بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

دریافت

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

127
فرمت فایل

docx
حجم فایل

1.2 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

141

46,200 تومان
بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1- بیان مسئله 5 3-1-تاریخچه مطالعاتی. 7 4-1 اهمیت پژوهش.. 9 5-1 اهداف تحقیق. 10 6-1 مدل مفهومی تحقیق. 10 7-1 متغیرهای پژوهش.. 11 8-1 فرضیات پژوهش.. 11 9-1 تعریف واژه ها 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه: 18 2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19 1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19 2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL. 23 3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر. 25 1-3-2 مراحل تکامل XML : 25 2-3-2 SGML. 25 3-3-2 XML یک ساختار جدید برای اسناد در وب.. 26 4-3-2 پایه زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML. 27 5-3-2 قابلیت ها و محدودیتهای XML. 28 4-2 مفهوم حوزه در XBRL. 29 1-4-2سازمان بین المللی XBRL. 29 2-4-2تعریف حوزه 29 3-4-2  اهداف تشکیل حوزه XBRL. 30 4-4-2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی  XBRL. 30 5-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL. 31 6-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط. 32 5-2-اجزاء زبان گزارشگری توسعه پذیر. 33 1-5-2 ویژگیها 34 2-5-2 واژه نامه 35 6-2 گزارشگری در XBRL. 39 1-6-2 گزارشگری سنتی و محدودیتهای آن. 41 2-6-2 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی. 42 3-6-2 تأثیر گزارشگری به هنگام در مدل های حسابداری. 43 4-6-2 سطوح مختلف گزارشگری دیجیتال. 44 6-6-2 چالش های XBRL در گزارشگری مالی. 46 7-2 جنبه های امنیتی در XBRL. 47 8-2 XBRL و حسابرسان مستقل. 51 9-2 XBRL و حسابرسان داخلی. 52 10-2 گزارشگری حسابرسی برای XBRL. 53 1-10-2 ضرورت حسابرسی در محیط XBRL. 53 2-10-2 حرفه حسابرسی و XARL. 54 3-10-2 واژه نامه XARL. 55 4-10-2 نمونه ای از اسناد XARL. 57 11-2 نحوه عملکرد XBRL. 59 12-2 مزایا و معایب XBRL. 60 1-12-2 مزایای XBRL. 60 2-12-2 معایب XBRL. 63 13-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای XBRL. 63 14-2 چه اشخاصی از XBRL استفاده خواهند کرد ؟ 64 15-2 پیش نیازهای پیاده سازی XBRL. 65 1-15-2 عوامل محیطی. 65 2-15-2 عوامل سازمانی. 66 3-15-2 عوامل فن آوری. 66 16-2 پیشینه تحقیق. 67 1-16-2تحقیقات خارج از ایران. 67 2-16-2 تحقیقات در کشور ایران. 70 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 73 2-3 روش تحقیق. 73 3-3 جامعه و نمونه آماری. 74 4-3 قلمرو تحقیق. 75 1-4-3  قلمرو مکانی تحقیق. 75 2-4-3  قلمرو زمانی تحقیق. 75 3-4-3  قلمرو موضوعی تحقیق. 75 5-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 75 6-3 بررسی نرمال بودن داده ها 76 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77 1-7-3-آزمون مقایسه دو میانگین. 77 2-7-3-آزمـون  t  student : 78 8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 79 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه‏: 81 2-4  تجزیه و تحلیل مشاهدات  با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی. 81 1-2-4  -بررسی توصیفی گروه شغلی در نمونه مورد بحث.. 82 2-2-4-بررسی توصیفی سمت حسابرسی ویژه گروه شغلی حسابرس.. 83 3-2-4-بررسی توصیفی آخرین مدرك تحصیلی به تفكیك گروه شغلی : 84 4-2-4-بررسی توصیفی مدت تدریس یا تحقیق برای گروه شغلی مدرسین. 85 5-2-4  بررسی توصیفی مدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 3-4  تحلیل توصیفی پرسشهای  كلیدی تحقیق : 87 1-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره یک : 89 2-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره دو : 90 3-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره سه : 92 4-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره چهار : 93 4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی : 96 1-4-4 بررسی تأثیر موانع از دیدگاه کل جامعه مطالعاتی: 96 2-4-4 بررسی تأثیر موانع به تفکیک دیدگاه اساتید و حسابرسان. 98 1-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یك : 98 2-2-4-4  تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو : 100 3-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه : 102 4-2-4-4  تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار : 104 5-4  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 108 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 108 3-5 پیشنهادات.. 110 1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 111 2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 113 4-5 محدودیت های تحقیق. 114 پیوستها: منابع و ماخذ: منابع فارسی: 122 منابع لاتین: 124 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….126             جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 77 جدول 2-3 محاسبه آلفای کرونباخ. 79 جدول 1-4 اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان. 82 جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83 جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84 جدول 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدت  تجربه تدریس.. 85 جدول 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 جدول 6-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره یک… 88 جدول 7-4 آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره یک… 89 جدول 8-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره دو. 90 جدول 9-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره دو. 91 جدول 10-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره سه 92 جدول 11-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره سه 93 جدول 12-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره چهار. 94 جدول 13-4  آماره های توصیفی در خصوص  متغیر مندرج در فرضیه شماره چهار. 95 جدول 14-4 آماره توصیفی در خصوص کل فرضیات.. 