بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

دریافت

بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

150
فرمت فایل

docx
حجم فایل

1.334 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

472

22,000 تومان
بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی فهرست مطالب 1          فصل اول ‌ن 1-1      مقدمه ‌ن 1-2      موضوع و اهداف تحقیق ‌ع 1-3      روش تحقیق ‌ف 1-3-1     اهمیت تحقیق: ‌ر 1-4      محدودیت‌های تحقیق ‌ت 1-5      برنامه زمان‌بندی انجام تحقیق ‌ث 1-6      تعریف واژه‌های کلیدی ‌ذ 1-7      خلاصه سایر فصل‌ها ‌ظ 1-7-1     فصل دوم ‌ظ 1-7-2     فصل سوم ‌ظ 1-7-3     فصل چهارم ‌أ‌أ 1-7-4     فصل پنجم ‌أ‌أ 1-7-5     فصل ششم ‌أ‌أ 2          فصل دوم 1 2-1      مقدمه 1 2-2      پیشینه تحقیقات و بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 1 2-3      پیشینه موضوع در کارخانه کشتی‌سازی صدرا چابهار 8 3          فصل سوم 9 3-1      مقدمه 9 3-2      سازمان‌های در سطح جهانی 13 3-2-1     خصوصیات سازمان‌های در سطح کلاس جهانی 19 3-2-2     روش‌های پیشرفته محاسبه ارزش افزوده 22 3-3      حسابداری مدیریت 1 26 3-4      تعاریف مختلف از هزینه 30 3-5      کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه 31 3-6      مفاهیم نظری گزارشگری مالی 32 3-7      مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندی هزینهها: 39 3-7-1     موضوع هزینه 39 3-7-2     انباشت و انتساب هزینهها 40 3-8      طبقهبندی هزینهها براساس کارکرد مدیریتی آنها: 43 3-8-1     1- هزینههای تولیدی 43 3-8-2     2- هزینه غیرتولیدی 43 3-9      طبقهبندی هزینهها براساس زمانبندی وضع نمودن آنها از درآمدها 46 3-10   طبقه‌بندی هزینه‌ها براساس مربوط بودن آن‌ها در فرآیند کنترل و تصمیم‌گیری 47 3-10-1  هزینههای قابل کنترل و غیرقابل کنترل 47 3-10-2  هزینههای استاندارد 47 3-10-3  هزینههای تفاضلی 47 3-10-3-1    هزینههای ریخته (اقلام از دست رفته) 48 3-10-3-2    هزینههای فرصت از دست رفته 48 3-10-4  هزینههای نا مربوط و هزینه های مربوط 48 3-11   طبقهبندی هزینهها براساس رفتار آنها در مقابل تغییر در حجم فعالیت 48 3-12   سیستم‌های هزینه‌یابی سنتی و نارسائی‌های آن 51 3-13   سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 54 3-13-1  مقدمه و دلایل پیدایش نظریات 54 3-13-2    مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاه‌های این سیستم 56 3-13-2-1               مدل اولیه سیستم  ABC 59 3-13-2-2               مدل دوبعدی سیستم ABC 60 3.13.2.2.1               دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 61 3.13.2.2.2               دیدگاه فرآیندی مدل ABC 63 3-13-3          اجزاء تشکیل دهنده مدل ABC 65 3-13-3-1    روش تخصیص هزینه 66 3.13.3.1.1 مكانیزم عملكرد عناصر سیستم ABC در دیدگاه تخصیص هزینه 72 3-13-3-2    دیدگاه فرآیندی مدل ABC 74 3-13-4  سلسله مراتب هزینه‌ها و فعالیت‌ها در سیستم ABC 78 3-13-5  روش‌های استفاده بهینه از اطلاعات سیستم ABC 81 3-13-5-1    واضح كردن اطلاعات كلیدی سازمانی 81 3.13.5.1.1 تهیه اطلاعات برای ارزیابی فعالیت‌ها 82 3.13.5.1.2 سطح فعالیت 82 3.13.5.1.3 نوع فعالیت 83 3.13.5.1.4 رفتار هزینه 84 3-13-5-2    مدیریت و اداره كردن اطلاعات 85 3.13.5.2.1 فعالیت‌های سطح جزئی 85 3.13.5.2.2 فعالیت‌های سطح متوسط 86 3.13.5.2.3 فعالیت‌های سطح كلان (ماكرو) 86 3.13.5.2.4 فعالیت‌های سطح هدف 86 3-13-6  استفاده از اطلاعات سیستم ABC جهت بهبود سازمانی 88 3-13-6-1               مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) 90 3.13.6.1.1 تجزیه و تحلیل فعالیت 91 3.13.6.1.2 شناسایی محرك‌های هزینه 93 3.13.6.1.3 تعیین مسائل مهم سازمانی 94 3.13.6.1.4 راه‌های كاهش هزینه‌ها با تأكید بر فعالیت‌های سازمانی 95 3-13-6-2    تجزیه و تحلیل استراتژیك 97 3.13.6.2.1 قیمت‌گذاری محصولات 97 3.13.6.2.2 تجزیه و تحلیل ارزش افزوده 98 3.13.6.2.3 استراتژی تولید محصولات 98 3-13-6-3    تجزیه و تحلیل ارزش 99 3-13-6-4    بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت 100 3-13-6-5    هزینه‌یابی هدفی 101 3-13-6-6    زنجیره ارزش 102 3-13-7  مراحل اجرای سیستم ABC در سازمان 104 3-13-7-1    توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و به كارگیری سیستم ABC 104 3-13-7-2    برنامه‌ریزی جهت اجرا سیستم ABC 109 3-13-7-3    جمع‌آوری اطلاعات 112 3.13.7.3.1 روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 113 3-13-7-4    طراحی مدل 114 3.13.7.4.1 تعریف و تشخیص فعالیت‌ها 115 3.13.7.4.2 ساختاردهی مجدد به دفاتر كل 117 3.13.7.4.3 ایجاد مراكز فعالیت 119 3.13.7.4.4 شناسایی محركت منابع 121 3.13.7.4.5 تعیین خصوصیات فعالیت‌ها 122 3.13.7.4.6 انتخاب محرك فعالیت 123 3-14   ABC چگونه در سازمانها استفاده میشود 124 گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها با توجه اندازه آن‌ها: 134 گروههای مسئول جهت راهاندازی سیستم ABC در سازمانها، با توجه به نوع صنعت: 135 خروجیهای عمده بدست  آمده از استفاده از سیستم ABC: 136 خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به اندازه شرکت: 137 خروجی عمده استفاده از سیستم ABC با توجه به نوع صنعت: 138 قابلیت اتکا بر سیستم ABC برای تصمیم سازی: 139 هزینه یابی بر مبنای فعالیت و انواع استراتژیهای کسب وکار: 142 3-15   استراتژیهای یكپارچگی 145 3-16   استراتژیهای متمرکز 148 3-16-1          استراتژی رسوخ در بازار 148 3-16-2  استراتژی توسعه بازار 149 3-16-3  استراتژی توسعه محصول 150 3-17   استراتژی های تنوع 151 3-17-1  استراتژی تنوع گرایی همگون 151 3-17-2  استراتژی تنوع گرایی غیر همگون 151 3-17-3  استراتژی تنوع گرایی افقی 152 3-18        استراتژی های تدافعی 153 3-18-1  استراتژی مشارکت 153 3-18-2  استراتژی کاهش 153 3-18-3  استراتژی واگذاری 153 3-18-4  استراتژی انحلال 154 3-19   استراتژی های عمومی مایکل پورتر 155 3-20   زنجیره ارزش و سیستم ABC  : 157 3-21   الگوی 5 نیروی رقابتی مایكل  پورتر(Michael E. Porte) و سیستم ABC   : 158 3-21-1  الزامات قانونی و  سیستم ABC: 160 3-21-2  هزینه یابی در تحقیق ها وسیستم ABC : 165 هزینه یابی کیفیت و سیستم ABC 167 3-21-2-1    ساختار هزینه های کیفیت 168 3-21-3  اصول اخلاقی درسازمانها و سیستم ABC: 170 3-21-4  الگو سازی از بهترین یا Bench marking ) BM ) وسیستم ABC: 170 4          بررسی صنعت كشتی‌سازی 174 4-1      بازار جهانی کشتی: 181 4-2      بازار جهانی ساخت كشتی‌های اقیانوس‌پیما 183 4-3      بازار حمل و نقل دریایی 188 4-3-1     موقعیت نسبی کشورها در بازار ساخت کشتی 189 4-3-2     نفتکش ها 189 4-3-3     فله برها 191 4-3-4     کانتینربرها 192 4-3-5     کشتی‌های LNG 193 4-4      تحولات جهانی قیمت ساخت کشتی (Price Developments) 194 4-5      واکنشهای جهانی به تحولات بازار ساخت کشتی (Responses to Market Developments)…………………………………………….. 195 4-5-1     اروپا 196 4-5-2     کره جنوبی 197 4-5-3     ژاپن 197 4-5-4     چین 198 4-6      عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صنعت کشتی سازی 198 4-6-1     جایگزینی ناوگان فرسوده 200 4-6-2     تقاضا برای افزایش ظرفیت 201 4-6-3     تقاضا برای کشتی در کوتاه مدت 201 4-7      عوامل اثرگذار در بازار جهانی عرضه 202 4-8      بررسی بازار ایران 204 4-8-1     بررسی بازار صادرات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینر 206 4-8-1-1       بررسی بازار صادراتی حمل محمولات فله 206 4-8-1-2       بررسی بازار صادراتی حمل محمولات عمومی 207 4-8-1-3       بررسی بازار صادرات حمل محمولات کانتینری 207 4-8-1-4       بررسی بازار واردات حمل محمولات فله، عمومی و کانتینری 208 4-8-1-5       بررسی بازار واردات حمل محمولات فله 208 4-8-1-6       بررسی بازار واردات حمل محمولات عمومی 208 4-8-1-7       بررسی بازار واردات حمل محمولات کانتینری 208 4-8-2     برآورد واردات و صادرات محمولات فله و شناورهای موردنیاز جهت حمل 209 4-8-2-1       واردات و صادرات مواد فله 209 4-8-2-2       ناوگان فله بر کشور در حال و آینده 209 4-8-2-3       ناوگان آینده فله برها 210 4-8-3     برآورد واردات و صادرات کالاهای کانتینری و شناورهای موردنیاز برای حمل 210 4-8-3-1       واردات و صادرات کالاهای کانتینری 210 4-8-3-2       ناوگان کانتینربر کشور در حال و آینده 211 4-9      برآورد میزان كشتی‌های موردنیاز ناوگان دریایی كشور 212 4-10   جایگزینی شناورهای كوچك و سنتی (لنج ) 215 4-11        مشخصات کلی لنج‌های موجود در کشور 216 4-11-1  انواع لنجها 216 4-12   بررسی عوامل مؤثر بر ساخت و تعمیر شناورهای سنتی : 217 4-12-1  مسائل اقتصادی لنج 217 4-12-2  مسائل اجتماعی و فرهنگی 218 4-12-2-1    تکنولوژی 218 4-12-2-2    نیروی انسانی 219 4-12-2-3    انعطاف پذیری 219 4-12-2-4    حفظ محیط زیست 219 4-12-2-5    عمر شناور 221 4-12-2-6    رعایت قوانین 221 4-12-2-7    طراحی 222 4-12-2-8    ابزار ساخت 222 4-12-2-9    تجهیزات و ماشین آلات 222 4-13   تحلیل آماری پراکندگی لنج‌ها در بنادر ایران 223 4-13-1  كشتی های صیادی 223 4-13-2  طرح جایگزینی شناورهای سنتی 224 4-13-3  ظرفیت و استعداد‌های مجتمع‌های كشتی سازی داخل كشور و منطقه خلیج فارس 225 4-14   محصولات تولیدی مورد نظر 226 4-15   تعمیرات و نگهداری 229 4-15-1  مكان تعمیر شناور 230 4-15-2  هزینه تعمیر شناور 230 4-15-3  استفاده از وام و تسهیلات 230 4-15-4          تشابه لنج‌ها و شناورهای جدید با شناورهای سنتی 230 4-15-5  – تسهیلات صندوق ذخیره ارزی 234 4-16   بازار ساخت شناورهای فلزی ( جایگزینی با لنج‌های چوبی ) 237 4-17   سایر ضرورتهای منتج به جایگزینی شناورهای موجود 241 4-18   مزیتهای كیفی نوسازی ناوگان برای بهره‌برداران لنج‌ها 242 4-19   شرایط بالفعل بازار ساخت شناورهای فلزی كوچك و متوسط 246 4-20   مزیت مالی و اقتصادی جایگزینی لنجها (برای صاحبان شناور) 247 4-21   ارائه اطلاعات کلی در خصوص شرکت كشتی‌سازی صدرا چابهار 250 4-22        بررسی فرآیندهای تولید و ساخت کشتی لندینگ کرافت 254 4-22-1  لندینگ كرافت(landing craft ) چیست ؟ 254 4-23   2- شرح فرآیندهای ساخت كشتی 254 4-23-1  معرفی فرآیندهای اصلی كشتی‌سازی 254 4-23-2          معرفی بخش‌های موجود در سایت كشتی‌سازی 255 4-23-2-1    بخش بازاریابی و قراردادها 255 4-23-2-2    بخش طراحی ومهندسی 256 4-23-2-3    بخش فعالیت‌های داخل محوطه كارگاه‌ها (Indoor) 256 4-23-3  – روش ساخت: 257 4-23-3-1    بخش مربوط فعالیت‌های خارج از محوطه كارگاه‌ها (روی پاركینگ‌ها) (Outdoor) 268 4-23-3-2    بخش نصب تجهیزات كشتی در خارج از محوطه كارگاه‌ها 270 4-24   منابع و مآخذ 280 5          فصل پنجم 284 5-1      مروری بر سیستم فعلی محاسبه بهای تمام شده: 284 5-2      توجیه مدیریت نسبت به تغییر سیستم فعلی و تشریح مزایای حاصل از بهکارگیری سیستم ABC………………………………. ………………………………. 286 5-3      جمعآوری اطلاعات مورد نیاز 287 5-4          طراحی و ارائه سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) 287 5-5      تعریف منشاء منابع 291 5-6      ایجاد مراکز فعالیت 293 5-7      ساختار دهی مجدد به دفاتر کل حسابداری 293 5-8      انتخاب محرک هزینه 294 5-8-1     روش منطقی 294 5-8-2     روش علّی 295 5-8-3     روش درصد هزینهها 295 5-8-4     روش منافع دریافت شده 295 5-8-5     روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 295 5-9      روشهای تخصیص هزینههای دوایر خدماتی 300 5-9-1     روش مستقیم 300 5-9-2     روش تخصیص یکطرفه 300 5-9-3     روش استفاده از معادلات همزمان (دوطرفه) 301 5-9-4     چگونگی تخصیص هزینههای مراکز فعالیت 302 5-10        محاسبه بهای تمام شده به روش ABC 303 5-11   تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده 368 5-11-1  تفاوت قابل ملاحظه در بهای تمام شده شناورها 368 5-11-2  کاهش قابل ملاحظه زینههای عمومی و اداری و تشکیلاتی 378 5-11-3  فرآیندهای متفاوت انجام فعالیتها، هزینههای متفاوتی را دربر خواهد داشت سه فروند از لندینگ کرافتهای مورد بررسی در این مطالعه از یک نوع میباشند (لندینگهای 101 و 102 و 103) 379 5-11-4  هزینهها در مراکز فعالیت از یکدیگر تأثیر میپذیرند. 380 5-11-5  استفاده از روش ABC برای برون سپاری کارهای شرکت 381 5-11-6  تأثیر استفاده از سیستم ABC به روی رفتار سازمانی 382 6          فصل ششم 384 6-1      خلاصه روند انجام مطالعه و کارهای انجام پذیرفته 384 6-2      نتایج بدست آمده از انجام موضوع 386 6-3      پیشنهادات 388 6-3-1     پیشنهاداتی برای مدیریت شرکت 388 6-3-2     پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مرتبط با موضوع 389   1       فصل اول كلیات تحقیق 1-1     مقدمه ضرورت جهانی شدن بنگاه‌‌ها و جوامع واقعیتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. در محیط تجارت کنونی بیش از هر دوره و زمان گذشته، تنها چیزی که ثابت مانده است همان پدیده تغییرات است. تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و افزایش نقش تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های کامپیوتری در اداره سازمان‌ها، نحوه مدیریت و رهبری سازمان‌ها را دگرگون نموده است و مدیریت و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی به روش‌های گذشته تقریباً غیرممکن شده است. امروزه یکی از مسائل و چالش‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی افزایش بهره‌وری و دستیابی به مزیت رقابتی به منظور ماندگاری پایدار در عرصه کسب و کار می‌باشد. برای حصول اطمینان در احراز قابلیت رقابت و داشتن مزیت رقابتی پایدار در فضای کسب و کار و ایجاد یک بستر مناسب سازمانی، توسل به شعار و لفاظی نمی‌تواند کارساز باشد. مدیریت و فرآیندهای مرتبط با آن در تداوم فعالیت و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی کسب و کار نقش پراهمیتی ایفاد می‌‌كند. همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، درک این پیچیدگی‌‌ها و استفاده از این موقعیت برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی مدیران با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این فرصت‌‌ها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغییر سریع تکنولوژی، فضای تجاری کاملاً رقابتی که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمت‌های فروش معقول و پایین را طلب می‌‌كند، اهمیت مضاعفی در درک فرصت‌‌ها و بکارگیری روش‌های مناسب برای استفاده از این موقعیت‌‌ها فراهم می‌‌كند. در این میان بی شک حیات و بقاء سازمان‌ها مستلزم طراحی و بکارگیری سیستم‌های مناسب جهت مواجه شدن با این شرایط است. امروزه سازمان‌ها برای این‌كه بتوانند خود را با این تغییرات سریع تطبیق دهند، ویژگی‌های زیادی باید داشته باشند. مجموع این ویژگی‌ها در خصوصیات سازمان‌های در سطح جهانی لحاظ شده است. این دیدگاه بر سه پایه اساسی قرار دارد که عبارتند از: 1) سیستم تولید به‌موقع 2) کنترل کیفیت جامع 3) روش‌های محاسبه ارزش افزوده یکی از این ویژگی‌های مهم و اساسی، که بدون شک ساز و کارهای آن تاثیر زیادی بر آینده سازمان و استفاده از موقعیت‌‌‌ها و شرایط رقابتی دارد، استفاده از روش‌های نوین محاسبه ارزش افزوده است. اهمیت توجه و بکارگیری این روش‌‌ها در این است که با تمسک به آن‌‌ها می‌توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهینه از منابع سازمانی دست یافت بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازیبررسی بكارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت كشتی سازی

 • کتاب مبانی چاپ

  کتاب مبانی چاپ دریافت کتاب مبانی چاپ دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2884 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 144 کتاب مبانی چاپ قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب مبانی چاپ/رشته چاپ/گروه تحصیلی مکانیک/زمینه صنعت/ شاخه اموزش فنی…

 • ماشین حساب

  ماشین حساب دریافت ماشین حساب متشکل از چند برنامه ماشین حساب به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 146 فرمت فایل rar حجم فایل 6.008 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300 تومان  …

 • جواب تمرینات Touchstone Workbook 1

  جواب تمرینات Touchstone Workbook 1 دریافت جواب تمرینات Touchstone Workbook 1 دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 8849 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 جواب تمرینات Touchstone Workbook 1 قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاسخ به…

 • تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان

  تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان دریافت تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 22 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • پاورپوینت روان شناسی کودک

  پاورپوینت روان شناسی کودک دریافت پاورپوینت روان شناسی کودک دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1022 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی كودك، در قالب ppt و در 22…

 • دانلود پاورپوینت بررسی ویلای شمس اثر گروه معماری کارند در ساوه(نمونه مشابه مسکونی)

  دانلود پاورپوینت بررسی ویلای شمس اثر گروه معماری کارند در ساوه(نمونه مشابه مسکونی) دریافت دانلود پاورپوینت بررسی ویلای شمس اثر گروه معماری کارند در ساوه(نمونه مشابه مسکونی) نمونه مشابه مسکونی پاورپوینت بررسی ویلای شمس اثر گروه معماری کارند در ساوه…

 • دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی

  دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی دریافت دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 149 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز GIS…

 • آگهی لایه باز فوت مادر

  آگهی لایه باز فوت مادر دریافت آگهی لایه باز فوت مادر دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12428 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 آگهی،فوت،مادر قیمت فایل فقط 4,400 تومان آگهی لایه باز…

 • مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم

  مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم دریافت مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مقاله بررسی اقتصاد و كاپیتالیسم در 36 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر

  جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر دریافت جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر یکی از بزرگترین رازهای دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانع کنندهای بـرای آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود جزوات…

 • فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات منزل مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات منزل مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات منزل مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان…

 • تحقیق با موضوع تاریخچه پست

  تحقیق با موضوع تاریخچه پست دریافت تحقیق با موضوع تاریخچه پست دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 526 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 تحقیق با موضوع تاریخچه پست 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل…

 • پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده

  پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده دریافت پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1396 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

  دانلود فایل ورد Word بررسی سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10854 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • مقاله ریاضیات و بند كفش

  مقاله ریاضیات و بند كفش دریافت مقاله ریاضیات و بند كفش دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 805 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 آیا هیچ گاه از خود پرسیده اید كه چه كسی یك ریاضیدان است؟ چندین…

 • دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

  دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص دریافت دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • تحقیق همسر آزاری

  تحقیق همسر آزاری دریافت تحقیق همسر آزاری دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است كه معمولاً در محیط بسته خانه شكل گرفته و سبب…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا ( ISP )

  گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا ( ISP ) دریافت گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا ( ISP ) گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP)در 135 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دانلود مقاله تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

  دانلود مقاله تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد دریافت دانلود مقاله تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد مقدمـهروان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند…

 • نقاشی و شمایل نگاری

  نقاشی و شمایل نگاری دریافت نقاشی و شمایل نگاری هنر مسیحیت در قرون وسطی بر اساس هنر روم پایه گذاری شده و روم نیز میراث خوار یونان بود و یونان از صدقات و نفقات مصر تقلید می كرد لیكن مسلم…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت95

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت95 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت95 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2433 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب ترکیه

  مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب ترکیه دریافت مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب ترکیه مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب ترکیه دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 72 فرمت فایل docx حجم فایل 45 کیلو بایت…

 • کتاب اموزش ساخت Add-in حرفه ای در نرم افزار اکسل

  کتاب اموزش ساخت Add-in حرفه ای در نرم افزار اکسل دریافت کتاب اموزش ساخت Add-in حرفه ای در نرم افزار اکسل دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 810 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 کتاب اموزش…

 • پاورپوینت بررسی محدودیتهای انعقاد قرارداد الکترونیک با تکیه بر کنوانسیون 2005

  پاورپوینت بررسی محدودیتهای انعقاد قرارداد الکترونیک با تکیه بر کنوانسیون 2005 دریافت پاورپوینت بررسی محدودیتهای انعقاد قرارداد الکترونیک با تکیه بر کنوانسیون 2005 دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1376 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پاورپوینت…

 • پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

  پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه دریافت پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 94 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان…

 • یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین ()

  یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین () دریافت یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین () فایل آفیس که متن می باشد و فایل پی دی اف که متن لاتین می باشد دسته بندی مقالات ترجمه شده…

 • دانلود تحقیق بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی

  دانلود تحقیق بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی دریافت دانلود تحقیق بررسی نور و رنگ ها در ارگونومی دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 نور خورشید بخش مهمی از…

 • انجمن جهانی هسته‌ای (WNA)

  انجمن جهانی هسته‌ای (WNA) دریافت انجمن جهانی هسته‌ای (WNA) این تحقیق در زمینه ی مطالعه ی انجمن هسته ای جهانی و انرژی هسته ای در کل جهان میباشد اینکه چرا جهان فردا به انرژی هسته ای نیاز دارد؟ در این…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش سازمانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش سازمانی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 357 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه

  کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه دریافت کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه کتاب فوق العاده و بسیار کامل علم تغذیه کتابی که هر انسان باید حداقل یک بار آن را بخواند جزو بهترین کتاب ها…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی قیمت فایل فقط…

 • مقاله پوکی استخوان، استخوان های فک ، ببماری های پریودنتال ‏مقدمه پوکی استخوان (OP) بیماری سیستمیک اسکلتی است که با کاهش توده استخوانی و ضایعات

  مقاله پوکی استخوان، استخوان های فک ، ببماری های پریودنتال ‏مقدمه پوکی استخوان (OP) بیماری سیستمیک اسکلتی است که با کاهش توده استخوانی و ضایعات دریافت مقاله پوکی استخوان، استخوان های فک ، ببماری های پریودنتال ‏مقدمه پوکی استخوان (OP)…

 • دانلود مدیریت توسعه داخلی یك سیستم اطلاعاتی كمپس 13 ص

  دانلود مدیریت توسعه داخلی یك سیستم اطلاعاتی كمپس 13 ص دریافت دانلود مدیریت توسعه داخلی یك سیستم اطلاعاتی كمپس 13 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود مدیریت توسعه داخلی…

 • کولهاس معمار

  کولهاس معمار دریافت کولهاس معمار دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 از باهاس تا کولهاس ( از مسیر لوکوربوزیه ) – شهاب کاتوزیان یکی از شخصیت های برجسته ی تحولات معماری…

 • پاورپوینت بررسی مسائل و بحران های اساسی جامعه ایران

  پاورپوینت بررسی مسائل و بحران های اساسی جامعه ایران دریافت پاورپوینت بررسی مسائل و بحران های اساسی جامعه ایران دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 379 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود پاورپوینت بررسی مسائل و بحران…