دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر

دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر

دریافت

دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر جزئیات بیشتر این محصول
عنوان کامل شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر
دسته اجتماعی روانشناسی معارف اسلامی
فرمت فایل WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات ٩۵
دسته بندی
مطالعات خانواده
بازدید ها

477
فرمت فایل

doc
حجم فایل

268 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

96

16,500 تومان
جزئیات بیشتر این محصول: عنوان کامل: شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر دسته: اجتماعی – روانشناسی – معارف اسلامی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: ٩۵ همراه با ٣٠ سوال پرشنامه ________________________________________________________ بخشی از مقدمه: همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد. بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه٧ را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور١٣%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید. جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق به ادامه مطلب مراجعه کنید فصل اول – طرح تحقیق1-1- مقدمه1-2- بیان مساله پژوهش1-3-اهمیت وضرورت تحقیق1-4-اهداف تحقیق1-5-فرضیه هاوپرسشها1-6-تعاریف عملیاتیفصل دوم- پیشینه تحقیق2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان2-2-1 – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی2-2-2-سستی بنیان خانواده2-2-3-گسترش فساد در جامعه2-2-4-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب2-6- قرآن وحجاب2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد2-6-2- دواستثناء2-6-3-بررسی اقوال2-6-3-بررسی اقوال2-6-4- کیفیت پوشش2-6-5-استثناءدوم2-6-6-جلبابفصل سوم – روش تحقیق1-3-تعریف جامعه آماری2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن3-4-روش گردآوری داده ها3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه3-6- طرح پژوهش3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها3-8- محدودیتهای تحقیق3-9- متغیرهای مستقل و وابستهفصل چهارم یافته های تحقیق4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب4-1-1-میزان پذیرش حجاب در بین دختران4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر4-1-3- آیا چادر همان پوشش كامل است؟4-1-4-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب4-1-6-تشویق خانواده برحجاب دختران4-1-7- تأثیر خانواده بر پوشش دختران4-1-8-تأثیر پوشش دوستان4-1-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه4-1-10-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران4-1-11-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر4-1-12-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران4-1-13-لباس و مد4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی4-1-15-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج4-1-16-پوشش وموفقیت در ازدواج4-1-17-نقش حجاب در ازدواج4-1-18-نقش حجاب درطلاق4-1-19-تأثیر حجاب در خودآرایی4-1-20-حجاب و حفظ معنویت4-1-21-حجاب و اعتدال روحی4-1-22-مدگرایی و اقتصاد خانواده4-1-23-تأثیر از مراكز بزهكاری در پذیرفتن پوشش4-1-24-میزان اعتقاد فرد به حجاب4-1-25-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی4-1-26-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی4-1-27-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی4-1-28-نقش فیلمهایویدئوئی ، سی دیدرترویج بد حجابییابی حجابی4-1-29-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب4-2-تحلیل داده ها4-2-1-پذیرش حجاب4-2-2-پذیرش چادر4-2-3-آشنائی با حجاب در سایر ادیان4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجابجمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان4-2-6-تشویق خانواده درر عایت پوشش-2-7-تأثیررعایت حجاب ازطرف نزدیكان بر پوشش دانش آموزان4-2-8-تأثیر پوشش همكلاسیهاودوستان بردانش آموز4-2-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان4-2-10-تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزانجمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراكز آموزشی در پوشش دانش آموزان4-2-11-میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان4-2-12-بدحجابی و خودنمائی4-2-13-بدحجابی و مد4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانیجمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج4-2-18-پوشش و طلاق4-2-19-پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی4-2-20-رعایت پوشش و حفظ معنویت4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده4-2-23-تأثیربازدیدازمراكز بزهكاری در پذیرش پوشش دختران4-2-24-ارزیابی حجاب خود4-2-25-رسانه ها و ترویج بدحجابی4-2-26-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی4-2-27-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی4-2-28-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی4-2-29-تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوششجمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسبجمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسبتحلیل استنباطیفصل پنجم – بحث وتفسیر نتایج5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها 5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهشجمع بندی ونتجیه گیری5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها5-3- توصیه ها و پیشنهاداتپرسشنامه فهرست منابع دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختردانلود ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختردانلود فایل Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختردانلود فایل ورد مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دخترمقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دخترشناخت عوامل مؤثردر بدحج

 • تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی

  تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی دریافت تحقیق تولید میلگردهای ساختمانی رشد صنعت آهن در توسعه و پیشرفت صنعت یک کشور نقش مهمی را داراست، بدین منظور تولید محصولات سالم بدون عیب و مرغوبتر با خواص بهتر از اهداف اقتصادی هر کشوری…

 • پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک

  پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک دریافت پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2326 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با نقش شهروند الکترونیک در…

 • تحقیق مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

  تحقیق مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی دریافت تحقیق مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی « چکیده » در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می…

 • دانلود پاوورپوینت بازاریابی ورزشی(رفتار مصرف کننده و شناخت بازارهای ورزشی)

  دانلود پاوورپوینت بازاریابی ورزشی(رفتار مصرف کننده و شناخت بازارهای ورزشی) دریافت دانلود پاوورپوینت بازاریابی ورزشی(رفتار مصرف کننده و شناخت بازارهای ورزشی) دانلود پاوورپوینت بازاریابی ورزشی(رفتار مصرف کننده و شناخت بازارهای ورزشی) براساس کتاب دکتر مهردادحسن زاده و شامل تیتر های…

 • نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

  نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر دریافت نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر توجه و روی آوردن به روش های پردازش تصاویر به اوایل سال 1920 باز می گردد، زمانی…

 • نقشه آبراهه های حوضه آبریز هامون جازموریان

  نقشه آبراهه های حوضه آبریز هامون جازموریان دریافت نقشه آبراهه های حوضه آبریز هامون جازموریان شیپ فایل آبراهه های حوضه آبریز هامون جازموریان حوضه آبریز هامون جازموریان، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی می باشد دسته بندی جغرافیا…

 • پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول

  پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول دریافت پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به…

 • دیتابیس سیستم بزرگ کتابخانه

  دیتابیس سیستم بزرگ کتابخانه دریافت دیتابیس سیستم بزرگ کتابخانه طراحی و برنامه نویسی دیتابیس SQL Server2008 سیستم کتابخانه به همراه فایل ورد و دیتابیس SQL Server2008 و پشتیبان پایگاه داده دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 286 فرمت فایل doc حجم…

 • تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن

  تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن دریافت تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2473 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 91 تحقیق با موضوع میز هیدرولیکی و كاربرد آن…

 • پلان معماری حسینیه + نقشه های سازه ای

  پلان معماری حسینیه + نقشه های سازه ای دریافت پلان معماری حسینیه + نقشه های سازه ای پلان معماری ساختمان حسینیه بهمراه كلیه جزئیات و نقشه های سازه دسته بندی معماری بازدید ها 1,094 فرمت فایل dwg حجم فایل 588…

 • گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه

  گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه دریافت گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه گزارش کارآموزی بررسی پارک جمشیدیه در 120 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 80 فرمت فایل doc حجم فایل 81 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 120…

 • گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو

  گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو دریافت گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات ایران خودرو دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 از دیدگاه کارشناسان دو دهه پایانی قرن بیستم سالهای…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم؟

  دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم؟ دریافت دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم؟ دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

  پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین دریافت پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 240 فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 6 8,800 تومان پرسشنامه…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 90

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 90 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 90 بوده…

 • دانلود مقاله تیر ورق و طراحی آن

  دانلود مقاله تیر ورق و طراحی آن دریافت دانلود مقاله تیر ورق و طراحی آن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مربوط به درس سازه های فولادی قیمت فایل فقط 14,300…