96 جدول15-4 آماره آزمون برای  فرضیات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان. 97 جدول 16-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه یک… 99 جدول 17-4 آماره آزمون برای  فرضیه یک… 99 جدول 18-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه دو. 101 جدول 19-4 آماره آزمون برای  فرضیه دو. 101 جدول 20-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه سه 103   جدول 21-4 آماره آزمون برای  فرضیه سه 103 جدول22-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه چهار. 105 جدول 23-4 آماره آزمون برای  فرضیه چهار. 105 جدول 24-4خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 106           شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL  23 شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL. 24 شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در  XBRL 24 شکل 4-2 نمونه ای از سند XBRL. 39 شکل 5-2 مروری بر اجزاء اصلی XARL. 56 شکل 6-2 نمونه ای از واژه نامه XARL. 57 شکل 7-2 نمونه ای از یک  سند XARL. 58 شکل 8-2 استفاده از عناوین XARL برای کل ترازنامه 58 شکل 9-2 نمونه ای از عناوین XARL برای یک قلم از اقلام  ترازنامه 59 شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگری توسعه پذیر (XBRL) 60 نمودار 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر شغل. 82 نمودار 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83 نمودار 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84 نمودار 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدریس.. 85 نمودار 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 نمودار 6-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره یک به تفکیک گروههای شغلی. 89 نمودار 7-4  میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره دو به تفکیک گروههای شغلی. 91 نمودار 8-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره سه به تفکیک گروههای شغلی. 93 نمودار 9- 4   میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره چهار به تفکیک گروههای شغلی. 95   چكیده: با استفاده از XBRL[1] سیستم مالی  شرکت به ‌صورت مستقیم به اینترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل نمایند.شرکتها می‌توانند با استفاده از XBRL  در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع‌آوری و گزارشگری اطلا‌عات مالی بپردازند. بنابراین  نخست لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدی موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد . لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی جوانب نظری موضوع به بررسی علل عدم استفاده از این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه صاحبنظران حرفه حسابداری بپردازد . بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع متغیرهایی نظیر عدم آگاهی از وجود این زبان ، مهیا نبودن شرایط پذیرش این زبان در کشور ایران ( از دیدگاه زیرساختهای تکنولوژیکی)، عدم صرفه اقتصادی و در نهایت عدم نیاز به تحول شیوه گزارشگری موجود ، به عنوان متغیرهای موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسایی گردیدند . و سپس از طریق پرسش نامه از مدرسین و محققین دانشگاهی در رشته حسابداری و نیز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجی شده است . برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتیجه اینکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهیا نبودن شرایط پذیرش XBRL در ایران و عدم نیاز به زبان گزارشگری توسعه پذیر ، در حال حاضر به عنوان عواملی که از استفاده XBRL جلوگیری می کند شناخته شدند در حالیکه عدم صرفه اقتصادی بکارگیری  XBRL  به عنوان مانعی در استفاده از XBRL شناخته نشد.       مقدمه: اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراری ارتباط فوری ، جامع (فراگیر) و ارزان را می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ، 2008،ص2)[2]. با وجو مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML[3] و PDF[4] در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجا است که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارت است از یکی از توسعه های زبان XML[5] در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید. در یک دید وسیع داده های XBRL  از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی  ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد(همان منبع ،ص2)5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6.  با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی به خوبی احساس می شود . با این حال اگرچه آگاهی و دانش اولیه در مورد مزایا و اهمیت این فن آوری در کشور بوجود آمده است لیکن شواهد نشان از عدم کفایت آن دارد و لذا همچنان نحوه پیاده سازی و ریسک های اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا عواملی که بر عدم استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  این فن آوری تأثیرگذارند شناسایی شوند تا تصمیم گیرندگان و مجریان این طرح در سازمان ها بتوانند این تغییر سازمانی را با دانش بیشتری مدیریت کنند .   [1] Extensible Business Reporting language [2] Kelton & Yang ,2008,2 [3] Hyper Text Markup Language [4] Portable Document Format [5] Extensible Markup Language بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ایعلل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

 • پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی

  پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی دریافت پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1435 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 پاورپوینت کامل وجامع گلها و گیاهان داروئی قیمت…

 • دریافت بسته شگفت انگیز و شروع درآمد

  دریافت بسته شگفت انگیز و شروع درآمد دریافت دریافت بسته شگفت انگیز و شروع درآمد دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 24110 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 کامل ترین ،معتبرترین و موفق ترین بسته اموزشی درآمدزایی در…

 • پاورپوینت هدف رفتاری

  پاورپوینت هدف رفتاری دریافت پاورپوینت هدف رفتاری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 پاورپوینت هدف رفتاری در 53 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل فقط 18,700 تومان…

 • سازه زیبا(پل سفید اهواز)

  سازه زیبا(پل سفید اهواز) دریافت سازه زیبا(پل سفید اهواز) پل ماکارونی دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 188 فرمت فایل rar حجم فایل 130 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 42,900 تومان در این فایل نقشه پل زیبای شهر…

 • پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت

  پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت دریافت پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 736 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت با موضوع سیستمهای اطلاعات مدیریت، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • دانلود آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

  دانلود آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست دریافت دانلود آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 میزان فاضلاب صنعتی…

 • دانلود تحقیق شهر الکترونیک 45 ص

  دانلود تحقیق شهر الکترونیک 45 ص دریافت دانلود تحقیق شهر الکترونیک 45 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 دانلود شهر الكترونیك 45 ص تحقیق شهر الكترونیك 45 ص…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع

  دانلود فایل ورد Word تحقیق تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع دریافت دانلود فایل ورد Word تحقیق تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع عنوان کامل تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع دسته مهندسی برق گرایش انتقال وتوزیع فرمت فایل WORD…

 • درمان یبوست، کاهش چربی دور شکم و پیشگیری از دیابت با رژیم غذایی جادویی

  درمان یبوست، کاهش چربی دور شکم و پیشگیری از دیابت با رژیم غذایی جادویی دریافت درمان یبوست، کاهش چربی دور شکم و پیشگیری از دیابت با رژیم غذایی جادویی درمان یبوست، کاهش چربی دور شکم و پیشگیری از ابتلا به…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اندیمشک شیپ فایل مرز شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • شرح زبان سی شارپ و قابلیت های تحت وب آن (دات نت)

  شرح زبان سی شارپ و قابلیت های تحت وب آن (دات نت) دریافت شرح زبان سی شارپ و قابلیت های تحت وب آن (دات نت) دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 146 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج

  دانلود مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج دریافت دانلود مقاله جوجه کشی و دلایل افت هج دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5493 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 انجام عملیات اولیه جهت رشد جنین…

 • مقاله در مورد بتن

  مقاله در مورد بتن دریافت مقاله در مورد بتن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 دانلود مقاله درباره بتن و انواع آن قیمت فایل فقط 9,900 تومان بتن  اثر جسم های…

 • 60 اختراع در شکل دهی فلزات

  60 اختراع در شکل دهی فلزات دریافت 60 اختراع در شکل دهی فلزات دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 13162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 427 دانلود کتاب 60 اختراع فوق العاده در شکل دهی فلزات قیمت فایل…

 • لیست حساب های ایران بتون ساز

  لیست حساب های ایران بتون ساز دریافت لیست حساب های ایران بتون ساز دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 لیست حساب های ایران بتون ساز قیمت فایل فقط 9,900 تومان لیست…

 • پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید روغن خام (روغن نباتی)

  پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید روغن خام (روغن نباتی) دریافت پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار تولید روغن خام (روغن نباتی) دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 پروژه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 782 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار در 46 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) قیمت فایل…

 • طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

  طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API دریافت طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 11906 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API قیمت فایل فقط 16,500 تومان فهرست…

 • کارآموزی رشته گرافیک طراحی آرم و لوگو در انجمن هنرهای تجسمی اداره ارشاد

  کارآموزی رشته گرافیک طراحی آرم و لوگو در انجمن هنرهای تجسمی اداره ارشاد دریافت کارآموزی رشته گرافیک طراحی آرم و لوگو در انجمن هنرهای تجسمی اداره ارشاد فایل ورد قابل تغییر ، کامل ، دارای فهرست ، دارای صفحات تصویری…

 • بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی

  بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی دریافت بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی ویژگیها و روشهای آزمون 0 ـ مقدمه پیشرفت صنایع غذائی و تولید انبوه مواد غذائی لزوم استفاده از افزودنیهای خوراكی را ایجاب نموده است استفاده…

 • پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

  پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت دریافت پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روایی:دارد پایایی:دارد نمره…

 • تحقیق در مورد فیبرنوری در شبكه ها

  تحقیق در مورد فیبرنوری در شبكه ها دریافت تحقیق در مورد فیبرنوری در شبكه ها تحقیق جامع و تصویری در مورد فیبرنوری در شبكه ها دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 161 فرمت فایل pdf حجم فایل 299 کیلو بایت تعداد…

 • دانلود تحقیق در موردطرح توجیه فنی و اقتصادی

  دانلود تحقیق در موردطرح توجیه فنی و اقتصادی دریافت دانلود تحقیق در موردطرح توجیه فنی و اقتصادی دانلود تحقیق در موردطرح توجیه فنی و اقتصادی دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 21 فرمت فایل zip حجم فایل 4.313…

 • موتورهای جستجوگر اینترنت

  موتورهای جستجوگر اینترنت دریافت موتورهای جستجوگر اینترنت دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مقاله حاضر كنكاش درباره موتورهای جستجو گر اینترنت می باشدموتورهای جستجو طبقه بندی و دسترسی به…

 • پاورپوینت نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات

  پاورپوینت نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات دریافت پاورپوینت نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 659 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • طراحی بانک

  طراحی بانک دریافت طراحی بانک دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 15537 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طراحی سه بعدی بانک قیمت فایل فقط 7,700 تومان این پروژه طراحی از قسمتی از بانک است که در تصویر…

 • تکنیک های فرزند پروری

  تکنیک های فرزند پروری دریافت تکنیک های فرزند پروری تکنیک های فرزند پروری دارای 84 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است دسته بندی روانشناسی بازدید ها 63 فرمت فایل pdf حجم فایل 750 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • مقاله تخمین ضریب هدایت حرارتی وابسته به دما به روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از مساله هدایت حرارتی معکوس (IHCP)

  مقاله تخمین ضریب هدایت حرارتی وابسته به دما به روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از مساله هدایت حرارتی معکوس (IHCP) دریافت مقاله تخمین ضریب هدایت حرارتی وابسته به دما به روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از مساله هدایت حرارتی معکوس…

 • گزارش کاراموزی طرح تهیه ماكارونی

  گزارش کاراموزی طرح تهیه ماكارونی دریافت گزارش کاراموزی طرح تهیه ماكارونی گزارش کاراموزی طرح تهیه ماكارونی در 65 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 131 فرمت فایل doc حجم فایل 65 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 65…

 • پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن

  پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن دریافت پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 241 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن بررسی تبلیغات اینترنتی و تاثیرات…

 • پاورپوینت شناخت و بررسی گره چینی چوبی در بناهای تاریخی گرگان

  پاورپوینت شناخت و بررسی گره چینی چوبی در بناهای تاریخی گرگان دریافت پاورپوینت شناخت و بررسی گره چینی چوبی در بناهای تاریخی گرگان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 25278 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پاورپوینت مهارت…

 • پاورپوینت پیکره بندی تایمرکانترها 90 اسلاید

  پاورپوینت پیکره بندی تایمرکانترها 90 اسلاید دریافت پاورپوینت پیکره بندی تایمرکانترها 90 اسلاید دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 191 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 پاورپوینت پیکره بندی تایمر کانترها در 90 اسلاید قابل ویرایش…

 • پرسشنامه پرخاشگری

  پرسشنامه پرخاشگری دریافت پرسشنامه پرخاشگری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه پرخاشگری قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه پرخاشگری نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن…

 • کتاب مبانی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق

  کتاب مبانی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق دریافت کتاب مبانی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 4740 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 پیش گفتار در زندگی روزمره، واژه كنترل…

 • پاورپوینت فیزیوپاتولوژی چشم

  پاورپوینت فیزیوپاتولوژی چشم دریافت پاورپوینت فیزیوپاتولوژی چشم دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 255 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود پاورپوینت با موضوع فیزیوپاتولوژی چشم، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ساختمان چشم،…