جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

دریافت

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران این جزوه درمورد سازه های بتنی مهندسی عمران است كه با فرمت پی دی اف در 224 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ
دسته بندی
عمران و نقشه کشی
بازدید ها

135
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

4.175 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

224

16,500 تومان
جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران   جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ فهرست مطالب   فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه…………………………………………………………………………..10  1-2 ویژگیها ی مهم بتن ……………………………………………………………………………………………………..10  1-3 انواع مقاومت بتن…………………………………………………………………………………………………………11 تست یها طبقه یبند شده فصل اول……………………………………………………………………………………27 پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل اول……………………………………………………………………………28 فصل دوم – اصول لیتحل و یطراح سازه یها یبتن ………………………………………………………. …………… 29 مقاطع T شکل ………………………………………………………………………………………………………………..32 رفتار مقاطع Tشکل تحت خمش…………………………………………………………………………………… …………32 تست یها طبقه یبند شده فصل دوم …………………………………………………………………………………..44 پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل دوم………………………………………………………. ………… 46 فصل سوم – یطراح یت رها یبرا برش ………………………………………………………………………………….47 برش در ایت یره بتن مسلح …………………………………………………………………………………… ………………47 انواع ترك در یت یرها بتن آرمه …………………………………………………………………………………… …………..50 ترك یها یبرش یخمش در انواع یت رها …………………………………………………………………………………… ……51 تست یها ی طبقه یبند شده فصل سوم ………………………………………………………………………………….55 پاسخ تشریحی تست ها ی طبقه بندی شده فصل سوم ………………………………………………………………………..79 فصل چهارم – برش در بتن مسلح… ……………………………………………………………………………….. . 1 فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه  بتن به تنهایی مادهای است که رفتار آن در فشار مناسب بوده ولی در کشش ضعف فراوانـی دارد. بـرعکس فـولاد کـه در کشش و فشار رفتاری یکسان دارد، همین نقطه ضعف موجود در بتن سبب استفاده از فولادها به صورت میلگـرد در بـتن میباشد، تا بتواند با افزایش ظرفیت کششی بتن در مناطقی که نیاز به این رفتار وجود دارد این نقص را برطرف کند.  مزایا و معایب بتن آرمه   – مادهی اصلی تشکیل دهندهی بتن که شن و ماسه میباشد تقریباً در همه جا یافت مـیشـود کـه ایـن امـر منجـر بـه دسترسی به مصالح در فواصل نزدیک به محل کارگاه یا محل بتنریز و در نتیجه ارزانتر تمام شدن بتن می . گردد   – ساختمانهای مبتنی در برابر عوامل جوی و آتشسوزی از ساختمانهای فلزی مقاومتر . میباشند   – به علت شکلپذیری بتن که میتواند به هر شکلی که قالب آن تهیه میشود ساخته شود، ساختن ستون و پل به اشکال مختلف را میسر می . سازد   – پایینتر بودن مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری، باعث ایجاد تركهـایی در ناحیـه کششـی مـیشـود کـه میتواند موجبات نفوذ آب یا یونهای مضر را فراهم آورد.   – هزینه ی مصالح مصرفی برای قالببندی، هزینهی ساخت قالب، هزینه نصب قالب و برداشـتن آن و… باعـث بـالا رفـتن هزینه ی یک سازه بتن آرمه می . شود   1-2 ویژگیهای مهم بتن   بتن کارایی 1-2-1  بتن کارا، بتنی است که بتوان به راحتی آن را ساخت، حل نمود، در قالب موردنظر ریخت و متراکم نمود. بدون این که در یکنواختی آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود، کارایی بتن توسط عوامل زیر تعیین می : گردد  الف) اسلامپ یا روانی بتن  ب) مصالح معدنی  ج) مواد افزودنی  د) درجه حرارت  تستهای طبقه بندی شده فصل اول   -1 خیز بلندمدت یک تیر بتن آرمه:  2 1) تا 3 برابر خیز . اولیه آن است 5/1 2) برابر خیز اولیه آن است.  3 ) به علت جمعشدگی کمتر از خیز اولیه آن است. 4) هیچ کدام   -2 مدول ارتجاعی بتن با مقاومت بالا نسبت به بتن با مقاومت پایین.  1 . ) بزرگتر از یک است 2 . ) کوچکتر از یک است 3 ) مساوی یک است. 4) قابل برآورد نیست.   -3 تیرهای پیوسته (چند دهانه) بتن آرمه تحت اثر بار ثابت به تدریج کدام حالت اتفاق میافتد؟  1) هر دو ممان منفی و مثبت افزایش می . یابند  2) هر دو ممان منفی و مثبت کاهش می . یابد  3) ممان مثبت کم شده و ممان منفی تکیهگاه افزایش می . یابد  4) از ممان منفی تکیهگاه کم شده و به ممان مثبت وسط دهانه اضافه می . شود 4 – استفاده از کدام افزودنیها موجب کاهش نسبت آب با سیمان میشود؟  1 ) تندگیرکنندهها 2 ) کندگیرکنندهها 3 ) روانکنندهها 4) هیچکدام   -5 سنگدانهها چه درصدی از حجم بتن را تشکیل میدهند؟   ( 1 90 (2  75 (3  60 (4  50  6 – کدام نوع سیمان برای سازههای مجاور محیطهای پرسولفات مناسب است؟   تیپ (5 4 تیپ (4 3 تیپ (2 2 1 تیپ 1(  7- آزمایش FM از آزمایشات ……….. است.  1 ) سیمان 2) ماسه 3) شن 4) آرماتور   -8 ترکیبات بار نهایی در آییننامه آبا برای بارهای زنده (L) و مرده (D) کدام است؟  1/ 4D +1 7/ L (4  1/ 4D +1 5/ L (3  1/ 25D +1 5/ L (2 D +1 2/ L ( 1 پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول   -1 گزینه ؟« » ) – (دشواره آیا میتوان خیز بلندمدت را به صورت ضریبی از خیز کوتاه مدت محاسبه نمـود کـه رابطه مربوط به آن در ذیل ارائه شده است:  ضریب خیز بلندمدت مقدار x بستگی به مدت زمان موردنظر دارد از 1 الی 2 متغیر است. با توجه به عدم مشخص شدن زمان موردنظر بری خیز بلندمدت نمیتوان جواب مناسب برای سوال بالا تعیین نمود و سوال ناقص میباشد ولی اگر فرض طراح حداکثر مقدار خیز بلندمدت باشد مقدار x = 2 موردنظر میباشد که در این صورت نیز مقدار ¢r مشخص نمیباشد و در نتیجه با فرض عدم فولاد فشاری حداکثر lبرابر با 2 باشد و هیچ گزینهای منطبق با این جواب موجود نمی . باشد   -2 یگز نهی « 2» حیصح . است ) (ساده  ¢ 15100= با زیاد شدن E f c با توجه به فرمول c ¢f مدول ارتجاعی بتن بالا می . رود   -3 یگز نهی « 3» حیصح . است ) (متوسط  هدف اصلی این تست بیان اثر باز توزیع لنگرهای خمشی میباشد. در اثر این پدیده تدریجاً نقاط با لنگر خمشی منفی که مقدار قدر مطلق لنگر خمشی آنها از نقاط با لنگرهای خمشی مثبت بیشتر میباشد، تدریجاً به حالت مفصل پلاستیک نزدیک میشوند و در نتیجه عمل باز توزیع رخ میدهد. بنابراین از ممان منفی تکیهگاهها کاسته میشود و به ممان مثبت وسط دهانه افزوده می . شود   -4 (پاسخ صحیح گزینه )3   -5 (پاسخ صحیح گزینه 2) حجم سنگدانه حدود 3 4  حجم بتن 75 ( %) . است   -6 (پاسخ صحیح گزینه 4) محیط سولفا تدار Ü سیمان تیپ 5   محیط کلردار Ü سیمان تیپ 2   -7 (پاسخ صحیح گزینه 2) آزمایش FM برای آزمایش نرمی ماسه است.   -8 (پاسخ صحیح گزینه 2) در درس آمده است.  نوع فایل:Pdf سایز :4.07 MB    تعداد صفحه:224  دانلودجزوه سازه های بتنی مهندسی عمرانجزوه جزوهدانلود سازه های بتنی مهندسی عمراندانلود جزوه کنکورفروشگاه اینترنتیکسب درآمد اینترنتیکسب درآمد از اینترنتهمکاری در فروش فایلسیستم فروشگاه دهیکارافرینیکسب و کار

 • جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی

  جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دریافت جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی این محصول در 298 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استاکولوژی زراعی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجمورعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها اهمیت آب…

 • دانلود تحقیق سكولاریسم و‌ آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها

  دانلود تحقیق سكولاریسم و‌ آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها دریافت دانلود تحقیق سكولاریسم و‌ آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 آنچه كه امروز…

 • پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

  پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی دریافت پاورپوینت نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 732 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود پاورپوینت با موضوع نقش آموزش و پرورش…

 • پاورپوینت آموزشی استاندارد حسابداری ، نحوه ارائه صورت های مالی

  پاورپوینت آموزشی استاندارد حسابداری ، نحوه ارائه صورت های مالی دریافت پاورپوینت آموزشی استاندارد حسابداری ، نحوه ارائه صورت های مالی فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدههدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی…

 • پاورپوینت آشنایی با انواع سقف های کامپوزیت

  پاورپوینت آشنایی با انواع سقف های کامپوزیت دریافت پاورپوینت آشنایی با انواع سقف های کامپوزیت دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 4276 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با انواع سقف های کامپوزیت…

 • دزدی آقا روباهه

  دزدی آقا روباهه دریافت دزدی آقا روباهه دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 نویسنده زینب امکی داستان دزدی روباه قیمت فایل فقط 4,400 تومان نویسنده: زینب امکی داستانی جذاب…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز قره قوم

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز قره قوم دریافت دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز قره قوم منابع آبی کشور به 6 حوضه ی آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از آنها حوضه آبریز قره قوم است…

 • دانلود بکگراند شب یلدا لایه باز psd

  دانلود بکگراند شب یلدا لایه باز psd دریافت دانلود بکگراند شب یلدا لایه باز psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 62874 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 بکگراند مخصوص شب یلدا، مناسب…

 • تحقیق آشنایی با هنرهای سنتی

  تحقیق آشنایی با هنرهای سنتی دریافت تحقیق آشنایی با هنرهای سنتی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 733 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 تحقیق در مورد آشنایی با هنرهای سنتی در 78 صفحه در قالب…

 • مروری بر سیستم¬های سازه¬ای دینامیک

  مروری بر سیستم¬های سازه¬ای دینامیک دریافت مروری بر سیستم¬های سازه¬ای دینامیک دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 776 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 مروری بر سیستمهای سازه¬ای دینامیک با رعایت اصول و قواعد نگارشی پایان نامه نویسی…

 • جزوه آموزشی اصول كار شیر های كنترل

  جزوه آموزشی اصول كار شیر های كنترل دریافت جزوه آموزشی اصول كار شیر های كنترل جزوه آموزشی اصول كار شیر های كنترل دسته بندی برق بازدید ها 148 فرمت فایل pdf حجم فایل 1.493 مگا بایت تعداد صفحات فایل 54…

 • دانلود پاورپوینت کلیسای نوتردام رونشان اثر لوکوربوزیه

  دانلود پاورپوینت کلیسای نوتردام رونشان اثر لوکوربوزیه دریافت دانلود پاورپوینت کلیسای نوتردام رونشان اثر لوکوربوزیه این پاورپوینت در 61 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است همراه با فایل word مربوطه دسته…

 • مقاله مطالعه ی روش های پیشگیری و کشف حمله برای حملات لایه ی شبکه در MANET

  مقاله مطالعه ی روش های پیشگیری و کشف حمله برای حملات لایه ی شبکه در MANET دریافت مقاله مطالعه ی روش های پیشگیری و کشف حمله برای حملات لایه ی شبکه در MANET به همراه اسلاید و متن زبان اصلی…

 • تحقیق چگونه توانستیم روخوانی اعضای کودک پسر مرکز کانون پرورش فکری 2 پارس آباد را تقویت کنیم

  تحقیق چگونه توانستیم روخوانی اعضای کودک پسر مرکز کانون پرورش فکری 2 پارس آباد را تقویت کنیم دریافت تحقیق چگونه توانستیم روخوانی اعضای کودک پسر مرکز کانون پرورش فکری 2 پارس آباد را تقویت کنیم تحقیق حاضر در 44 صفحه…

 • دانلود اسیدهای چرب

  دانلود اسیدهای چرب دریافت دانلود اسیدهای چرب دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 146 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 142 دانلود اسیدهای چرب تحقیق اسیدهای چرب مقاله اسیدهای چرب اسیدهای چرب قیمت فایل فقط 13,200 تومان فرمت فایل…

 • پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)

  پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS) دریافت پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS) • پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 123 فرمت فایل docx حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 11 11,000 تومان    پرسشنامه…

 • دانلود پاورپوینت معرفی روش كارت امتیازی متوازن

  دانلود پاورپوینت معرفی روش كارت امتیازی متوازن دریافت دانلود پاورپوینت معرفی روش كارت امتیازی متوازن دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 335 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 فایل پاورپوینت با موضوع معرفی روش كارت امتیازی متوازن در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع یادگیری خودتنظیمی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع یادگیری خودتنظیمی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع یادگیری خودتنظیمی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مبانی نظری و…

 • فایل تجزیه فوتوشیمیایی محلولهای محتوی سولفانیلیک اسید با استفاده از تابش مستقیم نور فرابنفش

  فایل تجزیه فوتوشیمیایی محلولهای محتوی سولفانیلیک اسید با استفاده از تابش مستقیم نور فرابنفش دریافت فایل تجزیه فوتوشیمیایی محلولهای محتوی سولفانیلیک اسید با استفاده از تابش مستقیم نور فرابنفش دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 638 کیلوبایت…

 • پاورپوینت ارگونومی كاربردی

  پاورپوینت ارگونومی كاربردی دریافت پاورپوینت ارگونومی كاربردی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1083 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت با موضوع ارگونومی كاربردی، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف…

 • مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

  مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی دریافت مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 137 فرمت فایل…

 • سیستم گراندینگ ( ارتینگ )

  سیستم گراندینگ ( ارتینگ ) دریافت سیستم گراندینگ ( ارتینگ ) دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 8362 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 138 حفاظت تجهیزات و سیستمها در برابر صاعقه و ولتاژ ضربه قیمت فایل فقط 13,200…

 • مبانی نظری سهم بازار، سهم بازار بانک، کیفیت خدمات، مدل های ارزیابی کیفیت خدمات

  مبانی نظری سهم بازار، سهم بازار بانک، کیفیت خدمات، مدل های ارزیابی کیفیت خدمات دریافت مبانی نظری سهم بازار، سهم بازار بانک، کیفیت خدمات، مدل های ارزیابی کیفیت خدمات مبانی نظری سهم بازار، سهم بازار بانک، کیفیت خدمات، مدل های…

 • نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 135 فرمت فایل zip حجم فایل 2.284 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • دانلود تحقیق در مورد خوزستان

  دانلود تحقیق در مورد خوزستان دریافت دانلود تحقیق در مورد خوزستان دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 كلمه خوز به معنی شكر است و خوزستان به معنی شكرستان است چون در…

 • ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

  ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture دریافت ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture این فایل شامل مدل های مختلف ابجکت کمد در نرم افزار رویت میباشد دسته بندی معماری بازدید ها 111 فرمت فایل zip حجم…

 • مقاله آموزشی سیری درآثار و تحولات مهدی اخوان ثالث

  مقاله آموزشی سیری درآثار و تحولات مهدی اخوان ثالث دریافت مقاله آموزشی سیری درآثار و تحولات مهدی اخوان ثالث فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهنگاهی گذرا بر ادوار زندگی اخواندر شب چهارم شهریور 1369 اخوان ثالث…

 • دانلود تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

  دانلود تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری دریافت دانلود تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره بورس الکترونیک تجارت الكترونیكی

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره بورس الکترونیک تجارت الكترونیكی دریافت مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره بورس الکترونیک تجارت الكترونیكی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره…

 • مقاله تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

  مقاله تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت دریافت مقاله تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی…

 • گزارش کارآموزی مکانیک

  گزارش کارآموزی مکانیک دریافت گزارش کارآموزی مکانیک دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1950 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 گزارش کارآموزی مکانیک قیمت فایل فقط 9,900 تومان موتور ساختمان موتور ساختمان موتورها بسیار گوناگون ولی در عین…

 • مقاله اثر سیاست بین المللی در كشور های در حال توسعه یافته نفت

  مقاله اثر سیاست بین المللی در كشور های در حال توسعه یافته نفت دریافت مقاله اثر سیاست بین المللی در كشور های در حال توسعه یافته نفت سیاست بین المللی در تجارت نفت تأثیر می گذارد اما آن چه كشورهای…

 • پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیل

  پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیل دریافت پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیل دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 163 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیل…

 • پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

  پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی دریافت پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 85 فرمت فایل…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان رودان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان رودان دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان رودان دانلود نقشه بخشهای شهرستان رودان (واقع در استان هرمزگان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…