دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

دریافت

دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران نوع فایل word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات 153 صفحهچکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود
دسته بندی
فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها

44
فرمت فایل

doc
حجم فایل

219 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

153

16,500 تومان
نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم فهرست مطالب چکیده    1 مقدمه    2 الف) بیان مسأله    3 ب) اهداف    5 ج) سوالات تحقیق    5 د) فرضیات    6 ر) ساماندهی تحقیق    6 فصل اول: کلیات    7 فصل اول: کلیات    8 مبحث اول: مفاهیم و پیشینه    9 گفتار اول: مفاهیم    9 بند اول: جرم    9 بند دوم: اقتصاد    11 بند سوم: اقتصاد مقاومتی    12 گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران    14 مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن    16 گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی    16 بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی    16 بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی    17 الف) محیط داخلی    17 ب) محیط بین‌المللی و جهانی    18 ج) روندشناسی فضای اقتصادی    18 گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی    19 بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی    19 الف)مقاوم بودن اقتصاد    19 ب)  استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى    19 ج) حمایت از تولید ملى    21 د) مدیریت منابع ارزى    21 ه) مدیریت مصرف    22 بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى    23 گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران    23 بند اول: محیط اقتصادی    24 بند دوم: محیط سیاسی    25 مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی    26 گفتار اول: جرم‌انگاری    26 بند اول: مراحل جرم انگاری    27 بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام    28 گفتار دوم: جرم زدایی    29 بنداول: انواع جرم زدائی    30 الف) جرم زدائی قانونی (رسمی)    30 ب) جرم زدائی عملی    30 بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی    31 الف)کیفر زدایی    31 ب) قضا زدایی    32 بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه    32 الف) جرم زدایی و جرایم شرعی    32 ب) جرم زدائی و قانون اساسی    33 ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی    34 فصل دوم: عوامل جرم زا    35 مبحث اول: عوامل درونی جرم زا    36 گفتار اول: عوامل زیستی    36 بند اول: جنسیت    37 بند دوم: وراثت    38 بند سوم: ساختار بدنی    41 گفتار سوم: عوامل روانی    44 بند اول: ناسازگاری روانی    45 بند دوم: سادیسم    47 مبحث دوم: عوامل بیرونی    49 گفتار اول: عوامل اقتصادی    49 بند اول: فقر و محرومیت    50 الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی    51 ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن    52 ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم    54 بند دوم: بیکاری    56 الف) مفهوم بیکاری    56 ب)رابطه بین بیکاری و جرم    57 ج) پیامد های بیکاری    59 گفتار دوم: عوامل فرهنگی    61 بند اول: محیط خانوادگی    62 الف) خانواده متشنج    63 ب) خانواده بی بند و بار    63 ج) خانواده منجربه طلاق    64 بند دوم: محیط مسکن    65 بند سوم: وسایل ارتباط جمعی    66 الف) رسانه ها و مفهوم سازی    67 ب) آموزش شیوهها    70 ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری    72 بند چهارم:  استعمال مواد مخدر    73 فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    74 فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    75 مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود    76 گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی    76 گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود    78 بند اول: اشتغال و تولید    78 الف) اشتغال    78 ب) تولید و رشد اقتصادی    79 ج) بودجه‌    81 بند دوم: تورم    82 الف) نوسانات شاخص بورس    83 ب) نوسان قیمت مسکن    84 ج)شتاب تورمی    85 بند سوم: سیاست های موجود    87 الف) سیاست‌های پولی و ارزی    87 ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)    89 ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی    90 گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی    91 بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی    91 بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی    92 بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی    93 مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران    93 گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی    93 بند اول: مدیریت مصرف    94 بند دوم:  قناعت (ساده زیستی ودوری از تجملات)    94 بند سوم: ترجیح مصرف كالای داخلی بركالای خارجی    95 گفتاردوم: نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی    95 بند اول: مالیات    96 بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت    97 گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی    99 بند اول: مفهوم فرهنگ    100 بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ    103 الف) ماهیت فرهنگ    103 ب) ویژگیهای فرهنگ    104 بند سوم: تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد    106 گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم    107 مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی     108 گفتار اول: پیشگیری    108 گفتار دوم:انواع پیشگیری    110 بند اول: پیشگیری وضعی    111 بند دوم: پیشگیری اجتماعی    116 بند سوم: ویژگی ها    118 الف) ویژگی های پیشگیری وضعی    118 ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی    119 گفتار سوم: راهکارهای اجرای پیشگیری با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی    120 بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار    120 بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات    121 بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار    123 بند چهارم: توجه به رضایت طرفین    124 ‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص    125 بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد    126 بند هفتم: افزایش هزینه های جرم    129 فصل  چهارم: نتیجه گیری    130 بحث و بررسی    131 نتیجه گیری    135 پیشنهادات    138 فهرست منابع    141 فهرست منابع    142     دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایرانتبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

 • تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو

  تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو دریافت تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو در 34 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 18 فرمت…

 • مراحل اجرای ساختمان

  مراحل اجرای ساختمان دریافت مراحل اجرای ساختمان دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16684 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 خصوصیات مخلوط بتن قالب بندی ستونها عمل آوری ستونهای بتنیپله های بتن مسلح دیوارها ستون قیمت فایل فقط…

 • طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی

  طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی دریافت طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه كارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات دسته بندی…

 • استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی

  استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی دریافت استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 5462 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 استانداردهای آموزشی كارگاه های چوب صنایع دستی قیمت فایل…

 • مقاله معرفی سخت افزارهای رایانه

  مقاله معرفی سخت افزارهای رایانه دریافت مقاله معرفی سخت افزارهای رایانه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مقدمه آیا تا به حال برایتان پیش آمده است كه كار نسبتاً…

 • الگوهای اصلی و فرعی مسکن

  الگوهای اصلی و فرعی مسکن دریافت الگوهای اصلی و فرعی مسکن دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5286 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 الگوهای اصلی ساختمان ها در طبقات، راههای امداد و نجات، ضوابط راههای خروجی، بازشوها…

 • مقدمه ای بر استراتژیھای نگھداری پیشگیرانه (فارسی)

  مقدمه ای بر استراتژیھای نگھداری پیشگیرانه (فارسی) دریافت مقدمه ای بر استراتژیھای نگھداری پیشگیرانه (فارسی) دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 19534 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 (PM) مقدمه ای بر استراتژیھای نگھداری پیشگیرانه (PdMCBM) و پیش…

 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 5)

  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 5) دریافت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 5) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 668 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان…

 • پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های آن

  پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های آن دریافت پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های آن دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1498 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 269 هدف كلی از ارائه ی این فصل آشنایی…

 • مبانی نظری مدیریت بحران

  مبانی نظری مدیریت بحران دریافت مبانی نظری مدیریت بحران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 مبانی نظری مدیریت بحران قیمت فایل فقط 20,900 تومان مدیریت بحرانتعریف بحران : ویژگی¬های بحران…

 • ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه

  ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه دریافت ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه ریاضی نهم 300 تمرین از فصل 4 توان و ریشه دسته بندی ریاضی بازدید ها…

 • دانلود مدارهای الکتریکی

  دانلود مدارهای الکتریکی دریافت دانلود مدارهای الکتریکی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1903 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 هر آرایشی از عناصر الکتریکی که حداقل یک مسیر بسته در آن موجود باشد،مدار الکتریکی می نامیمدر نظریه…

 • پرسشنامه بیگانگی شغلی

  پرسشنامه بیگانگی شغلی دریافت پرسشنامه بیگانگی شغلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه بیگانگی شغلی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه بیگانگی شغلی این پرسشنامه دارای 22…

 • جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم

  جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم دریافت جزئیاتی پیرامون شهرهای ایران و آداب و رسوم دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 در استان كردستان به تبعیت از تفاوت های…

 • پرسشنامه کنترل درونی بیرونی راتر 1966

  پرسشنامه کنترل درونی بیرونی راتر 1966 دریافت پرسشنامه کنترل درونی بیرونی راتر 1966 مقیاس کنترل درونیبیرونی (IE) این مقیاس راتر به عنوان یک مقیاس خودسنجی 29 سئوالی بوده و دارای 6 سئوال به صورت خنثی می‌باشد دسته بندی پرسشنامه بازدید…

