بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

دریافت

بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل ) حقوق بین الملل مجموعه قواعد و اصولی است كه در درجه اول حاكم بر روابط دولت هاست و قسمت عمده ی آن از قواعد و اصول الزام آور تشكیل شده است حقوق بین الملل اقدامات كشورها را محدود ، جهت دهی و برنامه ریزی می كند و نسبت به عدم تطابق رفتار كشورها با هنجارهای مورد نظر هشدار می دهد به عبارت دیگر دولت ها به ضرورت همكاری در حوزه های مختلف پی برده اند و برای
دسته بندی
علوم سیاسی
بازدید ها

200
فرمت فایل

docx
حجم فایل

214 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

167

39,600 تومان
فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه چكیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول(طرح تحقیق) (1-1)      مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………3                                                                                                                (1-2)      بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….4                    (1-3)      ضرورت واهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………..5                                                                                                               (1-4)      اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..6                                                                                                                               (1-5)      سوال های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………….6                                                                                                                      (1-6)      فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………..7                                                                                                                       (1-7)      متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7                                                                                                                          (1-8)      روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….7                                                                                                                              (1-9)      سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..7                                                                                                                         (1-10)  تعریف مفهومی وعملیاتی مفاهیم…………………………………………………………………………………8                                                                                                     فصل دوم(چارچوب نظری وکلیات) بخش اول  (2-1)تعریف دولت(کشور) …………………………………………………………………………………………………..9                                                                                                                         بخش دوم  (2-2-1) حاکمیت……………………………………………………………………………………………………………….10 (2-2-2) تعریف حاکمیت……………………………………………………………………………………………………11 (2-2-3) مفهوم حاکمیت……………………………………………………………………………………………………..13 (2-2-4)انواع حاکمیت………………………………………………………………………………………………………..13 (2-2-5) ویژگی ها و اوصاف حاکمیت   ……………………………………………………………………………..16                                                                                                           د
  (2-2-6) مبنای حاکمیت وبررسی تاریخی………………………………………………………………………………19                                                                                          (2-2-7) نظریه های حاکمیت………………………………………………………………………………………………26                                                                                                           (2-2-8) قلمرو حاکمیت……………………………………………………………………………………………………..30                                                                                                                    (2-2-9)ضرورت تحدید حاکمیت ……………………………………………………………………………………….32                                                                                                    (2-2-10)تغییر حاکمیت از مطلق به نسبی……………………………………………………………………………..34                                                                                            (2-2-11) مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل………………………………………………………………………35                                                                                  بخش سوم   (2-3-1) سازمان های بین المللی …………………………………………………………………………………………37                                                                                                        (2-3-2) تاریخچه سیرتکوین سازمانهای بین المللی…………………………………………………………………37                                                                            (2-3-3)تعریف، مشخصه ها ومسائل کلی سازمانهای بین المللی  ……………………………………………..40 (2-3-4)نقش ها وکارکرهای سازمانهای بین المللی………………………………………………………………….42                                                                            (2-3-5) طبقه بندی سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………………………..44                                                                                        (2-3-6) سازمانهای بین الدولی جهانی …………………………………………………………………………………..45                                                                                              (2-3-6-1) سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………………….45                                                                                                          (2-3-6-2) هدفها واصول سازمان ملل متحد………………………………………………………………………… 47                                                                                   (2-3-6-3)ارکان سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………………48                                                                                                   –         مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………………………48                                                                                                                                    –         شورای امنیت……………………………………………………………………………………………………………………….49                                                                                                                                     –         شورای اقتصادی واجتماعی …………………………………………………………………………………………………..51                                                                                                                –         شورای قیمومت……………………………………………………………………………………………………………………52                                                                                                                                    –         دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………………………………………..52 –         دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………………………………53                                                                                                                                                                                                                                                   (2-3-6-4) سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد …………………………………………………54                                                              (2-3-7)سازمانهای قاره ای یا منطقه ای ………………………………………………………………………………..58                                                                                               (2-3-7-1) سازمانهای اروپایی ومنطقه  ای آتلانتیک………………………………………………………………..59                                                                        –         سازمان آتلانتیك شمالی(ناتو) ………………………………………………………………………………………………..59                                                                                                                                                   –         شورای اروپا ……………………………………………………………………………………………………………………….60                                                                                                                                      –         اتحادیه اروپایی…………………………………………………………………………………………………………………….61                                                                                                                                       –         سازمان امنیت وهمکاری در اروپا …………………………………………………………………………………………..62                                                                                                         ه
