بررسی عقد و اجاره

بررسی عقد و اجاره

دریافت

بررسی عقد و اجاره دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 4058 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 بررسی عقد و اجاره قیمت فایل فقط 18,700 تومان بررسی عقد و اجاره عنـــوان                                                                                                       صفحـــه فصل اول – كلیات 1-1                عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………….  3 1-1-1 عقد در لغت …………………………………………………………………………………………………………………….  3 1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ……………………………………………………………………………………..  3 1-2 تعریف اجاره ………………………………………………………………………………………………………………………..  4 1-2-1 اجاره در لغت …………………………………………………………………………………………………………………..  4 1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ……………………………………………………………………………….  6 1-2-3 تعریف اجاره در قانون ………………………………………………………………………………………………………  8 1-2-4 اقسام عقد اجاره ……………………………………………………………………………………………………………….  9 1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون …………………………………………………………………………………  9 1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… 10 1-3-1 آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 1-3-2 روایات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 1-3-3 اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 1-3-4 عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 1-4 تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… 16 فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص 2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… 18 2-2 اركان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… 19 2-3 اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 2-3-1 شرایط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. 21 2-3-2 اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… 23 2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ……………………………………………………………. 24 2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ……………………………………………………………………………………………… 24 2-4 شرایط متعاقدین ………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ……………………………………………………………………………………………. 25 2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ………………………………………………………………………………………… 27 2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. 30 2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 30 2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ……………………………………………………………………………….. 31 فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص 3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………… 33 3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… 34 3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………………………. 34 3-2-2 حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. 35 3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… 35 3-2-4 فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 35 3-2-5 فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35 3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. 37 3-3 اجاره مؤبد …………………………………………………………………………………………………………………………. 38 3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………….. 38 3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ……………………………………………………………………………….. 38 3-4 اجیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 3-4-1 تعریف اجیر …………………………………………………………………………………………………………………… 40 3-4-2 اقسام اجیر ……………………………………………………………………………………………………………………… 40 3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ………………………………………………………………………………………………….. 43 3-5 اجیر شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. 46 3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ …………………………………………………………………………………………. 51 3-6-1 ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… 51 3-6-2 انتقال جنین ……………………………………………………………………………………………………………………. 55 3-6-3 نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. 56 3-6-4 نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57 3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………… 64 3-7 رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. 70 3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. 70 3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. 72 3-7-3 زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. 74 3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده …………………………………………………………………………………. 75 3-9 عیب اجیر و وجود خیار ………………………………………………………………………………………………………. 77 3-10 تعریف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… 78 3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… 78 فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار 4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ……………………………………………… 80 4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. 80 4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. 81 4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… 82 4-1-4 پایان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. 86 4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار …………………………………………………………………………………… 87 4-2-1 اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91 4-2-2 آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… 91 4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ……………………………………………………………………………….. 92 4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. 92 4-3-1 تسلیم موضوع كار …………………………………………………………………………………………………………… 93 4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. 93 4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 97 4-4 تعریف حقوق كار ……………………………………………………………………………………………………………….. 97 4-4-1 تعریف قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 99 4-4-2 حقوق بنیادین كار …………………………………………………………………………………………………………. 100 4-5 تعاریف و اصول كلی …………………………………………………………………………………………………………. 101 4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ………………………………………………………………………… 102 4-5-2 تعلیق قرارداد كار …………………………………………………………………………………………………………… 103 4-5-3 خاتمه قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 105 4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ………………………………………………………. 107 4-6 شرایط كار ………………………………………………………………………………………………………………………… 108 4-6-1 حق السعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 108 4-6-2 مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..112 4-6-3 شرایط كار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 114 4-6-4 شرایط كار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. 115 4-7 مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. 117 قیمت فایل فقط 18,700 تومان برچسب ها : بررسی عقد و اجاره , عقد و اجاره , عقد , اجاره

 • پاور پوینت سیمای سیمرغ در شاهنامه

  پاور پوینت سیمای سیمرغ در شاهنامه دریافت پاور پوینت سیمای سیمرغ در شاهنامه در این پاورپوینت به سیای سمرغ در شاهنامه پرداخت شده است که وجود سیمرغ در شاهنامه در قالب 17 اسلاید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته دسته…

 • مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

  مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین) دریافت مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین) دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 187 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی…

