بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

دریافت

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

152
فرمت فایل

docx
حجم فایل

477 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

111

39,600 تومان
بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها با فرمت ورد وقابل ویرایش عنوان                                                                                                                                         صفحه       فصل اول: کلیات تحقیق   -1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 1   -2-1 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 2   -3-1 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………. 2   -4-1 اهداف تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………… 3   -5-1 پرسش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3   -6-1 فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 4   -7-1 متغیرهای تحقیق………………………………… ……………………………………………………………………. 4   -8-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5   -9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق……………………………………………………….. .    5   -10-1  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 6   -8-3دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها…………………………………………………………. 6   -12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها…………………………………………………………….. ………….. 6   7   -13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق………………………………………… ..     …………….   -14-1 نتایج تحقیق………………….. ……………………………………………………………………………………… 8   -15-1 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8   -16-1 تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………….. …………………………. 8     فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق   -2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 10   -2-2 محیط و گزارش های حسابداری……………………………………………………………………………………. 11   -3-2 استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان………………………………………………….. 12   -4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی………………………………………………………………….. 14       ج   -5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی……………………………………………… 17   -6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد……………………………………………………………………………… 19   -7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد…………………………………………………………………… 23   -8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن…………………………………………………………………………………. 27   -9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟…………………………………………………………………………………………… 31   -10-2 مفهوم بازده…………………………………………………………………………………………………………… 34   -1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود………………………………………………………………………. 36   -2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام…………………………………………………………………….. 38   -11-2 بازارهای اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………….. 39   -12-2 مفهوم کارایی بازار سرمایه……………………………………………………………………………………….. 40   -1-12-2 شکل ضعیف بازار……………………………………………………………………………………………. 42   -2-12-2 شکل نیمه قوی بازار…………………………………………………………………………………………. 42   -3-12-2 شکل قوی بازار……………………………………………………………………………………………….. 42   -13-2 بازار سرمایه نوپای ایران……………………………………………………………………………………… 43   -14-2 چرخه عمر شرکت ها………………………………………………………………………………………………. 44   -1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها…………………………………………………………………………….. 45   -2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد………………………………………………………………….. 47   -3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری………………………………………………………………….. 51   -4-14-2 نحوه عملکرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حرکت روی منحنی عمر………………… 54   -15-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 56   -1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………… 56   -2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان…………………………………………………………………… 57       فصل سوم: روش تحقیق   -1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 64   ح   -2-3 پرسش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 65   -3-3فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 65   -4-3 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 65   -5-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 66   -6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق………………………………………………………. 66   -7-3قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 67   -8-3داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها………………………………………………………… 68   -9-3طرح آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 68   -1-9-3آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 68   -2-9-3مراحل آزمون فرضیات آماری…………………………………………………………………………………… 68   -3-9-3آزمون ونگ………………………………………………………………………………………………………….. 70       فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها   -1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 72   -2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 73   -1-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت…………………………………………………. 73   -2-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت…………………………………………………. 75   -3-4تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 75   -1-3-4آزمون فرضیه شماره یک………………………………………………………………………………………….. 75   -2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………….. 77   -3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه………………………………………………………………………………………….. 79   -4-4نتیجه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………… 82     فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها   -1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………… ………………………… 83   -2-5 یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 84   -3-5 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………….. 85   -4-5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 86   خ   -5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….. 86         منابع و ماخذ   منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. 88   منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90     پیوست های تحقیق   نمونه آماری(پیوست شماره یک)…………………………………………………………………………………………… 91   خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 94……………………………………………………….. (2   خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 109…………………………………… ……. (3   خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یک تحقیق…… ……………………………………………………….. 109   خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق………… ……………………………………………………. 115   خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق………………… …………………………………………… 121   چکیده انگلیسی(128…………………………………………………………………………………………….. (Abstract     فهرست نمایه ها   عنوان                                                                                                                                         صفحه   جدول (1-1 جریان های نقدی و اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها…………………………………………………… 4   جدول(1-2 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها………………………………………………………………….. 5   نمودار (1-2 ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی…………………………………………. 18   جدول(1-2 جریان های نقدی ورودی و خروجی نقدی به تفکیک سرفصل های اصلی……………………………. 28   نمودار(2-2 سطوح تجمعی کارایی بازار و اطلاعات مربوط به هر سطح………………………………………….. 43   نمودار(3-2 رابطه بین قابلیت انعطاف و کنترل پذیری درچرخه عمر واحد تجاری………………………………. 46   جدول (2-2 نحوه عملکرد و تعیین موقعیت بنگاههای در نقاط متفاوت منحنی عمر شرکت……… …………….. 55   نمودار (4-2 منحنی چرخه عمر سازمان…………………………………………………………………………………. 56   جدول (1-3 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها………………………………………………………………… 66   جدول (2-3 جدول مدل چرخه عمر……………………………………………………………………………………….. 67   جدول(3-3 نحوه اندازه گیری و منابع متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… 69   جدول (1-5 خلاصه نتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………………….. 84   جدول(2-5 خلاصه جمع بندی فرضیه اول……………………………………………………………………………….. 84   جدول (3-5 خلاصه نتایج فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….. 84   جدول(4-5 خلاصه جمع بندی فرضیه دوم……………………………………………………………………………….. 85   جدول (5-5 خلاصه نتایج فرضیه سوم…………………………………………………………………………………….. 85   جدول(6-5 خلاصه جمع بندی فرضیه سوم………………………………………………………………………………. 85     چکیده   در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها(رشـد، بلـوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد کـه بـا توجـه بـه عمـر شـرکت هـا کـدامیک از دو شـاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـر تدوین شده است:   فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.   فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.   فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.   یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.   نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت به طبقه ای از چرخهی عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود.         واژگان کلیدی   بازده سهام، جریان های نقدی، اقلام تعهدی، چرخهی عمر، بورس اوراق بهادار   بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتهابازده سهامجریان های نقدیاقلام تعهدیچرخهی عمربورس اوراق بهادار

