بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

دریافت

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 دسته: حقوق بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 642 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران13701384 قیمت فایل فقط 26,400 تومان بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند         ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود     ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق الف): بیان مسئله و تعریف آن ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق ج)  : هدف پژوهش د)  : پرسش اصلی پژوهش ه)  : فرضیه های تحقیق و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها ح)  : حدود و قلمرو پژوهش ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق ی)  : سازماندهی پژوهش فصل دوم: چهارچوب نظری گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه الف – ۱: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی ) الف-۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال) ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی ب-۲-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری الف : اطلاعات الف -۱ : ضرورت اطلاعات : الف -۲ : ارزش اطلاعات : الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات الف -۴ :سازماندهی اطلاعات: الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها ب  : فن آوری اطلاعات ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات: ب-۱-۱- :کامپیوتر ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی ب-۱-۳- : معلومات خاص ج : وظایف فن آوری اطلاعات ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک مقدمه: تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان گفتاراول الف :  تاریخچه الف-۱-  : موج اول: عصر کشاورزی الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه الف :ارتباطات و توسعه ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه) ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه) ب-۳- : اینترنت ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت ب-۳-۲- : خدمات اینترنت ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات الف : توسعه فناوری اطلاعات الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم) الف-۲- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال الف-۳-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره) الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات مقدمه گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT الف -۲- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک ) الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران الف-۱- : گروه تشکیلات الف-۲- : گروه بودجه الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران مقدمه الف   : اهداف الف -۱- : همکاری با دولت الف-۲- : همکاری‌های خارجی ب    : ارکان انجمن ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار ب -۱-۳- : کمیته اینترنت ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  ) ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران گفتاراول: دولت الکترونیک الف : دولت الکترونیک الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک الف-۶- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک ب-۱- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی ج-۱- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی گفتار دوم الف : دولت الکترونیک در ایران الف-۱- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران الف-۲- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک گفتاراول : تجارت الکترونیکی الف : تجارت الکترونیکی چیست الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری گفتار دوم : الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی الف-۱- : مدل B2B الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B الف-۳- : مدل C2C الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور ج-۱- : منافع ج-۲- : هزینه‌ها د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی گفتار سوم : الف : بانکدای‌ الکترونیک ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌ ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌ ج   :مرکز شتاب ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار د    :   نشر الکترونیکی نتیجه گیری پیشنهادات و توصیه های پایان نامه منا بع وماخذ قیمت فایل فقط 26,400 تومان برچسب ها : بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران13701384 , نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران13701384

 • تحقیق در مورد بتن غلطکی

  تحقیق در مورد بتن غلطکی دریافت تحقیق در مورد بتن غلطکی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 تحقیق در مورد بتن غلطکی قیمت فایل فقط 8,800 تومان تحقیق در مورد بتن…

 • دانلود تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 61 ص

  دانلود تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 61 ص دریافت دانلود تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 61 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 دانلود تجزیه و تحلیل و طراحى…

 • گزارش كارآموزی حسابداری

  گزارش كارآموزی حسابداری دریافت گزارش كارآموزی حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 گزارش كارآموزی حسابداری در 14 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان گزارش كارآموزی حسابداری در…

 • كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین)

  كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین) دریافت كارآموزی كارخانه ایران بافت كار (قطب صنعتی خمین) دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 كارآموزی كارخانه ایران بافت كار(قطب صنعتی خمین) 114صفحه…

 • پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( آب و هوا )

  پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( آب و هوا ) دریافت پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( آب و هوا ) پاورپوینت آموزش درس شانزدهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی…

 • الودگی اب

  الودگی اب دریافت الودگی اب دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 آب مهمترین و فعال ترین ماده روی زمین است آب منشاء حیات است و زندگی بدون آب ممکن نیست…

 • تحقیق برنامه ریزی

  تحقیق برنامه ریزی دریافت تحقیق برنامه ریزی مقدمه هنگامی كه آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد آن را در نظامهای اجتماعی به عهوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری مورد توجه…

 • بخشی از کتاب Spatial Data Management به همراه کتاب اصلی

  بخشی از کتاب Spatial Data Management به همراه کتاب اصلی دریافت بخشی از کتاب Spatial Data Management به همراه کتاب اصلی شبکه فضایی یک گراف است ، که در آن گره به اتصال (به عنوان مثال، محل اتصال) نقاط بین…

 • نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2

  نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2 دریافت نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2 دسته: فرم و مستندات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2 قیمت فایل فقط 7,700…

 • بررسی سیماى نماز

  بررسی سیماى نماز دریافت بررسی سیماى نماز دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 هر چه براى نماز گفته و نوشته شود حق آن ادا نمى‏شود و چگونه ممكن است عمودِ…

 • پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی

  پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی دریافت پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور، استانها، شهری و روستائی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 132 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 دانلود پاورپوینت پیش بینی جمعیت كشور،…

 • تحقیق تفكر استراتژیك

  تحقیق تفكر استراتژیك دریافت تحقیق تفكر استراتژیك مدیران همواره با واژه های «مبهم» و «چندمعنای» ادبیات مدیریتی مواجه بوده اند تبیین این واژه هـــــا می تواند در شناخت و بهره گیری بهتراز مباحث نظری سودمند باشد استــــراتژی یكی از این…

 • پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان

  پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان دریافت پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان بررسی تاریخ ایران…

 • پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا

  پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا دریافت پاورپوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5053 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پاور پوینت خیابان جرج سیدنی استرالیا قیمت فایل فقط 8,800 تومان پاور پوینت خیابان…

 • دانلود پاورپوینت CNG

  دانلود پاورپوینت CNG دریافت دانلود پاورپوینت CNG دسته: مهندسی شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 102 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 رشد روزافزون مصرف گاز طبیعی و جایگزینی آن به جای دیگر منابع انرژی در كشور، تفاوت چشمگیر…

 • تحقیق بتن سبک، اسفنجی و الیافی

  تحقیق بتن سبک، اسفنجی و الیافی دریافت تحقیق بتن سبک، اسفنجی و الیافی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 تحقیق بتن سبک، اسفنجی و الیافی قیمت فایل فقط 13,200 تومان تحقیق…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان تویسرکان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان تویسرکان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان تویسرکان شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان تویسرکان (واقع در استان همدان) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • طلایی MONACO: مبانی شبکه‌­های ارتباطی نانو مولکولی

  طلایی MONACO: مبانی شبکه‌­های ارتباطی نانو مولکولی دریافت طلایی MONACO: مبانی شبکه‌­های ارتباطی نانو مولکولی فن­آوری نانو ،مجموعه­ی جدیدی از ابزارها را برای کنترل عناصر در مقیاس­های اتمی و مولکولی به جامعه­ی مهندسی ارائه می­دهد نانوماشین­ها که دستگاه­های عملیاتی یکپارچه…

 • پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی

  پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی Fabalesراسته؛ دارای 4 خانواده بوده که دو خانواده مهم در این راسته خانواده های هستندfabaceae و poligonaceae…

 • سیستم اطلاعات مدیریت

  سیستم اطلاعات مدیریت دریافت سیستم اطلاعات مدیریت دیدگاه سنتى مدیریت بر این باور بود که مدیریت یک ذوق است و هر که این ذوق را داشته باشد، مدیر خوبى است و عده اى مدیریت را یک استعداد مى دانند، که…

 • پروژه هوش مصنوعی

  پروژه هوش مصنوعی دریافت پروژه هوش مصنوعی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 998 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 124 فایل مورد نظر حاصل كار جندین ماه میباشد و مناسب برای مقطع كارشناسی و كاردانی استفایل…

 • دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص

  دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص دریافت دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص…

 • تحقیق سیستم های نانوالکترومکانیک (NEMS)

  تحقیق سیستم های نانوالکترومکانیک (NEMS) دریافت تحقیق سیستم های نانوالکترومکانیک (NEMS) دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1120 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 تحقیق سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) قیمت فایل فقط 7,700 تومان توضیحات : تحقیق سیستم…

 • پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005

  پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005 دریافت پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005 این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 148 فرمت فایل doc حجم فایل 10…

 • دانلود فایل Word پژوهش طراحی واسط کاربر گرافیکی

  دانلود فایل Word پژوهش طراحی واسط کاربر گرافیکی دریافت دانلود فایل Word پژوهش طراحی واسط کاربر گرافیکی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3870 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 134 عنوان کامل بررسی اصول طراحی واسط…

 • پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948

  پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948 دریافت پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948 پرسشنامه روانی كالیفرنیا یك آزمون مداد ــ كاغذی خود اجرا است دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 125 فرمت فایل doc حجم فایل 18 کیلو بایت…

 • سقط جنین

  سقط جنین دریافت سقط جنین جرم سقط جنین از جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر جمعیت شده است بازتاب این معضل اجتماعی نیز تأثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است…

 • سمینار نقشه برداری و لیزراسکن سه بعدی در صنعت نفت و گاز

  سمینار نقشه برداری و لیزراسکن سه بعدی در صنعت نفت و گاز دریافت سمینار نقشه برداری و لیزراسکن سه بعدی در صنعت نفت و گاز دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3621 کیلوبایت تعداد…

 • مقاله آموزشی حرکات آمادگی جسمانی

  مقاله آموزشی حرکات آمادگی جسمانی دریافت مقاله آموزشی حرکات آمادگی جسمانی فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهحرکات کششی قبل از مسابقه یا تمرین در تنیس این حرکات که در ورزش تنیس بسیار مهم و دارای اهمیت…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان زابل

  نقشه زمین شناسی شهرستان زابل دریافت نقشه زمین شناسی شهرستان زابل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زابل دسته بندی جغرافیا بازدید ها 353 فرمت فایل rar حجم فایل 293 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان مشخصات سیستم تصویر:…

 • کتاب 15 قطعه پیانو برای کودکان

  کتاب 15 قطعه پیانو برای کودکان دریافت کتاب 15 قطعه پیانو برای کودکان دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 14627 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 کتاب نت موسیقی کودکان قیمت فایل فقط 16,500 تومان شامل…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM)

  دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM) دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 238 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت روابط با مشتریان (CRM) در…

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 82

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 82 دریافت آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کالسیمین در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت کالسیمین در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به…

 • دانلود پاورپوینت داده کاوی

  دانلود پاورپوینت داده کاوی دریافت دانلود پاورپوینت داده کاوی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1506 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 از هنگامی که رایانه در تحلیل و ذخیره سازی داده ها بکار رفت (1950)…

 • بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا

  بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا دریافت بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود آلمانی…