بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

دریافت

بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

109
فرمت فایل

docx
حجم فایل

1.078 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

224

33,000 تومان
بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1  بیان ﻣﺳﺄله 5 4-1  چارچوب نظری تحقیق. 6 5-1 فرضیه های پژوهش.. 10 6-1  اهداف تحقیق. 11 7-1 حدود مطالعاتی. 12 1-7-1قلمرو زمانی. 12 2-7-1 قلمرو مکانی. 12 3-7-1قلمرو موضوعی. 12 8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق 1 – 2 گفتار اول مبانی مدیریت و الگوهای ارزیابی عملكرد 16 1– 1– 2  مقدمه 16 2 – 1 – 2 سیر تاریخی مدیریت.. 18 3 – 1 – 2 مفاهیم سازمان و مدیریت: 20 4 – 1 – 2  مکاتب مدیریت علمی. 27 5 – 1 – 2  سطوح، مناطق، مهارتها و مسئولیت های مدیریت.. 42 6 – 1 – 2  اثر بخشی عملكرد مدیران. 51 2 – 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت.. 70 1  – 2 – 2 مقدمه 70 2  – 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت.. 70 3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت.. 79 4 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت.. 85 5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت.. 86 6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای. 88 7 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت : 90 9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز. 103 3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان. 105 1 – 3 – 2 مقدمه 105 2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز. 105 3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106 4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار. 107 5 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108 6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز. 111 7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت.. 116 8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز: 120 4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمینان ) 121 1 – 4 – 2 مقدمه 121 2 – 4 – 2 تعریف محیط. 121 3 – 4 – 2 محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی. 122 4 – 4 – 2 محیط واقعی در برابر محیط ذهنی. 123 5 –  4 – 2 رابطه محیط و ساختار سازمان. 124 6 – 4 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 126 7 – 4 – 2 سازش با محیط نامطمئن. 129 8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محیط نامطمئن. 137 5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقیق. 139   فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 146 2 – 3  روش تحقیق. 146 3 – 3  مدل تحلیلی تحقیق. 147 4 – 3 جامعه آماری. 148 5 – 3  روشهای جمع آوری اطلاعات.. 149 6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه 149 1 – 6 – 3  اعتبار محتوائی. 150 2 – 6– 3  اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه ) 150 7 – 3 پایائی پرسشنامه 150 8 – 3  روش آزمون فرضیه های تحقیق. 151 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 153 2 – 4  تجزیه و تحلیل داده ها 153 3 – 4  تحلیل توصیفی اطلاعات.. 153 1- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان. 154 4 – 4 تحلیل استنباطی اطلاعات.. 157 1-4-4 آزمون فرضیه اول: 160 2-4-4 فرضیه  دوم : 161 3-4-4 فرضیه سوم : 162 4-4-4 فرضیه چهارم : 163 5-4-4 فرضیه پنجم : 164 6-4-4 فرضیه ششم : 165 7-4-4 فرضیه  هفتم : 166 8-4-4 فرضیه هشتم : 167 9-4-4 فرضیه نهم : 168 10-4-4 فرضیه دهم : 169 11-4-4 فرضیه یازدهم : 170 12-4-4 فرضیه دوازدهم : 171 13-4-4 فرضیه سیزدهم : 172 14-4-4 فرضیه چهاردهم : 173 15-4-4 فرضیه پانزدهم : 174 16-4-4 فرضیه شانزدهم : 175 17-4-4 فرضیه هفدهم : 176 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 179 2 –  5 نتایج و پیشنهادات تحقیق. 179 3 –  5 پیشنهادات.. 179 1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق. 179 2 – 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 181 4 – 5 محدودیت های تحقیق. 181 پیوست ها  پیوست الف) پرسشنامه 183 پیوست الف) جداول و نتایج اماری. 190 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 201 منابع لاتین: 203 چکیده لاتین. 207     جدول 1– 2 منابع قدرت ناشی از «مقام» و «توان شخصی» افراد 26 جدول 2 – 2  طرز تفكرهای قدیم و جدید مدیریت.. 49 جدول 3 – 2 : اهداف شرکت های آمریکایی. 