بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی

دریافت

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم كه فعالیتهای متنوع اثرات یك
دسته بندی
اقتصاد
بازدید ها

161
فرمت فایل

doc
حجم فایل

730 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

182

20,900 تومان
بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد چكیده : پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم كه فعالیتهای متنوع اثرات یكسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتی كوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد كمك كرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است كه زمین دریافت كرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی كار ایجاد كرده است . دامدارانی كه مجوز بهسازی دریافت كرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد كرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد كه روستائی كه طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی كه طرح های كمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود . با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم كه در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند . فهرست مطالب   عناوین                                                                                                       صفحه  چكیده                                                                                                            1 فصل اول 1-1            مقدمه                                                                                                   2 1-2            مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                          2 1-3            بیان مسأله                                                                                              4 1-4     مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327) در روند مهارجت روستائیان به شهرها                                                                                               6 1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                                                     7 1-4-2 برنامة دوم عمرانی (1344-1331)                                                                             7 1-4-3 برنامة سوم عمرانی (1346-1342)                                                                   7 1-4-4 برنامه چهارم عمرانی (1351 – 1347 )                                                             8 1-4-5 برنامه پنجم عمرانی (1356-1352)                                                                  9 1-5 : اهمیت موضوع                                                                                         10 1-6 : دلایل انتخاب موضوع                                                                                 12 1-7 : تعاریف عملیاتی                                                                                        13 1-7-1 : روستا                                                                                                  13 1-7-2 : مهاجرت                                                                                               13 1-7-3 : فعالیت های عمرانی                                                                                  14 1-7-4 : فعالیت های اقتصادی                                                                                14 هـ
  1-7-5 : واگذاری زمین در روستا                                                                             14 1-8 : محدودة تحقیق                                                                                           14 1-8-1 : معرفی اجمال شهرستان كرج                                                                        14 1-8-2: موفقیت شهرستان كرج                                                                                14 1-8-3 : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان كرج                                                            15 1-8-4 : جمعیت شهرستان كرج                                                                              16 1-8-5 : وضعیت آب و هوای شهرستان كرج                                                               18 1-8-6 : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .                                                    18 1-8-7 : منابع آب بخش اشتهارد                                                                                       19 1-8-8 : وضعیت آب و هوا                                                                                   20 1-8-9 : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                                                                     20 1-8-10 : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد                                                        20 1-9 : محدودیت های تحقیق                                                                                  21   فصل دوم 2-1 : مقدمه                                                                                                    22 2-2 : االگوی مهاجرت روستایی در ایران                                                                  22 3-2-1 : مهاجرت دائمی                                                                                                 22 3-2-2:  مهاجرت فصلی                                                                                       22 2-3 : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی                                                          23 2-4: انگیزه مهاجرت داخلی                                                                                  23 2-5 : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر                                                               23 2-5-1 : عوامل اقتصادی                                                                                       23 و
  2-5-2 : علل اجتماعی                                                                                         24 2-5-3 : علل طبیعی                                                                                            24 2-5-4 : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                                                                   24 2-6 : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان                                                               25 2-6-1 : اقتصادی                                                                                               25 2-6-2 : اجتماعی و روانی                                                                                     25 2-7 : انواع مهاجرت از بعد مكانی                                                                            25 2-7-1 : مهاجرت از روستا به شهر                                                                           26 2-7-2 : مهاجرت از روستا به روستا                                                                         26 2-7-3 : مهاجرت از شهر به روستا                                                                           26 2-8 : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی                                                                    27 2-9 : تشكیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب .                                      28 2-9-1: وظایف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستایی .                                              30 2-9-2 : عملكرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی                                                     30 2-9-3 : عملكرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها                                                  31 2-10 : رویكرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی                                                     32 2-10-1 : توجه به اقشار فقیر روستایی                                                                      32 2-10-2 : توجه به زیرساخت های روستایی                                                                 32 2-10-3 : توجه به توسعه روستایی                                                                           33 2-11 : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران                                            33 2-12 : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها                                                                  35 2-12-1 : بعد اول                                                                                              35 2-12-2 : بعد دوم                                                                                              36 ز
  2-13: سؤالات تحقیق                                                                                         37 2-14 : مبانی نظری تحقیق                                                                                    38 2-14-1 : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع                                                           38 2-14-2: نظریه دگرگونی و توسعه                                                                            40 2-14-3 : نظریه فایده هزینه                                                                                   41 2-14-4 : نظریة درآمد انتظاری                                                                                42 2-15 : مطالعات پیشین                                                                                        44 2-15-1 :  سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر كشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)                   44 2-15-2 : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                    46 2-15-3 : زمین و مهاجرت .                                                                                  46   فصل سوم 3-1 : مقدمه                                                                                                    48 3-2: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                    48 3-3: ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                       48 3-4 : اعتبار و روایی اندازه گیری                                                                           49 3-5 : روش های جمع آوری اطلاعات                                                                     49 3-5-1 : روش پیمایشی                                                                                        49 3-5-2 : سند پژوهی                                                                                           49 3-6 : جامعة آماری و جمعیت نمونه                                                                        49 3-7 : تحلیل داده ها                                                                                           50 3-7-1 : جدول                                                                                                 50 3-7-2 : نمودار                                                                                                 51 ح
  3-7-2-1 : نمودار برداری .                                                                                   51   فصل چهارم 4-1 : مقدمه                                                                                                    52 4-2 : توصیف و تحلیل داده ها                                                                              52 4-2-1 : شهرك صنعتی و اشتغال و مهاجرت                                                                52 4-2-2 : هیأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                                                    88 4-2-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                         109 4-2-4 : تسهیلات و امكانات روستایی و مهاجرت                                                         136   فصل پنجم 5-1 : نتیجه گیری                                                                                              142 5-1-1 : شهرك صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                                                                142 5-1-2  : هیأت 7 نفره اشتغال و مهاجرت                                                                   142 5-1-3 : دامداران اشتغال و مهاجرت                                                                         143 5-1-4 : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت                                           143 5-2 : پیشنهادات                                                                                               143 5-2-1 : پیشنهادات در خصوص شهرك صنعتی و مهاجرت                                               143 5-2-2 : پیشنهادات در خصوص هیأت 7 نفره ومهاجرت                                                  144 5-2-3 : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت                                                       144 5-2-4 : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت                               145 پیوستها                                                                                                           146 بررسی تأثیر فعالیت های عمرانیاقتصادی ادارة جهاد كشاورزیمهاجرت روستائیانفعالیت های عمرانی

