بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها

دریافت

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

104
فرمت فایل

docx
حجم فایل

2.81 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

226

29,700 تومان
بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها به صورت ورد وقابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحهچكیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول: كلیات-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-1-2 اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………….. 3-1-3 بیان مسئله تحق یق ……………………………………………………………………………………………………….. 5-1-4 هدف تحق یق …………………………………………………………………………………………………………….. 6-1-5 فرضیات تحقی ق …………………………………………………………………………………………………………. 6-1-6 قلمرو تحق یق ……………………………………………………………………………………………………………… 7-1-7 روش تحق یق ……………………………………………………………………………………………………………… 7-1-8 محدود یتها ی تحق یق ……………………………………………………………………………………………………. 8-1-9 پیش ینه ی تحقی ق و منابع علم ی ……………………………………………………………………………………….. 9-1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصص ی تحق یق ………………………………………………………………. 9-1-11 ساختار تحق ی ق ……………………………………………………………………………………………………….. 10فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 12-2-2 نیاز به واحد اندازه گیر ی ثابت……………………………………………………………………………………. 14-2-3 فرض واحد اندازه گیر ی……………………………………………………………………………………………. 15-2-4 ماهیت تغ ییر در قیمتها ……………………………………………………………………………………………….. 172-4-1 تغییرات عمومی در قیمتها ……………………………………………………………………………………. 17-2-4-2 تغییرات خاص در قی متها ……………………………………………………………………………………. 182-4-3 تغییرات نسبی در قی متها ………………………………………………………………………………………. 20-2-5 تأثیر تغیی ر سطح قیمت بر ویژگیهای كی فی اطلاعات حسابدار ی …………………………………………. 21-2-6 تورم …………………………………………………………………………………………………………………….. 23-2-7 سود……………………………………………………………………………………………………………………… 24-2-8 سطح عمومی قیمتها ………………………………………………………………………………………………….. 25-2-9 حساب سود – واقعی یا صوری…………………………………………………………………………………… 27-2-10 دو شیوه برای حسابداری تورمی………………………………………………………………………………… 29-2-11 شاخص ق یمتها ……………………………………………………………………………………………………….. 30-2-11-1 تعریف پارامترها …………………………………………………………………………………………….. 34-2-12 روند قیمتها در ایران ……………………………………………………………………………………………….. 34-2-13 شاخص ق یمتها در ایران……………………………………………………………………………………………. 36-2-14 تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنا ی بهای تمام شده تار یخی …………………….. 39-2-14-1 تأثیر بر جریان نقدینگ ی واحد اقتصاد ی………………………………………………………………. 39-2-14-2 قابلی ت مقایسه ……………………………………………………………………………………………….. 40-2-15 اقلام پولی و غیر پولی……………………………………………………………………………………………… 41-2-16 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص …………………………………………………………………………………. 452-16-1 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی …………………………………………………………………………….. 452-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام ………………………………………… 46-2-17 تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرما یه ……………………………………………………………………. 472-17-1 حفظ سرما یه مالی ……………………………………………………………………………………………. 482-17-2 حفظ سرمایه بر حسب قدت خری د عمومی پول…………………………………………………….. 482-17-3 حفظ ف یزیك سرمایه ………………………………………………………………………………………… 49-2-19 بهای تمام شده در مقابل ارزشها ی متعارف جاری …………………………………………………………. 50-2-20 مدل گزارشگری بهای تمام شده تار یخی تعدیل شده بر مبنای سطح عموم ی قیمتها ……………… 51-2-21 ارزیابی بهای تاریخ ی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها ……………………………………….. 52-2-22 رهنمودهای مجامع حرفه ای …………………………………………………………………………………….. 622-22-1 انجمن حسابداران خبره انگلستان و و یلز……………………………………………………………….. 622-22-2 حسابداری و تغییر قیمتها در آمریكا …………………………………………………………………….. 672-22-3 حسابداری تورمی در كاناد ا……………………………………………………………………………….. 712-22-4 حسابداری تورمی در استرالیا ……………………………………………………………………………… 752-22-5 سابقه ی تاریخی در ایران ………………………………………………………………………………….. 7683………………………………………………………………. شماره 33 FASB 2-22-6 مقررات گزارشگری87…………………………………………………………………………………………….. -2-23 اهداف بیانیه شماره 3389………………………………………………………………… پس از تصویب استاندارد شماره 33 FADB 2-2492…………………………………………………………………….. شماره 16 SSAP -2-25 مقررات گزارشگری95……………………………………………………………SSAP – با 16 FASB – 2-26 مقایسه استاندارد 33-2-27 استانداردها ی بین الملل ی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت ……………………………. 97-2-28 نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت…. 1012-28-1 نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخ ی / واحد پول ثابت………………………………. 1022-28-2 نظرات مخالف ین روش بهای تمام شده تاریخ ی بر اساس واحد پول ثابت ……………………. 103فصل سوم: متدولوژی تحقیق-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 105-3-2 گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 105-3-2-1 جامعه آماری تحقی ق ……………………………………………………………………………………….. 106-3-2-2 نمونه های تحق یق …………………………………………………………………………………………… 107-3-2-3 دوره های مالی مورد آزمون…………………………………………………………………………….. 108-3-3 روشهای آمار ………………………………………………………………………………………………………… 108-3-3-1 آزمون تی – استودنت…………………………………………………………………………………….. 108-3-4 روش آزمون فرضیه دوم و سوم…………………………………………………………………………………. 