طراحی سیستم مكنده غلات

طراحی سیستم مكنده غلات

دریافت

طراحی سیستم مكنده غلات دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1195 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 پروژه طراحی سیستم مكنده غلات قیمت فایل فقط 14,300 تومان پروژه طراحی سیستم مكنده غلات  نمادها: افت فشار …………………………..  توان (hp)………………………………………………………………………….. p چگالی ………………………………. دبی جرمی مواد ……………………….. دبی جرمی هوا ………………………… دبی حجمی ………………………….. دما (R)………………………………….. T سرعت هوا……………………………. C طول لوله (in)…………………………….. A قطر لوله (in)…………………………….. D فشار ………………………………. P مساحت سطح مقطع (in2)………………………………………………………. A فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه فصل اول مقدمه وتاریخچه 1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]…………………. 1 فصل دوم سیستم های جابجایی پنوماتیكی 2-1- مقدمه: [1]…………………………… 2 2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]……………….. 2 2-3- صنایع و مواد: [1] ……………………. 3 2-4- طریقه انتقال: [1]…………………….. 3 2 2-4-1- فاز رقیق:………………………… 4 2-4-2- فاز غلیظ………………………….. 4 2-4-3- حركت با سرعت هوا…………………… 4 2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی………………….. 4 فصل سوم انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی 3-1- مقدمه: [1]…………………………… 5 3-2- سیستم های بسته: [1]…………………… 6 3-3- سیستم های باز: [1]……………………. 7 3-3-1- سیستم های فشار مثبت………………… 7 3-3-2- سیستم های فشار منفی………………… 8 فصل چهارم انتقال دسته ای 4-1- مقدمه: [1]………………………….. 10 4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]……………. 10 4-3- سیستم های ضربانی: [1]………………… 11 فصل پنجم اهمیت ویژگی های مواد 5-1- مقدمه: [1]………………………….. 13 5-2- چسبندگی: [1]………………………… 13 5-3- قابلیت احتراق: [1]…………………… 13 5-4- رطوبت: [1]………………………….. 13 5-5- سایش و فرسایش: [1]…………………… 14 5-6- شكنندگی: [1]………………………… 14 5-7- نقطه ذوب پایین: [1]………………….. 15 5-8- پرتوزایی: [1]……………………….. 15 فصل ششم اجزاء سیستم 6-1- مقدمه: [1]………………………….. 16 6-2- تامین كردن هوا: [1]………………….. 16 6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا…….. 16 6-2-1-1- فن ها…………………………. 18 6-2-1-2- دمنده های احیا كننده……………. 18 6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا…….. 18 6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها……………….. 19 6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور…………… 19 6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان………….. 19 6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون…………… 20 6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)…………… 20 6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ………………. 21 6-2-3- قدرت مورد نیاز……………………. 21 6-3- خطوط لوله: [1]………………………. 23 6-3-1- ضخامت دیواره……………………… 23 6-3-2- جنس لوله ها………………………. 24 6-3-2-1- بهداشت………………………… 24 6-3-2-2- لوله های پلاستیكی……………….. 25 6-3-2-3- سایش سطوح……………………… 25 6-3-3- سطح تمام شده …………………….. 25 6-3-4- خمها…………………………….. 26 فصل هفتم جریان گاز- جامد 7-1- مقدمه: [1]…………………………. 28 7-2- قطر داخلی لوله: [1]…………………. 28 7-3- فاصله انتقال: [1]…………………… 28 7-4- فشار قابل دسترسی: [1]……………….. 29 7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]…………….. 29 7-6- خصوصیات مواد: [1]…………………… 30 فصل هشتم مشخصات انتقال مواد 8-1- مقدمه: [1]………………………….. 31 8-2- سرعت انتقال: [1]…………………….. 31 8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:[1]…………….. 32 8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]…………….. 33 فصل نهم شرایط لازم برای هوا 9-1- مقدمه: [1]………………………….. 36 9-2- فشار موجود: [1]……………………… 36 9-3- دبی حجمی: [1]……………………….. 38 9-4- تاثیر سرعت: [1]……………………… 38 9-5- اثرات تراكم پذیری: [1]……………….. 39 9-5-1- سرعت انتقال هوا…………………… 40 9-5-2- تاثیرات مواد……………………… 40 9-6- دبی حجمی: [1]……………………….. 41 9-6-1- ادامه فرمولها…………………….. 41 9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله……………….. 42 9-6-3- قانون گاز ایده آل…………………. 43 9-6-4- تاثیرات فشار……………………… 45 9-6-5- تاثیرات سیستم…………………….. 46 9-7- تعیین سرعت: [1]……………………… 48 9-7-1- روابط عملكرد……………………… 48 9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]………………….. 48 9-8-1- فشار اتمسفری……………………… 49 فصل دهم افت فشار 10-1- مقدمه: [1]…………………………. 50 10-2- افت فشار لوله: [1]………………….. 50 10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها….. 51 10-2-1-1- سرعت هوا……………………… 51 10-2-1-2- چگالی هوا…………………….. 51 10-2-1-3- ویسكوزیته هوا…………………. 52 10-2-1-4- ضریب اصطكاك…………………… 52 10-2-2- روابط افت فشار………………….. 52 10-2-2-1- خطوط لوله صاف…………………. 52 10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله…………. 54 10-2-2-3- خمها…………………………. 54 10-2-3- تاثیرات دبی هوا…………………. 56 10-2-4- تاثیرات طول لوله………………… 56 10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله…………… 57 10-2-6- افت فشار كلی……………………. 58 10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]…………… 59 فصل یازدهم طراحی سیستم 11-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 60 11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]……………………………………….. 61 11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]………….. 63 11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63 11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]…………….. 65 11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]…………… 67 11-6-1- افت طولی……………………….. 67 11-6-2- افت موضعی………………………. 68 11-6-3- طول معادل………………………. 69 فصل دوازدهم نتیجه گیری، پیشنهادات 12-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 71 12-2- نتایج: [نگارندگان]………………….. 71 12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]…………….. 71 12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]………………. 72 پیوست 1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek…….. 73 منابع…………………………………… 74 فهرست شكلها فصل سوم 3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیكی: [1]……. 5 3-2- یك چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیكی: [1]    6 3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1]………. 7 3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1]………. 8 3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وكیوم)از انبار: [1] 9 فصل چهارم 4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانكر دمنده: [1]… 11 4-2- سیستم ضربانی: [1]…………………… 11 4-3- طرحی از یك نوع سیستم توپی تنها: [1]…… 12 فصل ششم 6-1- رده بندی حركت دهنده های هوا: [1]……… 17 6-2- بازه تقریبی از عملكرد حركت دهنده ی هو: [1] 17 6-3- ورودی و خروجی برای كمپرسور: [1]………. 19 6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیكی: [1]……………………………………….. 26 فصل هشتم 8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]………………………………. 34 8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]……………………………….. 34 فصل نهم 9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبی جریان: [1]    38 فصل دهم 10-1- ضریب هد برای چند شكل مختلف: [1]………. 58 نمودارها فصل ششم 6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان كمپرسور: [1] 20 6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای كمپرسور در سیستم های فشار پایین: [1]………………………………. 22 6-3- مشخصات یك كمپرسور حلزونی: [1]…………. 22 فصل نهم 9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]….. 42 9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار پایین: [1]………………………………. 45 9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45 9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46 9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریك محلی: [1]   48 فصل دهم 10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54 10-2- ضریب برای خمهای :[1]………………. 55 10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]………… 55 10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]…….. 56 10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1]   57 10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]. 58 فهرست جداول 6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1]  25 قیمت فایل فقط 14,300 تومان برچسب ها : پروژه طراحی سیستم مكنده غلات , طراحی سیستم مكنده غلات , سیستم مكنده غلات

