بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

دریافت

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
دسته بندی
کشاورزی
بازدید ها

157
فرمت فایل

docx
حجم فایل

9.794 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

104

29,700 تومان
بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان دارای 104 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد              چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1      فصل اول – مقدمه 1- 1حبوبات………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-2 اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ………………………………………………………………………………4  1-3  باقلا………………………………………………………………………………………………………………………..8 1-4 گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………10 1-5 اهمیت باقلا……………………………………………………………………………………………………………..11 1-6 بیماری فاویسم…………………………………………………………………………………………………………12 1-7  آمار تولید باقلا………………………………………………………………………………………………………..12 1-8 بیماری های باقلا……………………………………………………………………………………………………. 13 1-9-1 لکه شکلاتی………………………………………………………………………………………………………..14 1-9-2 بیماری برق زدگی………………………………………………………………………………………………..17 1-9-3 بیماری سوختگی استمفیلیومی……………………………………………………………………………….19 1-9-4 بیماری زنگ………………………………………………………………………………………………………..20 1-9-5 بیماری لکه برگی سرکوسپورایی…………………………………………………………………………….23 1-9-6بیماری لکه برگی آلترناریایی…………………………………………………………………………………..24 1-10 بررسی منابع بیماری ها…………………………………………………………………………………………..25 1- 11رابطه شدت ووقوع بیماری……………………………………………………………………………………..29 1-12 هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………31   فصل دوم – مواد و روش ها      2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ……………………………………………………………. 34 2-2 کاشت…………………………………………………………………………………………………………………….34 2-3 -1 مراقبت های دوره ی داشت………………………………………………………………………………….35 2-3-2 آفات باقلا……………………………………………………………………………………………………………35 و 2-3-3 علف های هرز باقلا……………………………………………………………………………………………..36 2-3-4  داشت………………………………………………………………………………………………………………..37 2-4 یادداشت برداری میزان بیماری ………………………………………………………………………………….37 2-5 محاسبات آماری ……………………………………………………………………………………………………..41 2-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………41   فصل سوم–  نتایج 3-1 خلاصه کلی نتایج صفات زراعی………………………………………………………………………………..43 3-2 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به شدت نهایی بیماری­ها………………………………. 46 3-3 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت  بیماری­های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ­های مورد بررسی………………………………………………..48 3-4 مقدار سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ ­های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………….49 3-5 ضرایب همبستگی ………………………………………………………………………………………………..62   فصل چهارم – بحث   4-1 وضعیت بیماری ها………………………………………………………………………………………………..67 4-2 استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC  ؟………………………………………………………….74 4-3 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………..75   منابع مورد استفاده منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… 78 منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….79         ز   فهرست جدول­ها عنوان جدول                                                                                            صفحه 1-2  مقایسه­ی وضعیت تولید باقلا سبز در ایران و جهان……………………………………………………….. 13 1-3  مقایسه­ی وضعیت تولید باقلا خشک در ایران و جهان…………………………………………………….13 2-1 مقیاس­های نرخ­دهی برای تعیین مقاومت لاین­های باقلا نسبت به بیماری­های لکه برگی باقلا…38 2-1-1 مقیاس نرخ دهی بیماری لکه شکلاتی…………………………………………………………………………38 2-1-2 مقیاس نرخ دهی بیماری برق زدگی……………………………………………………………………………38 2-1-3  مقیاس نرخ دهی لکه برگی آلترناریایی و سوختگی استمفیلیومی……………………………………39 3-1صفات زراعی یادداشت برداری­شده در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی  گرگان در سال زراعی 91-90……………………………………………………………………………………………..48  3-2 شدت نهایی بیماری­های یادداشت برداری­شده و مقدار سطح پیشرفت بیماری­ها (AUDPC)  و  مقدار سطح استاندارد شده­ی پیشرفت بیماری­های لکه برگی (SAUDPC) در 13 ژنوتیپ مختلف  باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90…………………………………………51 3-3 تجزیه واریانس متغیر­های مرتبط با میزان شدت نهایی بیماری و AUDPC و SAUDPC  بیماری­های لکه شکلاتی و سوختگی آلترناریایی و سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………52 3-4 نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی……………………………………………………………………………..53 3-5  نتایج بررسی مقایسه میانگین صفات زراعی………………………………………………………………….54 3-6 جدول مقایسه میانگین بیماری های برگی  در  گیاه باقلا…………………………………………………55 3-7 ضرایب همبستگی صفات زراعی یادداشت برداری شده در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در  ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90…………………………………………………..63 3-8 ضرایب همبستگی شدت نهایی بیماری­های برگی مورد بررسی و (عملکرد و وزن صد دانه)  