58 جدول 4– 2 شاخص های اثربخشی انواع گروه های ذینفع. 63 جدول 5 – 2 : کانون های هشتگانه معیارهای اثربخشی. 67 جدول 7 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 128 جدول8 – 2  تفکیک هدف ها و جهت گیریهای دوایر سازمانی. 133 جدول 9 – 2 محیط نامطمئن – تفکیک و انسجام واحدهای سازمانی در مؤسسات مختلف.. 133 جدول 10 – 2  شکل های مکانیکی و ارگانیکی سازمان. 135 جدول 11 – 2 چارچوب اقتضائی برای محیط نامطمئن و واكنش های سازمان. 138 جدول 1 – 4 توزیع سنی پرسش شوندگان. 154 جدول 2 – 4 توزیع سطح تحصیلات پرسش شوندگان. 155 جدول3 –  4 توزیع سابقه کار پرسش شوندگان. 156 جدول 4 –  4 توزیع جنسیت پرسش شوندگان. 157 جدول 5 – 4 تجزیه واریانس رگرسیون خطی ساده 159 جدول 6 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 160 جدول 7 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 161 جدول 8 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم : 162 جدول  9 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم : 163 جدول 10 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم : 164 جدول 11 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه ششم : 165 جدول 12– 4 تجزیه و تحلیل فرضیه هفتم 166 جدول 13 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه هشتم 167 جدول 14 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه نهم 168 جدول 15 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه دهم 169 جدول 16 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه یازدهم 170 جدول 17 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوازدهم 171 جدول 18 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه سیزدهم 172 جدول 19 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه چهاردهم 173 جدول 20 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه پانزدهم 174     شکل 1 – 2  نیروهای مؤثر در توسعه تئوریهای مدیریت.. 20 شكل 2 – 2  رابطه اصول مدیریت و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان. 21 شكل 3 – 2  اهمیت اثربخشی و کارآیی عملکرد برای ارزیابی موفقیت مدیران. 25 شكل 4 – 2 عوامل تعیین کننده موفقیت مدیر. 27 شكل 5 – 2 چارچوب ادغام تئوریهای مدیریت.. 41 شكل 6 – 2  سطوح مدیریت در سازمان. 44 شكل 7 – 2  سطوح و مناطق مدیریت.. 45 شكل 8 – 2 مهارتهای مدیریت.. 47 شكل 9 -2 : رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی. 57 شکل 10-2: مدل سه بعدی اثر بخشی سازمانی. 66 شکل 11 – 2 : مدلهای چهارگانه ارزشهای اثربخشی. 68 شكل  12 – 2 اجزای كاربردی سیستم اطلاعات.. 91 شكل 13 – 2 ارتباط سیستمهای عملیاتی با سیستمهای كنترل مدیریت  97 شکل14 – 2 مراحل جریان تصمیم گیری. 101 شكل 15 – 2  فرآیند تصمیم گیری. . 113 شکل 16 – 2 طبقه بندی ابعاد اطلاعاتی سیستم حسابداری مدیریت.. 140 شکل 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 147 شکل 1– 4 توزیع سنی پرسش شوندگان. 154 شکل 2– 4 توزیع سطح تحصیلات پرسش شوندگان. 155 شکل3  –  4 توزیع سابقه کار پرسش شوندگان. 156 شکل 4 – 4  توزیع جنسیت پرسش شوندگان. 157     چكیده: سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف  اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از : 1 –  تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران 2 –  مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت 3 – تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران 4 – تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه  به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. طی این پژوهش اثبات گردید: بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود ندارد. بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود دارد. بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد. سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است. سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.     مقدمه: مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد. حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد. جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد. جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح  وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .   [1]- International Federation Accountants (IFAC) بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاهکارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

