جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی

جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی

دریافت

جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی این جزوه درمورد ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی است كه با فرمت پی دی اف در 312 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور
دسته بندی
زیست شناسی
بازدید ها

102
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

5.58 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

312

15,400 تومان
جزوه ایمنی شناسی،قارچ شناسی ،ویروس شناسی   فهرست مطالب   فصل اول:آنتی ژن ………………………………………………………………………………………………………….18  تعریف آنتی ژن :……………………………………………………………………………………………………………….18 -انواع آنتی ژن ازنظرمنشأ ……………………………………………………………………………………………………. 18 -ماهیت وجنس آنتی ژن……………………………………………………………………………………………………… 18 -ویژگی های ایمونولوژیک یک مولکول آنتی ژن ……………………………………………………………………………….18 -اپی توپ……………………………………………………………………………………………………………………..19 -انواع اپی توپ ها از نظر ساختمانی ……………………………………………………………………………………………19 -پاسخ علیه یک 21 …………………………………………………………………………………………………………..AG عوامل مؤثربر ایمونوژنیسیته : ………………………………………………………………………………………………….21 انواع ادجوان……………………………………………………………………………………………………………………25 فصل دوم : مجموعه اصلی سازگاری بافتی وعرضه آنتی ژن……………………………………………………………..31   فصل اول:آنتی ژنAntigen  تعریف آنتی ژن :  آنتی ژن مولکولی است که می تواند به طور اختصاصی به گیرنده سلول TCR )T ) یا گیرنده سلول BCR) B ) متصل شود.  – انواع آنتی ژن ازنظر منشأ  آنتی ژن می تواند دارای منشأ داخلی ( انروژنوس) یا دارای منشأ خارجی ( اگزوژنوس) باشد . ازآنتی ژن های دارای منشأ داخلی می توان به آنتی ژن های تومورال واز آنتی ژن های دارای منشأ خارجی می توان به آنتی ژن های میکروارگانیسم ها اشاره کرد .  – ماهیت وجنس آنتی ژن  آنتی ژن ها معمولاً مولکولهای بزرگ ودارای ساختارپیچیده هستند وتوسط سیستم ایمنی بدن بعنوان مولکولهای بیگانـه یا غیر خودی تلقی می شو ند . اولین ویژگی از یک آنتی ژن که مورد شناسایی سیستم ایمنی قرار می گیرد شکل فضایی آن است نه ماهیت فیزیکوشیمیایی آن .  آنتی ژن مجموعه ای است از ترکیبات آلی شامل پرویئین ، قند ، چربـی واسـید نوکلئیـک ولـیکن آنتـی ژن هـا عمـدتاً پروتئینی یا پلی ساکاریدی و( قند ) ، هستند وبخش عمده یک مولکول آنتی ژن را پروتئین تشکیل می دهد .  – ویژگی های ایمونولوژیک یک مولکول آنتی ژن  1- آنتی ژنیسیته ( Antigenicity ) : به معنای توانایی یک مولکول دراتصال اختصاصی به TCR یا BCR است .  2- ایمونوژنیسیته ( Immunogeniticity ) : به معنای توانایی یک مولکول در تحریک پاسخ ایمنی اختصاصی اسـت . برای اینکه یک مولکول بتواند دارای این ویژگی باشد ( ایمونوژن باشد) باید بتواند به گیرنده های آنتی ژنی لنفوسیت ها متصل شود(بایدAg باشد ) بنابراین می توان گفت هرمولکول ایمونوژن ، الزاماً یک آنتی ژن اسـت ولـیکن یـک مولکـول آنتی ژن ممکن است ایمونوژن نباشد .بعبارت دیگر آنتی ژنیسیته شرط ایمونوژنیسیته اسـت ولـی ایمونوژنیسـیته شـرط آنتی ژنیسیته نمی باشد . ضمناً ایمونوژنیسیته ویژگی ذاتی یک مولکول نیست وبه ویژگی ها وشرایط بیولوژیـک میزبـان وابسته است .  3- آلرژنیسیته ( Allergenicity) : به معنای توانایی یک مولکول درتحریـک پاسـخ سـلولهای TH2 وتولیـد  تمایز بازوفیل ها و مست سل ها وائوزینوفیل ها می باشد . همانطورکه ذکر شد یک آلرژن می تواند بطوراختصاصی پاسخ ایمنی راتحریک کند ، بنابراین یک آلرژن حتماً دارای ویژگی های آنتی ژنیسیته وایموژنیسیته می باشد .  4- تولرژنیسیته ( Tolergenicity ) : به معنای توانایی یک مولکلول درالقاء بی پاسخی اختصاصی سیستم ایمنی می باشد بعبارتی یک مولکلول تولرژن فاقد ویژگی ایمونوژنیسیته می باشد .  – اپی توپ  لنفوسیت ها نمی توانند باکل یک مولکول ، میان کنش انجام دهنـد . بلکـه بواسـطه شناسـایی نـواحی کـوچکتر از یـک مولکول آنتی ژنیک که اپی توپ نامیده می شوند باآن مولکول ، میان کنش انجام می دهند . بعبـارت دیگـر ، اپـی تـوپ کوچکترین واحد آنتی ژنیک یک مولکول است که توسط سیستم ایمنی شناسایی می شود . اپی تـوپ هـا تحـت عنـوان های شاخص های آنتی ژنیک ( Antigenic determinants ) ونقاط فعال ( Active regions ) یک مولکول آنتـی ژن نیز خوانده می شوند . علیه یک نوع اپی توپ ، یک نوع سلول T ، یک نوع سلول B ویک نوع آنتی بادی ( مونوکلونال ) ایجادمی شود .بعبارت دیگر ، هر اپی توپ خاص ، منجربه تحریک پاسخ مونوکلونال سیستم ایمنی می شود.  برحسب جنس مولکول آنتی ژن ، اپی توپ می توند محصول کنارهم قرار گرفتن چند آمینواسـید یـا چنـد مونوسـاکارید باشد .اگر درساختار یک اپی توپ خاص ، تغییری ایجادشود پاسخ ایمنی نیز علیه این اپی توپ ، تغییر خواهدکرد .  – انواع اپی توپ ها از نظر ساختمانی  1-اپی توپ خطی ( ترتیبی ، پیوسته ، غیرفضایی) : دریک آنتی ژن پروتئینی ، دراثر درکنـارهم قـرار گـرفتن چنـد آمینو اسید براساس ساختمان اول ، اپی توپ های خطی تشکیل می شوند . به عبارتی دیگر می توان گفت ترتیب کـدون های موجود در ژن هر پروتئین ، تعیین کننده اپی توپ های خطی آن پر وتئین می باشد . تنها پیوندهای تشکیل دهنده اپی توپ های خطی ، پیوندهای پپتیدی هستند که بین آمینو اسیدها تشکیل می شوند وساختمان اولیه هـر پـروتئین را تشکیل می دهند . این اپی توپ ها به رناتوراسیون وهر عامل تخریب کننده آرایش ها ی فضایی مقاوم هستند ( حـرارت وبرخی آنزیم ها ) ، یعنی با دناتوراسیون یک پروتئین ، این اپی توپ ها از بین نمی روند. در یک آنتی ژن پلی ساکاریدی نیز این توپ های پیوسته دراثر درکنارهم قرار گرفتن چندمونوساکارید ایجاد می شوند .  عوامل مؤثر بر ایمونوژنیسیته :  1- بیگانگی : از آنجا که برای ایجاد یک پاسخ ایمنی علیه یک مولکول ، درمرحلـه اول بایـد ایـن مولکـول بعنـوان یـک ترکیب بیگانه ( غیر خودی ) شناسایی شود ، می توان گفت بیگانگی مهم ترین عامـل وشـرط اول ایمونـوژن بـودن یـک ترکیب است . ترکیباتی که بخشی از بدن یک فرد می باشند ،معمولاً برای اوایمونوژن نمی باشند ولی برای فرد دیگر مـی توانند ایمونوژن باشند . هرچه ارتباط تکاملی بین دوفرد یا دوگونه کمتر یا بعبارت دیگر فاصله فیلوژنیک آنها بیشتر باشد.    ترکیبات آنها برای یکدیگر دارای ایمونوژنیسیته بیشتری است. بعنوان مثال باتزریق سرم آلبومین گاوی (BSA ) از یـک گاو به گاودیگر ، پاسخ ایمنی قابل ملاحظه ای تحریک نمی شود درحالیکه درصورت تزریق BSA به خرگوش ، متعاقبـاً یک پاسخ ایمنی شدید ، برانگیخته می شود . همچنین درصورت تزریق BSA به مرغ ، پاسخ ایمنـی بسـیار شـدیدتر از حالتی است که آن را به گوسفند یا بز تزریق کنیم .  برخی ترکیبات که درطول تکامل ساختار خود را حفظ کرده اند ( کلاژن وسیتوکروم C) دارای ایمونوژنیسیته اندکی بین گونه های مختلف می باشند .  بعضی اجزاء خودی بدن مانند اسپرمها ، بافت قرنیه وکندروسیت ها بعلت دور بودن از دسترس سیستم ایمنـی ( جـدایی آناتومیک ) برای سیستم ایمنی، بیگانه تلقی می شوند واگر این ترکیبات به خود فردی کـه از اوگرفتـه شـده انـد تزریـق شوند می توانند منجربه بروز پاسخ ایمنی شوند . همچنین اگر در اثر آسیب ، بخشی از بدن که دور از دسـترس سیسـتم ایمنی قرار داشته است در دسترس سیستم ایمنی قرار بگیرد ، علیه این بخش ها پاسخ ایمنی ایجاد خواهد شد. این آنتی ژن ها را Sequestered می نامند .  2- اندازه ووزن مولکولی : باافزایش وزن مولکولی ، میزان ایمونوژنیسیته نیز افزایش می یابـد . بعنـوان مثـال بهتـرین ایمونوژن هادارای وزن مولکولی حدوداً صدهزار دالتون هستند . عموماً ترکیبات بـا وزن مولکـولی بـالای ده هـزار دالتـون ایمونوژن، ترکیبات باوزن مولکولی بین چهارهزار تا ده هزار دالتون ایمونوژن ضعیف وترکیبـات بـاوزن مولکـولی کمتـر از دالتون، غیر ایمونوژن می باشند. بعنوان مثال ، آلبومین ، سم کزاز ودیفتری دارای وزن مولکولی بالا وایمونوژن های قـوی ، انسولین وACTH ایمونوژن های ضعیف وپنی سلین ، پروژسترون وآسپیرین غیر ایمونوژن می باشند .  3- بارالکتریکی : ازآنجا که ماهیت پیوندهای ایجاد شده بین آنتی ژن وآنتی بادی ، غیرکووالان والکتروسـتاتیک اسـت وبه منظور تشکیل این پیوندهاوجود بارالکتریکی درمولکول آنتی ژن ضروری است وهمچنین بـه دلیـل دردسـترس قـرار گرفتن اپی توپ های باردار درمحیط آبی – که عموماً واکنش های آنتی ژن وآنتی بادی دراین محیط ها انجام می شـوند – باافزایش بارالکتریکی یک ترکیب ، ایمونوژنیسیته آن نیز افزایش می یابد .  4- عدم یکنواختی ( Heterogeneity ) وپیچیدگی های شیمیایی : هر چه زیرواحـدهای سـازنده یـک ترکیـب ، متنوع تر باشند ایمونوژنیسیته آن نیز بیشتر می شود . بعنوان مثال هتروپلیمرها ( ماننـد پلـی پپتیـدهای حـاوی آمینـو اسیدهای متنوع ) دارای ایمونوژنیسیته بیشتری نسبت به هموپلیمرها ( مانند یک پپتید سنتتیک شامل یک آمینواسید )ایمنی    هستند. همچنین باافزودن آمینواسیدهای حلقوی مثل تیروزین وفنیل آلانین، ایمنی زایی کوپلیمرها افزایش می یابد زیرا عدم یکنواختی وپیچیدگی شیمیایی ساختار را افزایش می دهد( آمینواسیدها عمدتاً غیرحلقوی هستند )  نوع فایل: Pdf  8.64سایز: mb   تعداد صفحه:312  دانلود جزوه ایمنی شناسیقارچ شناسیویروس شناسیجزوه ایمنی شناسیقارچ شناسیویروس شناسیجزوه ایمنی شناسیقارچ شناسیویروس شناسیدانلود جزوهفروشگاه اینترنتیکسب درآمد اینترنتیهمکاری در فروش فایلسیستم فروشگاه دهیکارافرینیکسب و کار

 • قالب شرکتی Ge Trends v 1.2 وردپرس آخرین ورژن 1.2

  قالب شرکتی Ge Trends v 1.2 وردپرس آخرین ورژن 1.2 دریافت قالب شرکتی Ge Trends v 1.2 وردپرس آخرین ورژن 1.2 قالب شرکتی ge trends v 12 وردپرس آخرین ورژن 12 ge trends پوسته ای زیبا ، ساده و واکنشگرا…

 • مطالعه نکات خاص اجرایی برج میلاد 8 ص دو ستونه

  مطالعه نکات خاص اجرایی برج میلاد 8 ص دو ستونه دریافت مطالعه نکات خاص اجرایی برج میلاد 8 ص دو ستونه دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1424 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 مطالعه نکات خاص اجرایی…

 • پرسشنامه فساد اداری

  پرسشنامه فساد اداری دریافت پرسشنامه فساد اداری دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه فساد اداری قیمت فایل فقط 8,800 تومان پرسشنامه فساد اداری همراه با نمره گذاری معیار و شاخص…

 • لولای در طراحی شده در سالیدورک

  لولای در طراحی شده در سالیدورک دریافت لولای در طراحی شده در سالیدورک لولای در طراحی شده در سالیدورک؛ طراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار…

 • بررسی و شناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری و آنالیز كامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك و ابعاد آنتروپومتریك

  بررسی و شناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری و آنالیز كامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك و ابعاد آنتروپومتریك دریافت بررسی و شناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری و آنالیز كامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك…

 • گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو

  گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو دریافت گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو گزارش كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو در 55 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مبانی نظری و پیشینه پژوهش افسردگی قیمت فایل فقط…

 • ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت

  ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت دریافت ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 ادبیات نظری تحقیق…

 • بررسی سرقت

  بررسی سرقت دریافت بررسی سرقت رشدجرائم درجامعه شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است و این امر در مورد تمامی جرائم صدق می‌كند دلایل متعددی برای این پدیده ذكر كرده اند، ولی آنچه مسلم می‌باشد آنكه گسترش روند خصو‌صی‌‌سازی، كاهش خدمات…

 • دانلود مقاله اصلاح ژنتیكی نخود

  دانلود مقاله اصلاح ژنتیكی نخود دریافت دانلود مقاله اصلاح ژنتیكی نخود دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 نخود مشابه با جنس‌های Pisum Lens دارای تنوع ژنتیكی فروانی در صفات…

 • Collective intelligence in law enforcement

  Collective intelligence in law enforcement دریافت Collective intelligence in law enforcement دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2276 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 Introduction Collaborative systems Main architecture Credibility of the information Evaluation and implementation…

 • پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها

  پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها دریافت پاورپوینت ماشین های آبیاری و کارکرد آن ها دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 4404 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 در این پروژه پاورپوینت ماشین های…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان پاکدشت

  شیپ فایل بخشهای شهرستان پاکدشت دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان پاکدشت دانلود نقشه بخشهای شهرستان پاکدشت (واقع در استان تهران) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله‎ای و آزمون فرضیه

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله‎ای و آزمون فرضیه دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله‎ای و آزمون…

 • دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی

  دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی دریافت دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 پرسشنامه خلاقیت عابدی قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه خلاقیت عابدی در 10…

 • پاورپوینت کامپیوتر و كاربرد آن در روانشناسی و علوم اجتماعی

  پاورپوینت کامپیوتر و كاربرد آن در روانشناسی و علوم اجتماعی دریافت پاورپوینت کامپیوتر و كاربرد آن در روانشناسی و علوم اجتماعی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 7262 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 326 پاورپوینت کامپیوتر…

 • تحقیق شبیه سازی Opnet (ارتباط دو کلاینت و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر)

  تحقیق شبیه سازی Opnet (ارتباط دو کلاینت و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر) دریافت تحقیق شبیه سازی Opnet (ارتباط دو کلاینت و سرورهای FTP ، ایمیل و وب از طریق روتر) این تحقیق شبیه سازی شبکه…

 • کسب ثروت از اینترنت

  کسب ثروت از اینترنت دریافت کسب ثروت از اینترنت ترس عامل اصلی است که یک انسان را متوقف میکند تا به سوی خوشبختی گام برندارد دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 117 فرمت فایل pdf حجم فایل 1.688 مگا بایت…

 • پاورپوینت نوآوری، خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی در سازمان،خلاقیت،نوآوری،مراحل فرآیند خلاقیت

  پاورپوینت نوآوری، خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی در سازمان،خلاقیت،نوآوری،مراحل فرآیند خلاقیت دریافت پاورپوینت نوآوری، خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی در سازمان،خلاقیت،نوآوری،مراحل فرآیند خلاقیت دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1882 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • کاملترین مقاله آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله

  کاملترین مقاله آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله دریافت کاملترین مقاله آسیب شناسی تقلب در بین دانش آموزان وراهکار کاهش این مساله معمولا حاصل خانواده ای که در آن پدر و مادر وهن و زنندگی…

 • تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء

  تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء دریافت تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء دسته بندی مکانیک بازدید ها 122 فرمت فایل pdf حجم فایل 7.912 مگا بایت تعداد صفحات فایل 225 27,500 تومان تجزیه…

 • تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز

  تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز دریافت تحقیق موقعیت جغرافیایی شهرستان نطنز دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 شهرستان نطنز یکی از مناطق تاریخی و مهم استان اصفهان است ، بطور کلی…

 • گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی

  گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی دریافت گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی گزارش کارآموزی در شركت تعاونی تولید كشاورزی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 108 فرمت فایل doc حجم فایل 40…

 • تحقیق با موضوع صفحه گسترده

  تحقیق با موضوع صفحه گسترده دریافت تحقیق با موضوع صفحه گسترده دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 تحقیق با موضوع صفحه گسترده 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل…

 • چگونه به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم

  چگونه به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم دریافت چگونه به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه…

 • فایل پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

  فایل پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دریافت فایل پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 فایل پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی…

 • مبانی نظری سازگاری

  مبانی نظری سازگاری دریافت مبانی نظری سازگاری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مبانی نظری سازگاری قیمت فایل فقط 28,600 تومان پیشینه ومبانی نظری تحقیق سازگاری توضیحات: فصل دوم پژوهش…

 • تحقیق در مورداثرات ورزش بر بیماری های قلبی

  تحقیق در مورداثرات ورزش بر بیماری های قلبی دریافت تحقیق در مورداثرات ورزش بر بیماری های قلبی اثرات ورزش بر بیماری های قلبی چکیده اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی رفتار (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی رفتار (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی رفتار (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی رفتار (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم…

 • عایقکاری رطوبتی ساختمان

  عایقکاری رطوبتی ساختمان دریافت عایقکاری رطوبتی ساختمان دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 454 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عایقکاری رطوبتی ساختمان قیمت فایل فقط 9,900 تومان فایل عایقکاری رطوبتی ساختمان شامل: عایق رطوبتی قیروگونی انواع قیر…

 • تحقیق کامل در مورد گناهان کبیره کامل با توضیحات...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس

  تحقیق کامل در مورد گناهان کبیره کامل با توضیحات...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس دریافت تحقیق کامل در مورد گناهان کبیره کامل با توضیحات...مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس گناهان کبیره محتویات بصورت ووورد و قابل ویرایش مقدمه…

 • پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته

  پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته دریافت پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 3 فرمت فایل pptx حجم فایل 433 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت بازاریابی خدمات SERVICES MARKETING

  پاورپوینت بازاریابی خدمات SERVICES MARKETING دریافت پاورپوینت بازاریابی خدمات SERVICES MARKETING دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 394 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود پاورپوینت بازاریابی خدمات SERVICES MARKETING بررسی بازاریابی خدمات SERVICES MARKETING پاورپوینت جامع و…

 • پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه شکل و تصاویر‬‎

  پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه شکل و تصاویر‬‎ دریافت پاورپوینت آشنایی با زمین شناسی و جایگاه آن در مهندسی عمران در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه…

 • ارزیابی اسیب پذیری سازه فلزی قاب خمشی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی

  ارزیابی اسیب پذیری سازه فلزی قاب خمشی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی دریافت ارزیابی اسیب پذیری سازه فلزی قاب خمشی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی ارزیابی اسیب پذیری سازه فلزی قاب خمشی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی…