جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

دریافت

جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 363 صفحه تهیه شده است
دسته بندی
کشاورزی
بازدید ها

136
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

5.942 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

363

16,500 تومان
جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی   فصل اول: فیزیولوژی گیاهی و رابطه آن با سایر علوم     وقتی از فیزیولوژی گیاهی صحبت میشود هدف عمـده، آشـنایی بـا نحـوه عمـل گیاهـان از طریـق شـناخت سـاختار و فرایندهای شیمیایی داخلی آنها و کاربرد آن در علوم کشاورزی است. کشاورزی در دنیای امروزدر برگیرنده یـک سـری از فن آوریهای پیچیده است، بعنوان مثال، کشت و کار گیاه در زمان مناسـب، اسـتفاده از ماشـین آلات پیشـرفته، انتخـاب واریتههای مناسب، کاربرد مواد شیمیایی برای کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها و در بعضی حالات تغییر الگوی رشـد گیاهان را میتوان نام برد. علاوه بر این توجه بشر به کیفیت تغذیه و علاقه تولید کننـده بـه کـاهش هزینـههـای تولیـد، مدیریت تولید را به سمت شناخت هر چه بیشتر ساختار و رفتار گیاه به منظور کنترل عکس العمل گیاهان سوق میدهد.  هنگامیکه بذر دارای قوه نامیه در شرایط مناسب کشت گردد، یک سری تغییراتی در آن حاصل مـیشـود. ابتـدا بـذر آب جذب نموده و متورم میشود، سپس ریشچه، و ساقچه، در آن ظاهر شده و از رشد آنهـا گیـاه بـذری کـوچکی بـهوجـود میآید. نهال کوچک رشد و تبدیل به نهال بالغ میشود.  پس از طی دوره رشد رویشی، در دوره رشد زایشی گلها ظاهر شده و بعد از انجام عمـل گـرده افشـانی و تلقـیح، میـوه و سرانجام بذر بوجود میآید. در این هنگام چرخه زندگی گیاه که از جوانه زدن بذر شروع شـده بـود بـا تولیـد بـذر کامـل میگردد. در طی چرخه زندگی گیاه، فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی گوناگونی بهوقوع مـیپیونـدد کـه از مهمتـرین آنهـا میتوان به جذب آب و مواد معدنی توسط سیستم ریشه از خاك، تقسیمات سلولی، افزایش حجم و تمایز سلولی، تشکیل ریشه، ساقه و برگ، ساخت و انتقال و ذخیره مواد غذایی، وقوع فرایندهای مربوط به تشکیل گل، میوه و بذر اشاره نمود.  تمام فرایندهایی که درون گیاه بهوقوع میپیوندد مجموعاً پدیدهای را بهوجود میآورد که ما آن را حیات مینامیم. مطالعه کلیه فرایندهای حیاتی گیاهان، نحوه عمل اندامها و بافتهای گیاهی تحت عنوان فیزیولوژی گیاهی نامیده میشود.  اهمیت علم فیزیولوژی گیاهی در کشاورزی  از عمده فرایندهایی که علم فیزیولوژی گیاه شناسایی و بکارگیری آنها را در کشاورزی مد نظر دارد عبارتند از:  1- فتوسنتز  فتوسنتز مهمترین فرایند فیزیولوژیکی گیاهان است. در حقیقت نور خورشید بعنوان بزرگترین منبع انرژی موجود جهـان، تنها توسط گیاهان سبز قابل استفاده است. امروزه مشخص شده اسـت کـه تولیـدات فتوسـنتزی در گـروه بخصوصـی از گیاهان همانند ذرت، نیشکر، و سورگوم درحد بالایی قرار دارد. این گیاهان تحت عنوان کلی گیاهان نامیده میشود.  