عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

دریافت

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

144
فرمت فایل

docx
حجم فایل

1.183 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

151

33,000 تومان
عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بیان مسأله 7 4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8 5-1- فرضیه های تحقیق. 8 6-1- اهمیت تحقیق. 9 7-1- اهداف تحقیق. 10 8-1- قلمرو تحقیق. 11 9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری. 14 1-1-2 مقدمه 14 2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 16 3-1-2 تعریف سرمایه فکری. 18 4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. 21 5-1-2 شباهتها 35 1-5-1-2- سرمایه انسانی. 35 2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36 3-5-1-2 سرمایه ارتباطی (مشتری) 38 6-1-2 سنجش سرمایه فکری. 39 1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری. 39 2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری. 42 3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. 44 4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 47 7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 48 8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 53 2-2 بخش دوم – راهبری شركت.. 60 1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60 2-2-2 اهمیت موضوع. 64 3-2-2 مبانی نظری راهبری شركت ها 64 1-3-2-2  تئوری نمایندگی. 64 2-3-2-2  تئوری ذینفعان. 65 3-3-2-2  تئوری هزینه معاملات.. 66 4-2-2 گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی. 67 5-2-2 معیارهای حاكمیت شركتی. 68 6-2-2 سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه 68 7-2-2 حاكمیت شركتی در ایران. 69 8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 71 9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. 72 10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. 74 1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78 2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79 3-10-2-2 تمركز مالكیت هیئت مدیره 80 4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره  شركت.. 81 5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی. 82 6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 84 3-2 بخش سوم-  مروری بر پیشینه تحقیق. 85 1-3-2 تحقیقات خارجی. 85 2-3-2 تحقیقات داخلی. 94 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 99 2-3- روش تحقیق. 99 3-3- جامعه آماری. 100 4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101 5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها 101 6-3- مدل مفهومی تحقیق. 105 7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. 105 8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فكری VAIC.. 108 9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108 10-3- آمار توصیفی. 109 11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110 12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112 13-3- ضریب تعیین  : 113 14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4 مقدمه‏ 115 2-4- نتایج آمار توصیفی. 115 3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. 117 4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. 118 1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس.. 118 2-4-4- بررسی خود همبستگی. 119 3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن. 119 4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120 5-4-4-  بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. 141 6-4-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144 5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری  150 1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی  150 2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  152 1-2-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم 152 3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  154 1-3-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم 154 6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع  156 1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. 156 1-1-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. 157 2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. 162 1-2-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم 162 3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. 168 1-3-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم 168 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 176 2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 176 1-2-5 فرضیه اول. 176 2-2-5 فرضیه دوم 177 3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178 4-2-5 فرضیه سوم 178 5-2-5 فرضیه چهارم 179 6-2-5 فرضیه پنجم 180 7-2-5 فرضیه ششم 181 8-2-5 فرضیه هفتم 182 9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183 3-5  نتیجه گیری کلی تحقیق. 183 4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 183 5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. 184 6-5- محدودیت های تحقیق. 185 پیوست ها  صنعت خودرو فلزات (33 شركت) 187 تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. 211 تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. 213 منابع و ماخذ منابع فارسی: 242 منابع لاتین: 244 منابع  اینترنتی: 251 چکیده انگلیسی: 252       جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 6 جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فكری. 17 جدول 2-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30 جدول 1-4  نتایج آماره های توصیفی. 116 جدول 2-4  نتایج آزمون ناهمسانی LM آرچ. 118 جدول 3-4 : آزمون F. 119 جدول 4-4: آزمون هاسمن. 119 جدول5-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه فکری. 121 جدول6-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ارتباطی. 122 جدول 7-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه انسانی. 123 جدول 8-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ساختاری. 125 جدول 9-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری. 126 جدول 10-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ارتباطی. 128 جدول 11-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه انسانی. 129 جدول 12-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ساختاری. 130 جدول 13-4 : نتایج آزمون رگرسیون تركیبی بین سازوکارهای خارجی و سرمایه فکری. 132 جدول 14-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری. 133 جدول 15-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 134 جدول 16-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران هیئت مدیره و سرمایه فکری. 136 جدول 17-4: نتایج آزمون رگرسیون نسبت مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 137 جدول 18-4: نتایج آزمون رگرسیون دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری. 138 جدول 19-4 : نتایج آزمون رگرسیون تركیبی فرضیه اصلی دوم 139 جدول 20-4 خلاصه نتایج. 140 جدول 21-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بدون حضور متغیرهای کنترلی. 142 جدول 22-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی. 149 جدول 23-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی (راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی) 151 جدول 24-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  153 جدول 25-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  155 جدول 26-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی صنعت خودرو و فلزات.. 161 جدول 27-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی صنعت کانی های غیر فلزی. 167 جدول 28-4: نتایج آزمون رگرسیون تركیبی صنعت شیمیایی و دارویی. 173     نمودار 1-2 مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس.. 23 نمودار 2-2 طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 25 نمودار 3-2 طرح ارزش اسکاندیا 26 نمودار 4-2  مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27 نمودار 5-2 طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس  و لووندال. 29 نمودار 6-2 طبقه‌بندی لووندال. 30 نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور. 32 نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن. 33 نمودار 9-2 طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک.. 33 نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 105     چكیده: این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟ برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد  سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری  با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید. واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران     مقدمه: نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی  یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود . عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایرانبررسی عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