در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90……..64 3-9ضرایب همبستگی دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری­های برگی مورد بررسی   و (عملکرد و وزن صد دانه……………………………………………………………………………………………65 ح 3-10 ضرایب همبستگی ی دامنه­ی تغییرات سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های برگی مورد بررسی ((SAUDPC و (عملکرد و وزن صد دانه) در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90………………………………………………………………………………………65           فهرست شکل ها عنوان شکل                                                                                             صفحه   1-1-1 علایم بیماری لکه شکلاتی باقلا……………………………………………………………………………….16 1-1-2چرخه زندگی بیماری لکه شکلاتی……………………………………………………………………………16 1-2-1 علایم بیماری برق زدگی…………………………………………………………………………………………18 1-2-2 چرخه زندگی بیماری برق زدگی باقلا………………………………………………………………………18 1-3 علایم بیماری سوختگی استمفیلیومی باقلا…………………………………………………………………….20 1-4-1 علایم بیماری زنگ باقلا…………………………………………………………………………………………22 1-4-2 چرخه بیماری زنگ باقلا…………………………………………………………………………………………22 1-5  علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی باقلا………………………………………………………………………25 2-1  ژنوتیپ­های باقلای مورد استفاده در آزمایش………………………………………………………………..35 2-2  فرم یادداشت برداری بیماری­ها­ی باقلا…………………………………………………………………………39 3-1 نمودار تغییرات بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه سال زراعی 91-90………………56 3-2  نمودار تغییرات شدت نهایی بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه در سال زراعی  91-90……………………………………………………………………………………………………………………………57 3-3 نمودار تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت (AUDPC) بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………58 3-4 نمودار تغییرات سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت (SAUDPC) بیماری­های باقلا در  ژنوتیپ­های مورد مطالعه در سال زراعی 91-90…………………………………………………………………..59 3-5 مقایسه­ی بیماری­های برگی به تفکیک ژنوتیپ­ها در سال زراعی 91-90 در منطقه گرگان……60 3-6 مقایسه­ی  صفات زراعی گیاه باقلا در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در منطقه­ی گرگان در سال زراعی  91-90………………………………………………………………………………………………………………………….61 ط                         چکیده به منظور بررسی مقاومت مزرعه­ای گونه­های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل 13 ژنوتیپ به نام­هایLeofourtun ،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca ،ILB1814 ، ILB3626،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،Zereshki ، Borkot بوده این تحقیق در پاییز 1390 در ایستگاه تحقیقاتی گرگان در قالب طرح بلو ک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ­ها، میزان وقوع و شدت بیماری­های برگی (لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی) در فاصله زمانی مشخص از ظهور علایم تا زمان برداشت اندازه گیری و بر این اساس، منحنی پیشرفت بیماری برای میزان وقوع و شدت بیماری رسم و با استفاده از آن، متغیرهایAUDPC  وSAUDPC  محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که بین ژنوتیپ­ها بر اساس متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده­ها نشان داد بالاترین شدت بیماری‌های لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق‌زدگی و سوختگی استمفیلیومی در ژنوتیپ ILB3554 دیده شد. ژنوتیپ برکت مقاوم‌ترین واکنش را نسبت به بیماری لکه شکلاتی و لکه برگی آلترناریایی نشان داد. ژنوتیپ‌های Leofourtun و Aqoudulce هم مقاوم ترین واکنش را در برابر بیماری‌های برق‌زدگی و بیماری سوختگی استمفیلیومی نشان دادند. ژنوتیپ Boroket نسبت به بیماری برق زدگی و سوختگی استمفیلیومی به ترتیب حساس و نسبتا حساس است ولی نسبت به بیماری­های لکه شکلاتی و آلترناریایی به ترتیب مقاوم ونسبتا مقاوم است. ژنوتیپBorkot  مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده که مقدار آن 5/16 بوده و حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 12/34 بوده است.  ژنوتیپ zereshki و Borkot مقاوم ترین رقم نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی بوده که مقدار آن 55/21 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 83/38 بوده است. ژنوتیپ  Leofourtunمقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری برق زدگی بوده که مقدار آن 11/11 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری برق زدگی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 00/67 بوده است. ژنوتیپ Leofourtun مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی بوده که مقدار آن 11/44 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی ژنوتیپ ILB3554 و Borkot است که مقدار آن 62/61 بوده است. واژه های کلیدی: ژنوتیپ های باقلا، بیماری­های لکه برگی، بیماری لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق زدگی، سوختگی استمفیلیومی، واکنش ژنوتیپ ها                 بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگانتحقیق بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگاندانلود تحقیق بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگانبررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگانژنوتیپ های باقلابیماری­های لکه برگیبیماری لکه شکلات

 • پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان

  پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان دریافت پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 607 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود پاورپوینت با عنوان تعارض و تناقض در سازمان در قالب ppt،…

 • تحقیق درباره تبخیر، تعرق و نیاز آبیاری در 39 ص

  تحقیق درباره تبخیر، تعرق و نیاز آبیاری در 39 ص دریافت تحقیق درباره تبخیر، تعرق و نیاز آبیاری در 39 ص دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 6523 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 تحقیق درباره تبخیر ، تعرق…

 • تحقیق در مورد مانیتور

  تحقیق در مورد مانیتور دریافت تحقیق در مورد مانیتور دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 تحقیق در مورد مانیتور قیمت فایل فقط 7,700 تومان  تحقیق در مورد مانیتور  فهرست…

 • نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر

  نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر دریافت نمونه سوال آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم…

 • دانلود پاورپوینت بورس انرژی

  دانلود پاورپوینت بورس انرژی دریافت دانلود پاورپوینت بورس انرژی دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی با عنوان بورس انرژی در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاس درسهای بازارها و نهادهای مالی و بازارهای پول و سرمایه…

 • دانلود پاورپوینت پروتئینهای تک یاخته

  دانلود پاورپوینت پروتئینهای تک یاخته دریافت دانلود پاورپوینت پروتئینهای تک یاخته دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 248 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پروتئین تک یاخته به توده سلولی میکروبی اطلاق میشود که به عنوان ماده…

 • پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی

  پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی دریافت پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3877 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت روان شناسی رنگ ها درمقاطع آموزش…

 • بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت باكتریال در كودكان بستری شده در بیمارستان كودكان

  بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت باكتریال در كودكان بستری شده در بیمارستان كودكان دریافت بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت باكتریال در كودكان بستری شده در بیمارستان كودكان دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت…

 • مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی

  مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی دریافت مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهگلستان ، آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی در خانواده ی عالمان…

 • جزوه اصول حسابرسی همراه باتست

  جزوه اصول حسابرسی همراه باتست دریافت جزوه اصول حسابرسی همراه باتست جزوه اصول حسابرسی همراه باتست دسته بندی حسابداری بازدید ها 113 فرمت فایل zip حجم فایل 220 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 77 16,500 تومان جزوه اصول حسابرسی همراه…

 • پاورپوینت آزبست قاتل خاموش مروری بر خطرات و كنترل ها

  پاورپوینت آزبست قاتل خاموش مروری بر خطرات و كنترل ها دریافت پاورپوینت آزبست قاتل خاموش مروری بر خطرات و كنترل ها دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 دانلود پاورپوینت آزبست قاتل…

 • مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامی

  مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامی دریافت مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامی مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 71 فرمت فایل docx حجم فایل 60 کیلو بایت…

 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

  تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) دریافت تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) این محصول در 230 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است کتاب های خلاصه منابع رشته زبان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت کیفیت فراگیر

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت کیفیت فراگیر دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت کیفیت فراگیر مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت کیفیت فراگیر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 152 فرمت فایل…

 • مجسمه ساز آمریکائی ریچارد سرا

  مجسمه ساز آمریکائی ریچارد سرا دریافت مجسمه ساز آمریکائی ریچارد سرا دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 در 1971 اولین کار وی به نام strike بود که یک صفحه…

 • پاورپوینت بررسی استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت، بهسازی و تقویت سازه ها

  پاورپوینت بررسی استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت، بهسازی و تقویت سازه ها دریافت پاورپوینت بررسی استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت، بهسازی و تقویت سازه ها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2695 کیلوبایت…

 • دانلودکارآموزی - شركت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال 16 ص

  دانلودکارآموزی - شركت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال 16 ص دریافت دانلودکارآموزی - شركت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال 16 ص دانلودکارآموزی شركت برق منطقه ای خراسان و امور انتقال 16 ص دسته بندی کارآموزی بازدید…

 • مقاله شکست اکسیدی DNA¬ی سلولی توسط پلی¬فنول¬های گیاهی: یک مکانیسم قابل قبول (احتمالی) برای خواص ضدسرطانی

  مقاله شکست اکسیدی DNA¬ی سلولی توسط پلی¬فنول¬های گیاهی: یک مکانیسم قابل قبول (احتمالی) برای خواص ضدسرطانی دریافت مقاله شکست اکسیدی DNA¬ی سلولی توسط پلی¬فنول¬های گیاهی: یک مکانیسم قابل قبول (احتمالی) برای خواص ضدسرطانی اصل مقاله السیویر شکست اکسیدی DNA ی…

 • دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

  دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد دریافت دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 اقتصاد اثباتى دستیابى به كارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى…

 • پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی)

  پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی) دریافت پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1336 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه…

 • دانلود اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 21 اسلاید

  دانلود اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 21 اسلاید دریافت دانلود اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 21 اسلاید دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 دانلود اندازه گیری اثر…

 • پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس

  پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس دریافت پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 115 فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه سبکهای مقابله…

 • انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 227 فرمت فایل zip حجم فایل 615 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 239 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوسانات بازار سهام…

 • تحقیق و بررسی در مورد امام علی در ادب فارسی

  تحقیق و بررسی در مورد امام علی در ادب فارسی دریافت تحقیق و بررسی در مورد امام علی در ادب فارسی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 228 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 437 تجلی اوصاف…

 • مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی

  مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی دریافت مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 20 فرمت فایل docx حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • بررسی بهره و ربا در اسلام

  بررسی بهره و ربا در اسلام دریافت بررسی بهره و ربا در اسلام دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا…

 • پاورپوینت اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن

  پاورپوینت اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن دریافت پاورپوینت اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 448 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 این پاورپوینت در مورد اصول طراحی و ساخت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهار

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهار دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهار شیپ فایل مرز شهرستان بهار (واقع در استان همدان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان لنجان

  نقشه زمین شناسی شهرستان لنجان دریافت نقشه زمین شناسی شهرستان لنجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لنجان این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 173 فرمت فایل rar…

 • پاورپوینت آشنایی با درخت های تصمیم گیری

  پاورپوینت آشنایی با درخت های تصمیم گیری دریافت پاورپوینت آشنایی با درخت های تصمیم گیری دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 682 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با درخت های…

 • دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام

  دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام دریافت دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام دسته بندی روانشناسی بازدید ها 235…

 • طرح توجیهی کارخانه تولید پوشاک کودکان

  طرح توجیهی کارخانه تولید پوشاک کودکان دریافت طرح توجیهی کارخانه تولید پوشاک کودکان دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود طرح توجیهی کارخانه تولید پوشاک کودکان بررسی کارخانه تولید پوشاک کودکان…

 • خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان

  خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان دریافت خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 116 فرمت فایل docx حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان…

 • تحقیق الگوریتم ژنتیک

  تحقیق الگوریتم ژنتیک دریافت تحقیق الگوریتم ژنتیک این تحقیق کاملا مرتب و طبق فرمت دانشگاهی در 149صفحه تنظیم و ویرایش شده است که دارای حل مسائل از طریق این الگوریتم نیز می باشدجهت مشاهده فهرست ، قسمت توضیحات مراجعه نمایید…