اکثر گیاهان دیگر همانند گندم، برنج، دانههای روغنی و گیاهان فیبری دارای مسیر C3 جهت تثبیت CO2 بـرای انجـام عمل فتوسنتز هستند.در این گیاهان قسمتی از تولیدات اولیه حاصل از فتوسنتز در اثر تـنفس نـوری مصـرف مـیشـود.  بنابراین بخش عمدهای از غذای تولید شده 40-50 درصد قبل از انتقال به اندامهای ذخیرهای از بین میرود.  به عبارت دیگر در گیاهان C4 به دلیل عدم وقوع تنفس نـوری در حـد بـالاتری قـرار دارد. عـلاوه بـر ایـن گیاهـان C4 سازگاری بهتری در مقابل خشکی، دمای بالا، و شدت نوری دارند. بنابراین کوشش در کاهش میزان تنفس نوری گیاهـان یا شناسایی ارقامی با تنفس نوری پائینتر، ضروری به نظر میرسد.  فصل دوم: گیاهان و موجودات زنده    گیاه قبل از هر چیز یک موجود زنده است. امروزه موجودات زنده را به پنج سلسـله بـه نـام ویروسـها، باکتریهـا، قارچهـا، گیاهان و جانوران تقسیم بندی مینمایند.  ویروسها موجوداتی هستند که تنها در درون سلول سایر موجودات زنده قادر به ادامه حیات هستند. آنها فاقد پروتوپلاسـم و دارای اسیدهای نوکلئیک و پروتئین هستند. از آنجائیکه این موجودات بصورت جدا شده نمـیتواننـد زنـده بماننـد بـه همین دلیل آنها را حد واسط موجود زنده و غیر زنده قرار میدهند.  باکتریها موجودات تک سلولی میکروسـکپی هسـتند و اسـیدهای نوکلئیـک آنهـا بـه نـدرت در درون هسـته قـرار دارد. (پروکاریوت) بعضی از آنها فتوسنتزی ولی اکثر آنها انرژی خود را از سایر موجودات زنده یا بقایای آنها بهدست میآورنـد.  از این سلسله میتوان باکتری، جلبک سبز- آبی (سیاتو باکتری) و میکوپلاسماها را نام برد. مجموعه تست  1- ضایعات حاصل از لرزش، خراش و یا ضربه محصول در بسته بندی فرآوردههای باغی میتواند در نتیجه…. رخ دهد.  1) پر بودن محصول داخل جعبهها 2) شفاف بودن جعبهها 3) حرکت محصول در داخل جعبهها 4) تهویه نامناسب جعبهها 2- ماده اولیه سنتز اتیلن چه نام دارد؟  1) تریپتوفان 2) متیونین 3) والین 4) لیستین  3- پرمنگنات باعث کاهش کدامیک از پدیدههای ذیل میگردد تا د رسیدگی موز و آووکـادو در انبـار مـوثر افتد؟ 1) تنفس 2) قند 3) اتیلن 4) اسیدهای آلی  4- کدام مورد را پیری میگویند؟ Ripening (4 senescence (3 maturation (2 abscision (1 5- کدامیک از عارضههای فیزیولوژیک ذیل به کیفیت ظاهری محصول سیب در انبـار (سـردخانه) صـدمات زیادی وارد مینماید؟ BREAK DOW,N SCALD (2 BITTER PIT,T WATER CORE (1  BITTER PIT,T SCALD (4 BREAK DOW,N WATER CORE (3 6- در اکسیداسیون اسید مالیک طبـق فرمـول (انـرژی + C4H6O5+3O2+4CO2+3H2O) مقـدار کنـد تنفسی RQ کدام است؟  1/6(4 1/33(3 1(2 0/7 (1پاسخنامه 3-1  2-2 3-3 3-4 4-5    3-6 Pdfنوع فایل:   سایز: 5.80mb    تعداد صفحه:363 دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی) رشته کشاورزیدانلود جزوهفیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی) رشته کشاورزیدانلودجزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزیکسب درآمد اینترنتیکسب درآمد از اینترنتفروشگاه فایل