 • اندازه گیری دما

  اندازه گیری دما دریافت اندازه گیری دما اندازه گیری دما دسته بندی برق بازدید ها 124 فرمت فایل doc حجم فایل 110 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 13,200 تومان             فهرست مطالب   عنوان صفحه مقدمه 4 دماسنج جیوه…

 • تحقیق در مورد صفحه نمایش لمسی

  تحقیق در مورد صفحه نمایش لمسی دریافت تحقیق در مورد صفحه نمایش لمسی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 213 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 چكیدهدر طراحی سیستم های رایانه ای کاربرپسند بودن سیستم و…

 • نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای

  نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای دریافت نمونه سوال برق خودرو درجه دو فنی و حرفه ای دسته: فنی و حرفه ای بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 396 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود…

 • مقاومت مصالح

  مقاومت مصالح دریافت مقاومت مصالح مقاومت مصالح دسته بندی مکانیک بازدید ها 141 فرمت فایل zip حجم فایل 551 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 14,300 تومان مقاومت مصالح  جزوه مقامت مصالح 1 پیش رو مشتمل بر 48 صفحه بوده…

 • دانلود 2 عدد ماشین عروس لایه باز جهت طراحی

  دانلود 2 عدد ماشین عروس لایه باز جهت طراحی دریافت دانلود 2 عدد ماشین عروس لایه باز جهت طراحی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1976 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 دانلود…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تن انگاره یا تصور بدن

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تن انگاره یا تصور بدن دریافت ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تن انگاره یا تصور بدن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 ادبیات…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 509 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و…

 • دانلود گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی

  دانلود گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی دریافت دانلود گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 537 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 اینجانب … پروژه کارآموزی خود را در ، بانک…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب قیمت فایل فقط…

 • بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان

  بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان دریافت بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان سالیان متمادی است که مشکلات و مسائل…

 • پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی

  پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی دریافت پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4681 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود پاورپوینت با موضوع بازاریابی و مدیریت بازاریابی، در قالب ppt و در 43…

 • پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی

  پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی دریافت پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 79 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی در 41 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل قیمت…

 • طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید

  طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید دریافت طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید طرح…

