رشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

رشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

دریافت

رشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ، 1453 ﺳﺎ ل ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪی اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾـﺎن داد و ﻟﻘﺐ ﻓﺎﺗﺢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ و ﻋﺼـﺮﺟﺪﯾـﺪ آﻏـﺎز ﺷـﺪ
دسته بندی
فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها

125
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

5.301 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

300

16,500 تومان
جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان   ﺑﺨﺶ  اول  در ، 1453 ﺳﺎ ل  ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم  ﭘﺎدﺷﺎه  ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ  ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪی اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾـﺎن داد و  ﻟﻘﺐ ﻓﺎﺗﺢ را در  اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوران  ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ و  ﻋﺼـﺮﺟﺪﯾـﺪ آﻏـﺎز ﺷـﺪ. وی  اﺑﺘـﺪا ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ در درﯾﺎی اژه ﻃﺮاﺑﻮزان ، آﻧﺎﺗﻮﯽ ﻗ ﺷﺮﯽ و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ داﺷﺖ و ﻪ ﻫﻤ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف  ﺧﻮ د درآور د. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  اروﭘـﺎ ﻫﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎ ﺗﯽ را ﺗﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ی  آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﺣ ﻞ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ راداﺷ ﺖ .وی اﯾﻦ ﭘﯿ ز ﺮوی ﻫﺎ را ﭘ ﯿـ ز ﺮوی  اﺳـﻼم  ﺑـﺮ  ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ  ﻣـﯽ داﻧﺴﺖ و د درﺻﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺎ ﮐﺸﻮرﻫی اﺳ ﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻪ ﺟﻤﻠ اﯾﺮان د ﺑﻮ و ﺲ ﻫﺮﮐ در ﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺘ ﻣﻘﺎوﻣﯽ از  ﺧـﻮد  ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ د دا ﺑﯽ دﯾﻦ ده ﺑﻮ و رﯾ ﻦ ﺨﺘ ﺶ ﺧﻮﻧ را ز ﻣﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .   ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼی  ﺗﺮﮐﺎنﺑﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻪ ه را  ارﺗﺒﺎط و  ﺗﺠﺎرت وﭘﺎ ار ﺑﺎ ﻣﺸﺮ ق زﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ  ﮔﺮدﯾﺪ.اﻣﺎ ﺎ اروﭘﯾﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ  ﮐﺎﻻﻫﺎی  آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز  داﺷﺘﻨﺪ  درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ه را دﯾﮕﺮی را ا ﺑﺮی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ    ﻫﻨـﺪ و ،اﯾﺮان ﭼـﯿﻦ ﭘ ﯿـﺪا  ﮐﻨﻨـﺪ.ن درآ  زﻣـﺎن  اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ و  ﭘﺮﺗﻐـﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دول اﺳﺘﻌﻤﺎری ب ﻣﺤﺴﻮ ﻣﯽ ﺪ ﺷﺪﻧ ﮐﻪ ﭘﯿ ﺘﻪ ﻮﺳ در ﭘﯽ ف ﺗﺼﺮ و ﻒ ﮐﺸ ﻣ ﺳﺮز ﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺪ ﺑﻮدﻧ.ﺑﺮای  ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﮔ در ﯿﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو پ دوﻟﺖ،ﭘﺎ ﺪر ، اﻟﮑﺴﺎﻧ ﺷﺸﻢ ه ﮐﺮ زﻣﯿﻦ را ﺴ ﺗﻘﯿﻢ ﮐﺮ د ﮐﻪ  ﺑﺨﺶ ﺷﺮ ﻗﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎ ل رﺳﯿﺪ. ﭘﺲ ، از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ل ﭘﺮﺗﻐﺎ ﺑﺮای ﻪ ﺗﻮﺳﻌ ی ت ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ د ﺧﻮ ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎ در ﯾـﺎ  ﺳـﺎﻻر  واﺳـﮑﻮدوﮔﺎﻣﺎ،  ﺑـﻪ  ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻫﻨـﺪ رﺳﯿﺪ.ﭘﺲ ،  از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎوﮔﺎ ﻧﯽ رواﻧ ﻪ ی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻘ ﻂ  و ﺎ ﺷﻬﺮﻫی ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﻋﻤﺎن را  ﺗﺼـﺮف  ﮐـﺮده و  ﺳـﭙﺲ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻫﺮﻣ ﺰ و ﺑﻨﺪرﮔﻤﺒﺮون  را در  اﺧﺘﯿﺎر  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.   از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل  پﻫﻢﻃﻮ اﯾﻒ از ﺑﮏ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺧﺮاﺳﺎن  را  ﻣﻮرد  ﺗﻬﺎﺟﻢ  ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻃﺮف  دوﻟـﺖ ا ﯾـﺮا ن  ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦﺗﺮ ﺗﯿﺐ در ز آﻏﺎ ﻗﺮن د ﺷﺎﻧﺰ ﻫﻢ ل اﺳﺘﻘﻼ اﯾﺮا ن  از ﺳﻪ  ﺟﻬﺖ در  ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮد ی ﺑﻮد. ﻏﻠﺖ اﯾﻦ  اﻣـﺮ  ﻫـﻢ ﻫﺮج و ج ﻣﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻠ داﺧﯽ و  دﺷﻤﻨﯽ ﺣﮑﺎم  و ﺧﻮاﻧﯿﻦ در  داﺧﻞ ﺑﻮد.   ﺷﺎه  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺑﻨﯿﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻔﻮﯾﻪ    در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺷﺎ ه اﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ  ﺻﻔﻮی ﻗﺪ  ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﭘﺲ از  ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮاﻧﺴت وﺣﺪﺖ اﯾﺮان را ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻗﺮن  وﻧﯿﻢ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.وی از ﻧﻮادﮔﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ  اردﺑﯿﻠﯽ و ن اوزو ﺣﺴ ﻦ ق آ ﻗﻮﯾ ﻮ ﻮﻧﻠ د ﺑﻮ.ش ﭘﺪر  ﺷـﯿﺦ ﺣ ﯿـﺪر  ﺑـﻪ  دﺳـﺘﻮر  ﺳـﻠﻄﺎن ﯾ ب ﻌﻘﻮ ق آ ﻗﻮﯾ ﻮ ﻮﻧﻠ ﻪ ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و او ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ه ﺧﺎﻧﻮاد اش ﺑﻪ  ﻓﺎرس ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.   در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی  ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ  ﭘﺲاز  ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﻌﻘﻮب ، اﯾﺠﺎدﺷﺪ ﻗﻠﻤﺮ و آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ  اﻟﻮﻧـﺪ ﺑیگ و  ﺳـﻠﻄﺎن ﻣـﺮاد ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷﺪ.   در اﯾﻦ زﻣﺎن  اﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ و  ﺑﺮادرش ﻣﺨﻔﯿا ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﻼن  رﻓ ﺘﻨﺪو ﺑﺎ  ﮐﻤﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﯿﻼن  ﮐـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﺸـﯿﻊ  ﮔـﺮاﯾﺶ  داﺷـﺖ،  ﺑـﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ه ﻋﺪ ای از ﺷﯿﻌﯿﺎن را د دورﺧﻮ ﻊ ﺟﻤ ﺪ ﮐﺮدﻧ.در ل ، 905  ﺳﺎ ق ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ه ﻋﺪ ای از ﭘﯿ ان ﺮو د ﺧﻮ  ﻋـﺎزم زﯾ ﺎرﺗﮕـﺎه  ﺟـﺪش ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ ﺷﺪ.ﮐﻢ ﺣﺎ ﺑ اردﯿﻞ ﮐﻪ از ا اﻓﺰﯾﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﯿ ك ﻤﻨﺎ د ﺑﻮ را آﻧﻬﺎ از ﺮ ﺷﻬ ﺑﯿ ن ﺮو  ﮐـﺮد . اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ  ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﺎ ﻣﺮ ﯾـ ﺶ ﺪاﻧ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺮ ﺷﻬ ن ارﺟﻮا از ﻊ ﺗﻮاﺑ را آﺳﺘﺎ و ﺶ ﻃﺎﻟ ﺎﻣﺖ اﻗ د ﮐﺮ.