 • شوادان در معماری جنوب ایران

  شوادان در معماری جنوب ایران دریافت شوادان در معماری جنوب ایران دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3602 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 شناخت شوادان در معماری ایران به همراه مقاطع و پلان ها قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه

  پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه دریافت پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 557 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود پاورپوینت با موضوع رویکردهای قدیمی و نو توسعه، در قالب…

 • گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین

  گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین دریافت گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین گزارش کارآموزی بررسی شرکت ایران پولین در 121 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 85 فرمت فایل doc حجم فایل 181 کیلو بایت تعداد…

 • پرسشنامه مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS)

  پرسشنامه مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) دریافت پرسشنامه مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 93 فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2…

 • مدرسه خان شیراز

  مدرسه خان شیراز دریافت مدرسه خان شیراز تحقیق درس معماری اسلامی مدرسه خان شیراز 30 صحفه پاورپوینت دسته بندی معماری بازدید ها 355 فرمت فایل ppt حجم فایل 6.596 مگا بایت تعداد صفحات فایل 30 12,100 تومان مدرسه ی خان…

 • پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام بانکداری

  پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام بانکداری دریافت پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام بانکداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 134 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 دانلود پاورپوینت با عنوان مدیریت ریسك در نظام بانكداری در قالب pptx؛…

 • تحقیق مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار

  تحقیق مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار دریافت تحقیق مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز…

 • تحقیق در مورد ورزش کشتی

  تحقیق در مورد ورزش کشتی دریافت تحقیق در مورد ورزش کشتی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 تحقیق در مورد ورزش کشتی ورزش کشتی تاریخچه ورزش کشتی تحقیق قیمت فایل…

 • بررسی رابطه مهارت سیاسی مدیران با رفتار شهروندی بین فردی و بین سازمانی كاركنان سازمان تأمین اجتماعی (......)

  بررسی رابطه مهارت سیاسی مدیران با رفتار شهروندی بین فردی و بین سازمانی كاركنان سازمان تأمین اجتماعی (......) دریافت بررسی رابطه مهارت سیاسی مدیران با رفتار شهروندی بین فردی و بین سازمانی كاركنان سازمان تأمین اجتماعی (......) تحقیق حاضر در…

 • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو

  تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو دریافت تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو در 60 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 21 فرمت فایل doc حجم…

 • شبکه های محلی بی سیم

  شبکه های محلی بی سیم دریافت شبکه های محلی بی سیم از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکه‌ها، که بر اساس سیگنال‌های رادیویی‌اند،…

 • پلان و نقشه شیک آپارتمان 4 طبقه 90 متری

  پلان و نقشه شیک آپارتمان 4 طبقه 90 متری دریافت پلان و نقشه شیک آپارتمان 4 طبقه 90 متری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 269 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پلان اتوکدی ساختمان با زمین 90…

 • پاورپوینت آسیب شناسی ماهواره و اینترنت

  پاورپوینت آسیب شناسی ماهواره و اینترنت دریافت پاورپوینت آسیب شناسی ماهواره و اینترنت دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1015 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود پاورپوینت آسیب شناسی ماهواره و اینترنت بررسی آسیب شناسی ماهواره و…

 • پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی

  پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی دریافت پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی پاور پورینت حاضر در 32 اسلاید با گرافیک زیبا و متن قوی جهت ارائه در مقاطع ارشد و کارشناسی مدیریت آماده گردیده است…

 • پاورپوینت معماری یخچالها

  پاورپوینت معماری یخچالها دریافت پاورپوینت معماری یخچالها دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1016 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 این پاورپوینت در 56 صفحه به معرفی و بررسی معماری یخچالها در ایران میپردازد قیمت فایل فقط 4,400…

 • مقاله و تحقیق جامع حقوقی

  مقاله و تحقیق جامع حقوقی دریافت مقاله و تحقیق جامع حقوقی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 تحقیق جامع حقوقی قیمت فایل فقط 13,200 تومان تحقیق جامع حقوقی همراه با منابع…

 • دانلودكارآموزی در سازمان مسكن

  دانلودكارآموزی در سازمان مسكن دریافت دانلودكارآموزی در سازمان مسكن دانلودكارآموزی در سازمان مسكن دسته بندی کارآموزی بازدید ها 24 فرمت فایل zip حجم فایل 3.29 مگا بایت تعداد صفحات فایل 100 8,800 تومان نام فایل : كارآموزی در سازمان مسكن…

 • نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری

  نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری دریافت نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم…

 • تحقیق کامل اتوکد مدل سه بعدی ساختمان آپارتمان قابل ویرایش

  تحقیق کامل اتوکد مدل سه بعدی ساختمان آپارتمان قابل ویرایش دریافت تحقیق کامل اتوکد مدل سه بعدی ساختمان آپارتمان قابل ویرایش نام فایل تحقیق کامل مقیاس ۱ به ۱۰۰ فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) نام فایل ها 1 پلان…