 • سرمایه انسانی در گوگل

  سرمایه انسانی در گوگل دریافت سرمایه انسانی در گوگل دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 309 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 طریقه برخورد با منابع انسانی، هدایت صحیح آنها و استفاده از نبوغ افراد نابغه، مختصات حرکت…

 • لایه باز تراکت تبلیغاتی باشگاه بدنسازی

  لایه باز تراکت تبلیغاتی باشگاه بدنسازی دریافت لایه باز تراکت تبلیغاتی باشگاه بدنسازی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1369 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تراکت پرورش اندام تراکت بدنسازی وکتور دمبل…

 • چالش های مدیریت منابع انسانی

  چالش های مدیریت منابع انسانی دریافت چالش های مدیریت منابع انسانی نقش مدیریت منابع انسانی است در حال تحول با تغییر در محیط بازار رقابتی و تحقق است که مدیریت منابع انسانی باید از یک نقش استراتژیک در موفقیت سازمان…

 • دانلودکارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران 45 ص

  دانلودکارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران 45 ص دریافت دانلودکارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران 45 ص دانلودکارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران 45 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 18 فرمت فایل zip حجم فایل 80…

 • بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی)

  بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی) دریافت بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی) دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود تحقیق در مورد آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان

  دانلود تحقیق در مورد آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان دریافت دانلود تحقیق در مورد آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5355 کیلوبایت تعداد…

 • دانلود پژوهش آمار

  دانلود پژوهش آمار دریافت دانلود پژوهش آمار دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 102 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دراین پروژه ما به بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی…

 • دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

  دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دریافت دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در 20 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی اقتصاد بازدید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی انگیزش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی انگیزش دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی انگیزش دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 89

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 89 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 89 بوده…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان سقز

  شیپ فایل بخشهای شهرستان سقز دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان سقز دانلود نقشه بخشهای شهرستان سقز (واقع در استان کردستان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • عوامل بروز بیکاری جوانان فارغ التحصیلان دانشگاهی

  عوامل بروز بیکاری جوانان فارغ التحصیلان دانشگاهی دریافت عوامل بروز بیکاری جوانان فارغ التحصیلان دانشگاهی بررسی عوامل بیکاری آمار بیکاری در ایران و پیامدهای فردی و اجتماعی بیکاری موضوع بررسی این پژوهش است دسته بندی علوم تربیتی بازدید ها 524…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه باغ جنت(نمونه مشابه مسکونی)

  دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه باغ جنت(نمونه مشابه مسکونی) دریافت دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه باغ جنت(نمونه مشابه مسکونی) نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه باغ جنت در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دسته…

 • دانلود پاورپوینت ساختار فایلها 255 اسلاید

  دانلود پاورپوینت ساختار فایلها 255 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت ساختار فایلها 255 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 716 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 255 دانلود ساختار فایلها 255 اسلاید تحقیق ساختار فایلها 255 اسلاید مقاله ساختار…

 • تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان

  تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان دریافت تحقیق با موضوع بررسی و چگونگی تعویض مبرد در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • تحقیق آشنایی با شعرای اپیکور

  تحقیق آشنایی با شعرای اپیکور دریافت تحقیق آشنایی با شعرای اپیکور شعرای اپیکور چه کسانی هستند؟ آشنایی با شعرای اپیکور دوستان این مجموعه در زمینه معرفی شعرای اپیکور میباشد که در قالب آفیس ورد و در حدود 40 صفحه تهیه…

 • طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام

  طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام دریافت طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام طرح مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام در 160 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مدیریت بدن

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مدیریت بدن دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مدیریت بدن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 چارچوب مبانی نظری…

 • مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد

  مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد دریافت مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 230 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 مبانی نظری مدل های تعالی…

 • تحقیق موسیقی اصیل ایرانی

  تحقیق موسیقی اصیل ایرانی دریافت تحقیق موسیقی اصیل ایرانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 135 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود فایل در مورد موسیقی اصیل ایرانی ( فاقد منبع) در قالب ورد و قابل…

 • پژوهش سکولاریسم و کشب حجاب در ایران

  پژوهش سکولاریسم و کشب حجاب در ایران دریافت پژوهش سکولاریسم و کشب حجاب در ایران دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 مصطفی كمال آتاتورك در اثراقدامات تدریجی و آشكار…

 • کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی

  کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی دریافت کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 966 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب…

 • اخلاق و مدیریت

  اخلاق و مدیریت دریافت اخلاق و مدیریت مدیریت در اسلام ، قبل از این كه ریاستمداری باشد ، خدمتگزاری است و مدیر در این منصب ، باید با تیغ تیز مدیریت در جهت خدمت به خلق خدا ، اقامه عدل…

 • دانلود تحقیق طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعیت كیفری زندان

  دانلود تحقیق طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعیت كیفری زندان دریافت دانلود تحقیق طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعیت كیفری زندان دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 26 کیلوبایت…

 • مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین

  مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین دریافت مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله…

 • پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

  پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دریافت پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 102 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه عادت های…

 • دانلود فایل لایه باز فاکتور صادرات انبار فرش (رسید تحویل فرش)

  دانلود فایل لایه باز فاکتور صادرات انبار فرش (رسید تحویل فرش) دریافت دانلود فایل لایه باز فاکتور صادرات انبار فرش (رسید تحویل فرش) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 107 کیلوبایت تعداد…

 • تحقیق در مورد غلامرضا تختی

  تحقیق در مورد غلامرضا تختی دریافت تحقیق در مورد غلامرضا تختی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مقاله در مورد غلامرضا تختی فایل ورد تختی تحقیق کلاسی تختی زندگینامه تختی…

 • کارآموزی مخابرات دكتر حسابی

  کارآموزی مخابرات دكتر حسابی دریافت کارآموزی مخابرات دكتر حسابی دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا…

 • پاورپوینت قراردادها

  پاورپوینت قراردادها دریافت پاورپوینت قراردادها پاورپوینت قراردادها دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 114 فرمت فایل doc حجم فایل 209 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 16,500 تومان   (Definition of contract) INTRODUCTION. توافق AGREEMENT ایجاب و دعوت به انجام…

 • آزمون SCL-90 روانشناسی

  آزمون SCL-90 روانشناسی دریافت آزمون SCL-90 روانشناسی این مجموعه شامل یکی از نادرترین و کمیاب ترین آزمون های روانشناسی یعنی آزمون SCL90 میباشد در این مجموعه به تشریح کامل این آزمون همراه با پرسشنامه و راهنمای تفسیر کامل آزمون در…

 • دانلود کتاب سکه شناسی ایران

  دانلود کتاب سکه شناسی ایران دریافت دانلود کتاب سکه شناسی ایران کامل ترین کتاب سکه شناسی ایرانراهنمای سکه های ایران فهرست کامل سکه هادانلود رایگان کتاب سکه شناسی دسته بندی کتاب بازدید ها 182 فرمت فایل pdf حجم فایل 18.081…

 • فایل پاورپوینت جملات مدیریتی از شماره 61 الی 90

  فایل پاورپوینت جملات مدیریتی از شماره 61 الی 90 دریافت فایل پاورپوینت جملات مدیریتی از شماره 61 الی 90 دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 393 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 جمله مدیریتی شماره 61 عده ای…

 • بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

  بررسی نقش توبه در سقوط مجازات دریافت بررسی نقش توبه در سقوط مجازات دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی…

 • چگونه توانستم روان خوانی دانش آموزم را بهبود بخشم

  چگونه توانستم روان خوانی دانش آموزم را بهبود بخشم دریافت چگونه توانستم روان خوانی دانش آموزم را بهبود بخشم چگونه توانستم روان خوانی دانش آموزم را بهبود بخشم دسته بندی کارآموزی بازدید ها 123 فرمت فایل docx حجم فایل 50…