110-3-5 نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………… 110-3-6 محدود یتها ی تحق یق ………………………………………………………………………………………………… 111فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 113-4-2 تنظی م فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………. 113-4-3 روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 1154-3-1 تعیین شاخص ها برا ی تغییرات سطح عمومی قیمتها ………………………………………………… 1154-3-2 تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عموم ی قیمتها ……………………………. 1164-3-2-1 فروش…………………………………………………………………………………………………… 1174-3-2-2 بهای تمام شده كالاها ی فروش رفته ……………………………………………………………. 1174-3-2-3 هزینه های عمومی و اداری……………………………………………………………………….. 1194-3-2-4 هزینه های توزیع و فروش…………………………………………………………………………. 1194-3-2-5 هزینه های مالی ………………………………………………………………………………………. 1194-3-2-6 هزینه های جذب نشده ……………………………………………………………………………… 1194-3-2-7 سایر درآمدها و هزینه ها …………………………………………………………………………… 1204-3-2-8 هزینه مالیات …………………………………………………………………………………………… 120120…………………………………………………………………………….. -4-4 آزمون فرضیه اصلی در سال 1372121…………………………………………………………………………….. -4-5 آزمون فرضی اصلی در سال 1373122…………………………………………………………………………….. -4-6 آزمون فرضیه اصلی در سال 1374-4-7 آزمون فرضیه اصلی برای سه سال ……………………………………………………………………………… 123-4-8 آزمون فرضیه دوم و نتا یج آن……………………………………………………………………………………. 124-4-9 آزمون فرضیه سوم و نتایج آن…………………………………………………………………………………… 124-4-10 علت كاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟ …………………………………… 125فصل پنجم: نتایج تحقیق-5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 127-5-2 هدف از تحق ی ق ……………………………………………………………………………………………………… 128-5-3 خلاصه نتا یج …………………………………………………………………………………………………………. 128-5-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 130-5-5 پیشنهاد جهت تحق ی قات آتی …………………………………………………………………………………….. 131منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………. 133منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 133منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 135ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………………. 136چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 151فهرست جداولعنوان صفحهجدول سود تقسیم شده شركت های مورد مطالعه (سود نقدی) …………………………………………………. 136137……………………………………………………………………………………………………………. T-Test جدول138……………………………………………………………………………………………………………. T-Test جدول139……………………………………………………………………………………………………………. T-Test جدولجدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت فرآورده های غذایی مشهد ……………………. 140جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت كارتن مشهد ……………………………………… 141جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت داروسازی فارابی ……………………………….. 142جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت شهد ایران …………………………………………. 143جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت داملران …………………………………………….. 144جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت كاشی و سرامیك الوند ………………………… 145جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت مس باهنر ………………………………………….. 146جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت سیمان خزر ……………………………………….. 147جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت صنعتی ملایر ……………………………………… 148جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت لعابیران …………………………………………….. 149جدول شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری كشور ……………………………………… 150چكیدهبا بررسی ها و تحقیق ات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی ومخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت های عمده در زمینه هایمختلف، مدیریت جدید نیاز به تكنیك های كمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیماتمناسب اقتصادی را می طلبد.استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می گرفت درحالی كه معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحداندازه گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت ها مطرح می گردید. چرا كه این امر با توجه به تغییراتعمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت های مالی و غیر واقعی شدن این صورت ها می شود.تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است . تورم امروزه درتمام كشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت كه در ایران این نرخ 2 رقم ی بوده و طیدهه های اخیر موجب كاهش قدرت خرید تزلزل اندازه گیری های حسابداری شده است.تلاش برای حذف محدودیت های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهایاندازه گیری و مدلهای گزارشگری شده است . اما اصلاحات در چه زمینه هایی بوده و تأثیر آن بر وجو ه یانقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شكل است؟ سود اعلامی توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغییرقیمت ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشكل آفرین است . بدین صورت كهشركت هایی كه تقسیم سود می كنند سود واقعی را تقسیم نمی نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیممی كنند.لذا لازم است كه تقسیم سود در شركت ها با توجه به تغییر قیمت ها و تورم غیر قابل پیش بینیروشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعیهمان سود تعدیل شده براساس تورم است كه باید مبنا قرار گیرد.لذا سرمایه گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند.1) نحوه استفاده مدیران از صورت های مالی باید به گونه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تهاچگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها

 • پاورپوینت بازرگانی (داخلی و خارجی)

  پاورپوینت بازرگانی (داخلی و خارجی) دریافت پاورپوینت بازرگانی (داخلی و خارجی) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2240 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود پاورپوینت بازرگانی(داخلی و خارجی) بررسی بازرگانی(داخلی و خارجی) پاورپوینت جامع و کامل بازرگانی(داخلی…

 • تحقیق طرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستایی

  تحقیق طرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستایی دریافت تحقیق طرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستایی طرح مسئله همان طور که اشاره شد یکی از مسائل و مشکلات روستاهای کشور، نابسامانی وضع کالبدی و کیفیت نامناسب مساکن…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی…

 • دانلود فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل در دام ها

  دانلود فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل در دام ها دریافت دانلود فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل در دام ها دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 فرآیند های فیزیولوژی تولید…

 • هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup)

  هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup) دریافت هفت نوع پروژه آماده ساختمان اداری و تجاری در اسکچاپ (sketchup) دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 هفت نوع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه دلبستگی در روانشناسی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه دلبستگی در روانشناسی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه دلبستگی در روانشناسی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مبانی نظری و…

 • مینیاتور

  مینیاتور دریافت مینیاتور دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 مکتب نقاشی قاجار که از زمان فتحعلی شاه قاجار رونق و رواج یافته تا حدودی متاثر از سبک شیراز و…

 • تحقیق درباره آلودگی و نقش جمعیت و منابع 15 صفحه

  تحقیق درباره آلودگی و نقش جمعیت و منابع 15 صفحه دریافت تحقیق درباره آلودگی و نقش جمعیت و منابع 15 صفحه دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 آلودگی و نقش جمعیت…

 • تحقیق پیرامون دوره صفویه

  تحقیق پیرامون دوره صفویه دریافت تحقیق پیرامون دوره صفویه تاریخچه صفویه در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان شیپ فایل مرز شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی ) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان…

 • تحقیق امر به معروف و نهی از منکر

  تحقیق امر به معروف و نهی از منکر دریافت تحقیق امر به معروف و نهی از منکر دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود فایل در مورد امر به معروف…

 • دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی

  دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی دریافت دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی همراه با توضیحات کامل در حجم 36 اسلاید با فرمت پاورپوینت و قابل ویرایش ویژه…

 • نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

  نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری دریافت نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد…

 • مقاله روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو

  مقاله روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو دریافت مقاله روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو چکیده شفت مو یک ساختار منحصر به فرد متشکل از کورتکس داخلی و…

 • پاورپوینت آموزشی بررسی آمار ثبت احوال

  پاورپوینت آموزشی بررسی آمار ثبت احوال دریافت پاورپوینت آموزشی بررسی آمار ثبت احوال فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهاداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می…

 • تنظیم یک طرح تجاری خوب

  تنظیم یک طرح تجاری خوب دریافت تنظیم یک طرح تجاری خوب تنظیم یک طرح تجاری خوب دسته بندی مدیریت بازدید ها 125 فرمت فایل rar حجم فایل 46 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان   این فایل حاوی…

 • پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ...

  پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ... دریافت پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ... دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 809 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 پاورپوینت تعاریف سلول، بافت ، دستگاه، اندام…

 • تاریخچه اعتیاد

  تاریخچه اعتیاد دریافت تاریخچه اعتیاد دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 درقدیمی ترین سند باقی مانده از ایران باستان یعنی شاهنامه فردوسی ، می خوانیم که الکساندر مقدونی فاتح ایران…

 • پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران

  پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران دریافت پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران بررسی برنامه اجرایی کار پیمانکاران پاورپوینت جامع و…

 • بهره‌برداری پستهای فشار قوی 1 و 2

  بهره‌برداری پستهای فشار قوی 1 و 2 دریافت بهره‌برداری پستهای فشار قوی 1 و 2 تحقیق پایانامه دسته بندی برق بازدید ها 64 فرمت فایل doc حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 150 31,900 تومان مقدمه اپراتور تنها…

 • مبانی نظری و پیشینه ظرفیت جذب دانش

  مبانی نظری و پیشینه ظرفیت جذب دانش دریافت مبانی نظری و پیشینه ظرفیت جذب دانش دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 مبانی نظری و پیشینه ظرفیت جذب دانش قیمت فایل فقط…

 • گزارش كارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)

  گزارش كارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less) دریافت گزارش كارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 4733 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 گزارش كارآموزی مخابرات استان…

 • قالب های برش

  قالب های برش دریافت قالب های برش در تعریف قالب های برش می توان گفت که این ابزار نوع پیشرفته و تکامل یافته قیچی های ساده می باشند که عمل بریدن وجدا کردن قطعات را با ظرفات و دقت بیشتر…

 • توانایی حفر و آماده کردن چاه ارت

  توانایی حفر و آماده کردن چاه ارت دریافت توانایی حفر و آماده کردن چاه ارت دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3760 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 توانایی حفر و آماده کردن چاه ارت قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت

  پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت دریافت پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دسته بندی معماری بازدید ها 124 فرمت فایل pptx حجم فایل 855 کیلو بایت…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده ها و الگوریتم

  پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده ها و الگوریتم دریافت پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده ها و الگوریتم دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2920 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 389 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 90

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 90 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه بهمن در سال 90 بوده…

 • موتورالكتریكی

  موتورالكتریكی دریافت موتورالكتریكی یك موتورالكتریكی الكتریسیته رابه حركت مكانیكی تبدیل می كند عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ‍‍ژنراتور صورت می گیرد اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارد در یک موتور…

 • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا

  تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا دریافت تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا در 54 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 31 فرمت…

 • پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس

  پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس دریافت پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 115 فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه سبکهای مقابله…

 • تحقیق آناتومی حنجره

  تحقیق آناتومی حنجره دریافت تحقیق آناتومی حنجره دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله آناتومی حنجره قیمت فایل فقط 13,200 تومان مقاله آناتومی حنجره قیمت فایل فقط 13,200 تومان برچسب ها…

 • دانلود تحقیق ورمی‌ کمپوست

  دانلود تحقیق ورمی‌ کمپوست دریافت دانلود تحقیق ورمی‌ کمپوست دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 215 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست )کود آلی) به معنای نوعی کود…

 • پاورپوینت تینا سولیوم

  پاورپوینت تینا سولیوم دریافت پاورپوینت تینا سولیوم دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت تینا سولیوم بررسی تینا سولیوم پاورپوینت جامع و کامل تینا سولیوم کاملترین پاورپوینت تینا سولیوم پکیج…

 • روش تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

  روش تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی دریافت روش تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 148 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33…