 • درمان افسردگی دو قطبی

  درمان افسردگی دو قطبی دریافت درمان افسردگی دو قطبی درمان افسردگی دو قطبی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 226 فرمت فایل pdf حجم فایل 499 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 79 16,500 تومان درمان افسردگی دو قطبی فصل یک:اصول…

 • دانلود تحقیق تاریخچه حجاب

  دانلود تحقیق تاریخچه حجاب دریافت دانلود تحقیق تاریخچه حجاب دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 آیا در میان ملل دیگر قبل از اسلام حجاب بوده است ، وضع حجاب…

 • بررسی جنبش سنوسی در لیبی

  بررسی جنبش سنوسی در لیبی دریافت بررسی جنبش سنوسی در لیبی از قرن اول هجری، اسلام وارد آفریقا شد و ابتدا به مصر و سپس بتدریج سایر بلاد شمال آفریقا ، سودان ، سواحل زنگبار و را فرا گرفت سلسله…

 • پاورپوینت E-commerce Architecture

  پاورپوینت E-commerce Architecture دریافت پاورپوینت E-commerce Architecture دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 Ecommerce Architecture Ecommerce is based on client server architecture Client processes requesting service from server processes…

 • مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی

  مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی دریافت مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی…

 • تحقیق کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال)

  تحقیق کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال) دریافت تحقیق کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال) تحقیق کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی(با ظرفیت استخراج 100000 تن در سال)در 33 صفحه ورد…

 • تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

  تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی دریافت تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید…

 • تغذیه دام و طیور

  تغذیه دام و طیور دریافت تغذیه دام و طیور دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ‌کس پوشیده نیست هر موجود جاندار دارای ویژگی…

 • نقش فناوری اطلاعات در آموزش

  نقش فناوری اطلاعات در آموزش دریافت نقش فناوری اطلاعات در آموزش دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 نقش فناوری اطلاعات در آموزش قیمت فایل فقط 9,900 تومان فایل نقش فناوری اطلاعات…

 • پاورپوینت آموزش برنامه نویسی پیشرفته++C پیام نور به صورت کامل

  پاورپوینت آموزش برنامه نویسی پیشرفته++C پیام نور به صورت کامل دریافت پاورپوینت آموزش برنامه نویسی پیشرفته++C پیام نور به صورت کامل در این پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته C به صورت کامل و با مثال های مفهومی و کاربردی آموزش داده…

 • چی کار کنیم ریش و سبیلمان زود در بیاید

  چی کار کنیم ریش و سبیلمان زود در بیاید دریافت چی کار کنیم ریش و سبیلمان زود در بیاید دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 چی کار کنیم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرطان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرطان دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرطان مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرطان دسته بندی مدیریت بازدید ها 96 فرمت فایل doc حجم فایل 43 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23 19,800 تومان توضیحات: فصل دوم تحقیق…

 • دانلود پلان NICU 2

  دانلود پلان NICU 2 دریافت دانلود پلان NICU 2 دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 102 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پلان NICU قیمت فایل فقط 36,300 تومان پلان NICU قیمت فایل فقط 36,300 تومان برچسب ها…

 • ‏ بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی

  ‏ بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی دریافت ‏ بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی چکیده ‏هدف مطالعه کوبی و…

 • تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها

  تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها دریافت تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 سیستم كلمه‏اى است كه براى گوش اغلب ما آشنا است از این…

 • سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش

  سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش دریافت سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 960 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و…

 • مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون

  مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون دریافت مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 161 فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 8,800 تومان مقیاس مهارت های…

 • مقاله بررسی ایمنی در ساختمانها

  مقاله بررسی ایمنی در ساختمانها دریافت مقاله بررسی ایمنی در ساختمانها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 مقاله بررسی ایمنی در ساختمانها در 12 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه

  پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه دریافت پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2635 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 معماری اسلامی گرمابه فهرست فایل دانلودی وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول معماری حمام ورودی…

 • مبانی نظری شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

  مبانی نظری شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی دریافت مبانی نظری شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی مبانی نظری شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 92 فرمت فایل docx حجم فایل 39 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 18,700 تومان…