  • تحقیق درباره سدها و اثرات تخریبی آن بر روی محیط زیست و انسان

    تحقیق درباره سدها و اثرات تخریبی آن بر روی محیط زیست و انسان دریافت تحقیق درباره سدها و اثرات تخریبی آن بر روی محیط زیست و انسان دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات…

  • مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان

    مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان دریافت مبانی نظری و پیشینه رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 231 کیلوبایت تعداد صفحات…

  • كارورزی مدیریت (برنامه ریزی جامع استراتژیک)

    كارورزی مدیریت (برنامه ریزی جامع استراتژیک) دریافت كارورزی مدیریت (برنامه ریزی جامع استراتژیک) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 353 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 شاید یكی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان…

  • مرورگر فایل های عکس

    مرورگر فایل های عکس دریافت مرورگر فایل های عکس برنامه مرورگر فایل های عکس به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 219 فرمت فایل rar حجم فایل 91 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

  • شركت صنایع پودر شیر

    شركت صنایع پودر شیر دریافت شركت صنایع پودر شیر كامپیوتر شركت صنایع پودر شیر دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 119 فرمت فایل doc حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 35 14,300 تومان شركت صنایع…

  • تربیت فرزند، نحوه صحیح برخورد با کودکان لوس، لجباز، پرخاشگر و عصبی

    تربیت فرزند، نحوه صحیح برخورد با کودکان لوس، لجباز، پرخاشگر و عصبی دریافت تربیت فرزند، نحوه صحیح برخورد با کودکان لوس، لجباز، پرخاشگر و عصبی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد…

  • اساس (اصول ) NTFS

    اساس (اصول ) NTFS دریافت اساس (اصول ) NTFS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا…

  • كامپیوتر ـ صفحات وب

    كامپیوتر ـ صفحات وب دریافت كامپیوتر ـ صفحات وب كامپیوتر ـ صفحات وب دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 38 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 13,200 تومان چكیده : صفحات وب سایت شامل تصویرهای…

  • ارایه مطالب در مورد MANET

    ارایه مطالب در مورد MANET دریافت ارایه مطالب در مورد MANET ارایه جالب از شبکه MANET دسته بندی شبکه های کامپیوتری بازدید ها 195 فرمت فایل ppt حجم فایل 926 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 14,300 تومان ارایه جالب…

  • دانلود پاورپوینت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

    دانلود پاورپوینت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دریافت دانلود پاورپوینت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 21176 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 فایل پاورپوینت با موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست…

  • پروژه کارآفرینی تهیه و تولید انوع پودرهای میوه و ژلاتین خوراکی

    پروژه کارآفرینی تهیه و تولید انوع پودرهای میوه و ژلاتین خوراکی دریافت پروژه کارآفرینی تهیه و تولید انوع پودرهای میوه و ژلاتین خوراکی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5356 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانشجویان می…

  • نقشه زمین شناسی حوضه آبریز دریاچه های طشک- بختگان و مهارلو

    نقشه زمین شناسی حوضه آبریز دریاچه های طشک- بختگان و مهارلو دریافت نقشه زمین شناسی حوضه آبریز دریاچه های طشک- بختگان و مهارلو شیپ فایل زمین شناسی حوضه آبریز دریاچه های طشک بختگان و مهارلو حوضه آبریز دریاچه های طشک…

  • مقاله بررسی اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن (سمینار)

    مقاله بررسی اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن (سمینار) دریافت مقاله بررسی اصول مفاهیم اولیه مكانیك شكست و كاربرد آن (سمینار) دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 مقاله بررسی…

  • مقاله اصول سنگ ‌زنی

    مقاله اصول سنگ ‌زنی دریافت مقاله اصول سنگ ‌زنی دسته: فنی و حرفه ای بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 269 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مقاله اصول سنگ ‌زنی و مواد و قطعات سنگ زنی قیمت فایل فقط…

  • تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی

    تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی دریافت تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی 10صفحه…

  • دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار وفن آوری افزایش دهم

    دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار وفن آوری افزایش دهم دریافت دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار وفن…

