بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دریافت

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دسته بندی
علوم اجتماعی
بازدید ها

206
فرمت فایل

doc
حجم فایل

297 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

257

40,700 تومان
فهرست مطالب عنوان                                                 صفحه چکیده فصل یکم : مقدمه پژوهش 1-1- عنوان تحقیق: …………………………. 1 1-2- مقدمه ……………………………….. 1 1-3- بیان مساله: ………………………….. 2 1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………… 7 1-5-‌ اهداف پژوهش: …………………………. 9 الف- هدف كلی: …………………………….. 9 ب – اهداف جزئی:……………………………. 9 1-6-  پرسشهای پژوهش: ………………………. 9 الف- اصلی:………………………………… 9 ب- فرعی:………………………………….. 9 1-7-‌ متغیرهای پژوهش: ………………………. 10 متغیر پیش بین:…………………………….. 10  متغیر ملاك:……………………………….. 10 متغیر تعدیل كننده …………………………. 10 متغیر كنترل ………………………………. 10 1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:…………………… 10 1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ……………….. 14 فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش مقدمــه…………………………………… 16 الف- بررسی نظریه‌ها…………………………. 19 2-1- ارتباطات……………………………… 19 2-1-1- اهمیت ارتباطات………………………. 19 2-1-2- تعاریف ارتباطات……………………… 22 2-1-3- فرآیند ارتباط……………………….. 26 2-1-3-1- منبع …………………………….. 26 2-1-3-2- رمزگذاری………………………….. 27 2-1-3-3- وسیله…………………………….. 27 2-1-3-4- رمزگشایی………………………….. 28 2-1-3-5- دریافت کننده………………………. 28 2-1-3-6- بازخورد…………………………… 29 2-1-4- مسیر ارتباطات……………………….. 29 2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………….. 29 الف- مسیر رو به پایین………………………. 29 ب- ارتباطات رو به بالا………………………. 30 2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………….. 31 2-1-5- مدل ارتباطات………………………… 32 2-1-6- اصول ارتباطات……………………….. 35 2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38 2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…….. 38 2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات…………. 40 2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات………. 40 2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات…………… 41 2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41 2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ………… 42 2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………….. 43 2-1-9-1- گشودگی……………………………. 43 2-1-9-2- همدلی…………………………….. 45 2-1-9-3- حمایتگری………………………….. 46 2-1-9-4- مثبت گرایی………………………… 46 2-1-9-5- تساوی…………………………….. 47 2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»… 47 2-1-10- موانع ارتباطی ……………………… 48 2-2- قدرت ………………………………… 61 2-2-1- اهمیت قدرت………………………….. 61 2-2-2- تعاریف قدرت…………………………. 62 2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ……………. 65 2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی………………….. 65 2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان…. 66 2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان…. 69 2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان… 69 2-2-3-2 – قدرت در سطح افقی………………….. 71 2-2-4- روابط قدرت………………………….. 72 2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد…………………… 73 2-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف……………….. 74 2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون… 75 2-2-6- انواع رویكردها به قدرت ………………. 77 2-2-6-1- راسل و قدرت:………………………. 78 2-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت: ………………… 79 2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ………………….. 81 2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:……………………. 83 ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ……………….. 85 2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی……….. 85 2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:………. 85 2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:……. 89 2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ……………. 99 2-4-1-  پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور………. 99 2-4-2-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  كشور… 108 نتیجه گیری کلی …………………………… 121 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- جامعه آماری………………………….. 123 3-2- گروه نمونه ………………………….. 123 3-3- روش و طرح نمونه‌برداری…………………. 124 3-4- حجم نمونه……………………………. 124 3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………….. 125 3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی……. 126 3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»… 127 3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………….. 128 3-6-1- روایی……………………………… 128 3-6-2- اعتبار…………………………….. 128 3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-………… 131 3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……. 131 فصل چهارم : یافته‌های پژوهش مقدمــه………………………………….. 133 تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:  134 4-1- توصیف داده‌ها:………………………… 135 4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:………….. 135 توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:……. 138 4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی.. 126 4-1-3- توصیف سایر داده‌ها…………………… 154 4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات………. 158 4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ……… 158 فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش……………… 178 5-2- محدودیت‌های پژوهش …………………….. 191 5-3- پیشنهادها……………………………. 192 5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:……………… 192 5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :………………. 193 فهرست جداول عنوان                                                 صفحه جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان… 70 جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی  92 جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و كارآموزان تربیت بدنی……………………………….. 96 جدول شماره 2-3-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی    97 جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126 جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127 جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت. 127 جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش  135 جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار  136 جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون  136 جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص   137 جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت 138 جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی   139 جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش.. 141 جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار.. 142 جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون.. 143 جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت 144 جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص.. 145 جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش 146 جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد….. 147 جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی    147 جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148 جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش… 149 جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور………. 150 جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی 151 جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152 جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب  153 جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی….. 154 جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت… 155 جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت 156 جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی….. 156 جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 158 جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 159 جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160 جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات………………………………………… 160 جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 161 جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162 جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی………………………………. 163 جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164 جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164 جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165 جدول 4-2-11 – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت     168 جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت    170 جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک………………………………………. 171 جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ……………………………………… 172 جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه………………………………………. 173 جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار…………………………………….. 174 جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج …………………………………….. 175 جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش………………………………………. 176 جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت……………………………………… 177 فهرست نمودارها عنوان                                                 صفحه نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی.. 139 نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش….. 141 نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار…… 142 نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون…. 143 نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت … 144 نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص…… 145 نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش…… 149 نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………….. 150 نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی 151 نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی    152 نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب. 153 نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی…….. 154 نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…….. 157 پیوستها عنوان 1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 2- پرسشنامه منابع قدرت 3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی 4- محاسبات آماری   بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

 • دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره

  دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره دریافت دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره فایل اصلی word قابل ویرایش101 صفحهعنوان استفاده از شبکه…

 • مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی

  مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی دریافت مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ PM درایو مستقیمِ 51 مگاوات برای…

 • دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز معدن)

  دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز معدن) دریافت دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز معدن) دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی رشته معدن، دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش رشته…

 • تحقیق روستای برسیان

  تحقیق روستای برسیان دریافت تحقیق روستای برسیان دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می…

 • تحقیق و مقاله درباره کمر درد

  تحقیق و مقاله درباره کمر درد دریافت تحقیق و مقاله درباره کمر درد دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 تحقیق کمردردتحقیق در مورد کمردرددانلود تحقیق کمردردپروژه کمردرددانلود تحقیق در مورد…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و…

 • پاورپوینت شهرهای کربن صفر

  پاورپوینت شهرهای کربن صفر دریافت پاورپوینت شهرهای کربن صفر دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5979 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پاورپوینت شهرهای کربن صفر قیمت فایل فقط 8,800 تومان پاورپوینت شهرهای کربن صفر این فایل حاوی…

 • بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران (از نظر مدیران و معاونین)

  بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران (از نظر مدیران و معاونین) دریافت بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بیمه ایران در شهر تهران (از نظر…

 • بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش

  بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش دریافت بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای…

 • دانلود تعریف تفکیک 16 ص

  دانلود تعریف تفکیک 16 ص دریافت دانلود تعریف تفکیک 16 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود تعریف تفکیک 16 ص تحقیق تعریف تفکیک 16 ص مقاله تعریف تفکیک 16…

 • طرح استفاده فراگیر از سیستم عامل لینوکس در کشور

  طرح استفاده فراگیر از سیستم عامل لینوکس در کشور دریافت طرح استفاده فراگیر از سیستم عامل لینوکس در کشور برتری ویژگیهاو توانمندیهای سیستم عامل لینوكس و یونیكس در حوزه سرورها كاملا مشخص است به گونه ای كه سازمانها و شركتهایی…

 • ارایه سمینار درس مباحث ویره شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ

  ارایه سمینار درس مباحث ویره شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ دریافت ارایه سمینار درس مباحث ویره شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ اکثر تحقیقات در مورد شباهت در شبکه‌های دوستی با تمرکز بر ویژگی‌های فردی…

 • دانلود تحقیق مبدل حرارتی

  دانلود تحقیق مبدل حرارتی دریافت دانلود تحقیق مبدل حرارتی دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 119 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را…

 • تحقیق کارآموزی برق

  تحقیق کارآموزی برق دریافت تحقیق کارآموزی برق تحقیق کارآموزی برق دسته بندی کارآموزی بازدید ها 108 فرمت فایل doc حجم فایل 150 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25 8,800 تومان فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده 4 فصل اول :…

 • پاورپوینت نحوه نگهداری مواد غذایی

  پاورپوینت نحوه نگهداری مواد غذایی دریافت پاورپوینت نحوه نگهداری مواد غذایی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1472 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مواد غذایی نگهداری مواد غذاییروش نگهداری گوشت و آبزیانمدت زمان نگهداری ماهی و…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت گالری پارچه

  طرح لایه باز کارت ویزیت گالری پارچه دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت گالری پارچه دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2426 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز کارت ویزیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایگاه اقتصادی اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایگاه اقتصادی اجتماعی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایگاه اقتصادی اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • دانلود دور نمایی از امنیت شهری