 • پاورپوینت نمونه گیری، کشت و تفسیر عفونت های دستگاه ادراری

  پاورپوینت نمونه گیری، کشت و تفسیر عفونت های دستگاه ادراری دریافت پاورپوینت نمونه گیری، کشت و تفسیر عفونت های دستگاه ادراری دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2647 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • حسابداری در اکسل

  حسابداری در اکسل دریافت حسابداری در اکسل دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 اگر یک کار کوچک دارید و خرید نرم افزار حسابداری برای شما به صرفه نیست می تونید از…

 • کوپلینگ ها و کلاچ ها

  کوپلینگ ها و کلاچ ها دریافت کوپلینگ ها و کلاچ ها دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3271 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 تحقیق در مورد کوپلینگ ها و کلاچ ها قیمت فایل فقط 7,700…

 • تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

  تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل دریافت تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 تأثیر آموزش بر روی آگاهی و…

 • دانلود تحقیق نسل آینده صفحه های نمایش Organic Light Emitting Diods

  دانلود تحقیق نسل آینده صفحه های نمایش Organic Light Emitting Diods دریافت دانلود تحقیق نسل آینده صفحه های نمایش Organic Light Emitting Diods دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 521 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 در این…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ریسک اعتباری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 458 فرمت فایل…

 • پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک

  پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک دریافت پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…

 • مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی

  مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی دریافت مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مبانی نظری و پیشینه تخریب گرایی قیمت فایل فقط 22,000 تومان…

 • سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

  سکولاریسم و کشف حجاب در ایران دریافت سکولاریسم و کشف حجاب در ایران دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 279 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 197 مصطفی كمال آتاتورك در اثراقدامات تدریجی و آشكار توانسته بود…

 • پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

  پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده دریافت پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1522 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود پاورپوینت با عنوان طراحی موتور الکتریکی جریان…

 • پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج

  پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج دریافت پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 2 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج در 12اسلاید زیبا و…

 • بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف

  بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف دریافت بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف سیستم های توزیع، بازآرایی، نظریه مجموعه فازی، توابع چندگانه دسته بندی مقالات ترجمه شده isi…