 • پاورپوینت خشم در کودکان

  پاورپوینت خشم در کودکان دریافت پاورپوینت خشم در کودکان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 پاورپوینت خشم در کودکان قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت خشم در کودکان…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 چارچوب مبانی نظری…

 • کارآموزی در شرکت اطلس خودرو

  کارآموزی در شرکت اطلس خودرو دریافت کارآموزی در شرکت اطلس خودرو دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 فعالیتهای شرکت شامل رفع عیوب سیستم های مولد قدرت، انتقال قدرت،…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارزشیابی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارزشیابی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای ارزشیابی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پابهام معتقد است که ارزشیابی یعنی تعیین…

 • شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena

  شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena دریافت شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار Arena دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 110 فرمت فایل doc حجم فایل 463 کیلو…

 • دانلود پاورپوینت دیوار پیش ساخته

  دانلود پاورپوینت دیوار پیش ساخته دریافت دانلود پاورپوینت دیوار پیش ساخته دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 975 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پانلهای پیش ساخته گچی در ابعاد و اندازه های متنوع، یكی از جدیدترین تكنولوژی…

 • گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد

  گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد دریافت گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1041 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 گزارش كارآموزی در كارخانه مهرباف یزد در 55 صفحه…

 • گزارش کارآموزی برق در مورد ترانسفور ماتور قدرت گازی

  گزارش کارآموزی برق در مورد ترانسفور ماتور قدرت گازی دریافت گزارش کارآموزی برق در مورد ترانسفور ماتور قدرت گازی گزارش کارآموزی برق در مورد ترانسفور ماتور قدرت گازی ایمنی درانتقال دسته بندی برق بازدید ها 288 فرمت فایل docx حجم…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان بافت

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان بافت دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان بافت شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بافت این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 140 فرمت…

 • اهمیت اعتماد الکترونیکی و بهبود عملکرد استراتژیک تجارت

  اهمیت اعتماد الکترونیکی و بهبود عملکرد استراتژیک تجارت دریافت اهمیت اعتماد الکترونیکی و بهبود عملکرد استراتژیک تجارت مقاله The importance of etrust and improving strategic business performance دسته بندی مقالات ترجمه شده isi بازدید ها 102 فرمت فایل zip حجم…

 • دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز هامون جازموریان

  دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز هامون جازموریان دریافت دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز هامون جازموریان نقشه هم تبخیر حوضه آبریز هامون جازموریان حوضه آبریز هامون جازموریان، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی…

 • دانلود بادگیر 13 ص

  دانلود بادگیر 13 ص دریافت دانلود بادگیر 13 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 192 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود بادگیر 13 ص تحقیق بادگیر 13 ص مقاله بادگیر 13 ص بادگیر 13 ص قیمت…

 • پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006

  پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006 دریافت پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006 این پرسشنامه یكی از شناخته شده ترین ابزارهای عمومی سنجش كیفیت زندگی است دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 166…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان گرگان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان گرگان دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان گرگان دانلود نقشه بخشهای شهرستان گرگان (واقع در استان گلستان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت

  پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت دریافت پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 645 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود پاورپوینت با موضوع بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت،…

 • تحقیق انتفاضه الاقصی

  تحقیق انتفاضه الاقصی دریافت تحقیق انتفاضه الاقصی انتفاضه واژه ای است كه از سال 1366 ش وارد واژگان انقلابی سیاسی مصطلح روزمره شده است تا پیش از این لفظ انتفاضه فقط در كتابهای لغت مشهود بود ولی با خیزش توده…

 • تحقیق تعیین جرم جامدات

  تحقیق تعیین جرم جامدات دریافت تحقیق تعیین جرم جامدات دسته: مواد و متالوژی بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 دانلود تحقیق در مورد جرم جامدات بصورت ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله

  گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله دریافت گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله گزارش کارآموزی برق در مورد در مورد رله، پست فشار قوی، برقگیر و دسته بندی برق بازدید ها 311 فرمت فایل docx حجم…

 • پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل

  پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل دریافت پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 107 فرمت فایل docx حجم فایل 207 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 11 11,000 تومان پرسشنامه قدرت تخیل دانلود پرسشنامه استاندارد…

 • مقاله انقلاب و ادبیات درایران

  مقاله انقلاب و ادبیات درایران دریافت مقاله انقلاب و ادبیات درایران دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله انقلاب و ادبیات در ایران قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله…

 • مقاله بررسی مواد سرامیکی در مهندسی شیمی

  مقاله بررسی مواد سرامیکی در مهندسی شیمی دریافت مقاله بررسی مواد سرامیکی در مهندسی شیمی مقاله بررسی مواد سرامیکی مواد سرامیکی در شیمی دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 172 فرمت فایل pdf حجم فایل 2.173 مگا بایت تعداد…

 • تب بی دوام گاوی

  تب بی دوام گاوی دریافت تب بی دوام گاوی تب بی دوام گاویواژه شناسی (Terminology) در زبان و ادبیات انگلیسی واژهٔ bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بیشتر جایگاه صفت دارد و به معانی ذیل به…