  • پاورپوینت کار و کارگر

    پاورپوینت کار و کارگر دریافت پاورپوینت کار و کارگر پاورپوینت کار و کارگر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 173 فرمت فایل doc حجم فایل 1.519 مگا بایت تعداد صفحات فایل 29 8,800 تومان در اول ماه مه 1886، پلیس…

  • دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه

    دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه دریافت دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و نظارت پروژه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 531 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 فایل پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی و نظارت پروژه در…

  • تحقیق ناتوانایی های یادگیری

    تحقیق ناتوانایی های یادگیری دریافت تحقیق ناتوانایی های یادگیری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 نا توانایی های یادگیری مقوله خاص دیگری است كه در حیطه كودكان استثنایی…

  • طرح برچسب لایه باز گلاب (اندازه 14*6سانتی متر)

    طرح برچسب لایه باز گلاب (اندازه 14*6سانتی متر) دریافت طرح برچسب لایه باز گلاب (اندازه 14*6سانتی متر) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1263 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 مناسب برای برچسب…

  • ارزیابی پیاده راه بازار تهران

    ارزیابی پیاده راه بازار تهران دریافت ارزیابی پیاده راه بازار تهران دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3996 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 ارزیابی پیاده راه بازار تهران در قالب pdf در 60 صفحهاین فایل یک مجموعه…

  • دانلود تحقیق قرارداد معاوضه ای

    دانلود تحقیق قرارداد معاوضه ای دریافت دانلود تحقیق قرارداد معاوضه ای دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن،…

  • پاورپوینت فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

    پاورپوینت فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1810 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 دانلود پاورپوینت…

  • مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

    مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام دریافت مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 124 فرمت فایل docx حجم فایل 84 کیلو بایت…

  • پروژه مالی شرکت ایران رادیاتور

    پروژه مالی شرکت ایران رادیاتور دریافت پروژه مالی شرکت ایران رادیاتور دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 وسعت یک کانال توزیع ، مرتبط است با تعداد کلی کانالهای مختلف ( مثل…

  • دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز خلیج فارس- دریای عمان

    دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز خلیج فارس- دریای عمان دریافت دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز خلیج فارس- دریای عمان نقشه هم تبخیر حوضه آبریز خلیج فارس دریای عمان منابع آبی کشور به 6 حوضه…

  • پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها

    پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها دریافت پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها دسته: سی ++c بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 428 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 91 در این پاورپوینت تمرینات زبان c و…

  • مقاله شبکه

    مقاله شبکه دریافت مقاله شبکه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 شاید بیشترین بخش بی‌تمایلی اطلاعات امنیتی شغل حرفه‌ای مربوط به سایت آن است گسترش سیاست به دانش فنی…

  • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته)

    پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته) دریافت پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 746 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42…

  • پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله

    پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله دریافت پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 916 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی سیستم مدیریت زباله در قالب pptx، قابل…

  • اختلالات ویتیلیگو: بررسی جامع قسمت1. مقدمه، اپیدمیولوژی، کیفیت زندگی، تشخیص، تشخیص افتراقی، روابط،

    اختلالات ویتیلیگو: بررسی جامع قسمت1. مقدمه، اپیدمیولوژی، کیفیت زندگی، تشخیص، تشخیص افتراقی، روابط، دریافت اختلالات ویتیلیگو: بررسی جامع قسمت1. مقدمه، اپیدمیولوژی، کیفیت زندگی، تشخیص، تشخیص افتراقی، روابط، اختلالات ویتیلیگو بررسی جامع قسمت1 مقدمه، اپیدمیولوژی، کیفیت زندگی، تشخیص، تشخیص افتراقی، روابط،…

  • طرح توجیهی تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه

    طرح توجیهی تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه دریافت طرح توجیهی تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 خلاصه طرحموضوع طرح تولید پلاستیک چند لایه دستگاه…

  • جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان"

    جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان" دریافت جزوه تایپ شده، رنگی و مصور "ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان" دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5997 کیلوبایت…

  • دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

    دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دریافت دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) عنوان دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی ( فصل نهم کتاب…

  • پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی

    پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی دریافت پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی…