بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

دریافت

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

130
فرمت فایل

docx
حجم فایل

5.327 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

152

51,700 تومان
بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران  بر نقدینگی آن چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 – تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1- بیان مسأله 11 4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13 5-1- فرضیه های تحقیق. 14 6-1- اهداف تحقیق. 15 7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16 8-1- حدود مطالعاتی. 16 9-1- متغیرهای مستقل و وابسته 16 10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 20 2-2نقدینگی در بانك. 20 2-2- نقدینگی دارایی ها: 22 3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22 4-2- مدل های نقدینگی. 23 1-4-2- مدل دوره  نگهداری. 24 2-4-2- مدل ویلیام بومول. 24 3-4-2- مدل میلر و اور. 25 4-4-2- مدل برانک… 25 5-4-2- مدل استون. 25 6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25 7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک… 26 8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26 9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26 10-4-2- مدل مدیریت پول. 26 11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26 5-2- مدیریت نقدینگی. 27 6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28 7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29 1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانك. 29 2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30 3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33 4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی. 33 8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34 9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34 1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35 1-1-9-2- تئوری وام تجاری. 35 2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35 3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36 4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36 5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36 2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37 3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38 4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38 10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38 1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38 2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39 3-10-2- ذخیره قانونی. 39 11-2-  تقاضا و تأمین نقدینگی. 39 12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42 1-12-2- ذخایر اولیه 42 2-12-2- ذخایر ثانویه 43 3-12-2- ذخایر ثالثیه 43 1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43 2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43 3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43 13-2- مدیریت منابع بانک ها 44 1-13-2-  روش ادغام وجوه 44 2-13-2- روش تبدیل وجوه 46 3-13-2-  روش برنامه ریزی خطی. 47 4-13-2-  مدیریت تعهدات.. 47 1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48 2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49 5-13-2-  فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49 14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50 1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50 1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50 2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51 3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی. 52 2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52 1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی. 52 2-2-14-2- پیش‌بینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی. 53 3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53 15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53 16-2- دلایل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدینگی. 54 17-2- انواع ریسک در بانک ها 55 1-17-2- ریسك عملیاتی. 55 2-17-2- ریسك اعتباری. 55 3-17-2- ریسك بازار. 56 4-17-2- ریسك قانونی. 56 5-17-2- ریسك نقدینگی. 57 18-2- ابعاد ریسك نقدینگی. 61 1-18-2- ریسك تامین مالی. 61 2-18-2- ریسك زمان. 61 3-18-2- ریسك تعهدات.. 61 19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسك نقدینگی. 62 20-2- مدیریت ریسك و نقدینگی. 62 21-2- مدیریت ریسك نقدینگی در بانكداری اسلامی. 66 1-21-2- موانع بانكداری اسلامی. 66 22-2- نقش بانكهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد كشور. 67 23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69 24-2- خلاصه فصل. 70 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 72 2-3- روش تحقیق. 72 3-3- مدل تحلیلی تحقیق. 73 4-3-   مراحل انجام تحقیق. 76 5-3- متغیرهای تحقیق. 76 1-5-3- متغیر وابسته 76 2-5-3- متغیرهای مستقل. 76 1-2-5-3- منابع. 76 2-2-5-3-  مصارف.. 77 6-3- جامعه و نمونه آماری. 78 7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها 78 8-3- روش های آماری تحلیل داده ها 79 1-8-3- رگرسیون خطی. 79 2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80 3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس.. 80 4-8-3- همبستگی. 81 1-4-8-3- ضریب تعیین. 81 2-4-8-3- ضریب همبستگی. 81 5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82 6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده 82 7-8-3- رگرسیون چندگانه 83 8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83 1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب.. 84 9-3 – فرض های اساسی رگرسیون. 85 10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86 1-10-3- آزمون  خود همبستگی. 86 1-1-10-3- خود همبستگی. 86 2-1-10-3-  خود همبستگی مرتبه اول. 87 3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88 2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89 3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89 1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90 4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن كل رگرسیون. 90 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 92 2-4- توصیف داده ها 92 4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100 1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100 2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101 3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102 5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103 1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105 2-5-4- آزمون فرضیه دوم 105 3-5-4- آزمون فرضیه سوم 105 4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 106 5-5-4- آزمون فرضیه پنجم 107 6-5-4- آزمون فرضیه ششم 107 7-5-4- آزمون فرضیه هفتم 108 8-5-4- آزمون فرضیه هشتم 108 9-5-4- آزمون فرضیه نهم 109 10-5-4- آزمون فرضیه دهم 109 11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110 12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110 13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110 14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111 15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111 16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112 17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم 112 18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم 113 6-4- خلاصه فصل. 113 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 116 2-5- نتایج تحقیق. 116 3-5- محدودیتهای تحقیق. 118 4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119 5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی. 131 منابع لاتین: 133 چکیده لاتین. 134       جدول1-2منابع تقاضا و تأمین نقدینگی در بانك. 40 جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی. 80 جدول 1-4-  آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94 جدول2-4- مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور كلیه متغیرها 95 جدول3-4- آماره های مدل رگرسیون چندگانه تحقیق با حضور كلیه متغیرها 95 جدول4-4- جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97 جدول 5-4آماره های جدول مقدماتی مدل بهینه تحقیق. 97 جدول6-4- مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98 جدول7-4 آماره های مدل نهایی و بهینه تحقیق. 98 جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103 جدول 9-4- آماره های آزمون ناهمسانی مقادیر باقیمانده ها 103     نمودار1-2روش ادغام وجوه 45 نمودار2-2روش تبدیل وجوه 46 نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی. 48 نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع. 49 نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق. 75 نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده 100 نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل. 101 نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل. 102     چكیده: مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید. عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند: منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از  بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389  با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد. کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران. مقدمه: وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد كه مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا كسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد كه هر كدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار كارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانك با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.   بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آنتأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

