بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دریافت

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1840 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 231 بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف قیمت فایل فقط 18,700 تومان بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف عنوان                                         صفحه فصل اول : كلیات طرح …………………….. 1 مقدمه …………………………………. 2 1-1             بیان مسئله تحقیق …………………… 3 1-2             اهداف تحقیق ……………………….. 4 1-3             اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن …. 4 1-4             فرضیه تحقیق ……………………….. 5 1-5             مدل تحقیق …………………………. 5 1-6             واژه‌های كلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها .. 6 1-7             روش تحقیق …………………………. 6 1-8              قلمرو تحقیق ………………………. 7 1-9             جمع آوری اطلاعات ……………………. 7 1-10        محدودیتها و مشكلات تحقیق …………….. 8 1-11        مراحل انجام تحقیق ………………….. 8 فصل دوم : مطالعات نظری …………………. 10 2-1-1 برنامه ریزی تولید …………………. 11 2-1-2 تعادل خط تولید ……………………. 11 2-1-3 اطلاعاتی كه برای تعادل خط تولید نیاز است 12 2-1-4 ذخیره موجودیهای میان فرآیند ………… 13 2-1-5 تعادل خط تولید (‌مونتاژ) ……………. 14 2-1-6 تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های كاری …… 14 2-1-7 تقدم و تأخر عملیات ………………… 15 2-2-1 تئوری صف …………………………. 16 2-2- 2 تاریخچه …………………………. 17 2-2-3 برخی از كابردهای گوناگون تئوری صف …… 17 2-2-4 مشخصه‌های فرآیند صف بندی…………….. 18 2-2-4- 1 الگوی ورود متقاضیان …………….. 19 2-2-4-2 الگوی خدمت دهی ………………….. 20 2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهای خدمت ) .. 20 2-2-4-4 ظرفیت صف ( گنجایش سیستم ) ………… 21 2-2-4-5 جمعیت مشتریان بالقوه …………….. 21 2-2-4-6 نظم سیستم ………………………. 21 2-2-4-7 مراحل خدمت ……………………… 22 2-2-5 نحوه نمایش یك سیستم صف …………….. 22 2-2-6 معیارهای ارزیابی یك سیستم صف ……….. 23 2-2-7 فرایند تولد و مرگ………………….. 24 2-2-7-1 مدل M/M/1……………………….. 26 2-2-7-2 مدل M/M/C………………………. 26 2-2-7-3 مدل M/M/C/K……………………… 27 2-2-7-4 مدل M/M/C/C……………………… 27 2-2-7-5 مدل ……………………… 27 2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M……………………. 27 2-2-8 مدلهای ماركوفی صف …………………. 28 2-2-8-1 مدل باورود گروهی M(x)/M/1…………… 29 2-2-8-2 مدل با خدمت دهی گروهی ……………. 29 2-2-8-3 مدلهای ارلنگ ……………………. 30 2-2-8-3-1 مدلهای M/EK/1…………………… 30 2-2-8-3-2 مدل EK/M1……………………… 30 2-2-8-4 مدل M/HE2/1……………………… 31 2-2-8-5 نظام اولویت …………………….. 31 2-2-9-1 شبكه‌های صف ……………………… 32 2-2-9-2 شبكه‌های جكسون …………………… 33 2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهای سیكلی ………………. 33 2-2-9-2-2 سیستمهای سری صف ……………….. 34 2-2-9-2-3 شبكه‌های باز جكسون ……………… 35 2-3 مدلهای آماری سودمند ………………… 35 2-3-1 توزیع برنولی ……………………… 36 2-3-2 توزیع دو جمله‌ای …………………… 36 2-3-3 توزیع دو جمله‌ای منفی ………………. 36 2-3-4 توزیع هندسی ………………………. 37 2-3-5 توزیع چند جمله‌ای ………………….. 37 2-3-6 توزیع پواسون ……………………… 37 2-3-7 توزیع یكنواخت …………………….. 38 2-3-8 توزیع نمایی ………………………. 38 2-3-9 توزیع نرمال ………………………. 38 2-3-10 توزیع گاما ………………………. 39 2-3-11 توزیع بتا ……………………….. 40 2-3-12 توزیع لاجستیك …………………….. 40 2-3-13 توزیع مثلثی ……………………… 41 2-3-14 توزیع ارلنگ ……………………… 41 2-3-15 توزیع ویبل ………………………………….. …………………………………………………42 2-4 آزمونهای برازندگی ………………….. 43 2-4-1 آزمون مربع كای ……………………. 43 2-4-2 آزمون برازندگی كولموگروف – اسمیرنف ….. 44 2-5 تصمیم گیریهای چند معیاره ……………. 45 2-5-1 روش تاپسیس ……………………….. 46 2-6-1 تاریخچه شبیه سازی …………………. 48 2-6-2 مقدمه‌ای بر شبیه سازی ………………. 48 2-6-3 مزایا و معایب شبیه سازی ……………. 49 2-6-4 زمینه كاربرد ……………………… 50 2-6-5 سیستمها و پیرامون سیستم ……………. 51 2-6-6 اجزای سیستم ………………………. 51 2-6-7 سیستمهای گسسته و پیوسته ……………. 52 2-6-8 مدل سیستم ………………………… 53 2-6-9 هنر مدلسازی ………………………. 53 2-6-10 انواع مدلها ……………………… 54 2-6-11 شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد…… 55 2-6-12 جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله 55 2-6-13 گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی 57 2-6-14 نقل قولهای مشهور شبیه سازی ………… 61 2-7 تاریخچه شركت شرق جامه……………….. 62 2-8 پیشینه تحقیق ………………………. 64 2-8-1 تخمین ماكزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی   64 2-8-2 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید كارخانه روغن نبانی گلناز كرمان ………………………………… 64 2-8-3 مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی 65 2-8-4 استفاده از شبیه سازی در رستوران …….. 65 2-8-5 استفاده از الگوریتم ژنتیك برای حل مشكلات چیدمان تجهیزات 65 فصل سوم : مدل سازی تحقیق ……………….. 66 3-1 معرفی كارخانه ……………………… 67 3-1-1 واحد برش …………………………. 67 3-1-2 واحد دوخت ………………………… 67 3-1-3 واحد شست …………………………. 68 3-2 نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری ………. 68 3-2-1تعیین اندازه نمونه …………………. 70 3-2-2 تعیین توزیع حاكم بر هر یك از دستگاهها .. 71 3-3 ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل ……. 71 3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی 73 3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل 73 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق …. 75 4-1 بررسی واحد برش …………………….. 76 4-1-2-1 تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت …… 77 4-1-2-2 آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی 80 4-1-3 بررسی فرآیند تولید در واحد شست ……… 83 4-2-1 شبیه سازی خط تولید ………………… 84 4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل …………… 85 4-2-3 زمان سنجی ………………………… 86 4-2-4واحد بازرسی ……………………….. 89 4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی ………………. 89 4-2-6 تعیین اعتبار مدل ………………….. 89 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. 92 5-1 انجام آزمایشها و ثبت نتایج ………….. 93 5-2 انتخاب شاخصها ……………………… 93 5-2-1 شاخص هزینه ……………………….. 93 5-2-2 شاخص تعداد تولید ………………….. 94 5-2-3 شاخص ضریب بهره‌وری …………………. 94 5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار …………….. 94 5-3 بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی 95 5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعی ) …………… 95 5-3-2 مدل شماره 2……………………….. 98 5-3-3 مدل شماره 3……………………….. 99 5-3-4 مدل شماره 4………………………. 100 5-3-5 مدل شماره 5………………………. 101 5-3-6 مدل شماره 6 ……………………… 102 5-3-7 مدل شماره 7………………………. 103 5-3-8 مدل شماره 8………………………. 104 5-3-9 مدل شماره 9 ……………………… 105 5-4 تجزیه و تحلیل نتایج ………………… 106 5-5 پیشنهادات …………………………. 115 5-6 تحقیقات آتی ……………………….. 116 پیوست………………………………… 117 منابع فارسی ………………………….. 170 منابع لاتین……………………………. 172 فهرست جداول عنوان                                    صفحه 2-1 جدول…………………………….. 22 4-1 جدول…………………………….. 77 4-2 جدول…………………………….. 81 4-3 جدول…………………………….. 88 5-1 جدول…………………………….. 96 5-2 جدول…………………………….. 97 5-3 جدول…………………………….. 97 5-4 جدول…………………………….. 98 5-5 جدول…………………………….. 99 5-6 جدول……………………………. 100 5-7 جدول……………………………. 101 5-8 جدول……………………………. 102 5-9 جدول…………………………………………………………………….. ………………………….103 5-10 جدول…………………………… 104 5-11 جدول…………………………… 105 5-12 جدول…………………………… 107 5-13 جدول ………………………….. 108 5-14 جدول…………………………… 109 5-15 جدول…………………………… 109 5-16 جدول ………………………….. 109 5-17 جدول…………………………… 111 فهرست اشكال عنوان                                     صفحه 1-1 شکل………………………………. 5 1-2 شکل………………………………. 9 2-1 شکل……………………………… 19 2-2 شکل……………………………… 24 2-3 شکل……………………………… 33 2-4 شکل……………………………… 34 2-5 شکل……………………………… 60 2-6 شکل……………………………… 62 4-1 شکل……………………………… 77 4-2 شکل……………………………… 78 4-3 شکل……………………………… 79 4-4 شکل……………………………… 79 4-5 شکل…………………………………………………………………………………… ……………80 4-6 شکل……………………………… 82 4-7 شکل……………………………… 84 4-8 شکل……………………………… 85 قیمت فایل فقط 18,700 تومان برچسب ها : بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف , بررسی بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

 • راه های افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان

  راه های افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان دریافت راه های افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 راه های افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان…

 • کارآموزی آب و فاضلاب

  کارآموزی آب و فاضلاب دریافت کارآموزی آب و فاضلاب دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 2476 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 گزارش کارآموزی آب و فاضلاب قیمت فایل فقط 9,900 تومان گزارش کارآموزی آب…

 • پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی اقلیم استان قزوین

  پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی اقلیم استان قزوین دریافت پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی اقلیم استان قزوین دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5507 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی اقلیم استان قزوین قیمت…

 • پاورپوینت شکاف دیرش

  پاورپوینت شکاف دیرش دریافت پاورپوینت شکاف دیرش دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود پاورپوینت با عنوان شکاف دیرش در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در 18 اسلاید دیرش یا Duration…

 • فایل لایه باز tif با موضوع خیاطی

  فایل لایه باز tif با موضوع خیاطی دریافت فایل لایه باز tif با موضوع خیاطی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 4072 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فایل لایه باز tif با…

 • بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

  بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) دریافت بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) دسته: معدن بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77…

 • دانلود نمونه سوالات گچ کار درجه 3

  دانلود نمونه سوالات گچ کار درجه 3 دریافت دانلود نمونه سوالات گچ کار درجه 3 50 نمونه سوال آزمون فنی حرفه ای گچ کار درجه 3 دسته بندی نمونه سوالات فنی و مهندسی بازدید ها 97 فرمت فایل pdf حجم…

 • طرح توجیهی معدن سنگ آهک باظرفیت 55000 تن

  طرح توجیهی معدن سنگ آهک باظرفیت 55000 تن دریافت طرح توجیهی معدن سنگ آهک باظرفیت 55000 تن دسته: معدن بازدید: 2 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 خلاصه طرح موضوع طرح استخراج سنگ آهك از…

 • گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید

  گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید دریافت گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 گیف تصویری علایم کم کاری تیروئید قیمت فایل فقط 7,700 تومان گیف…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط…

 • شناسایی و مقایسه ابزار های ETL

  شناسایی و مقایسه ابزار های ETL دریافت شناسایی و مقایسه ابزار های ETL دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5458 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 116 در مورد شناسایی و مقایسه ابزارهای ETL و یک نمونه…

 • تحقیق کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای

  تحقیق کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای دریافت تحقیق کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای تحقیق کارآفرینی طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی

  دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی دریافت دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی عنوان دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی دسته مدیریت ( مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید 23…

 • پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

  پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی دریافت پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و همکارانش (2005) معرفی شده است این پرسشنامه توسط نادی و همکاران (1388) و اعتباریابی شده…

 • دانلود فایل استراتژی

  دانلود فایل استراتژی دریافت دانلود فایل استراتژی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 118 استراتژیالگوهای متفاوت استراتژی تعاریف مدیریتی استراتژیکمشارکتتدوین استراتژی سبد جنرال الکتریک قیمت فایل فقط 16,500 تومان پیشگفتار : -…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد

  نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • مقاله تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی

  مقاله تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی دریافت مقاله تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی پیشرفت‌ در ساخت ترانسفورماتور موجب شده است وقتی برخی خطاها در ترانسفورماتور رخ می‌دهد، قوانین اساسی حفاظت…

 • روانشناسی زن

  روانشناسی زن دریافت روانشناسی زن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 326 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 روانشناسی زنبرابری زن ومرد نقش مادری زن در دیدگاه اسلام موانع رشد شخصیت زن قیمت فایل فقط…

 • تحقیق کشور چین

  تحقیق کشور چین دریافت تحقیق کشور چین دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 جمهوری خلق چین از 30 استان و منطقه مستقل تشكیل شده و با جمعیت بیش از یك میلیارد…

 • نقش ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی

  نقش ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی دریافت نقش ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 از درخشش آغازین بارقه های…

 • دانلود كارآفرینی شركت تهویه ساران 31 ص

  دانلود كارآفرینی شركت تهویه ساران 31 ص دریافت دانلود كارآفرینی شركت تهویه ساران 31 ص دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود كارآفرینی شركت تهویه ساران 31 ص تحقیق كارآفرینی شركت…

 • پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد

  پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد دریافت پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6004 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 فایل پاورپوینت با موضوع پیشگیری از اعتیاد در حجم23 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌

  نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌ دریافت نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌ دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 انسان‌ها دارای قوّه خلاقیت هستند؛…

 • درس پژوهی علوم سوم ابتدایی - مواد اطراف ما

  درس پژوهی علوم سوم ابتدایی - مواد اطراف ما دریافت درس پژوهی علوم سوم ابتدایی - مواد اطراف ما دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 220 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 درس پژوهی علوم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70…

 • دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

  دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت دریافت دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 429 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 334 مباحثی در زمینه شناخت دیدگاههای شناختی مفهوم و فلسفه تحقیق علمی هدف…

 • تحقیق خاك و زراعت

  تحقیق خاك و زراعت دریافت تحقیق خاك و زراعت مقدمه خاك به عنوان بستر حیات و جایگاه تكوین و رشد گیاهان ، یكی از اساسی ترین مائده هایی است كه امانت به انسان سپرده شده است تا با حفاظت احیاء…

 • بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

  بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دریافت بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام این فایل پی در اف 60 صفحه ای به مبحث ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام پرداخته و بطور…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک مدیریت كلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی

  مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک مدیریت كلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دریافت مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک مدیریت كلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم…

 • دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی

  دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی دریافت دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کیفیت در سازه های صنعتی و مسکونی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 10642 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها

  مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها دریافت مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها دسته بندی علوم…

 • پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

  پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) دریافت پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل…

 • طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان

  طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان دریافت طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 طرح درس سالانه ریاضی سوم ابتدایی قیمت فایل فقط 7,700 تومان در…

 • پاورپوینت بررسی روابط بخش زنان زایمان و نوزادان و بررسی 5 عدد نمونه مشابه

  پاورپوینت بررسی روابط بخش زنان زایمان و نوزادان و بررسی 5 عدد نمونه مشابه دریافت پاورپوینت بررسی روابط بخش زنان زایمان و نوزادان و بررسی 5 عدد نمونه مشابه دسته: معماری بازدید: 2 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2882 کیلوبایت…

 • ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان

  ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان دریافت ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان فرمت فایل اصلی تحقیق word حجم فایل زیپ 99 KB تعداد کل صفحات 66 3…