 • تحقیق در مورد نسب رسول خدا ( ص )

  تحقیق در مورد نسب رسول خدا ( ص ) دریافت تحقیق در مورد نسب رسول خدا ( ص ) تحقیق در مورد نسب رسول خدا ( ص ) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 151 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با گنجی به نام بیت کوین

  دانلود پاورپوینت آشنایی با گنجی به نام بیت کوین دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با گنجی به نام بیت کوین دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2083 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 بیت کوین ارز دیجیتال تاریخچه ایجاد…

 • خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زیمرمن ترجمه دکتر علی پارسائیان (بجز فصل 5و6)

  خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زیمرمن ترجمه دکتر علی پارسائیان (بجز فصل 5و6) دریافت خلاصه تئوری اثباتی حسابداری اثر واتز و زیمرمن ترجمه دکتر علی پارسائیان (بجز فصل 5و6) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل:…

 • مقاله Group Policy در ویندوز 2003

  مقاله Group Policy در ویندوز 2003 دریافت مقاله Group Policy در ویندوز 2003 دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 664 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 قصد داریم شما را با یكی دیگر از امكانات موثر…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

  دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL دسته بندی امنیت بازدید ها 208 فرمت فایل ppt حجم فایل 6.21…

 • نقد و بررسی جشنواره جابر بن حیان

  نقد و بررسی جشنواره جابر بن حیان دریافت نقد و بررسی جشنواره جابر بن حیان دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 نگارش این تحقیق، توسط محمد فغفوری انجام شده است این…

 • نکات کنکوری شیمی(ساختار اتم 1)

  نکات کنکوری شیمی(ساختار اتم 1) دریافت نکات کنکوری شیمی(ساختار اتم 1) نکات کنکوری شیمی(ساختار اتم 1) دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 194 فرمت فایل zip حجم فایل 1.499 مگا بایت تعداد صفحات فایل 25 8,800 تومان  نکات کنکوری شیمی(ساختار…

 • تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار

  تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار دریافت تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 تحقیق با موضوع معرفی سیستم جهانی…

 • پرسش نامه حمایت اجتماعی

  پرسش نامه حمایت اجتماعی دریافت پرسش نامه حمایت اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسش نامه حمایت اجتماعی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسش نامه حمایت اجتماعی…

 • تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی

  تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی دریافت تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی دسته: صنایع دستی بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 به یكی از…

 • دانلود تحقیق خشم و کنترل آن

  دانلود تحقیق خشم و کنترل آن دریافت دانلود تحقیق خشم و کنترل آن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 خشم را می‌توان نوعی هیجان روحی و یا عکس‌العمل…

 • پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها

  پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها دریافت پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 120 فرمت فایل docx حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7…

 • تحقیق با موضوع TCP/IP

  تحقیق با موضوع TCP/IP دریافت تحقیق با موضوع TCP/IP دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 تحقیق با موضوع TCPIP 39صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 27,500 تومان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت برند دسته بندی مدیریت بازدید ها 154 فرمت فایل doc حجم فایل 521 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 89 29,700 تومان توضیحات:…

 • پاورپوینت مدیریت زمان پروژه

  پاورپوینت مدیریت زمان پروژه دریافت پاورپوینت مدیریت زمان پروژه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 897 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 این فایل حاوی مطالعه مدیریت زمان پروژه می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 64…

 • دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی

  دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی دریافت دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 خشک کردن، یکی از روش های نگهداری طولانی مدت از غذاهاست…

 • روابط بین ویژگی های شغل، فرسودگی شغلی

  روابط بین ویژگی های شغل، فرسودگی شغلی دریافت روابط بین ویژگی های شغل، فرسودگی شغلی پس از بررسی روند کلی در روانشناسی (سلیگمن و Csikszentmihalyi، 2000)، دانشمندان در زمینه کار و روانشناسی سازمانی به تحقیق پرداخته اند و به طور…

 • دانلود تحقیق شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌ 205 ص

  دانلود تحقیق شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌ 205 ص دریافت دانلود تحقیق شركت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالكو )‌ 205 ص دسته: مواد و متالوژی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 186…

 • دانلود تحقیق نكاتی كه در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص

  دانلود تحقیق نكاتی كه در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص دریافت دانلود تحقیق نكاتی كه در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود پاور پوینت فن گفتگو

  دانلود پاور پوینت فن گفتگو دریافت دانلود پاور پوینت فن گفتگو دیالوگ دسته بندی مدیریت بازدید ها 101 فرمت فایل rar حجم فایل 1.237 مگا بایت تعداد صفحات فایل 14 12,100 تومان در این مجموعه برنوع گفتگو تاکید می کند…

 • معماری کاخ هشت بهشت (تحقیق معماری ایرانی اسلامی)

  معماری کاخ هشت بهشت (تحقیق معماری ایرانی اسلامی) دریافت معماری کاخ هشت بهشت (تحقیق معماری ایرانی اسلامی) پاورپوینت معماری کاخ هشت بهشت (تحقیق معماری ایرانی اسلامی) در 24 اسلاید دسته بندی معماری بازدید ها 246 فرمت فایل pptx حجم فایل…

 • کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی

  کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی دریافت کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 149 کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب…

 • بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

  بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی دریافت بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی خلاصه تحقیق حاضر به دنبال تعیین كفایت شناخت حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی از استانداردهای حسابداری و…

 • استخدامی آموزش و پرورش 95 - سولات عمومی

  استخدامی آموزش و پرورش 95 - سولات عمومی دریافت استخدامی آموزش و پرورش 95 - سولات عمومی دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1702 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 193 اکثر سوالات عمومی سایر ارگان ها مشابه…

 • پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی

  پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی دریافت پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدلهای عاملی و تعادلی در حجم 72 اسلاید همراه با نمودارهای بسیار زیبا، توضیحات کامل ، فرمول نویسی دقیق و همچنین مثالهای تشریحی…

 • مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

  مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع دریافت مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع تحقیق کارشناسی ارشد برق فایل محتوای 1) اصل مقاله…

 • پاورپوینت ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک ومناطق روستایی

  پاورپوینت ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک ومناطق روستایی دریافت پاورپوینت ارائه سیستم های یكپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک ومناطق روستایی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل:…

 • تحقیق درباره مدیریت کایزن

  تحقیق درباره مدیریت کایزن دریافت تحقیق درباره مدیریت کایزن دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 تحقیق درباره مدیریت کایزن مقاله درباره مدیریت کایزن مقاله مدیریت کایزن وردمقاله مدیریت کایزن wordمقاله…

 • تحقیق كالبد شكافی خاورمیانه جدید

  تحقیق كالبد شكافی خاورمیانه جدید دریافت تحقیق كالبد شكافی خاورمیانه جدید خاورمیانه جدیدی كه وزیر امور خارجه آمریكا در روزهای اخیر مطرح كرده است واكنشهای متعددی در جهان بر انگیخته است این موضوع كه همزما ن با جنگ رژیم صهیونیستی…

 • دانلود مقاله ترجمه شده میان افزار جاوا سمفونی

  دانلود مقاله ترجمه شده میان افزار جاوا سمفونی دریافت دانلود مقاله ترجمه شده میان افزار جاوا سمفونی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 میان افزار جاوا سمفونی قیمت فایل…

 • طراحی شهری همدان براساس طرح اقلیمی مسكن

  طراحی شهری همدان براساس طرح اقلیمی مسكن دریافت طراحی شهری همدان براساس طرح اقلیمی مسكن دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 747 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 هدف از این مقاله، بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر طراحی…

 • مقاله محاسبات گریدی

  مقاله محاسبات گریدی دریافت مقاله محاسبات گریدی مقاله محاسبات گریدی دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 152 فرمت فایل docx حجم فایل 1.166 مگا بایت تعداد صفحات فایل 114 16,500 تومان مقاله محاسبات گریدی فهرست مطالب   عنوان صفحه    …

 • وضوح تصویر در عکاسی

  وضوح تصویر در عکاسی دریافت وضوح تصویر در عکاسی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 تصویر، زمانی در كانون عدسی تشكیل می شود كه جسم در بی نهایت باشد…

 • نمونه قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی

  نمونه قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی دریافت نمونه قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 نمونه قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • مقاله آموزشی انواع کویر های ایران

  مقاله آموزشی انواع کویر های ایران دریافت مقاله آموزشی انواع کویر های ایران بطور کلی می توان کویرهای ایران را براساس خصوصیات عمومی سطح آنها به 7 گروه زیر طبقه بندی نمود البته این طبقه بندی همیشه کاملا مشخص نیست…