 • دانلود پاورپوینت لاتین با عنوان Information Systems: Concepts and Definitions

  دانلود پاورپوینت لاتین با عنوان Information Systems: Concepts and Definitions دریافت دانلود پاورپوینت لاتین با عنوان Information Systems: Concepts and Definitions این فایل شامل 30 اسلاید بوده و بخشهای کلی زیر را در برمی گیرد  Information Systems Concepts and…

 • مقاله بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS

  مقاله بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS دریافت مقاله بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی…

 • روش تدریس تربیت بدنی

  روش تدریس تربیت بدنی دریافت روش تدریس تربیت بدنی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3593 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 152 تربیت‌بدنیتدریس تربیت بدنیبرنامه‌ریزی درس تربیت‌بدنیویژگیهای رشدی دانش‌آموزان‌برنامة تربیت‌بدنی ویژه در مدارس قیمت فایل فقط 14,300…

 • طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک

  طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک دریافت طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک حوادث در مناطق شهری بر روی 50 تا 60٪ از کل تاخیر تراکم…

 • تحقیق درباره فایروال و سرورها

  تحقیق درباره فایروال و سرورها دریافت تحقیق درباره فایروال و سرورها دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلودتحقیق درباره فایروال و سرورها و انواع firewall و دیوار اتش قیمت…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی دریافت نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی دسته بندی آزمون…

 • کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط

  کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط دریافت کار در ساختار جاده و فعالیت های مربوط دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 هدف از این نوشته ،توضیح نظریه اصلی برای…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فلاورجان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فلاورجان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فلاورجان این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 140 فرمت فایل zip حجم فایل 8…

 • دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) دریافت دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) عنوان دانلود پاورپوینت…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند

  شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند دریافت شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند حوضه آبریز رودخانه مند، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان می باشد این حوضه، 4781506 هکتار مساحت دارد دسته بندی جغرافیا بازدید ها…

 • بررسی وعظ و موعظه

  بررسی وعظ و موعظه دریافت بررسی وعظ و موعظه دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 وعظ و موعظه، در انقلاب افکار و دگرگون ساختن اندیشه های مردم آن اندازه تأثیرگذار…

 • دانلود تحقیق سیستم انتقال نیرو 55ص

  دانلود تحقیق سیستم انتقال نیرو 55ص دریافت دانلود تحقیق سیستم انتقال نیرو 55ص دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 دانلود سیستم انتقال نیرو 55ص تحقیق سیستم انتقال نیرو 55ص مقاله سیستم…

 • دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دریافت دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با…

 • تحقیق مدیریت پردازش process management

  تحقیق مدیریت پردازش process management دریافت تحقیق مدیریت پردازش process management 1مقدمه یك processیك برنامه در حال اجرا میباشد سیستم unix برای كنترل نمودن process های در حال اجرا برنامه های مختلفی را فراهم ساخته است بی شك برنامه ps…

 • مجموعه امتحانات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول

  مجموعه امتحانات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول دریافت مجموعه امتحانات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مجموعه امتحانات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول قیمت فایل…

 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) دریافت پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 138 فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت…

 • تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری) دریافت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 629 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانالهای باز

  پاورپوینت کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانالهای باز دریافت پاورپوینت کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانالهای باز دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 309 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود پاورپوینت با موضوع كاربرد اصل مومنتوم در…

 • دانلود تحقیق فیزیک کوانتوم

  دانلود تحقیق فیزیک کوانتوم دریافت دانلود تحقیق فیزیک کوانتوم دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 مطابق تئوری كوانتوم، ذرات فقط وقتی وجود دارند كه بتوان آن ها را مشاهده » كرد…

 • ارزشیابی عملكرد

  ارزشیابی عملكرد دریافت ارزشیابی عملكرد دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 ارزشیابی عملكردبرای درك مفهوم ارزشیابی عملكرد بایستی ابتدا مفهوم عملكرد را دریابیم عملكرد به درجه انجام وظایفی كه شغل یك…

 • کارآموزی شرکت کنسرو کرج

  کارآموزی شرکت کنسرو کرج دریافت کارآموزی شرکت کنسرو کرج دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 کارآموزی شرکت کنسرو کرج قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقدمه آدمی در اوایل…

 • نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴

  نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ دریافت نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ این مجموعه مطمئنا کامل ترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش می باشد دسته…

 • تحقیق روستای هرانده

  تحقیق روستای هرانده دریافت تحقیق روستای هرانده دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 پیدایش روستای هرانده تحت تاثیر عوامل طبیعی و اقتصادی می باشد، این عوامل شرایط مناسبی را برای زیست…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

  پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی دریافت پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 20485 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 117 پاورپوینت تحلیل و بررسی…

 • پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y)

  پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) دریافت پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) مقیاس حالت صفت اشپیلبرگر دارای 40 سئوال است دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 219 فرمت فایل doc حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • تحقیق بهشت و جهنم

  تحقیق بهشت و جهنم دریافت تحقیق بهشت و جهنم دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود تحقیق در مورد بهشت و جهنم و انواع سه گانه آن در قالب ورد…

 • گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران

  گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران دریافت گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران در 20 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها…

 • نقشه پل ماکارونی(راندمانی)

  نقشه پل ماکارونی(راندمانی) دریافت نقشه پل ماکارونی(راندمانی) پل ماکارونی دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 168 فرمت فایل rar حجم فایل 197 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 44,000 تومان    پل ماکارونی نقشه پل ماکارونی ئر دهانه 90…

 • پرسشنامه قدرت تخیل

  پرسشنامه قدرت تخیل دریافت پرسشنامه قدرت تخیل دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1201 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پرسشنامه قدرت تخیل قیمت فایل فقط 6,600 تومان پرسشنامه قدرت تخیل فایل بصورت تصاویر با…

 • پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

  پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک دریافت پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک یك‌ زیر ساخت‌ عمومی‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ برای‌ دولت‌ الكترونیکی‌ شامل‌ سامانه‌ها، شبكه‌،سخت‌ افزار و نرم‌ افزاری‌ است‌ كه‌ از…

 • آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام )

  آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام ) دریافت آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام ) آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام ) دارای 16 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است دسته بندی روانشناسی بازدید ها 41 فرمت…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان مشگین شهر

  شیپ فایل بخشهای شهرستان مشگین شهر دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان مشگین شهر دانلود نقشه بخشهای شهرستان مشگین شهر(واقع در استان اردبیل) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط…

 • تعریف دستورات در css cheat sheet

  تعریف دستورات در css cheat sheet دریافت تعریف دستورات در css cheat sheet تعریف دستورات در css cheat sheet دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 116 فرمت فایل rar حجم فایل 546 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان  …

 • پاورپوینت اقتصاد بهداشت

  پاورپوینت اقتصاد بهداشت دریافت پاورپوینت اقتصاد بهداشت دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 674 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 اقتصاد بهداشت اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نماید منابع و چگونگی تامین…

 • بررسی عقد وکالت

  بررسی عقد وکالت دریافت بررسی عقد وکالت دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه…