بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

دریافت

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 349 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری قیمت فایل فقط 16,500 تومان بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش……………………………………………………… 3 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 5 1-4 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6 1-5 نوع طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. 6 1-6 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 7 1-7 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7 1-8 جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 7 1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 8 1-10 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 8 1-11 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………… 8 1-12 واژگان تخصصی پژوهش……………………………………………………………………………………. 9 1-13 ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………  10    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی 2-1 دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………… 12 2-1-1 حسابداری و پیرامون آن…………………………………………………………………………….. 12 2-1-2 هدف های صورتهای مالی…………………………………………………………………………… 14 2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری……….. 14 2-1-4 اهداف حسابداری ………………………………………………………………………………………. 15 2-1-5 گزارش های حسابداری……………………………………………………………………………….. 17 2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی………………………………………………………………. 18 2-1-7انواع گزارشهای مالی…………………………………………………………………………………….. 18 2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی…………………………………………………………………. 19 2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری………………………………………………………….. 22     گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب 2-2 دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………. 27 2-2-1 تاریخچه اینترنت………………………………………………………………………………………… 27 2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان…………………………………………………… 28 2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی………………………………………………………… 29 2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی………………………………………………………………….. 31 2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب……………………………… 32 2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب……………………………………… 34 2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب…………………………………………….. 37 2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) 39     گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 2-3 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. 41 2-3-1 تاریخچه XBRL………………………………………………………………………………………. 42 2-3-2 تعریف XBRL………………………………………………………………………………………….. 44 2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL…………………………………………………………………………. 45 2-3-4 XBRL چگونه کار می کند………………………………………………………………………….. 2-3-5 فرایند XBRL……………………………………………………………………………………………… 48 50 2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی……………………………………………………………………. 60 2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری……………………………………………………………. 61 گفتار چهارم : پیشینه پژوهش 2-4 پژوهشهای برون از کشور ……………………………………………………………………………… 64 2-5 پژوهشهای درون  کشور…………………………………………………………………………………. 67 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1 دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………… 71 3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. 71 3-3تعیین حجم  نمونه……………………………………………………………………………………………. 72 3-4 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 73 3-5 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 74 3-6 جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 74 3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………………………………………… 74 3-8 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………      3-8-1 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………       3-8-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. 75 75 76 3-10 آماره آزمون………………………………………………………………………………………………….. 77      فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………… 80 4-2 اطلاعات جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………… 81 4-3 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………       4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….        4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1………………………………………………………………………….        4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2…………………………………………………………………………..        4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3……………………………………………………………………………        4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………. 87 87 90 93 96 99 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1 دیباچه …………………………………………………………………………………………………………………. 104 5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 104       5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… .                                                                     5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..        5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2………………………………………………………        5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3………………………………………………………        5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم………………………………………………….. 106 106 107 107 108 5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش ………………………………………………………… 109 5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………… 110 فهرست نگاره ها 2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت…………………………………………………………………….. 29 2-2 مزایا و معایب PDF,HTML…………………………………………………………………………………….. 40 3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده…………………………………………………………. 73 4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»………………………………………………………………………………………….. 81 4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»…………………………………………………………………………………… 82 4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»…………………………………………………………………………….. 83 4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»………………………………………………………………………………. 84 4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»…………………………………………………………………….. 85 4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»…………………………………………………………………………. 86 4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری………. 88 4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل…………………………………………… 89 4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………….. . 91 4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1………………………………………………….. 92 4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………. 94 4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2…………………………………………………. 95 4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………… . 97 4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3………………………………………………… 98 4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب…………………………………………………………………………………………………………………………… . 100 4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم…………………………………………….. 101 فهرست نمودارها 2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………….. 2-2 فرایند كلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی…………………………………………………… 30 51 3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0………. 78 4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»………………………………………………………………………………… 81 4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»………………………………………………………………………….. 82 4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»……………………………………………………………………….. 83 4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»………………………………………………………………………… 84 4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»……………………………………………………………… 85 4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»………………………………………………………………….. 86 4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12……………………………………………………… 90 4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 …………………………………………………………… 93 4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12…………………………………………………… 96 4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12…………………………………………………… 99 4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12…………………………………………………. 102 قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری , تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

 • خط تولید آبنبات

  خط تولید آبنبات دریافت خط تولید آبنبات پاورپوینت خط تولید آبنبات دز 9 اسلاید دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 144 فرمت فایل pptx حجم فایل 540 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 8,800 تومان در این…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی زهراوی در سال 85

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی زهراوی در سال 85 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی زهراوی در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی زهراوی در سال 85 بوده…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان جوانرود

  شیپ فایل بخشهای شهرستان جوانرود دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان جوانرود دانلود نقشه بخشهای شهرستان جوانرود (واقع در استان کرمانشاه) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • دانلودفایل Word پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738

  دانلودفایل Word پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738 دریافت دانلودفایل Word پژوهش جوشکاری آلیاژ نیکل IN738 دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 199 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 عنوان کامل جوشکاری سوپرآلیاژIN738دسته مکانیک – جوشکاریفرمت فایل WORD (قابل…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 84

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 84 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت فارسیت درود در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • مبانی نظری و ادبیات فصل 2 تحقیق: نوآوری سازمانی

  مبانی نظری و ادبیات فصل 2 تحقیق: نوآوری سازمانی دریافت مبانی نظری و ادبیات فصل 2 تحقیق: نوآوری سازمانی این فایل حاوی 24 صفحه از جدیدترین ادبیات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی می باشد و مربوط به فصل 2 یک…

 • دانلود تحقیق بافت استخوانی

  دانلود تحقیق بافت استخوانی دریافت دانلود تحقیق بافت استخوانی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 استخوان یا بافت استخوانی كه اسكلت موجودات مهره‌دار را تشكیل می‌دهد، از سایر بافتهای نگهدارنده كاملاً…

 • احداث ساختمان مسکونی

  احداث ساختمان مسکونی دریافت احداث ساختمان مسکونی مقدمه اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی…

 • ربات افزایش ممبر واقعی ایرانی کانال تلگرام

  ربات افزایش ممبر واقعی ایرانی کانال تلگرام دریافت ربات افزایش ممبر واقعی ایرانی کانال تلگرام دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 979 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 ربات افزایش ممبر واقعی ایرانی تلگرام قیمت فایل فقط 18,700…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت…

 • گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان

  گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان دریافت گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 گزارش كارآموزی در اداره برق دهاقان در 25 صفحه…

 • استانداردهای ساختمان كتابخانه

  استانداردهای ساختمان كتابخانه دریافت استانداردهای ساختمان كتابخانه دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 تحقیق استانداردهای ساختمان كتابخانه در 104 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت فایل فقط 18,700 تومان…

 • مقاله درمورد مسائل آمار

  مقاله درمورد مسائل آمار دریافت مقاله درمورد مسائل آمار دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 مقاله درمورد مسائل امار قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله درمورد مسائل اماری* سن 50 نفر…

 • فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ادهاک

  فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ادهاک دریافت فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ادهاک فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل…

 • پاورپوینت معلمی و چارچوب معلمی

  پاورپوینت معلمی و چارچوب معلمی دریافت پاورپوینت معلمی و چارچوب معلمی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود پاورپوینت معلمی و چارچوب معلمی بررسی معلمی و چارچوب معلمی پاورپوینت جامع و…

 • فرسایش و راههای مقابله با آن

  فرسایش و راههای مقابله با آن دریافت فرسایش و راههای مقابله با آن دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 169 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 فرسایش كه به آلمانی Abtrag وبه فرانسه وانگلیسی Erosion گفته می‌‌شود،…

 • سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال

  سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال دریافت سوالات حساب دیفرانسیل و انتگرال دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 نمونه سوالات خرداد ماه قیمت فایل فقط 9,900 تومان نمونه سوالات خرداد ماه…

 • مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان

  مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان دریافت مقاله بررسی نقش ورزش های روزمره بر سلامت انسان دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مقاله بررسی نقش ورزش های…

 • دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها

  دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها دریافت دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3908 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125…

 • کتاب مرجع کامل multimedia builder

  کتاب مرجع کامل multimedia builder دریافت کتاب مرجع کامل multimedia builder دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3265 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 292 کتاب مرجع کامل moltimedia builder قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب مرجع…

 • هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت2

  هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت2 دریافت هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت2 هفت گام اساسی در موفقیت در کسب وکار اینترنتی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 144 فرمت فایل rar حجم فایل 36.138 مگا بایت…

 • بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC)

  بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC) دریافت بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC) بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC) دسته بندی مکانیک…

 • طرح لایه باز فاکتور گالری فرش

  طرح لایه باز فاکتور گالری فرش دریافت طرح لایه باز فاکتور گالری فرش دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 464 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لایه باز رسید فرش قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری مفهوم تربیت

  مبانی نظری مفهوم تربیت دریافت مبانی نظری مفهوم تربیت دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مبانی نظری مفهوم تربیت قیمت فایل فقط 28,600 تومان پیشینه ومبانی نظری تحقیق مفهوم تربیت…

 • روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری

  روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دریافت روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری در 42صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت…

 • بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها

  بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها دریافت بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها دسته بندی علوم تربیتی بازدید ها 165 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • مقاله هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن

  مقاله هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن دریافت مقاله هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن چکیده سیستمهای فتوولتائیک به عنوان یکی ازمنابع عمده انرژی الکتریکی درنظرگرفته شده برای دهه بعد هستند…

 • مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری

  مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری دریافت مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری 130 صفحه word دسته بندی معماری بازدید ها 141 فرمت فایل docx حجم فایل 7.543 مگا بایت تعداد…

 • ریخته گری

  ریخته گری دریافت ریخته گری ریخته گری دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 95 فرمت فایل doc حجم فایل 45 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 37 11,000 تومان مقدمه  : الف) شرایط عادی : ب) شرایط اضطراری : ب)…

 • تحقیق کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن

  تحقیق کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن دریافت تحقیق کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن تحقیق کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن در 45 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

  اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان دریافت اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری

  دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری دریافت دانلود پاورپوینت روشهای نمونه گیری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1618 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 چگونه یک نمونه انتخاب کنیم؟ ¡ ¡نمونه تصادفی چیست؟(در مقایسه با نمونه غیر…

 • بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای

  بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای دریافت بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای سیستم­های توزیع، تحلیل بازه، پیکربندی مجدد شبکه، قابلیت اطمینان،…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مرزی غرب

  شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مرزی غرب دریافت شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مرزی غرب حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان می باشد این حوضه، 3960822 هکتار مساحت دارد دسته…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد بوسیله رویکرد کارت امتیازی متوازن

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد بوسیله رویکرد کارت امتیازی متوازن دریافت پرسشنامه ارزیابی عملکرد بوسیله رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد رویکرد کارت امتیازی متوازن دسته بندی مدیریت بازدید ها 207 فرمت فایل doc حجم فایل 34 کیلو بایت تعداد صفحات…