بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

دریافت

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

152
فرمت فایل

docx
حجم فایل

477 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

111

39,600 تومان
بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها با فرمت ورد وقابل ویرایش عنوان                                                                                                                                         صفحه       فصل اول: کلیات تحقیق   -1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 1   -2-1 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 2   -3-1 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………. 2   -4-1 اهداف تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………… 3   -5-1 پرسش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3   -6-1 فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 4   -7-1 متغیرهای تحقیق………………………………… ……………………………………………………………………. 4   -8-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5   -9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق……………………………………………………….. .    5   -10-1  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 6   -8-3دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها…………………………………………………………. 6   -12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها…………………………………………………………….. ………….. 6   7   -13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق………………………………………… ..     …………….   -14-1 نتایج تحقیق………………….. ……………………………………………………………………………………… 8   -15-1 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8   -16-1 تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………….. …………………………. 8     فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق   -2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 10   -2-2 محیط و گزارش های حسابداری……………………………………………………………………………………. 11   -3-2 استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان………………………………………………….. 12   -4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی………………………………………………………………….. 14       ج   -5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی……………………………………………… 17   -6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد……………………………………………………………………………… 19   -7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد…………………………………………………………………… 23   -8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن…………………………………………………………………………………. 27   -9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟…………………………………………………………………………………………… 31   -10-2 مفهوم بازده…………………………………………………………………………………………………………… 34   -1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود………………………………………………………………………. 36   -2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام…………………………………………………………………….. 38   -11-2 بازارهای اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………….. 39   -12-2 مفهوم کارایی بازار سرمایه……………………………………………………………………………………….. 40   -1-12-2 شکل ضعیف بازار……………………………………………………………………………………………. 42   -2-12-2 شکل نیمه قوی بازار…………………………………………………………………………………………. 42   -3-12-2 شکل قوی بازار……………………………………………………………………………………………….. 42   -13-2 بازار سرمایه نوپای ایران……………………………………………………………………………………… 43   -14-2 چرخه عمر شرکت ها………………………………………………………………………………………………. 44   -1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها…………………………………………………………………………….. 45   -2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد………………………………………………………………….. 47   -3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری………………………………………………………………….. 51   -4-14-2 نحوه عملکرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حرکت روی منحنی عمر………………… 54   -15-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 56   -1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………… 56   -2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان…………………………………………………………………… 57       فصل سوم: روش تحقیق   -1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 64   ح   -2-3 پرسش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 65   -3-3فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 65   -4-3 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 65   -5-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 66   -6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق………………………………………………………. 66   -7-3قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 67   -8-3داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها………………………………………………………… 68   -9-3طرح آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 68   -1-9-3آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 68   -2-9-3مراحل آزمون فرضیات آماری…………………………………………………………………………………… 68   -3-9-3آزمون ونگ………………………………………………………………………………………………………….. 70       فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها   -1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 72   -2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 73   -1-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت…………………………………………………. 73   -2-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت…………………………………………………. 75   -3-4تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 75   -1-3-4آزمون فرضیه شماره یک………………………………………………………………………………………….. 75   -2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………….. 77   -3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه………………………………………………………………………………………….. 79   -4-4نتیجه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………… 82     فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها   -1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………… ………………………… 83   -2-5 یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 84   -3-5 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………….. 85   -4-5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 86   خ   -5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….. 86         منابع و ماخذ   منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………. 88   منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90     پیوست های تحقیق   نمونه آماری(پیوست شماره یک)…………………………………………………………………………………………… 91   خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 94……………………………………………………….. (2   خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 109…………………………………… ……. (3   خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یک تحقیق…… ……………………………………………………….. 109   خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق………… ……………………………………………………. 115   خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق………………… …………………………………………… 121   چکیده انگلیسی(128…………………………………………………………………………………………….. (Abstract     فهرست نمایه ها   عنوان                                                                                                                                         صفحه   جدول (1-1 جریان های نقدی و اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها…………………………………………………… 4   جدول(1-2 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها………………………………………………………………….. 5   نمودار (1-2 ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی…………………………………………. 18   جدول(1-2 جریان های نقدی ورودی و خروجی نقدی به تفکیک سرفصل های اصلی……………………………. 28   نمودار(2-2 سطوح تجمعی کارایی بازار و اطلاعات مربوط به هر سطح………………………………………….. 43   نمودار(3-2 رابطه بین قابلیت انعطاف و کنترل پذیری درچرخه عمر واحد تجاری………………………………. 46   جدول (2-2 نحوه عملکرد و تعیین موقعیت بنگاههای در نقاط متفاوت منحنی عمر شرکت……… …………….. 55   نمودار (4-2 منحنی چرخه عمر سازمان…………………………………………………………………………………. 56   جدول (1-3 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها………………………………………………………………… 66   جدول (2-3 جدول مدل چرخه عمر……………………………………………………………………………………….. 67   جدول(3-3 نحوه اندازه گیری و منابع متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… 69   جدول (1-5 خلاصه نتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………………….. 84   جدول(2-5 خلاصه جمع بندی فرضیه اول……………………………………………………………………………….. 84   جدول (3-5 خلاصه نتایج فرضیه دوم…………………………………………………………………………………….. 84   جدول(4-5 خلاصه جمع بندی فرضیه دوم……………………………………………………………………………….. 85   جدول (5-5 خلاصه نتایج فرضیه سوم…………………………………………………………………………………….. 85   جدول(6-5 خلاصه جمع بندی فرضیه سوم………………………………………………………………………………. 85     چکیده   در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها(رشـد، بلـوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد کـه بـا توجـه بـه عمـر شـرکت هـا کـدامیک از دو شـاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـر تدوین شده است:   فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.   فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.   فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.   یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.   نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت به طبقه ای از چرخهی عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود.         واژگان کلیدی   بازده سهام، جریان های نقدی، اقلام تعهدی، چرخهی عمر، بورس اوراق بهادار   بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتهابازده سهامجریان های نقدیاقلام تعهدیچرخهی عمربورس اوراق بهادار

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان نکا

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان نکا دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان نکا شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نکا این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 141 فرمت…

 • تحقیق ی جامع و بینظیر گزارش کارآموزی کامپیوترمقطع کارشناسی ( گرایش نرم افزار )

  تحقیق ی جامع و بینظیر گزارش کارآموزی کامپیوترمقطع کارشناسی ( گرایش نرم افزار ) دریافت تحقیق ی جامع و بینظیر گزارش کارآموزی کامپیوترمقطع کارشناسی ( گرایش نرم افزار ) دوستان عزیز این تحقیق برای نخستین بار در قالب آفیس word…

 • پاورپوینت امنیت غذایی

  پاورپوینت امنیت غذایی دریافت پاورپوینت امنیت غذایی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 283 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 دانلود پاورپوینت با موضوع امنیت غذایی، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه،…

 • دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

  دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دریافت دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 411 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت کسب و کار الکترونیک

  پاورپوینت کسب و کار الکترونیک دریافت پاورپوینت کسب و کار الکترونیک دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 كسب و كار الكترونیك به عنوان یكی از زیر مجموعه های فناوری…

 • طاق ها در معماری

  طاق ها در معماری دریافت طاق ها در معماری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5613 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 انواع طاق و قوس در معماری و نحوه رسم قیمت فایل فقط 7,700 تومان در این…

 • کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

  کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته دریافت کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2553 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 533 کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی…

 • طرح جابربن حیان درباره گیاهان دارویی

  طرح جابربن حیان درباره گیاهان دارویی دریافت طرح جابربن حیان درباره گیاهان دارویی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 53918 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 طرح جابر بن حیان مورد نظر دارایتیتر مربوط به طرح با…

 • مراحل تولید چیپس سیب زمینی

  مراحل تولید چیپس سیب زمینی دریافت مراحل تولید چیپس سیب زمینی مراحل تولید چیپس سیب زمینی در 8 اسلاید دسته بندی کارآفرینی بازدید ها 232 فرمت فایل pptx حجم فایل 4.298 مگا بایت تعداد صفحات فایل 8 8,800 تومان در…

 • پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی

  پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی دریافت پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3388 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی قیمت فایل فقط 13,200 تومان پاورپوینت اقلیم در معماری…

 • بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

  بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب دریافت بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب تحقیق کامل بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب دسته بندی علوم پایه بازدید ها 53 فرمت فایل doc حجم فایل 75 کیلو بایت تعداد…

 • تاثیر فعالیت های بدنی بر روی ویژگی های شخصیتی انسان

  تاثیر فعالیت های بدنی بر روی ویژگی های شخصیتی انسان دریافت تاثیر فعالیت های بدنی بر روی ویژگی های شخصیتی انسان امروزه با پیشرفت علوم زیستی و روانشناسی کاملاً مشخص شده که موجودی به نام انسان مجموعه ای است از…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سیاهکل

  نقشه کاربری اراضی شهرستان سیاهکل دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان سیاهکل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سیاهکل (واقع در استان گیلان) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین)

  مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین) دریافت مقاله جرایم مبهم (بزه های نامعین) دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود فایل تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نامعین ) در قالب…