 • دانلودکارآموزی مدیریت

  دانلودکارآموزی مدیریت دریافت دانلودکارآموزی مدیریت دانلودکارآموزی مدیریت دسته بندی کارآموزی بازدید ها 20 فرمت فایل zip حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 8,800 تومان نام فایل : کارآموزی مدیریت فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 28 حجم…

 • پاورپوینت روانشناسی رشد 2

  پاورپوینت روانشناسی رشد 2 دریافت پاورپوینت روانشناسی رشد 2 دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 151 پاورپوینت روانشناسی رشد 2 قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت روانشناسی رشد 2…

 • 108 نمونه سئوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

  108 نمونه سئوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح دریافت 108 نمونه سئوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح 108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم عددهای صحیح دسته…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - آزمایش: تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

  پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - آزمایش: تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر دریافت پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - آزمایش: تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها…

 • مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

  مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دریافت مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 163 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 مبانی نظری و…

 • گزارش كارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

  گزارش كارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه دریافت گزارش كارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24…

 • نمونه سوالات متد کافه کرم فرانسه همراه با پاسخنامه

  نمونه سوالات متد کافه کرم فرانسه همراه با پاسخنامه دریافت نمونه سوالات متد کافه کرم فرانسه همراه با پاسخنامه دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 343 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 این مجموعه شامل 54…

 • مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان به همراه نقشه های کامل بنا

  مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان به همراه نقشه های کامل بنا دریافت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان به همراه نقشه های کامل بنا دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf…

 • مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

  مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع دریافت مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع مبانی نظری حاکمیت شرکتی،ساختار مالکیت، فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع دسته بندی علوم انسانی بازدید ها…

 • پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها (فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

  پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها (فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) دریافت پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها (فصل پنجم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت…

 • بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

  بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع دریافت بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 164 فرمت فایل docx حجم فایل 471 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 74 8,800 تومان اطمینان بخشی سیستم…

 • پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

  پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز دریافت پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 115 فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان پرسشنامه  اثربخشی سازمانی پارسونز این پرسشنامه…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید

  دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید تحقیق مدیریت رفتار سازمانی…

 • محتوای الکترونیک تقارن

  محتوای الکترونیک تقارن دریافت محتوای الکترونیک تقارن دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 محتوای الکترونیک تقارن قیمت فایل فقط 9,900 تومان در این فایل، محتوای الکترونیک تقارن را برای دانلود و…

 • پاورپوینت دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره برداری

  پاورپوینت دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره برداری دریافت پاورپوینت دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره برداری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 پاورپوینت دیافراگم، اجزای الحاقی، زلزله سطح بهره برداری…

 • دانلود تحقیق فلز سرب و روی

  دانلود تحقیق فلز سرب و روی دریافت دانلود تحقیق فلز سرب و روی دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 189 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 فلز سرب و روی ، سرب ، روی ، تاریخچه روی…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان بهار

  شیپ فایل بخشهای شهرستان بهار دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان بهار دانلود نقشه بخشهای شهرستان بهار (واقع در استان همدان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی

  پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 951 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 194 پاورپوینت کتاب سید حسین…

 • کتابچه مدیریت پسماند

  کتابچه مدیریت پسماند دریافت کتابچه مدیریت پسماند کتابی بسیار کامل و جامع برای نوشتن تحقیق های رشته بهداشت و مقالات با موضوع پسماندهای بیمارستانی دسته بندی پزشکی بازدید ها 168 فرمت فایل doc حجم فایل 533 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • بررسی افسردگی در زنان

  بررسی افسردگی در زنان دریافت بررسی افسردگی در زنان بررسی افسردگی در زنان دسته بندی روانشناسی بازدید ها 110 فرمت فایل doc حجم فایل 151 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 50 14,300 تومان  بررسی افسردگی در زنان با آنكه در…

 • مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت

  مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت دریافت مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت…

 • دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی 94 شهرداری ها

  دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی 94 شهرداری ها دریافت دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی 94 شهرداری ها دانلود رایگان نمونه سئوالات استخدامی شهرداریدانلود نمونه سئوال آزمون استخدامی شهرداری دسته بندی نمونه سوالات فنی و مهندسی بازدید ها 217…