جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

دریافت

جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق ﻓﺼﻞ ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺮدازی ، از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم (و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ً در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رواﺑﻂ
دسته بندی
فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها

125
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

4.254 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

273

16,500 تومان
جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق     ﻓﺼﻞ اول  : ﺳﯿﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻈﺮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ     ﻣﻘﺪﻣﻪ     ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺮدازی ، ﻓﺼﻞ ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب   . از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم (و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ً در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳ  ﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻼن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑـﯿﻦ     آزﻣـﻮن و ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ ، ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ، اﻟﻤﻠﻞ از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .       و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ دﯾﮕـﺮ ، ﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.   – ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ  رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از رواﺑﻂ ـ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ، ﺗﺎ اﻗﺘﺼـﺎدی   . ﺗﺠﺎری و… را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ    )  1919 ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را داﺷﺖ ـ در ﺳﺎل W در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻠﺰ ales . (در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ   ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮﻫﻮن وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم اﺳـﺖ، ﺗﺤـﻮل آن ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑـﺮوز وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ اﻓﺰودـ ﺑﺮﺧﯽ از وﻗـﺎﯾﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ  ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ   1 ـ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ :اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳـﭙﺲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺤـﻮر اﺳﺎﺳـﯽ ﻗـﺪرت ﺑـﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻏﯿﺮ دﺳﺘﻮری .  2ـ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺎﺧ تار ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﯾﺸﻬﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .   3 . ـ اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ   4 ـ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری   5 ـ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ) و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ارﻧـﺪﮔﯽ   . واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ، ﯾﺎ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ، اﺗﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  6 ـ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺪل آرﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻪ اﻣﺮی واﻗﻌﯽ. درآﻣﺪ   7 . ـ ﺗﺤﻮل در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺪرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ   اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ  ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ . دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ   1 ـ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرجی  2  ـ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ   3 ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ   4  ـ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  5 ـ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮی  6 ـ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻫﺎ   7 ـ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺪك ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ   8 ـ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ   9 ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر     ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮕﻬـﺎی ﻧـﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑـﯿﻦ ،  ﻋﻠﺖ اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ در روﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻠـﺖ  ﻫﺎ ﺷﻮد .    ﻓﻘﺪان ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺷ ، دﻟﯿﻞ دوم ﻨﺎﺧﺖ و درك واﻗﻌﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ دﯾﺮﯾﻨـﻪ  ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ً ﺳﯿﺎﺳﺖ) اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺻﻮﻻ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ روا ً اﺻﻮﻻ ﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.   ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی ﻫﺎ  زﯾـﺮا ﺗﺒﯿـﯿﻦ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﮔﺰاره ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ روﯾﮑﺮد را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .  ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻣﻨﻈﺮ واﻗﻊ     ﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮی اﻧﺴـﺎن اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری را ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﯾﺎن) ﺟﻬﺎن ﮔﺮاﯾﺎن (ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠ. ﻞ، در ﮐﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار دارد    واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﻄﻮره آﺷﻮب زدﮔﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان اﻗﺘﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ دوﻟـﺖ  ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ .     رواﺑﻂ راه ﺣﻠ ﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار داده، در ﻧﺘﯿﺠﻪ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭘﻬﻨـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ورزﻧـﺪ .در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ  واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎن آﺷﻮب زدﮔﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎری در ﺳﯿﺎﺳﺖ  آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾـﺎن وﺟـﻮد اﯾـﻦ ، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎران آﺷﻮب زدﮔﯽ را ﻧﻪ ﺗﻌﺎرض و ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .     نوع فایل:PDF سایز:4.15 MB   تعدادصفحه:273 جزوه نظریه های روابط بین المللنظریه های روابط بین المللدانلود تحقیقﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞرواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞتحقیقگزارشدانلود جزوهدانلود مقاله

 • دانلود گزارش کاراموزی در اموزش و پرورش استان (رشته کامپیوتر)

  دانلود گزارش کاراموزی در اموزش و پرورش استان (رشته کامپیوتر) دریافت دانلود گزارش کاراموزی در اموزش و پرورش استان (رشته کامپیوتر) دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 697 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 115 دوره…

 • دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی

  دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی دریافت دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی تحقیق دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی دسته بندی فنی و مهندسی…

 • تحقیق بررسی احکام فقهی زکات از منظر قرآن وتفاسیر شیعه وسنی

  تحقیق بررسی احکام فقهی زکات از منظر قرآن وتفاسیر شیعه وسنی دریافت تحقیق بررسی احکام فقهی زکات از منظر قرآن وتفاسیر شیعه وسنی زكات پس از نماز، از فروع بسیار مهم دین اسلام است همراهی زكات با نماز در بسیاری…

 • برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای دركارخانه آبشار هنر ماکو

  برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای دركارخانه آبشار هنر ماکو دریافت برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای دركارخانه آبشار هنر ماکو در شروع دوره كارآموزی به مدت یك هفته كامل از تمامی قسمتها به همراه كارشناس…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان بوکان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان بوکان دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان بوکان دانلود نقشه بخشهای شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر…

 • طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا)

  طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا) دریافت طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا) این طرح در 54 صفحه و با فرمت ورد (قابل ویرایش) تهیه شده…

 • پاورپوینت میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور 44 اسلاید.zip

  پاورپوینت میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور 44 اسلاید.zip دریافت پاورپوینت میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور 44 اسلاید.zip این مجموعه یکی از جدیدترین محصولات این فروشگاه در زمینه میزان…

 • گاوداری

  گاوداری دریافت گاوداری دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 با توجه به اینکه کشور ایران دارای جمعیتی جوان وظرفیت غیر قابل بیان امکانات واستعداد می باشد باید طرح های…

 • سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول

  سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول دریافت سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 428 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول قیمت فایل فقط 7,700 تومان در…

 • دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای متعارف ضرورت و چالشها

  دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای متعارف ضرورت و چالشها دریافت دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای متعارف ضرورت و چالشها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5521 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود پاورپوینت بهسازی لرزه…

 • پاورپوینت راهبری شرکتی

  پاورپوینت راهبری شرکتی دریافت پاورپوینت راهبری شرکتی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1294 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود پاورپوینت با موضوع راهبری شرکتی، در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل چارچوب نظری،…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق سرشت و منش

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق سرشت و منش دریافت پیشینه و مبانی نظری تحقیق سرشت و منش پیشینه و مبانی نظری تحقیق سرشت و منش دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 122 فرمت فایل docx حجم فایل 40 کیلو بایت…

 • پاورپوینت تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی 60 اسلاید pptx

  پاورپوینت تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی 60 اسلاید pptx دریافت پاورپوینت تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی 60 اسلاید pptx دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 311 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 این پاورپوینت در مورد تحقیقات بازاریای…

 • دانلود نقشه کشی صنعتی 17 ص

  دانلود نقشه کشی صنعتی 17 ص دریافت دانلود نقشه کشی صنعتی 17 ص دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود نقشه کشی صنعتی 17 ص تحقیق نقشه کشی صنعتی…

 • استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان تبریز

  استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان تبریز دریافت استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان تبریز دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 277 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع…

 • مقاله اندازه گیری ارتعاشات به روش تصویربرداری با رویکرد خاص به ارتعاشات واداشته ی بدن انسان در راستای قائم

  مقاله اندازه گیری ارتعاشات به روش تصویربرداری با رویکرد خاص به ارتعاشات واداشته ی بدن انسان در راستای قائم دریافت مقاله اندازه گیری ارتعاشات به روش تصویربرداری با رویکرد خاص به ارتعاشات واداشته ی بدن انسان در راستای قائم از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 592 فرمت فایل docx حجم فایل 63 کیلو بایت…

 • بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381

  بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 دریافت بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق…

 • پاورپوینت زالو درمانی

  پاورپوینت زالو درمانی دریافت پاورپوینت زالو درمانی دسته: طب سنتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 450 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پاورپوینت زالو درمانی بررسی زالو درمانی پاورپوینت جامع و کامل زالو درمانی کاملترین پاورپوینت زالو درمانی…

 • دانلودکارآموزی کامپیوتر 43 ص

  دانلودکارآموزی کامپیوتر 43 ص دریافت دانلودکارآموزی کامپیوتر 43 ص دانلودکارآموزی کامپیوتر 43 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 20 فرمت فایل zip حجم فایل 38 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36 8,800 تومان نام فایل : کارآموزی کامپیوتر 43 ص…

 • طرح توجیهی احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای

  طرح توجیهی احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای دریافت طرح توجیهی احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 دانلود طرح توجیهی احداث گلخانه برای…

 • خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی

  خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی دریافت خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی لینک خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی دسته بندی عمومی بازدید ها 226 فرمت فایل rar حجم فایل…

 • گزارش کارآموزی مکانیک درشرکت ماشین سازی پیله وران

  گزارش کارآموزی مکانیک درشرکت ماشین سازی پیله وران دریافت گزارش کارآموزی مکانیک درشرکت ماشین سازی پیله وران دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 421 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 گزارش کارآموزی مکانیک درشرکت ماشین سازی پیله وران…

 • پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی

  پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی دریافت پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

 • پاورپوینت نقشه برداری زیرزمینی و زمینی

  پاورپوینت نقشه برداری زیرزمینی و زمینی دریافت پاورپوینت نقشه برداری زیرزمینی و زمینی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 358 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 نقشه بردارینقشه برداری زمینی نقشه برداری زیر زمینی انواع شاخص در زیر…

 • تحقیق ی بلوتوث

  تحقیق ی بلوتوث دریافت تحقیق ی بلوتوث این تحقیق درباره درباره یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای ارتباطی یعنی بلوتوث میباشد که در قالب pdf در این مجموعه ی 100 صفحه ای میباشد دسته بندی نرم افزار بازدید ها 195 فرمت…

 • پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی

  پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی دریافت پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 499 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 پاورپوینت ایده تا فرم و موضوع طراحی قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 107 فرمت فایل docx حجم فایل 146 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • آموزش کلیک کردن تبلیغات بدون از دست دادن حجم اینترنت در سایت های کلیکی تست شده بیش از 7 ماه

  آموزش کلیک کردن تبلیغات بدون از دست دادن حجم اینترنت در سایت های کلیکی تست شده بیش از 7 ماه دریافت آموزش کلیک کردن تبلیغات بدون از دست دادن حجم اینترنت در سایت های کلیکی تست شده بیش از 7…

 • نمونه سوال تحلیل سازه 1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

  نمونه سوال تحلیل سازه 1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه دریافت نمونه سوال تحلیل سازه 1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 1237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 نمونه سوال پایان ترم درس…

 • مبانی نظری و پیشینه استرس تحصیلی دانش آموزان

  مبانی نظری و پیشینه استرس تحصیلی دانش آموزان دریافت مبانی نظری و پیشینه استرس تحصیلی دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 مبانی نظری و پیشینه استرس…

 • دانلود نقشه اتوکد کامل پارک بانوان با جزییات و مشخصات اجرایی

  دانلود نقشه اتوکد کامل پارک بانوان با جزییات و مشخصات اجرایی دریافت دانلود نقشه اتوکد کامل پارک بانوان با جزییات و مشخصات اجرایی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 8015 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 نقشه حاضر…

 • اپلیكیشن آموزش پیشرفته زبان انگلیسى ویژه متقاضیان آزمون هاى EPT و MSRT

  اپلیكیشن آموزش پیشرفته زبان انگلیسى ویژه متقاضیان آزمون هاى EPT و MSRT دریافت اپلیكیشن آموزش پیشرفته زبان انگلیسى ویژه متقاضیان آزمون هاى EPT و MSRT دسته: اندروید بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 17068 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100…

 • پایگاه داده شی گرا

  پایگاه داده شی گرا دریافت پایگاه داده شی گرا دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 در نظر بگیرید برای رانندگی مجبور بودید از تمام نكات فنی و همه اتفاقاتی…

 • پکیج کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه

  پکیج کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه دریافت پکیج کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 14625 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 سوالات و پاسخنامه…