 • مبانی نظری و پیشینه كارآفرینی و اشتغال

  مبانی نظری و پیشینه كارآفرینی و اشتغال دریافت مبانی نظری و پیشینه كارآفرینی و اشتغال دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 مبانی نظری و پیشینه كارآفرینی و اشتغال قیمت فایل فقط…

 • استاندارد اتاق خواب

  استاندارد اتاق خواب دریافت استاندارد اتاق خواب سلام پاور پوینتی آماده برای ارائه کنفرانسی راحت برای رشته معماریفایل پاور پوینت استاندارد های اتاق (اطاق) خواب ساختمان مسکونی دسته بندی معماری بازدید ها 151 فرمت فایل pptx حجم فایل 206 کیلو…

 • تحقیق كلیات تعارض قوانین

  تحقیق كلیات تعارض قوانین دریافت تحقیق كلیات تعارض قوانین مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود كه یك رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط…

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی خونریزی های مغزی در MRI

  دانلود پاورپوینت ارزیابی خونریزی های مغزی در MRI دریافت دانلود پاورپوینت ارزیابی خونریزی های مغزی در MRI دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1326 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 فایل پاورپوینت با موضوع بررسی و ارزیابی خونریزی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت گذاری دسته بندی مدیریت بازدید ها 88 فرمت فایل doc حجم فایل 71 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 29 24,200 تومان توضیحات:…

 • تحقیق پیشینه (دوره ی قاجاریه)

  تحقیق پیشینه (دوره ی قاجاریه) دریافت تحقیق پیشینه (دوره ی قاجاریه) محبوبی اردکانی در کتاب «تاریخ موسسات تمدنی جدید» ، در مورد تأسیس دارالفنون در دوره ی قاجاریه می نویسد «نام مدرسه ای که به فرمان امیرکبیرتأسیس شد دارالفنون بود…

 • فایل آماده به چاپ و لایه باز لیبل رب انار

  فایل آماده به چاپ و لایه باز لیبل رب انار دریافت فایل آماده به چاپ و لایه باز لیبل رب انار دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2314 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • تحقیق در مورد خلا‌صه معامله تسامح و مسولیتهای ناشی از آن

  تحقیق در مورد خلا‌صه معامله تسامح و مسولیتهای ناشی از آن دریافت تحقیق در مورد خلا‌صه معامله تسامح و مسولیتهای ناشی از آن دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 5 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 خلا‌صه معامله…

 • چهار مقاله در مورد خدای ناهید، پرستش و اشاعه خدای ناهید و حضور او در هنرها

  چهار مقاله در مورد خدای ناهید، پرستش و اشاعه خدای ناهید و حضور او در هنرها دریافت چهار مقاله در مورد خدای ناهید، پرستش و اشاعه خدای ناهید و حضور او در هنرها الهه ناهید یک خدای محبوب زردشتی است…

 • تحقیق مدیران و حل مسائل

  تحقیق مدیران و حل مسائل دریافت تحقیق مدیران و حل مسائل دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دانلود فایل تحقیق در مورد مدیران و حل مسایل در قالب ورد و قابل…

 • تحقیق کاردانی مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی

  تحقیق کاردانی مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی دریافت تحقیق کاردانی مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی تحقیق کاردانی مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 223 فرمت فایل rar حجم فایل 405 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 45…

 • تحقیق اجاره انسان و قوانین آن

  تحقیق اجاره انسان و قوانین آن دریافت تحقیق اجاره انسان و قوانین آن مقدمه بی گمان كار به معنای تلاش و كوشش برای تولید در هر حوزه¬ای، عملی ارزشی است كار به اشكال مختلف ظهور و بروز می¬كند؛ از این…

 • دانلود مدیریت سیستم

  دانلود مدیریت سیستم دریافت دانلود مدیریت سیستم دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود مدیریت سیستم تحقیق مدیریت سیستم مقاله مدیریت سیستم مدیریت سیستم قیمت فایل فقط 12,100 تومان فرمت فایل…

 • پاورپوینت مدیریت مشارکتی

  پاورپوینت مدیریت مشارکتی دریافت پاورپوینت مدیریت مشارکتی این پاورپوینت حاوی 28 اسلاید بسیار زیبا می باشد که برای درس سمینار در مدیریت و دیگر دروس قابل استفاده استعناوین پاورپوینتمقدمهتعریف مشارکتفلسفه مشارکتخصوصیات فرهنگ مشارکتی و بازمزایا و منافع مشارکتمحدودیتها و موانع…

 • پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی

  پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی دریافت پاورپوینت بررسی سدهای لاستیكی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1077 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پاورپوینت سدهای لاستیكی در 11اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل فقط 17,600…

 • مقاله ترجمه شده هماهنگی در زنجیره تامین با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت دو سطحی: مطالعه درباره تقاضای وابسته به مدت تاخیر

  مقاله ترجمه شده هماهنگی در زنجیره تامین با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت دو سطحی: مطالعه درباره تقاضای وابسته به مدت تاخیر دریافت مقاله ترجمه شده هماهنگی در زنجیره تامین با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت دو سطحی:…

 • تحقیق جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS

  تحقیق جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS دریافت تحقیق جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS تحقیق جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 117 فرمت فایل zip حجم فایل 2.133 مگا بایت…

 • مقاله آموزشی نیم نگاهی به جغرافیای تاریخی خلیج فارس

  مقاله آموزشی نیم نگاهی به جغرافیای تاریخی خلیج فارس دریافت مقاله آموزشی نیم نگاهی به جغرافیای تاریخی خلیج فارس از نخستین روز آفرینش دنیا، تا تكوین و پیدایش خشكی‌ها و دریاها، تا اینك انسان، بر خلیج ‌فارس عمر جهان وزیده…

 • روانشناسی رنگ

  روانشناسی رنگ دریافت روانشناسی رنگ رنگ‌هاى اصلى رنگ‌هاى اصلى شامل سه رنگ زرد، آبى و قرمز است که با این سه رنگ مى‌توان همه رنگ‌هاى موجود در طبیعت را حتى رنگ سیاه به‌دست ‌آورد البته حضور رنگ سفید الزامى است…

 • پاورپوینت محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن

  پاورپوینت محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن دریافت پاورپوینت محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 محافظت از پی EERC کاربردها قیمت…

 • پاردپوینت مراحل توسعه مدیریت

  پاردپوینت مراحل توسعه مدیریت دریافت پاردپوینت مراحل توسعه مدیریت دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 147 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت قیمت فایل فقط 16,500 تومان پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت اسلاید ۱ :…

 • زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن

  زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن دریافت زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 6306 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن قیمت فایل فقط 9,900…

 • گزارش کارآموزی در موسسه هنری

  گزارش کارآموزی در موسسه هنری دریافت گزارش کارآموزی در موسسه هنری کارآموزی حاضر در 56 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی کامپیوتر آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشاالله مورد پسند واقع گردد دسته بندی کارآموزی…

 • مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع

  مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع دریافت مقاله یک روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع تحقیق کارشناسی ارشد برق فایل محتوای 1) اصل مقاله…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال

  دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال دریافت دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2344 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 تجزیه و تحلیل…

 • روش‌های مدرن بسته بندی مواد غذایی

  روش‌های مدرن بسته بندی مواد غذایی دریافت روش‌های مدرن بسته بندی مواد غذایی روش‌های مدرن بسته بندی مواد غذایی در 10 اسلاید دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 151 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.176 مگا بایت…

 • دانلود پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان

  دانلود پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان دریافت دانلود پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان این پاورپوینت در 19 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 124…

 • تحقیق تشریح سیستم کنترل حلقه بسته

  تحقیق تشریح سیستم کنترل حلقه بسته دریافت تحقیق تشریح سیستم کنترل حلقه بسته فصل اول مقدمه ای بر سیستم های كنترل 11كنترل و اتوماسیون در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد كه این بهبود هم در كمیت ومیزان…

 • مقاله بررسی سیمان و عوارض ناشی از آن

  مقاله بررسی سیمان و عوارض ناشی از آن دریافت مقاله بررسی سیمان و عوارض ناشی از آن دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 مقاله بررسی سیمان و عوارض ناشی…

 • پاورپوینت لایه شبکه

  پاورپوینت لایه شبکه دریافت پاورپوینت لایه شبکه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 695 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 توپولوژی های شبکه ستارهدرخت حلقه کامل ترکیبی مسیریابی انواع الگوریتمهای مسیریابی قیمت فایل فقط 13,200 تومان…

 • بررسی خلاقیت در نقاشی كودكان

  بررسی خلاقیت در نقاشی كودكان دریافت بررسی خلاقیت در نقاشی كودكان دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 در این تحقیق به بررسی خلاقیت در نقاشی كودكان 63 در تهران…

 • گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو (كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی)

  گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو (كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) دریافت گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو (كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…