  (2-3-7-2)سازمان کشورهای آمریکایی ……………………………………………………………………………… 63                                                                                                 (2-3-7-3)سازمان های آسیایی – آفریقایی……………………………………………………………………………64                                                                                               –         اتحادیه عرب ………………………………………………………………………………………………………………………64                                                                                                    –         اتحادیه آفریقایی ………………………………………………………………………………………………………………….64                                                                                                 –         سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  …………………………………………………………………………………………..65                                                                           –         اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) ………………………………………………………………………………..66                                                                    (2-3-8) سازمانهای میان قاره ای یا فرا منطقه ای……………………………………………………………………66                                                            –         سازمان همکاری توسعه اقتصادی …………………………………………………………………………………………..67                                                                           –         سازمان کنفرانس اسلامی ………………………………………………………………………………………………………67                                                                                      –         سازمان کشورهای صادر کننده(اوپک)…………………………………………………………………………………… 68                                                                    (2-3-9)سازمانهای بین المللی غیر دولتی ………………………………………………………………………………69                                                                  فصل سوم (حاکمیت دولتها وسازمان های بین المللی) بخش اول (3-1-1) حاکمیت دولتها منشأ ایجاد حقوق بین الملل وسازمانهای بین المللی………………………….. 71                          (3-1-2) مفهوم حاکمیت دولتها باپیدایش سازمانهای بین المللی……………………………………………….72                                             (3-1-3)مفهوم صلاحیت…………………………………………………………………………………………………….73                                                                                            (3-1-4)حاکمیت دولتها در روابط بین المللی ……………………………………………………………………….74                                                                  (3-1-5) حاکمیت دولتها دربطن سازمانهای بین المللی…………………………………………………………. 76                                                       (3-1-6) حاکمیت دولتها در ساختار سازمانهای بین المللی ……………………………………………………..77                                                 (3-1-7)اختیارات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها……………………………………………………….78                                                   (3-1-8) ظهوردکترین صلاحیت نامحدودسازمانهای بین المللی و تأثیر آن بر حاکمیت دولتها………80       (3-1-9)قانونگذاری بین المللی توسط سازمانها وحاکمیت دولتها ……………………………………………83                                           و
  (3-1-10) تصمیمات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ………………………………………………….. 85                                             (3-1-11) نظارت سازمانهای بین المللی بر رعایت حقوق بین الملل وحاکمیت دولتها…………………..87                (3-1-12)  قدرت مجازاتی سازمانهای بین المللی وتأثیر آن بر رفتاردولتها……………………………………88                              (3-1-13)ضرورت عضویت دولتها در سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها …………………………….90                       (3-1-14)حاکمیت دولتهادر میثاق جامعه ملل……………………………………………………………………………91                                                                (3-1-15) حاکمیت دولتها در منشور سازمان ملل………………………………………………………………………92                                                            (3-1-16) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها …………………………………………………………………..92                                                          (3-1-17) صلاحیت داخلی دولتها  وعملکرد سازمان ملل………………………………………………………….94                                                  (3-1-18) حاکمیت دولتها ومداخله بشر دوستانه ورویه سازمان ملل……………………………………………97                                      (3-1-19) نمونه های مداخله بشر دوستانه سازمان ملل…………………………………………………………… 100                                                      (3-1-20) شکل گیری دکترین مسئولیت حفاظت وحاکمیت دولتها …………………………………………..106                                    بخش دوم (3-2-1) گسترش مفهوم صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد وحاکمیت دولتها……………..108           (3-2-1-1) توجه شورای امنیت به مسأله پناهندگان ……………………………………………………………… 109                                                   (3-2-1-2) توجه شورای امنیت به اعتلای دموکراسی…………………………………………………………….1109                                                     (3-2-1-3) توجه شورای امنیت به  تروریسم………………………………………………………………………….111                                                                (3-2-1-4) توجه شورای امنیت به حقوق بشر ……………………………………………………………………….112                                                              (3-2-1-5) توجه شورای امنیت به خلع سلاح وکنترل تسحیلات …………………………………………..  113                                       (3-2-1-6)تحدید حدود مرزی بین عراق وکویت بر اساس فصل هفتم منشور…………………………….115                                        ز
    فصل چهارم(تأثیرات سازمانهای بین المللی بر حاکمیت دولتها) بخش اول (4-1) محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت دولتها ناشی از عضویت در سازمان ملل……………..116             (4-1-1) فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وعدم توسل به زور…………………………………..117                                  (4-1-2) رعایت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….120                                                                                     (4-1-3) حفظ محیط زیست ……………………………………………………………………………………………..124                                                                                     (4-1-4) ختم استعمار ………………………………………………………………………………………………………127                                                                                           (4-1-5) خلع سلاح وکنترل تسلیحات………………………………………………………………………………..128                                                                           بخش دوم (4-2) تعدیل وتحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی…………………………………………130                                        (4-2-1)تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی دولتی …………………………………….. 134  (4-2-1-1) سازمان های بین الدولی جهانی ………………………………………………………………………. 134 (4-2-1-2) سازمان های بین الدولی منطقه ای  و فرا منطقه ای ……………………………………………. 140                                 (4-2-2) تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی غیر دولتی……………………………….. 143 (4-2-2-1) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی …………………………………………………..143 (4-2-2-2) سازمان های بین المللی غیر دولتی انتفاعی………………………………………………………….148                                 بخش سوم (4-3) جهانی شدن وسازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها…………………………………………………..150                                               (4-3-1) جهانی شدن اقتصاد وحاکمیت دولتها……………………………………………………………………..152                                                                (4-3-2) جهانی شدن حقوق بشر وحاکمیت دولتها……………………………………………………………….154                                                             ح
  (4-3-3) جهانی شدن سیاست وحاکمیت دولتها……………………………………………………………………154 (4-3-4) جهانی شدن حقوق و افزایش جایگاه حقوق بین الملل و حاكمیت دولت ها ………………155                                                             فصل پنجم تجزیه تحلیل اطلاعات ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………..158                                                                          فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………167                                                                                                       بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها(با تاكید بر سازمان ملل )