 • دانلودکارآموزی کله پزی 70 ص

  دانلودکارآموزی کله پزی 70 ص دریافت دانلودکارآموزی کله پزی 70 ص دانلودکارآموزی کله پزی 70 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 25 فرمت فایل zip حجم فایل 40 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 66 8,800 تومان نام فایل : کارآموزی…

 • جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

  جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق دریافت جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق ﻓﺼﻞ ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺮدازی ، از…

 • تحقیق تصفیه آب

  تحقیق تصفیه آب دریافت تحقیق تصفیه آب دسته: منابع طبیعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 642 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 118 گسترش روز افزون جوامع بشری و پیشرفت در زمینه‌های صنعتی، هرچند که امتیازات ویژه ای بهمراه داشته…

 • سمینار بررسی روند اجرایی سهام عدالت

  سمینار بررسی روند اجرایی سهام عدالت دریافت سمینار بررسی روند اجرایی سهام عدالت این فایل مربوط به درس سمینار در مدیریت مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد تعداد اسلایدها 37 اسلاید است دانشجویانی که درس سمینار در مدیریت دارند…

 • تحقیق کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی

  تحقیق کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی دریافت تحقیق کشاورزی با عنوان آموزش پرورش قارچ خوراکی صدفی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقاله کشاورزی با عنوان…

 • پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

  پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) دریافت پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) 1 دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 146 فرمت فایل doc حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3…

 • کتاب جامعه شناسی (1)

  کتاب جامعه شناسی (1) دریافت کتاب جامعه شناسی (1) دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2447 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 کتاب جامعه شناسی(1) قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب جامعه شناسی(1)/سال دوم اموزش متوسطه/رشته های…

 • نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه

  نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه دریافت نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 449 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون…

 • بررسی و تبیین عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و كارهای خانوادگی

  بررسی و تبیین عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و كارهای خانوادگی دریافت بررسی و تبیین عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و كارهای خانوادگی مقدمه، تمام فصل ها، منابع ،پرسشنامه دسته بندی مدیریت بازدید ها 155 فرمت…

 • تحقیق ضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملی

  تحقیق ضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملی دریافت تحقیق ضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 در مقیاس وسیع اندازه ضریب تکاثری منوط بر این است…

 • پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری

  پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری دریافت پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 915 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حسابرسی کامپیوتری در حجم 46 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل حسابرسی…

 • پاورپوینت عوامل موثر در کشاورزی

  پاورپوینت عوامل موثر در کشاورزی دریافت پاورپوینت عوامل موثر در کشاورزی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3207 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 اسلاید درباره آشنایی با مراحل کشاورزی قیمت فایل فقط 4,400 تومان دارای…

 • خرید و دانلود پایان بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

  خرید و دانلود پایان بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور دریافت خرید و دانلود پایان بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور خرید و دانلود پایان بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور دسته بندی عمومی بازدید ها 224…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان رامیان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان رامیان دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان رامیان دانلود نقشه بخشهای شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • دانلود پاورپوینت روش تحقیق كیفی و روش نگارش گزارش تحقیق

  دانلود پاورپوینت روش تحقیق كیفی و روش نگارش گزارش تحقیق دریافت دانلود پاورپوینت روش تحقیق كیفی و روش نگارش گزارش تحقیق دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 429 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 پژوهش به…

 • طرح لایه باز لیبل آبلیمو اندازه 16.48*6.1 سانتی متر

  طرح لایه باز لیبل آبلیمو اندازه 16.48*6.1 سانتی متر دریافت طرح لایه باز لیبل آبلیمو اندازه 16.48*6.1 سانتی متر دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3776 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لیبل…

 • کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت

  کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت دریافت کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته…

 • کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) 22 ص

  کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) 22 ص دریافت کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص) 22 ص دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابی

  دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابی دریافت دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابی عنوان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابی فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید39 اسلاید دسته مدیریت بازاریابی اصول بازاریابی این فایل در زمینه تصمیم گیری در بازاریابی…

 • آزمایشگاه مدار1(انواع آزمایشات مدار 1 با نقشه)

  آزمایشگاه مدار1(انواع آزمایشات مدار 1 با نقشه) دریافت آزمایشگاه مدار1(انواع آزمایشات مدار 1 با نقشه) آزمایشگاه مدار 1 دسته بندی برق بازدید ها 121 فرمت فایل pdf حجم فایل 245 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23 14,300 تومان آزمایشگاه مدار1…

 • گزارش کارآموزی - محوطه سازی

  گزارش کارآموزی - محوطه سازی دریافت گزارش کارآموزی - محوطه سازی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 گزارش کارآموزی محوطه سازی قیمت فایل فقط 9,900 تومان گزارش کارآموزی - محوطه سازی…