 • گیربکس اتوماتیک

  گیربکس اتوماتیک دریافت گیربکس اتوماتیک دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1299 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 این محصول پاورپوینتی در مورد گیربکس اتوماتیک می باشد قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول تحقیق در مورد گیربکس…

 • پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری نمادین

  پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری نمادین دریافت پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری نمادین پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری نمادین دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 100 فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) دسته: علوم انسانی بازدید: 1…

 • گزارش کارآموزی حسابداری برق مشهد

  گزارش کارآموزی حسابداری برق مشهد دریافت گزارش کارآموزی حسابداری برق مشهد فهرست مطالب مقدمه 1 دفاتر و سوابق 2 شماره گذاری حسابها 2 دوره حسابداری 3 پرسش و تفسیر 3 متن حسابها 3 اقلام معوقه 3 اقلام ممیزی نشده 4…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان کمیجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کمیجان این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 137 فرمت…

 • گزارش از پالایشگاه بندر عباس

  گزارش از پالایشگاه بندر عباس دریافت گزارش از پالایشگاه بندر عباس دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 گزارش از پالایشگاه بندر عباس قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقدمه قبل…

 • 65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال )

  65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال ) دریافت 65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال ) 65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم…

 • دانلود کتاب "سلامت طبیعی و داروهای طبیعی"

  دانلود کتاب "سلامت طبیعی و داروهای طبیعی" دریافت دانلود کتاب "سلامت طبیعی و داروهای طبیعی" دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1049 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 163 دانلود کتاب سلامت طبیعی و داروهای طبیعی نوشته دکتر آندروویل…

 • تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد

  تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد دریافت تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد 55صفحه قالب ورد…

 • تحقیق با موضوع تغییر محیط اوراکل 8

  تحقیق با موضوع تغییر محیط اوراکل 8 دریافت تحقیق با موضوع تغییر محیط اوراکل 8 دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 433 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 تحقیق با موضوع تغییرمحیط اوراکل 8 28صفحه قالب…

 • شبکه کامپپوتری چیست

  شبکه کامپپوتری چیست دریافت شبکه کامپپوتری چیست دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 272 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 شبکه کامپپوتری چیست شبکه کامپپوتری شبکه مدل های شبکه اجزاء شبکه انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی…

 • جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت

  جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت دریافت جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت جزوه کامل درس سیستم های اطلاعات مدیریت به صورت تایپ شده دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 3 فرمت فایل pdf حجم فایل 1.767 مگا بایت تعداد صفحات…

 • مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391

  مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391 دریافت مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391 تحقیق حاضر به روش گرانددتئوری…

 • دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی کیفیت سرویس شبکه و فناوری MPLS

  دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی کیفیت سرویس شبکه و فناوری MPLS دریافت دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی کیفیت سرویس شبکه و فناوری MPLS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 546 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 124…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 51

  طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 51 دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 51 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3254 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • آشنایی با شبكه های بی سیم

  آشنایی با شبكه های بی سیم دریافت آشنایی با شبكه های بی سیم دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی كارها ، استفاده از…

 • طراحی سایت فروشگاه

  طراحی سایت فروشگاه دریافت طراحی سایت فروشگاه طراحی سایت فروشگاه دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 103 فرمت فایل doc حجم فایل 397 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 102 18,700 تومان طراحی سایت فروشگاه كمتر كاربر اینترنت را می‌توان یافت كه…

 • تحقیق ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS – ایمنی درانتقال

  تحقیق ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS – ایمنی درانتقال دریافت تحقیق ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS – ایمنی درانتقال تحقیق ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS – ایمنی درانتقال دسته بندی برق بازدید ها 182 فرمت فایل zip حجم فایل 31…

 • بررسی وضعیت اسکان و تغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن

  بررسی وضعیت اسکان و تغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن دریافت بررسی وضعیت اسکان و تغذیه بازیهای آسیایی قطر و المپیک 2004 آتن دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…