 • شبکه های بی سیم LAN

  شبکه های بی سیم LAN دریافت شبکه های بی سیم LAN دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 شبكه های LAN بی سیم تحرك و پویایی اهمیت زیادی دارد كاربران…

 • مالیات بر درآمد املاک

  مالیات بر درآمد املاک دریافت مالیات بر درآمد املاک دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است…

 • تصمیم گیری چند معیاره تصادفی خاکستری بر اساس تئوری پشیمانی و تاپسیس

  تصمیم گیری چند معیاره تصادفی خاکستری بر اساس تئوری پشیمانی و تاپسیس دریافت تصمیم گیری چند معیاره تصادفی خاکستری بر اساس تئوری پشیمانی و تاپسیس دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1682 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20…

 • حسابداری مدیریت BSC (روش ارزیابی متوازن )-پاورپوینت

  حسابداری مدیریت BSC (روش ارزیابی متوازن )-پاورپوینت دریافت حسابداری مدیریت BSC (روش ارزیابی متوازن )-پاورپوینت ادبیات حسابداری مدیریت سنتی از بکارگیری معیارهای مالی در ارزیابی عملیات مدیریت طرفداری میکند و بیشتر محققین مانند آنتونی و مرچنت طرفدار این موضوع هستند…

 • پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

  پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دریافت پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 دانلود پاورپوینت…

 • پدیده خون بازی

  پدیده خون بازی دریافت پدیده خون بازی مورد استفاده دانشجویان علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم تربیتی دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 52 فرمت فایل doc حجم فایل 469 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 18,700 تومان پدیده خون…

 • مجموعه کامل مقالات فراشناخت در روانشناسی(31مقاله)

  مجموعه کامل مقالات فراشناخت در روانشناسی(31مقاله) دریافت مجموعه کامل مقالات فراشناخت در روانشناسی(31مقاله) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 7490 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 600 مجموعه ای کامل از مقالات فراشناخت در روانشناسی مجموعه…

 • پاورپوینت آموزش اتوکد و نقشه کشی درس مستندسازی

  پاورپوینت آموزش اتوکد و نقشه کشی درس مستندسازی دریافت پاورپوینت آموزش اتوکد و نقشه کشی درس مستندسازی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 2115 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 پاورپوینت آموزش اتوکد و نقشه کشی درس مستندسازی…

 • تحقیق گالیله

  تحقیق گالیله دریافت تحقیق گالیله دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 یکی از اولین کشفیات علمی گالیله، حرکت آونگی است او روزی در مطالعه متوجه حرکت لوستری بر اثر نیروی باد…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در بانک رفاه

  گزارش کارآموزی حسابداری در بانک رفاه دریافت گزارش کارآموزی حسابداری در بانک رفاه عنوان گزارش کارآموزی حسابداری در بانک رفاه دسته حسابداری مدیریت مالی فرمت word تعداد صفحات86چکیده گزارش چکیده بانک رفاه در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسید…

 • پاورپوینت نظارت و كنترل در معماری

  پاورپوینت نظارت و كنترل در معماری دریافت پاورپوینت نظارت و كنترل در معماری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2110 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 پاورپوینت نظارت و كنترل در معماری قیمت فایل فقط 13,200 تومان پاورپوینت…

 • کتاب نت بیست قطعه موسیقی گیلان

  کتاب نت بیست قطعه موسیقی گیلان دریافت کتاب نت بیست قطعه موسیقی گیلان دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5446 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 کتاب نت آهنگ گیلان قیمت فایل فقط 22,000 تومان شامل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 137 فرمت فایل…