  دانلود دور نمایی از امنیت شهری دریافت دانلود دور نمایی از امنیت شهری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 شهرها که در صد بالایی از جمعیت جهان را…

 • دانلود تنش شوری در گیاهان 73 ص

  دانلود تنش شوری در گیاهان 73 ص دریافت دانلود تنش شوری در گیاهان 73 ص دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3638 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 دانلود تنش شوری در گیاهان 73 ص تحقیق…

 • بررسی وظایف روانکار و انواع آن

  بررسی وظایف روانکار و انواع آن دریافت بررسی وظایف روانکار و انواع آن دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 هر گاه بین دو سطح در تماس ، حرکت نسبی رخ دهد…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 88

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 88 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت درخشان تهران در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • دانلود تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت تلفیق دو عامل مدیریت و رسانه در زندگی دنیای امروز و بررسی تاثیرات مثبت یا منفی رسانه‌ها بر ارتق

  دانلود تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت تلفیق دو عامل مدیریت و رسانه در زندگی دنیای امروز و بررسی تاثیرات مثبت یا منفی رسانه‌ها بر ارتق دریافت دانلود تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه، تعریف و علل و اهمیت…

 • كارآموزی عیب یابی موتورهایDC

  كارآموزی عیب یابی موتورهایDC دریافت كارآموزی عیب یابی موتورهایDC دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 64 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 مقدمه شركت ایران خودرو در مرداد ماه سال 1341 تحت شماره 7352 به نام شركت كارخانجات…

 • دانلود فایل لایه باز نوروز 97

  دانلود فایل لایه باز نوروز 97 دریافت دانلود فایل لایه باز نوروز 97 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 13640 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فون بسیار زیبای نوروز 97 قیمت فایل…

 • پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه

  پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه دریافت پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه دانلود پاورپوینت کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه در حجم 28 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع…

 • تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی

  تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی دریافت تحقیق کلی درمورد مفاهیم تخصصی حسابداری صنعتی منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط…

 • نقشه اتوکد دیوار حائل فونداسیون برج خنک کننده

  نقشه اتوکد دیوار حائل فونداسیون برج خنک کننده دریافت نقشه اتوکد دیوار حائل فونداسیون برج خنک کننده دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 688 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 3 نمونه نقشه اتوکد بسیار کمیاب با جزیات…

 • جزوه بسیار کاربردی بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سندبلاست و عایق

  جزوه بسیار کاربردی بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سندبلاست و عایق دریافت جزوه بسیار کاربردی بازرسی و کنترل کیفیت رنگ و سندبلاست و عایق دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3212 کیلوبایت تعداد…

 • مستند سازی شبكه

  مستند سازی شبكه دریافت مستند سازی شبكه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 مستند سازی شبكه آیا شبكه شما مستند شده است مزایای مستندسازی مراحل مستند سازی شبكه دانش…

 • تحقیق آموزش گام به گام ساخت تابلو روان

  تحقیق آموزش گام به گام ساخت تابلو روان دریافت تحقیق آموزش گام به گام ساخت تابلو روان در این مجموعه مقالات تصمیم به آموزش اصول و ساخت تابلوهای روان (دیجیتال) را دارم شما گام به گام با اصول کار تابلو‌های…

 • کاراموزی خاک برداری

  کاراموزی خاک برداری دریافت کاراموزی خاک برداری کاراموزی خاک برداری دسته بندی کارآموزی بازدید ها 188 فرمت فایل doc حجم فایل 37 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 31 8,800 تومان     فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی…

 • کتاب آموزش نصب و کار با برنامه متلب

  کتاب آموزش نصب و کار با برنامه متلب دریافت کتاب آموزش نصب و کار با برنامه متلب کتاب آموزش نصب و کار با برنامه متلب دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 162 فرمت فایل rar حجم فایل 7.04 مگا بایت تعداد…

 • تحقیق حسابداری اجتماعی

  تحقیق حسابداری اجتماعی دریافت تحقیق حسابداری اجتماعی تحقیق حسابداری اجتماعی دسته بندی حسابداری بازدید ها 134 فرمت فایل doc حجم فایل 54 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 43 18,700 تومان فصل اول   مقدمه هدف از ارائه این مقاله آشنایی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره فراشناخت

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره فراشناخت دریافت پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره فراشناخت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره فراشناخت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد اختلال اضطراب اجتماعی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد اختلال اضطراب اجتماعی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد اختلال اضطراب اجتماعی مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد اختلال اضطراب اجتماعی دسته بندی مدیریت بازدید ها 132 فرمت فایل doc حجم فایل 84…