 • پاورپوینت درمورد دیابت نوع 2

  پاورپوینت درمورد دیابت نوع 2 دریافت پاورپوینت درمورد دیابت نوع 2 دسته: تغذیه بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 393 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود پاورپوینت درباره دیابت و همراه با توضیحات کامل قیمت فایل فقط 18,700 تومان…

 • دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند

  دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند دریافت دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند نقشه هم تبخیر حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند حوضه آبریز کویر…

 • دانلود تحقیق کاربرد لیزر

  دانلود تحقیق کاربرد لیزر دریافت دانلود تحقیق کاربرد لیزر دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 401 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 امروزه لیزر كاربردهای بیشماری دارد كه همه زمینه های مختلف علمی و فنی فیزیكشیمیزیست…

 • پاورپوینت تاثیر عوامل معنوی (دعا و نماز) بر کاهش بیماریهای قلبی

  پاورپوینت تاثیر عوامل معنوی (دعا و نماز) بر کاهش بیماریهای قلبی دریافت پاورپوینت تاثیر عوامل معنوی (دعا و نماز) بر کاهش بیماریهای قلبی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت مسجد ساوه

  پاورپوینت مسجد ساوه دریافت پاورپوینت مسجد ساوه دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 4307 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاورپوینت مسجد ساوه قیمت فایل فقط 16,500 تومان پاورپوینت مسجد ساوه در بیرون از مسجد فعلی در گوشه…

 • کارآموزی كنجاله - خط تولید حلوا شكری

  کارآموزی كنجاله - خط تولید حلوا شكری دریافت کارآموزی كنجاله - خط تولید حلوا شكری دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 165 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 خط تولید حلوا شامل 50درصد كنجد و 50درصد شكر…

 • تحقیق و بررسی در مورد معماری باروک 19 ص

  تحقیق و بررسی در مورد معماری باروک 19 ص دریافت تحقیق و بررسی در مورد معماری باروک 19 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 تحقیق و بررسی معماری باروک قیمت…

 • پاورپوینت جامع بررسی فن آوری اطلاعات ( IT ) به همراه تصاویر آموزشی

  پاورپوینت جامع بررسی فن آوری اطلاعات ( IT ) به همراه تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت جامع بررسی فن آوری اطلاعات ( IT ) به همراه تصاویر آموزشی فن آوری اطلاعات ( IT ) ، تمامی مفاهیم سخت افزاری و نرم…

 • گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای AC

  گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای AC دریافت گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای AC گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای AC در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 89 فرمت فایل doc حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 16…

 • فایل آموزشی نقشه های توپوگرافی با گوگل ارث

  فایل آموزشی نقشه های توپوگرافی با گوگل ارث دریافت فایل آموزشی نقشه های توپوگرافی با گوگل ارث دسته: نقشه برداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 13649 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 توپوگرافی با گوگل ارث توپوگرافی به کمک…

 • تحقیق ی استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن

  تحقیق ی استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن دریافت تحقیق ی استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن این محصول یکی از نادرترین مقاله های تاریخ در…

 • مقاله قدرت داستان : استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی

  مقاله قدرت داستان : استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی دریافت مقاله قدرت داستان : استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی برای مدارس به منظور بهبود سواد آموزی هم دانش آموزان نیاز است که استراتژی های…

 • سمینار امنیت: ارزیابی کارآیی شبکه RANET با استفاده از پروتکل امنیتی WEP

  سمینار امنیت: ارزیابی کارآیی شبکه RANET با استفاده از پروتکل امنیتی WEP دریافت سمینار امنیت: ارزیابی کارآیی شبکه RANET با استفاده از پروتکل امنیتی WEP امنیت مقوله ای مهم در شبکه های ارتباطی بی سیم و با سیم می باشد،…

 • کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه

  کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه دریافت کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی بیمه دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 135 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 کتاب 5 اشتباه نمایندگان بیمه…

 • پروپوزال دانشگاه ازاد-رابطه مولفه های هوش هیجانی و فرار دختران

  پروپوزال دانشگاه ازاد-رابطه مولفه های هوش هیجانی و فرار دختران دریافت پروپوزال دانشگاه ازاد-رابطه مولفه های هوش هیجانی و فرار دختران فرار دختران به صورت امری متداول و رایج از نظراجتماعی درآمده است وتنها از نظر قانونی پذیرفته نیست در…

 • مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

  مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) دریافت مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)…