 • آزمون رورشاخ

  آزمون رورشاخ دریافت آزمون رورشاخ دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2023 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 آزمون رورشاخ قیمت فایل فقط 11,000 تومان آزمون رورشاخ آزمونی فرافكن است وشامل 10 كارت لكه‌های جوهر…

 • پاورپوینت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در ایران

  پاورپوینت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در ایران دریافت پاورپوینت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در ایران دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 729 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت با موضوع تأمین…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی

  پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی دریافت پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 536 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی بررسی آزمایشگاه مصالح ساختمانی پاورپوینت جامع و کامل آزمایشگاه مصالح ساختمانی…

 • تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح

  تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح دریافت تحقیق درباره تاثیرات تقویت تراكمی بر روی استحكام برشی تیرهای پل بتن مسلح دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • مفهوم روانکاوی به زبان ساده

  مفهوم روانکاوی به زبان ساده دریافت مفهوم روانکاوی به زبان ساده دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1465 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 206 کتابی درباره مفهوم روانکاوی قیمت فایل فقط 18,700 تومان این کتاب…

 • مقاله درمورد شناسایی و محاسبه حریم سفره های آبی زیرزمینی

  مقاله درمورد شناسایی و محاسبه حریم سفره های آبی زیرزمینی دریافت مقاله درمورد شناسایی و محاسبه حریم سفره های آبی زیرزمینی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2348 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود مقاله…

 • مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

  مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی دریافت مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 137 فرمت فایل…

 • مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

  مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه دریافت مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دارای 41 صفحه و با فرمت word و…

 • بررسی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1390 بر اساس مدل ارزشیابی كرك پاتریك (KIRK PATRICK)

  بررسی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1390 بر اساس مدل ارزشیابی كرك پاتریك (KIRK PATRICK) دریافت بررسی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال…

 • مبانی نظری و پیشینه دلبستگی شغلی

  مبانی نظری و پیشینه دلبستگی شغلی دریافت مبانی نظری و پیشینه دلبستگی شغلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مبانی نظری و پیشینه دلبستگی شغلی قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری و پیشینه نقدشوندگی

  مبانی نظری و پیشینه نقدشوندگی دریافت مبانی نظری و پیشینه نقدشوندگی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مبانی نظری و پیشینه نقدشوندگی قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه…

 • گزارش کاراموزی سازمان آب

  گزارش کاراموزی سازمان آب دریافت گزارش کاراموزی سازمان آب گزارش کاراموزی سازمان آب در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25 9,900 تومان گزارش…

 • جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

  جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1 دریافت جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1 دسته: جزوه های درسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3315 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1 قیمت فایل فقط 11,000…

 • مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

  مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) دریافت مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ادبیات و مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی…

 • پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگیهای آن

  پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگیهای آن دریافت پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگیهای آن دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 577 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 دانلود پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای، اصول…

 • پاورپوینت کنترل آفات و امراض درختان انگور

  پاورپوینت کنترل آفات و امراض درختان انگور دریافت پاورپوینت کنترل آفات و امراض درختان انگور دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 491 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 نحوه خسارت حشره بالغ بر روی سرشاخه های…

 • مقاله درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان

  مقاله درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان دریافت مقاله درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 499 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 تاسیسات مکانیکی ساختمان همراه با توضیحات کامل قیمت فایل فقط 11,000 تومان تاسیسات مکانیکی…

 • ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture

  ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture دریافت ابجکت (وسایل تزئینی 2) در نرم افزار معماری Revit Architecture این فایل شامل ابچکت وسایل تزئینی در نرم افزار رویت میباشد دسته بندی معماری بازدید ها 36 فرمت فایل…

 • اجرای سازه های فولادی 84 اسلاید

  اجرای سازه های فولادی 84 اسلاید دریافت اجرای سازه های فولادی 84 اسلاید اجرای سازه های فولادی 84 اسلاید دسته بندی معماری بازدید ها 48 فرمت فایل ppt حجم فایل 3.748 مگا بایت تعداد صفحات فایل 84 8,800 تومان پاورپوینت…

 • بررسی پیوند زدن

  بررسی پیوند زدن دریافت بررسی پیوند زدن دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پیوند زدن یک تکنیک ساده است که به کشاورزان کمک کند تا بدون بکارگیری گندزداهای شیمیایی…

 • ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم

  ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم دریافت ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 9091 نوبت دوم که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه…

 • رشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)

  رشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) دریافت رشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم) این جزوه درمورد زبان پزشکی (قسمت دوم) است كه با فرمت پی دی اف در 281 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد…