جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری

دریافت

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران است كه با فرمت پی دی اف در 68صفحه آماده شده است
دسته بندی
معماری
بازدید ها

128
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

6.048 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

68

13,200 تومان
جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری   فهرست مطالب   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..   فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های شهر تهران ………………………… ١  ١( ): ساختار پهنهبندی شهر تهران………………………………………………………………………………………..٢  ٢( ): نحوه استفاده از اراضی و ساختوساز در “پهنه سكونت” (٣ ……………………………………………………….( R …. ٣( ): نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در “پهنه فعالیت” (٨……………………………………………………………. ( S  ٤( ): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در “پهنه مختلط” (١٣ ……………………………………………………….( M . ٥( ): نحوه استفاده از اراضی در “پهنه حفاظت سبز و باز” (١٧ ………………………………………………………………..( G  ٦( ): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری ………………………………………………………………………………………… ٢١    فصل دوم : ضوابط و مقررات عام محدودهی شهر تهران ………………………………………………………………. ٢٢  ٧( ): تراكم ساختمانی مجاز ……………………………………………………………………………………………………………….. ٢٣ ٨( ): سطح اشغال و باز و مكان استقرار بنا (توده گذاری) ………………………………………………………………………. ٢٥ ٩( ): تفكیك و تجمیع قطعات (پلاك ها) ……………………………………………………………………………………………… ٢٧ (١٠): بلندمرتبهسازی ( ١٢ طبقه و بیشتر) ……………………………………………………………………………………………..٣١  ١١( ): شبكه معابر دسترسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٢ ٣٤ …………………………………………………………………………………………………………………………………..پاركینگ :(١٢) ( ):١٣ حفاظت از میراث تاریخی شهر …………………………………………………………………………………………………….٤٢  ( ):١٤ حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات) ………………………………………………………………٤٤ (١٥): بافتهای فرسوده و ریزدانه ……………………………………………………………………………………………………….. ٤٦  ( ):١٦ سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز ………………………………………………………………………………………….. ٤٨     ب فهرست جداول شماره صفحه    جدول شماره (١): ضوابط استفاده از اراض ی و ساخت و ساز در زیرپهنه یها سکونت (٧ …………………………………………….. ( R  جدول شماره (٢): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای فعالیت (١٢………………………………………………. (S  جدول شماره (٣): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای مختلط (١٦……………………………………………. ( M  جدول شماره (٤): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای حفاظت (٢٠ ……………………………………………. ( G  جدول شماره (٥): فضاها ی مجاز به استقرار در مشاعات ……………………………………………………………………………………………. ٢٤  جدول شماره (٦): پارکینگ یها مورد نیاز واحدها ی مسکون ی در زیرپهنه سکونت ………………………………………………………٣٥  جدول شماره (٧): پارکینگ یها مورد نیاز مراکز محلات (به ازاء هر واحد) …………………………………………………………………..٣٥  جدول شماره (٨ ): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه فعالیت (S) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد …………٣٧  جدول شماره (٩ ): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه مختلط (M) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد ……….٣٨  جدول شماره ( ):١٠ ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارکها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت ……٣٩  جدول شماره ( ):١١ فعالیتهای مجاز به استقرار در پهنه سكونت به عنوان خدمات پشتیبان سكونت………………………….. ٥٤ . جدول شماره ( ):١٢ عملكردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سكونت و فعالیت اداری، تجاری و خدمات (٥٥ ……. ( M١١  جدول شماره ( ):١٣ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت و فعالیتهای صنعتی و كارگاهی (٥٩ ……………………… ( M١٢  جدول شماره ( ):١٤ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت و فعالیتهای فرهنگی و گردشگری – اختلاط فرهنگی – تفرجی( ٦١ ………….( M٢١  جدول شماره ( ):١٥ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت فرهنگی و گردشگری – اختلاط ویژه (٦٣ ……………….( M٢٢     مقدمه  این سند، مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران است، كه براسـاس ضـوابط و  مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران، آذرمـاه  ١٣٨٦) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریك از پهنههـای شـهر  تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است.  مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با كلیه نقشههـای یكپارچـه ١:٢٠٠٠ ایـن طـرح، سـند  اجرایی و ملاك عمل برای تحقق چشمانداز، اهداف و راهبردها و همچنین تكوین سازمان فضایی طرح جامع،  به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.  با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبـات هـدایت و كنتـرل  تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصـی در سـطح  شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر میگردد.  سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران براساس بند (٣) مصوبه ٤٥٤ كمیسیون مـاده  پنج شهر تهران (مورخ /١٣٨٧ ٠٩/ ٠٤) تهیه و در اسفندماه ١٣٨٧ ارائه شده است. سند مذكور در سال ١٣٨٨ در شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری مناطق، با دقت لازم، در جلسـات كارشناسـی  متعدد بررسی گردیـده و در مراجـع تصـمیم سـازی نهـایی گردیـد و در راسـتای اجـرای مصـوبه شـماره  ١٦٠/١٣٥١/١٥٣٧٤ مورخ /١٣٨٨ ١٠/ ٢٠ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر الزام شهرداری بـه ارائـه لایحـه  طرح تفصیلی، شهرداری تهران سند نهایی طرح تفصیلی شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبری – ساختاری (جامع) شهر تهران و طرح تفصیلی ١:١٠٠٠٠ مصوب كمیسیون ماده پنج در اواخـر سـال ١٣٨٨ بـه  شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود.  شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در كمیسیونهای مربوطـه، سـرانجام در فـروردین مـاه  ١٣٩٠، طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود.  از ابتدای سال ١٣٩٠ نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در كارگروه فنی كمیسیون ماده پنج شهر  تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتاً براساس پیشنهادات اعضای كارگروه و سپس اعضـای كمیسـیون  ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضـوابط و مقـررات آن، در  اسفند ماه ١٣٩٠، در كمیسیون ماده پنج شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه ١٣٩١ نیز، به تایید  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید.    نوع فایل:Pdf  سایز: 5.90 MB  تعداد صفحه:68  دانلود جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماریجزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماریدانلود طرح تفصیلی تهران رشته معماریدانلود جزوهفروشگاه اینترنتیکسب درآمد اینترنتیهمکاری در فروش فایلسیستم فروشگاه دهیکارافرینیکسب و کار

 • پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای

  پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای دریافت پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 488 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 83 دانلود پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای بررسی اخلاق و مقررات حرفه…

 • پاورپوینت ساختار و متابولیسم چربی در فعالیت های ورزشی (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

  پاورپوینت ساختار و متابولیسم چربی در فعالیت های ورزشی (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) دریافت پاورپوینت ساختار و متابولیسم چربی در فعالیت های ورزشی (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم…

 • اصطلاعات انگلیسی

  اصطلاعات انگلیسی دریافت اصطلاعات انگلیسی آموزش انگلیسی دسته بندی زبان خارجه بازدید ها 79 فرمت فایل pdf حجم فایل 4.275 مگا بایت تعداد صفحات فایل 175 9,900 تومان  اصطلاعات انگلیسی بر پایه زبان اصلی اصطلاعات انگلیسی بر پایه زبان اصلی

 • نقشه ویلا - شماره 3

  نقشه ویلا - شماره 3 دریافت نقشه ویلا - شماره 3 دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 294 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نقشه ویلایی شماره 3 قیمت فایل فقط 7,700 تومان نقشه ساختمان ویلایی قیمت فایل…

 • گل و گیاه گلخانه

  گل و گیاه گلخانه دریافت گل و گیاه گلخانه گل و گیاه گلخانه دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 129 فرمت فایل doc حجم فایل 116 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 37 14,300 تومان مقدمه: رویكرد اكثر…

 • سقف کاذب و نماسازی

  سقف کاذب و نماسازی دریافت سقف کاذب و نماسازی پاورپوینت آماده در مورد سقف کاذب و نماسازی دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 126 فرمت فایل ppt حجم فایل 4.204 مگا بایت تعداد صفحات فایل 38 8,800 تومان پاورپوینت آماده…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

  دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات…

 • پروژه کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی دریافت پروژه کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 629 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پروژه کارآفرینی تولید قطعات پلاستیکی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) قیمت فایل…

 • تاثیر قطب هندسی بر روی ولتاژ القایی آلترناتور قطب پنچه ای

  تاثیر قطب هندسی بر روی ولتاژ القایی آلترناتور قطب پنچه ای دریافت تاثیر قطب هندسی بر روی ولتاژ القایی آلترناتور قطب پنچه ای آلترناتور قطب پنجه ای، مدلسازی عددی دسته بندی مقالات ترجمه شده بازدید ها 60 فرمت فایل doc…

 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان

  بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان دریافت بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص

  پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص دریافت پلان ساختمانی ذوزنقه ای با 4 طول متفاوت نقشه خاص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 297 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه پلان ساختمان با…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM)

  دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM) دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 238 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت روابط با مشتریان (CRM) در…

 • دانلود معماری سازمانی 13 ص

  دانلود معماری سازمانی 13 ص دریافت دانلود معماری سازمانی 13 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود معماری سازمانی 13 ص تحقیق معماری سازمانی 13 ص مقاله معماری سازمانی 13…

 • دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران

  دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران دریافت دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران دسته بندی کارآموزی بازدید ها 21 فرمت فایل zip حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 8,800 تومان نام…

 • نخستین تحقیق بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

  نخستین تحقیق بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف دریافت نخستین تحقیق بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف باسلام دوستان در این مجموعه بینظیر به…

 • پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع

  پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع دریافت پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1376 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار…

 • بررسی انژكتور چیست و سیستم سوخت رسانی انژكتوری چگونه كار می كند؟

  بررسی انژكتور چیست و سیستم سوخت رسانی انژكتوری چگونه كار می كند؟ دریافت بررسی انژكتور چیست و سیستم سوخت رسانی انژكتوری چگونه كار می كند؟ دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11…

 • دانلود مقاله با فرمت word مهندسی ارزش

  دانلود مقاله با فرمت word مهندسی ارزش دریافت دانلود مقاله با فرمت word مهندسی ارزش دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 مهندسی ارزش ( با مفهومی نزدیک به مدیریت ارزش و…

 • دانلود تحقیق آنفلونزای پرندگان

  دانلود تحقیق آنفلونزای پرندگان دریافت دانلود تحقیق آنفلونزای پرندگان دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 بیماری آنفلونزای پرندگان نوعی از آنفلونزای A می باشد که در جمعیت حیوانات بخصوص…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • بررسی مهمترین خواص مكانیكی پارچه

  بررسی مهمترین خواص مكانیكی پارچه دریافت بررسی مهمترین خواص مكانیكی پارچه دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2016 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 یكی از مهمترین خواص مكانیكی پارچه استحكام آن می باشد همچنین ازدیاد طول تا…

 • دانلود توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش

  دانلود توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش دریافت دانلود توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 دانلود توسعه محصول جدید در اقتصاد…

 • مبانی نظری وپیشنه تحقیق ارزیابی عملکرد،روش ارزیابی متوازن، ضرورت وجود ارزیابی متوازن، معیارهای ارزیابی متوازن

  مبانی نظری وپیشنه تحقیق ارزیابی عملکرد،روش ارزیابی متوازن، ضرورت وجود ارزیابی متوازن، معیارهای ارزیابی متوازن دریافت مبانی نظری وپیشنه تحقیق ارزیابی عملکرد،روش ارزیابی متوازن، ضرورت وجود ارزیابی متوازن، معیارهای ارزیابی متوازن مبانی نظری وپیشنه تحقیق ارزیابی عملکرد،روش ارزیابی متوازن، ضرورت…

 • فایل ارزشمند بتون (بتن) حجیم چیست؟

  فایل ارزشمند بتون (بتن) حجیم چیست؟ دریافت فایل ارزشمند بتون (بتن) حجیم چیست؟ دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 تعاریف گوناگونی برای بتون (بتن) حجیم عنوان شده است که درکل بایدبتون…

 • سیرى‌ در نظریه‌هاى رفـتار رأى دهـى

  سیرى‌ در نظریه‌هاى رفـتار رأى دهـى دریافت سیرى‌ در نظریه‌هاى رفـتار رأى دهـى رأى‌دهـى و مـشاركت‌ در‌ انتخابات رایج‌ترین نوع مشاركت سیاسى براى اغلب شهروندان در جوامع مردم سالار است رأى دادن مؤثرترین و عملى‌ترین وسیله براى شهروندان است تا…

 • پاورپوینت در مورد آجر

  پاورپوینت در مورد آجر دریافت پاورپوینت در مورد آجر دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1773 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 97 دانلود پاورپوینت آجر بررسی آجر پاورپوینت جامع و کامل آجر کاملترین پاورپوینت آجر پکیج پاورپوینت آجر…

 • تحقیق هنر سفالگری در دوره سلجوقیان

  تحقیق هنر سفالگری در دوره سلجوقیان دریافت تحقیق هنر سفالگری در دوره سلجوقیان دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 تاریخچه‌ای از سلجوقیان تاریخچه‌ای از هنر ایران پیش از سلجوقی…

 • مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی

  مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی دریافت مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله درباره ی اورولوژی و ازمایش های فیزیکی قیمت فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش قیمت فایل فقط 29,700 تومان توضیحات:…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی…

 • پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری

  پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری دریافت پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 719 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود پاورپوینت با موضوع فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) دسته بندی معماری…

 • نظام جمع و جنگ افزار شناسی

  نظام جمع و جنگ افزار شناسی دریافت نظام جمع و جنگ افزار شناسی این مقاله برای ارائه سربازان آموزشی در پادگان هان آموزشی تهیه شده است و در مورد نظام جنگی می باشد این فایل قابل ویرایش بوده و منظم…

 • دانلود ایستگاه تولید بتن ایستگاه مرکزی بتن بچینگ پلانت 17 ص

  دانلود ایستگاه تولید بتن ایستگاه مرکزی بتن بچینگ پلانت 17 ص دریافت دانلود ایستگاه تولید بتن ایستگاه مرکزی بتن بچینگ پلانت 17 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3788 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود ایستگاه…

 • پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 185 فرمت فایل zip حجم فایل 408 کیلو بایت تعداد…