جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

دریافت

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 377 صفحه تهیه شده است
دسته بندی
جغرافیا
بازدید ها

196
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

4.597 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

377

16,500 تومان
جزوه جغرافیای شهری  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری  جغرافیای شهری چیست؟  تعاریف جغرافیای شهری 1ـ جغرافیای شهری روی نظام فضایی و موقعیت شهر تأكید دارد و نظیر سایر شاخه¬ﻫﺎﯼ علم جغرافیا، علل پراكندگی مكان¬ﻫﺎﯼ شهری، تشابهات و تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی میان آنها را در ارتباط با شرایط مكانی مطالعه ﻣﯽ¬كند . با توجه به تعاریف فوق، تحلیل و تأكید در جغرافیای شهری بر پایه موارد زیر صورت ﻣﯽ¬گیرد. الف ـ نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها به ویژه كاربری زمین و حوزه¬ﻫﺎﯼ اجتماعی شهرها. ب ـ بررسی روند این الگوها و شكل¬گیری آنها در طول زمان. 2ـ جغرافیای شهری روی الگوهای فضایی پدیده¬ﻫﺎﯼ شهری، هم از نظر پراكندگی فضایی و هم از جهت تأثیر متقابل فضایی آنها و همچنین روندها را در داخل شهرها مطالعه ﻣﯽ¬كند. این تعریف از جغرافیای شهری بیشتر پوزیتیویستی است و روش¬ﻫﺎﯼ آماری و مدل¬ﻫﺎ را به خدمت ﻣﯽگیرد. در واقع، در جغرافیای شهری، در یك طرف جغرافیای سیستماتیك (نظام یافته) و در طرف دیگر جغرافیای ناحیه¬ای قرار ﻣﯽ¬گیرد. از این رو جنبه¬ﻫﺎﯼ فضایی توسعه شهری، از دو نقطه نظر بررسی ﻣﯽ¬شود: الف ـ درون شهری: در این قسمت، شهر به عنوان یك پدیده مجزا و منفك در سیستم سكونتگاهی مورد مطالعه قرار ﻣﯽ¬گیرد كه مباحثی چون كیفیت كاربری زمین، مورفولوژی شهری كاركرد شهر، میزان توسعه شهر و حوضه¬ﻫﺎﯼ اجتماعی داخل شهرها در قلمرو آن قرار ﻣﯽ¬گیرد. ب ـ برون شهری یا تأثیرات متقابل فضایی یك حوزه شهری در حوزه شهری دیگر: در اینجا تأثیرات مادر شهرهای جهانی در مادر شهرهای ملی، ناحیه¬ای و تأثیرات شهر مسلط به سایر شهرها و نواحی كشور و وابستگی فضایی (شهر یا ناحیه) مورد بررسی قرار ﻣﯽ¬گیرد. اما در سالهای اخیر به ویژه در دهه ی 1980 دو مکتب بیش از همه، جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است: الف ـ مكتب ساخت¬گرایی: مكتب جغرافیای ساختاری، بیشتر به شناخت عمیق نابرابری¬ﻫﺎﯼ اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها تأكید ﻣﯽ¬كند، در نتیجه ی نابرابری¬ﻫﺎﯼ فوق، تخصیص فضایی منابع به صورت محدود در شهرها صورت گرفته است. به تعبیر عده¬ای از جغرافی¬دانان، ـ مكتب ساخت¬گرایی در مسیر عدالت اجتماعی در شهرها پیش ﻣﯽ¬رود. ب ـ رفتارگرایی: مكتب جغرافیای رفتاری كه تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی را در داخل الگوهای سازمانی مورد توجه قرار ﻣﯽ¬دهد. مفهوم پراكندگی فضایی در جغرافیای شهری یعنی شكل¬گیری پدیده¬ﻫﺎﯼ شهری در سطوح خطی، شبكه¬ای، سطحی و نظایر آن ﻣﯽ¬باشد و در تأثیر متقابل فضایی، آمد و شد روزانه به محل كار به مركز خرید، جابه¬جایی محله مسكونی و مسكن در داخل شهرها، ….. بررسی ﻣﯽ¬شود. سیستم شهری و زیر سیستم‏های میان شهری سیستم شهری مثل چرخی ﻣﯽ¬ماند كه همه اجزاء آن (جمعیت، صنعت، تجارت، واحدهای مسكونی و ….) در ارتباط با هم عمل ﻣﯽ¬كند نیروی محركه این چرخ، جمعیت شهری است كه سیستم‏های شهری (زیر سیستم‏ﻫﺎ) را به كار وا ﻣﯽ¬دارد. خصیصه یك سیستم 1ـ كلیت: از خصیصه¬ﻫﺎﯼ عمده این سیستم این است كه دارای سلسله مراتبی است، یعنی دارای سطوح مختلفی است كه برای كل سیستم عمل ﻣﯽ¬كند. 2ـ عنصر: تعیین كوچكترین واحد سیستم كه دارای عملكرد نسبتاً مستقل است. 3ـ ارتباط: از مشخصات هر سیستم، ارتباط میان عناصر آن است. تعریف: سیستم مجموعه¬ای از عناصر است كه بر یكدیگر تأثیرات متقابل دارند، تغییر هر یك از عناصر سیستم بر سایر عناصر سیستم تأثیر ﻣﯽ¬گذارد و تغییراتی را در كل سیستم سبب ﻣﯽ¬شود. كیت بست و جان شورت، دو جغرافی¬دان انگلیسی، برخورد جغرافیای شهری را میان سال¬ﻫﺎﯼ 1965 تا 1985 نشان ﻣﯽ-دهند. دوره اول از تحولات جغرافیای شهری، برخورد غالب با سه مكتب اكولوژی، اقتصاد جدید شهری و رفتاری بوده است كه امروزه نیز در بیشتر نوشته¬ﻫﺎﯼ جغرافیایی دیده ﻣﯽ¬شود. مجموعه سوالات    1- رویکرد نئووبری از نظریات چه کسی تاثیر پذیرفته است؟  1) جان شورت    2) ماکس وبر    3) کیت بس        4) ویلسون 2- برایان بری کره زمین را از نظر جغرافیایی به چند ناحیه تقسیم می کند؟  1) 4    2) 5    3) 6        4) 7 3- کدام مکتب بیشتر بر شناخت عمیق نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در شهرها تأکید دارد؟  1) انسان گرایی    2) پوزیتیویسم    3) ساخت گرایی        4) نئووبری 4- به نظر ………. جغرافیای شهری از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیکی انسان است، گفتگو می‌كند. 1) رزاپالم    2) براین بری    3) دیوید اسمیت        4) ژان گوتمن 5- شرایط داخلی شهرها متأثر از ………. می‌باشد. 1) شرایط سیاسی    2) اوضاع طبیعی    3) ارزش‌های اجتماع        4) مورفولوژی شهری 6- مورفولوژی شهری همواره با ………. آن پیوند محکمی دارد. 1) سلسله مراتب     2) كاركرد     3) شبكه شهری         4) موضع شهری  7- جغرافی‌دان در مطالعه تطبیقی، ………. 1) به ریشه‌های نابه‌سامانی‌های شهری پی می برد. 2) سیاست گزینی مسئولان امر را در حل مسائل شهری تحلیل می‌كند. 3) تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها را در می‌یابد. 4) به همه موارد بالا پی می برد. 8- سطوحی که دیوید هربرت و دیویداسمیت در بررسی و تحلیل مسائل جغرافیای شهری نام می‌برند، عبارت است از …… 1) اقتصادسیاسی، برخورد نئووبری، مدیران محلی، محیط شهری 2) تحلیل تخصیص منابع، برخورد اکولوژیک، محیط سیاسی، محیط فیزیکی 3) اقتصادسیاسی، تخصیص منابع، مدیران شهری، محیط محلی 4) محیط محلی، مدیران شهری، برخورد رفتاری، برخورد سیاسی پاسخنامه 1- گزینه 2 صحیح است. گزینه مکتب نئووبوی: به عامل فرهنگ بیش از اقتصاد، اعتبار علمی قائل است. 2- گزینه 1 صحیح است.مدل‌های جغرافیای شهری که براساس شرایط و عوامل فرهنگ غربی تهیه شده‌است نمی‌تواند در دیگر نواحی جغرافیایی صادق باشد. در این ارتباط “براین بری”، معتقد است که یک جغرافیایی مشترک جهانی نمی‌تواند وجود داشته‌باشد. وی از نظر جغرافیای شهری، سیاره زمین را به چهار گروه تقسیم نموده‌است 3- گزینه 3 صحیح است. مکتب ساخت گرایی بر شناخت عمیق نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی که در نتیجه تخصیص فضایی منابع محدود در شهرها به وجود آمده تأکید دارد و این مکتب به سمت عدالت اجتماعی به پیش می رود. 4- گزینه 4 صحیح است. ” ژان گوتمن” می‌نویسد که جغرافیای شهری از موقع طبیعی شهر، مشخصات جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی این جمعیت، سازمان‌های اجتماعی- سیاسی و سرانجام از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیكی است؛  صحبت می‌كند. 5- گزینه 3 صحیح است. امروزه شرایط داخلی شهرها که متأثر از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی نظام حاکم در کشورهاست؛ کیفیت کاربری زمین و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری را تعیین می‌كند. از این رو جغرافیای شهری جدید با تحلیل از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌كند. 6- گزینه 2 صحیح است. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن رابطه داشته و ساخت داخلی شهر از کارکرد شهر تأثیر می پذیرد. 7- گزینه 3 صحیح است.در با مطالعه تطبیقی می‌توان به تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها پی برد. در جغرافیای شهری مطالعه تطبیقی در واقع تحلیل نظریه‌های مختلف درباره موضوعات و مسائل شهری خواهد بود و از جنبه‌های زیر دارای اهمیت است: – در مطالعه تطبیقی آگاهی از تضادها و پیشرفت‌ها و در نتیجه ریشه‌یابی آن یک نوع تکامل فرهنگی برای جغرافی‌دان غفلت زده محسوب می‌شود. – جغرافی‌دان در این مطالعه می‌تواند به بهره گیری نظریه‌ای در موضوع خاص بپردازد. – در جغرافیای شهری، مطالعه تطبیقی به تحلیل تطبیقی می‌انجامد ‌‌و تحلیل نظریه‌های اجتماعی را در شناخت مسائل شهری قوت می‌بخشد. 8- گزینه 3 صحیح است.دیوید هربرت و دیوید اسمیت از سطوح چهارگانه زیر در تحلیل مسائل شهری نام می‌برند: wordنوع فایل: m سایز:4.48b    تعداد صفحه:377 دانلود جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیادانلود جزوهجغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیادانلودجزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)کسب درآمد اینترنتیکسب درآمد از اینترنتفروشگاه فایل

 • پاورپوینت انواع پی (Foundation) و مسایل ژیوتکنیکی در 35 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش

  پاورپوینت انواع پی (Foundation) و مسایل ژیوتکنیکی در 35 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش دریافت پاورپوینت انواع پی (Foundation) و مسایل ژیوتکنیکی در 35 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت…

 • مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز

  مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز دریافت مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز مجازات اعدام براساس كنفرانس بین المللی سیراكیز دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 124 فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) دسته: عمران و معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1701 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 پروژه کارآفرینی…

 • پایانامه با موضوع شیشه

  پایانامه با موضوع شیشه دریافت پایانامه با موضوع شیشه شیشه ، مایعی می‌باشد که بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین‌تر از نقطه انجماد آن ، در حالت مایع قرار دارد و بطور عمومی ، جسمی است شفاف که…

 • جرایم رایانه ای

  جرایم رایانه ای دریافت جرایم رایانه ای برخی نیز قضیة الدون رویس آمریکایی، در سال 1963 را اولین جرم رایانه ای کشف شده می دانند و قضیه به این شکل بود که «الدون رویس» حسابدار یک شرکت آمریکایی بود چون…

 • گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون

  گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون دریافت گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون گزارش کارآموزی اجراء شالوده و ستون در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 100 فرمت فایل doc حجم فایل 11.356 مگا بایت تعداد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90…

 • نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز گاوخونی

  نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز گاوخونی دریافت نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز گاوخونی نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز گاوخونی حوضه آبریز گاوخونی، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها…

 • دانلود تحقیق آموزش و پرورش ایران 63 ص

  دانلود تحقیق آموزش و پرورش ایران 63 ص دریافت دانلود تحقیق آموزش و پرورش ایران 63 ص دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 دانلود آموزش و پرورش ایران 63 ص تحقیق…

 • پاورپوینت طراحی ایستگاه تقلیل فشار

  پاورپوینت طراحی ایستگاه تقلیل فشار دریافت پاورپوینت طراحی ایستگاه تقلیل فشار دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1456 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاورپوینت طراحی ایستگاه تقلیل فشار در 19اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • دانلود مقاله در مورد تعریف مسئولیت اجتماعی

  دانلود مقاله در مورد تعریف مسئولیت اجتماعی دریافت دانلود مقاله در مورد تعریف مسئولیت اجتماعی یكی از مشكلات اساسی علوم اجتماعی این است كه دانشمندان این علم درخصوص پدیده های اجتماعی، تعریف واحدی از خود ارائه نمی نمایند این امر،…

 • گزارش كارآموزی تولید لوازم مخابراتی در شركت نقوسان

  گزارش كارآموزی تولید لوازم مخابراتی در شركت نقوسان دریافت گزارش كارآموزی تولید لوازم مخابراتی در شركت نقوسان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 گزارش كارآموزی تولید لوازم مخابراتی…

 • تحقیق با موضوع جهانی شدن و امنیت ملی

  تحقیق با موضوع جهانی شدن و امنیت ملی دریافت تحقیق با موضوع جهانی شدن و امنیت ملی دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 تحقیق با موضوع جهانی شدن و امنیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 188 فرمت فایل docx حجم فایل 55 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 43 24,200 تومان…

 • گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

  گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی دریافت گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 78 فرمت فایل doc حجم فایل 160 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 215…

 • پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM

  پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM دریافت پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 115 فرمت فایل doc حجم فایل 805 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 14,300 تومان مدیریت جامع كیفیت…

 • بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌

  بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ دریافت بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در این‌ مقاله‌، كوشیده‌ایم‌…

 • توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ( جامع ترین و نادرترین تحقیق )

  توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ( جامع ترین و نادرترین تحقیق ) دریافت توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ( جامع ترین و نادرترین تحقیق ) این مجموعه یکی از نادرترین تحقیق ها در زمینه توریست و…

 • پاورپوینت بیوسنسور (زیست حسگر)

  پاورپوینت بیوسنسور (زیست حسگر) دریافت پاورپوینت بیوسنسور (زیست حسگر) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 911 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 دانلود پاورپوینت بیوسنسور(زیست حسگر) بررسی بیوسنسور(زیست حسگر) پاورپوینت جامع و کامل بیوسنسور(زیست حسگر) کاملترین پاورپوینت بیوسنسور(زیست…

 • دستگاه گوارش حیوانات

  دستگاه گوارش حیوانات دریافت دستگاه گوارش حیوانات دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 قوام مدفوع و میزان خردشدگی ذرات علوفه مدفوع گاو در حالت نرمال بصورت خمیری است مدفوعی…

 • تحقیق اخلاق و عرفان

  تحقیق اخلاق و عرفان دریافت تحقیق اخلاق و عرفان دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 اخلاقعرفان نقش اخلاق و عرفان در سیاست قیمت فایل فقط 9,900 تومان فهرست موضوعات مقدمه…

 • پاورپوینت اخلاق حرفه ای برای كتابداران

  پاورپوینت اخلاق حرفه ای برای كتابداران دریافت پاورپوینت اخلاق حرفه ای برای كتابداران دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 325 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای برای كتابداران بررسی اخلاق حرفه ای برای…

 • ساخت دستگاه باركد خوان و اتصال آن به پورت سریال PC

  ساخت دستگاه باركد خوان و اتصال آن به پورت سریال PC دریافت ساخت دستگاه باركد خوان و اتصال آن به پورت سریال PC می دانیم امروزه دنیای الكترونیك روند رو به رشد سرسیمی را می پیماید كه در مقایسه با…

 • پاورپوینت هنر و معماری در عصر حجر (سنگی)

  پاورپوینت هنر و معماری در عصر حجر (سنگی) دریافت پاورپوینت هنر و معماری در عصر حجر (سنگی) دسته: عمران و معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 8941 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 پاورپوینت حاضر در 44 اسلاید به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردمی حمایت از کودکان خیابانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردمی حمایت از کودکان خیابانی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردمی حمایت از کودکان خیابانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد…

 • آشنایی با موسیقی و نتها

  آشنایی با موسیقی و نتها دریافت آشنایی با موسیقی و نتها موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش…

 • کتاب جغرافیای ایران

  کتاب جغرافیای ایران دریافت کتاب جغرافیای ایران دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 کتاب جغرافیای ایران قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب جغرافیای ایران/کلیه رشته ها(نظری_فنی و حرفه ای_ کاردانش)/ پایه…

 • پرسشنامه تفکر سازنده

  پرسشنامه تفکر سازنده دریافت پرسشنامه تفکر سازنده دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه تفکر سازنده قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه تفکر سازنده این پرسشنامه در سال…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان سمیرم

  شیپ فایل بخشهای شهرستان سمیرم دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان سمیرم دانلود نقشه بخشهای شهرستان سمیرم(واقع در استان اصفهان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش به…

 • طراحی و محاسبات تاسیسات مكانیكی بیمارستان

  طراحی و محاسبات تاسیسات مكانیكی بیمارستان دریافت طراحی و محاسبات تاسیسات مكانیكی بیمارستان دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3083 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 237 طراحی و محاسبات تأسیسات مكانیكی بیمارستان قیمت فایل فقط 13,200 تومان چكیده…

 • پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و معماری هند

  پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و معماری هند دریافت پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و معماری هند دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 هندفرهنگ و معماری هند زبان هنــد معابد بودایی قیمت فایل…

 • مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  مسجد شیخ لطف الله اصفهان دریافت مسجد شیخ لطف الله اصفهان تحقیق مسجد شیخ لطف الله رشته ی معماری دسته بندی معماری بازدید ها 210 فرمت فایل doc حجم فایل 37 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 16,500 تومان این…

 • بخش پذیری مقسوم علیه

  بخش پذیری مقسوم علیه دریافت بخش پذیری مقسوم علیه برنامه مقسوم علیه به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 141 فرمت فایل rar حجم فایل 50 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان…

 • استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق: یک آزمایش کنترل شده تصادفی

  استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق: یک آزمایش کنترل شده تصادفی دریافت استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق: یک آزمایش کنترل شده تصادفی استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران…

 • گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران

  گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران دریافت گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26…