماره 3-3 :  نتایج آزمون MTT  پس از مجاورت ردههای سلولی SFTF-pI43 با غلظتهای مختلف گوسیپول…………53. جدول شماره4 -3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول رده سلولی SFTF-pI43توسط آزمونMTT  …………..54. جدول شماره 5-3 : میانگین درصد حیات سلول های  SFTF-PI43و  GC1-SPG پس از مجاورت با گوسیپول به روش رنگ‌آمیزی تریپان بلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………56. جدول شماره 6-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپولرده سلولی GC1-SPG با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57. جدول شماره 7-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول با گروه کنترل در رده سلولی SFTF-pI43  با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59. فهرست نمودارها نمودار شماره 1-3 : درصدحیات سلولهای GC1-spg در مجاورت باغلظتهای توسط آزمون MTT…………………………………..52. نمودار شماره 2-3 : در صد حیات سلولهای SFTF-PI43 در مجاورت با غلظتهای گوسیپول توسط آزمون MTT…………………55. نمودار شماره 3-3 : در صد حیات سلولهای  GC1-spgپس از مجاورت با غلظتهای گوسیپول به روش تریپان بلو…………………58. نمودار شماره 4-3 : درصد حیات سلولهای  SFTF-PI43 پس از مجاورت با غلضتهای گوسیپول بهروش آزمون تریپان بلو…….60. نمودار شماره 5-3 : نحوه محاسبه زمان تقریبی دوبرابر شدن رده سلولی GC1-spg…………………………………………………………60. نمودار شماره 6-3 : نحوه محاسبه زمان دو برابر شدن  در رده سلولی SFTF-PI43…………………………………………………………..61. نمودار شماره 7-3 : تعیین  IC50گوسیپول توسط آزمون MTT در دو رده سلولی…………………………………………………………..61. فهرست تصاویر تصویر شماره 1-1 : طرحی از تکثیر اسپرماتوگونی ها و  بازسازی سلولهای بنیادی در جوندگان……………………………………10. تصویر شماره 2-1 :گیاه پنبه دانه……………………………………………………………………………………………………………………….16. تصویر شماره 3-1 : ساختار گوسیپول…………………………………………………………………………………………………………………18. تصویر شماره 1-2 : نمایی از سلولهای GS1-spg………………………………………………………………………………………………..37. تصویر شماره 2-2 : نمایی از سلولهای، SFTF-PI43 …………………………………………………………………………………………..37. تصویر شماره 3-2 : نحوه کشت سلولها در پلیتهای 24 خانه……………………………………………………………………………………41.    تصویر شماره 4-2 : پودر گوسیپول استیک اسید   ……………………………………………………………………………………………….43.      تصویر شماره 5-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول……………………………………………………………………………………………………43. تصویر شماره 6-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول  برای انجام آزمون MTT ……………………………………………………………….46. تصویر شماره 7-2 : اضافه شدن MTT بعد از24 ساعت به چاهکهای پلیت……………………………………………………………….46. .   چكیده   ارزیابی سمیت گوسیپول بر روی دو رده سلول های بنیادی بافت بیضه   سابقه وهدف: گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شده از گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده می شود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرآیند اسپرماتوژنزیس می شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و بافت بیضه گوسفند SFTF-PI43 (حیوان نشخوار کننده) پرداخته شد. روش کار:  سلولهای GC1-spg و SFTF-PI43، در محیط کشت RPMI1640 به همراه 10%   FBSو همچنین پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند. سپس از هر رده سلولی، تعداد 104×5 سلول در چاهک های دو پلیت 24 خانه کاشته شد. پس از تهیه محلول گوسیپول اسید استیک در 4 غلظت 25/1، 5/2، 5 و 10 میکرومولار به مدت 24ساعت با رده­های سلولی ذکر شده مجاورت پیدا کرده و انکوبه شدند. به منظور بررسی اثر گوسیپول استیک اسید بر روی رشد سلولها، از روش  MTT asseyو همچنین جهت بررسی حیات سلولی از روش رنگ آمیزی Trypan Blue استفاده گردید. آنالیز داده­ها توسط آزمون یک طرفه ANOVA و T-Test با استفاده از نرم افزار  SPSS انجام شد.  یافته­ها: در این مطالعه،  میزان سمیت گوسیپول، در غلضتهای 5/2، 5 و 10 میکرومولار نسبت به گروه کنترل، در هر دو رده سلولی دیده شد، که از نظر آماری معنی دار بود (P<oo1). میزان سمیت گوسیپول در غ بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضهتحقیق بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضهارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