در اﯾﻦ ن زﻣﺎ ﮐﻪ او ﺳﯿﺰده ﻪ ﺳﺎﻟ د ﺑﻮ ﺑﺎ  ﻣﺴـﺎﻋﺪت  ﻧـﻪ ﻗﺒﯿ ﻠـﻪ ی ﺗــﺮك ﺎر ، ﺗﺒــ ، اﺳــﺘﺎﺟﻠﻮ ﺷــﺎﻣﻠﻮ ﻪ ﺗﮑــ ﻮ، ﻟــ ﻮ، ، روﻣﻠــ ، وارﺳــﺎق،ذواﻟﻘﺪر ، اﻓﺸــﺎر ﻗﺎﺟــﺎر و ﻮﻓ ﺻــ ﯿﺎن ﺮه ﻗــ غ ﺑــﺎ در ن ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎ ق (ﺗﺶ 906)،م1500 ﺳﺎل ار ش ﻗﺰﻟﺒﺎ را ﺳ ﺗﺎ ﯿﺲ و دﻋﻮی ل اﺳﺘﻘﻼ د ﮐﺮ.ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ ﻗﯿم ﺎ ﻋ اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﻣﯿ ﺮ ﻣ ﯾ ن ،ﺮزا ﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮرﯾﻪ، دﯾﺎر ﺮ ﺑﮑ و س ﺳﻮا ﺑﻪ او ﭘﯿ ﺘﻨﺪ ﻮﺳ.او ﺑﺎ ر ﻋﺒﻮ از د ، رو ﮐﻮرا ﺑﺎ ﮏ ﮐﻤ ﺶ ارﺗ د ﺧﻮ خ ﻓﺮ ﯾ ر ﺴﺎ ه ﭘﺎدﺷﺎ ﺷﯿ ن ﺮوا را ﺑﻪ  ﻗﺼـﺎص ﺧﻮن ش ﭘﺪر ﺑﻪ ﻞ ﻗﺘ ﻧ رﺳﺎﺪ .ﻋ اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﻣﯿﺮزا ﺲ ﺳﭙ ﺑﻪ ﺖ ﺳﻤ ﺎ آذرﺑﯾ ن ﺠﺎ رﻓﺖ.ت ﮐﻤﺮا ﺎ آذرﺑﯾ ن ﺠﺎ ﺎوﻣﺖ ﻣﻘ د ﮐﺮ ﺎ اﻣ ﺎ درﻧﻬﯾﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ م ﻧﺎ ر ﺷﺮو در اﻟ ، ﺣﻮﯽ ﻧﺨﺠﻮان ﺖ ﺷﮑﺴ ﺘ ﺳﺨﯽ د ﺧﻮر و ﺑﻪ ﻧ ﻋﺜﻤﺎﯽ ه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﺲ ﭘ از اﯾﻦ ﭘﯿ ز ﻋ ، ﺮوی اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﻣ ﯿـﺮزا ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ د وار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ و ﺑﺎ م ﻧﺎ ﻔﺮ اﺑﻮاﻟﻤﻈ ه ﺷﺎ ﻋ اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﺎد اﻟﻬ ی اﻟﻮاﻟﯽ در ل  907 ﺳﺎ ﺗﺎﺟﮕﺬار ی ﮐﺮد.  رواﺑﻂ  ﺷﺎه اﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﯿﻦ  ازﺑﮏ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﺷ ، ﯿﮏ ن ﺧﺎ ﮐﻪ از  ﻧﻮادﮔﺎن  ﭼﻨﮕﯿﺰ  ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴـﺖ  ﻇﻬﯿ ﺮاﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﺑﺮﺣـﺎﮐﻢ ، ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪ ﺧـﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮ ق اﯾﺮان  داﺷﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮ ی ﻫﻤﺴﺎ ﯾﻪ  ﺷـﺪ .وی  ﮐـﻪ  ﺑـﺎ  ﺷـﯿﻌﯿﺎن  دﺷـﻤﻨﯽ  ﺑﻪ ، داﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺑﺎ ﺷﺎه  اﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎﺳﭙﺎ ﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ  ﮐﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ  ﮐﺮ د.  ﺷـﺎه  اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ  ﺳـﻔﯿﺮی را  ﺑـﺮای ﺗﺮك  د ﻤﻨﯽ ﻣﺎ ا ن ، ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﺎ ﮏ ازﺑ ب درﺟﻮا ﺑﺎ ت ﻋﺒﺎرا ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ  اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪﻗﺼ ﺗصرف اﯾﺮان  را دارد. ﺷـﺎه اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮای  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻤه ﺮا  ﺑـﺎ  ﺳـﭙﺎﻫﯽ  رواﻧـﻪ ی  ﺧﺮاﺳـﺎن  ﺷـﺪ و در  ﻣـﺮو  ﺷـﺒﯿﮏ  ﺧـﺎن را  ﺑـﻪ  ﻗﺘـﻞ  رﺳـﺎﻧﺪ. ﺑـﺎ  ﻣـﺮگ وی  ﺳﺮاﺳـﺮ ، ﻫﺮات ، ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎر  و و ﻣﺮ ﺗﺎ د رو ﺟﯿ ن ﺤﻮ ﺑﻪ ﺖ دﺳ ه ﺷﺎ اﯾ ن ﺮا د اﻓﺘﺎ و  ﻣﺪﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را در اﯾﻦ وﻻﯾﺎت رﺳ ﻤﯽ  ﮐﺮد . اﻣﺎ اﯾـﻦ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻪ اداﻣ ﺖ داﺷ و در ﺣﻤﻠﻪ ی ﻣﺠﺪد  اﻣﯿﺮان ازﺑﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﮓﺑﺎ، ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن را از دﺳﺖ داد.    نوع فایل:PDF سایز:5.17 MB تعدادصفحه:300 جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایرانتاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایرانتاریخ دیپلماسیروابط خارجی ایرانﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ایرانﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋیلﺑﻨﯿﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻔﻮ ﯾﻪتحقیقگزارشدانلود جزوهدانلود مقاله

 • پاورپوینت بهداشت و مدیریت

  پاورپوینت بهداشت و مدیریت دریافت پاورپوینت بهداشت و مدیریت دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1443 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 91 دانلود پاورپوینت بهداشت و مدیریت بررسی بهداشت و مدیریت پاورپوینت جامع و کامل بهداشت و مدیریت…

 • پاورپوینت مدیریت رفتار، مدیریت موفقیت و مدیریت ارتباط با مشتری

  پاورپوینت مدیریت رفتار، مدیریت موفقیت و مدیریت ارتباط با مشتری دریافت پاورپوینت مدیریت رفتار، مدیریت موفقیت و مدیریت ارتباط با مشتری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

  طرح درس روزانه تك آموزشی شنا دریافت طرح درس روزانه تك آموزشی شنا دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 526 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 بحث درباره آنچه كه یاد گرفته اند (حیطه شناختی…

 • دانلود مقاله کاربرد الکترونیک قدرت

  دانلود مقاله کاربرد الکترونیک قدرت دریافت دانلود مقاله کاربرد الکترونیک قدرت دسته: برق و الکترونیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 از سالها پیش ، نیاز به کنترل قدرت الکتریکی در سیستم های…

 • خلاصه فصل چهارم کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس با عنوان فرضیه اطلاعات

  خلاصه فصل چهارم کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس با عنوان فرضیه اطلاعات دریافت خلاصه فصل چهارم کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس با…

 • مقاله فرش چیست؟ 61ص

  مقاله فرش چیست؟ 61ص دریافت مقاله فرش چیست؟ 61ص دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود مقاله فرش چیست؟ 61صفحه در قالب Word قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان توضیحات…

 • ضبط صوت

  ضبط صوت دریافت ضبط صوت برنامه ضبط صوت به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 303 فرمت فایل rar حجم فایل 100 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300 تومان   فایل مربوط حاوی…

 • مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار

  مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار دریافت مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار مبانی نظری اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 81 فرمت فایل docx حجم فایل 64 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور

  گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور دریافت گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 102 فرمت فایل doc حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25 9,900 تومان گزارش…

 • گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی

  گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانشگاه آزاد واحد ابهر یكی از بزرگترین مراكز آموزشی منطقه می…

 • اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک

  اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک دریافت اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 672 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامیخوشه شغلی مکانیک سال…

 • پاورپوینت توپولوژی (هم بندی) شبكه های محلی

  پاورپوینت توپولوژی (هم بندی) شبكه های محلی دریافت پاورپوینت توپولوژی (هم بندی) شبكه های محلی انواع روشهای ایجاد (هم بندی) شبكه های محلی عبارتند از خطی (Bus) حلقوی (Ring) ستاره ای (Star) کامل (Complete) درختی (Tree) و دسته بندی شبکه…

 • پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد

  پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد دریافت پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 645 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد،…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی

  دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی دریافت دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی عنوان دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی دسته مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) فرمت پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید 28 اسلاید این فایل با فرمت پاورپوینت در تعداد 28…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تکانشگری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تکانشگری دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق تکانشگری مبانی نظری وپیشینه تحقیق تکانشگری دسته بندی مدیریت مالی بازدید ها 175 فرمت فایل doc حجم فایل 99 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 58 34,100 تومان توضیحات: فصل دوم…

 • تحقیق در مورد جریان برق و الکتریسیته

  تحقیق در مورد جریان برق و الکتریسیته دریافت تحقیق در مورد جریان برق و الکتریسیته تحقیق در مورد جریان برق و الکتریسیته دسته بندی برق بازدید ها 170 فرمت فایل doc حجم فایل 56 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17…

 • مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی دریافت مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مبانی نظری و پیشینه حمایت اجتماعی قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا

  پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا دریافت پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1419 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاورپوینت بررسی بتن با مقاومت بالا در 19اسلاید قابل ویرایش با فرمت…

 • پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی

  پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی دریافت پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 368 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پرسشنامه هنجاریابی مقدماتی آزمون حل مسئله اجتماعی…

 • پاورپوینت بررسی اهمیت كنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده

  پاورپوینت بررسی اهمیت كنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده دریافت پاورپوینت بررسی اهمیت كنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 878 کیلوبایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی

  دانلود پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی دریافت دانلود پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 420 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت دانش

  دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت دانش دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت دانش دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2794 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 دانش مدیریت دانش ویژگی های دانش روش‌های مدیریت دانش قیمت فایل فقط…

 • دانلود پاورپوینت SSL Protocol

  دانلود پاورپوینت SSL Protocol دریافت دانلود پاورپوینت SSL Protocol دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 808 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 SSL Protocol رمزنگاری تاریخچه SSL معماری SSL قیمت فایل فقط 7,150 تومان فهرست مطالب …

 • کار تحقیقی مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

  کار تحقیقی مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران دریافت کار تحقیقی مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران اساساً تقصیر یک مفهوم اخلاقی است و از حوزه…

 • مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمانی

  مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمانی دریافت مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمانی قیمت فایل فقط 20,900 تومان مبانی نظری عملکرد…

 • دانلود تحقیق آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 ص.DOC

  دانلود تحقیق آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 ص.DOC دریافت دانلود تحقیق آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 ص.DOC دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود آشنایی با جوشكاری مقاومتی 11 صDOC تحقیق…

 • قالب فروشگاهی وردپرس چند منظوره Adrenalin

  قالب فروشگاهی وردپرس چند منظوره Adrenalin دریافت قالب فروشگاهی وردپرس چند منظوره Adrenalin قالب آدرنالین با ووکامرس (WooCommerce) سازگاری کامل رو دارد قالب آدرنالین کاملا ریسپانسیو است که باعث سازگاری قالب شما با همه نسخه های نمایش مانند تبلت و…

 • مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی دریافت مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی…

 • دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه دریافت دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 8565 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه ادوار گذشته قیمت فایل فقط…

 • با انستا گرام میلیونر شوید

  با انستا گرام میلیونر شوید دریافت با انستا گرام میلیونر شوید با انستا گرام میلیونر شوید دسته بندی کتاب بازدید ها 129 فرمت فایل zip حجم فایل 219 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان با انستا گرام میلیونر…

 • گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی

  گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی دریافت گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی گزارش کارآموزی در سازمان هواپیمایی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 222 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36…

 • تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان

  تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان دریافت تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان تحقیق کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 22 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • تحقیق سدهای خاكی

  تحقیق سدهای خاكی دریافت تحقیق سدهای خاكی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 از زمانهای بسیار دور بنای سدهای خاكی به منظور كنترل و ذخیره آب معمول بوده است اما به…

 • طراحی خانه

  طراحی خانه دریافت طراحی خانه دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 42514 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 این محصول طراحی یک خانه با نرم افزار اسکچ آپ می باشد قیمت فایل فقط 9,900 تومان این محصول طراحی…

 • گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله

  گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله دریافت گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله در 37 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 104…