 • دانلود پاورپوینت کتاب مسابقه ریاضی کانگورو

  دانلود پاورپوینت کتاب مسابقه ریاضی کانگورو دریافت دانلود پاورپوینت کتاب مسابقه ریاضی کانگورو دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 41476 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 دانلود پاورپوینت کتاب مسابقه ریاضی کانگورو شامل سوالات سال های 2007 تا…

 • پاورپوینت ایدز و بیماریهای آمیزشی

  پاورپوینت ایدز و بیماریهای آمیزشی دریافت پاورپوینت ایدز و بیماریهای آمیزشی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1181 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود پاورپوینت ایدز و بیماریهای آمیزشی بررسی ایدز و بیماریهای آمیزشی پاورپوینت جامع و…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت178

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت178 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت178 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 657 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • جرایم رایانه ای

  جرایم رایانه ای دریافت جرایم رایانه ای برخی نیز قضیة الدون رویس آمریکایی، در سال 1963 را اولین جرم رایانه ای کشف شده می دانند و قضیه به این شکل بود که «الدون رویس» حسابدار یک شرکت آمریکایی بود چون…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه پارسائیان با موضوع گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر قیمت

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه پارسائیان با موضوع گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر قیمت دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسون ترجمه پارسائیان با موضوع گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر قیمت دسته: حسابداری بازدید:…

 • تاثیر پیش دبستانی در ابتدایی

  تاثیر پیش دبستانی در ابتدایی دریافت تاثیر پیش دبستانی در ابتدایی تاثیر پیش دبستانی در ابتدایی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 99 فرمت فایل doc حجم فایل 33 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 18,700 تومان فهرست مطالب عنوان                                                                                                 …

 • تحقیق ارشد حقوق بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق

  تحقیق ارشد حقوق بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق دریافت تحقیق ارشد حقوق بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق تحقیق کامل و جامع در زمینه بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 132…

 • دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 205 ص

  دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 205 ص دریافت دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 205 ص دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 187 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 205 ص فصل اول تاریخچه…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب

  نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب دریافت نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 325 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود تعداد شهود در دعاوی 12 ص

  دانلود تعداد شهود در دعاوی 12 ص دریافت دانلود تعداد شهود در دعاوی 12 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود تعداد شهود در دعاوی 12 ص تحقیق تعداد شهود…

 • آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت

  آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت دریافت آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 407 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 مکتب کلاسیکمکتب نئوکلاسیک مدیریت علمی مدیریت اداری روابط…

 • پنج طرح لوگوی آرایشگاه و سالن زیبایی زنانه لایه باز PSD

  پنج طرح لوگوی آرایشگاه و سالن زیبایی زنانه لایه باز PSD دریافت پنج طرح لوگوی آرایشگاه و سالن زیبایی زنانه لایه باز PSD دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 8826 کیلوبایت تعداد…

 • بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

  بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی دریافت بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 بحران افسارگسیخته ای كه از اواسط…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی گروهی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی گروهی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی گروهی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مبانی نظری و…

 • پروپوزال بررسی اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت ها

  پروپوزال بررسی اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت ها دریافت پروپوزال بررسی اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت ها پروپوزال بررسی اثرات استراتژی های تامین مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

 • دانلود تحقیق با موضوع جعل

  دانلود تحقیق با موضوع جعل دریافت دانلود تحقیق با موضوع جعل دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود تحقیق با موضوع جعل قیمت فایل فقط 6,600 تومان 2 صفحه معرفی و…

 • طراحی پل بتنی بوسیله نرم افزار sap2000 بهمراه فایل مدلسازی

  طراحی پل بتنی بوسیله نرم افزار sap2000 بهمراه فایل مدلسازی دریافت طراحی پل بتنی بوسیله نرم افزار sap2000 بهمراه فایل مدلسازی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 5800 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 در این قسمت جزوه…

 • پاورپوینت حسابداری ملی

  پاورپوینت حسابداری ملی دریافت پاورپوینت حسابداری ملی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 649 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 به کمک حسابداری ملی می توان تاثیر به کار گیری سیاست های اقتصادی مختلف را بر سطح زندگی…

 • دانلود تحقیق در موردطیف سنجی نشر شعله ای ،جذب اتمی

  دانلود تحقیق در موردطیف سنجی نشر شعله ای ،جذب اتمی دریافت دانلود تحقیق در موردطیف سنجی نشر شعله ای ،جذب اتمی دانلود تحقیق در موردطیف سنجی نشر شعله ای ،جذب اتمی دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 20…

 • پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده

  پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده دریافت پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف دکتر علی درویش زاده دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2490 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 165 دانلود پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی…

 • پاورپوینت تدوین سیاست های حسابداری

  پاورپوینت تدوین سیاست های حسابداری دریافت پاورپوینت تدوین سیاست های حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 785 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 حسابداری سیاست های حسابداری خط مشی حسابداری سیستم های تدوین کننده خط مشی حسابدارینقش…

 • تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل

  تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل دریافت تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 تمامی رنگها به انگلیسی برای فراگیری زبان همراه…

 • تحقیق – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

  تحقیق – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل دریافت تحقیق – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل تحقیق – بررسی رابطه بین استرس با…

 • مدیریت اطلاعات در سازمان

  مدیریت اطلاعات در سازمان دریافت مدیریت اطلاعات در سازمان دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 فرض کنید شما مدیر انبار یک شرکت چند ملیون دلاری هستید و قادرید با…

 • پاورپوینت زبان بدن و اصولی که در مورد آن باید بدانیم

  پاورپوینت زبان بدن و اصولی که در مورد آن باید بدانیم دریافت پاورپوینت زبان بدن و اصولی که در مورد آن باید بدانیم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت شبکه های بی سیم Wi-Fi

  پاورپوینت شبکه های بی سیم Wi-Fi دریافت پاورپوینت شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 526 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 شبکه های بی سیم شبکه های بی سیم Indoor شبکه…

 • بررسی طرح حکمیت در موضوع طلاق

  بررسی طرح حکمیت در موضوع طلاق دریافت بررسی طرح حکمیت در موضوع طلاق دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 بررسی طرح حکمیت در موضوع طلاق قیمت فایل فقط 7,700 تومان برربررسی…

 • مقاله انقلاب و ادبیات درایران

  مقاله انقلاب و ادبیات درایران دریافت مقاله انقلاب و ادبیات درایران دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله انقلاب و ادبیات در ایران قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله…

 • جزوه آموزشی اتصال زمین الكتریكی وحفاظت

  جزوه آموزشی اتصال زمین الكتریكی وحفاظت دریافت جزوه آموزشی اتصال زمین الكتریكی وحفاظت جزوه آموزشی اتصال زمین الكتریكی وحفاظت دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 152 فرمت فایل pdf حجم فایل 5.123 مگا بایت تعداد صفحات فایل 85 15,400 تومان…

 • پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده

  پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده دریافت پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1396 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت…

 • پاورپوینت پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

  پاورپوینت پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی دریافت پاورپوینت پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 405 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 تاریخ معاصر ایران نهضت…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان 6 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد…

 • تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

  تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی دریافت تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی تحقیق تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی در 91 صفحه word قابل ویرایش با فرمت…

 • تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی

  تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی دریافت تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس دریافت پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 228 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس…