فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

دریافت

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1 این پروزه بیش از 550 نکته پزشکی می باشداین جزوه دارای مطالب آموزشی مناسبی برای همگان می باشد که در 111 صفحه تهیه شده است
دسته بندی
علوم پزشکی
بازدید ها

103
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

2.069 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

111

16,500 تومان
فوریتها،دیالیز) I.C.U ،،C.C.U)   مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1 توضیحات: این پروزه بیش از 550 نکته پزشکی می باشد.مجموعه نکات1 C.C.U1- تهویه مناسب در بخش مراقبتهای ویژه باید دارای شرایط ذیل باشد: دمای هوای بخش مراقبتهای ویژه باید متعادل و در حدود 21 تا 26 درجه باشد- رطوبت بخش باید 30% تا 60% باشد. هوای اتاق 15 تا 20 بار در ساعت تعویض شود. در صورت نیاز مجهز به بیوفیلتر باشد. در بخشهای ICU به ازای هربیمار، یک پرستار و در بخشهای CCU به ازای 2 تا 3 بیمار، یک پرستار نیاز است. 2- اهداف عمده پرستاری در حیطه روانی بخشهای ویژه پیشگیری از بروز علایم ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد تحریکات میباشد که از این جهت استرس زیادی به اینبیماری وارد میشود. اولسرپتیک ناشی از استرس زیاد در این بیماران دیده میشود؛ برای جلوگیری از آن، آنتیاسید دراکثر بیماران ICU تجویز میگردد. تحریکات حسی مراحل پیچیدهای دارد که مبدأ آن 5 عضو حسی، «چشم، گوش،پوست، بینی، زبان» میباشد که تحریکات را از محیط گرفته و ازطریق راههای عصبی به مغز میفرستند و در مغز تجزیهو تحلیل و تفسیر میشوند. 3- عوامل مؤثربر اعمال جنسی شامل: عوامل محیطی (تحریکات محیطی) عوامل بیولوژیکی (اختلال در گیرندههایعصبی و اختلال در مراکز اصلی دریافت تحریکات حسی) 4- در حیطه روانی بخشهای ویژه محرومیت از تحریکات حسی مطرح میشود یعنی: تحریکات حسی ناکافی، افرادی کهسیستم حسی آنها طبیعی است، ولی محرکات کافی در محیط وجود ندارد، به همان اندازهی افرادی که اختلالدرحواس پنجگانه دارند، دچار صدمه میشوند. 5- عوامل مؤثر در محرومیت از تحریکات حسی عبارتاند از: حداقل تماس با دنیای خارج، محدودیت تماس با خانواده و دوستان، کم بودن نور صدا، گم کردن زمان و مکان، ساده ومات بودن رنگ دیوار، عدم تحریکات به دلیل مشکلات ارتوپدی و شکستگی، فقدان بینایی وشنوایی و … 6- علایم SD محرومیت حسی عبارتاند از: هذیان و توهم بینایی و شنوایی، عدم توانایی در تمرکز افکار و قضاوت، از دست دادن حس و ادراك زمان، احساسغیرواقعی بودن یا قرارگرفتن درمحیط خیالی، اختلال در وضعیت احساسی و عاطفی، خیالبافی، ابراز ناراحتیهاینکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«5 » جسمی، حالت اضطراب و سوءظن و عصبانیت. 7- نقش یک پرستار در محرومیت حسی پیشگیری از محرومیت حسی در بیماران در معرض خطر، تشخیص محرومیت حسی، کمک به بیمار برای مقابله بامحرومیت حسی 8- راهکارهای یک پرستار درمحرومیت حسی در اختیار قراردادن ساعت، تقویم و رادیو به بیمار، قراردادن عکس افرادی که بیمار آنها را دوست دارد، محیط بیرونقابل دیدن باشد. 9- افزایش تحریکات حسی (sensory overload) یا همان SO به معنای بمباران فرد توسط تحریکات بسیار زیادمیباشد. 10- عوامل مؤثر در افزایش تحریکات حسی sensory overload روشن بودن لامپهای بخش- صدای هشدار دستگاهها- صدای دستگاه ونتیلاتور، ترالی غذال، ترالی دارو و … کنترلمداوم علایم حیاتی- کنفرانسهای پرستار یا پزشکان بالای سربیمار. 11- برای پیشگیری از افزایش تحریکات حسی میبایست اقدامات زیر را انجام داد استراحت بیمار را نباید جز در مواقع ضروری مختل کرد- صدای اضافی باید حذف شود- شبها، نور بخشها کمتر شود-ملاقاتها کاهش یابد- مانیتور در معرض دید بیمار قرار نگیرد. 12- اهداف عمدهی مراقبتی و وظایف پرستار در بخش مراقبتهای ویژه حمایت، حفظ و پایش عملکرد فیزیولوژیک دستگاههای بدن «قلب، ریه و کلیه و مغز» پیشگیری از بروز صدماتی که دربخشهای ویژه و روشهای تهاجمی ایجاد میشوند. حفظ تعادل مایعات و الکترولیتها- حفظ تغذیه مناسب و پیشگیریاز سوءتغذیه- حفظ راحتی جسمانی، عدم وجود درد، خواب مناسب- پیشگیری از عوارض عدم تحرك مثل زخم بستر وعفونتهای تنفسی- حمایت روانی و روحی از بیماران و جلوگیری از بروز محرومیت حسی و افزایش تحریکات حسی. 13- چهاردریچهی قلب به خون اجازه میدهد تا خون در یک جهت حرکت کند، دونوع دریچهی دهلیزی بطنی ونیمههلالی در قلب وجود دارد. 14- دریچههای دهلیزی بطنی، دهلیزها را از بطن جدا میکند ولی بین دو دهلیز و بین دو بطن دریچهای وجود ندارد.  «6» نکات مراقبت های ویژه ( CCU ,ICU ،دیالیز،فوریت ها)     15- دریچهی میترال و تریکوسپید یا دریچههای دولتی و سه لتی حین دیاستول باز هستند و اجازه میدهند که خون بهراحتی به بطنهای منبسط جریان یابد. 16- به محض شروع شدن سیستول بطنی، بطنها منقبض میشوند و خون به طرف بالا و درون لتهای دریچههایمیترال و تریکوسپید جریان مییابد که موجب بسته شدن دریچهها میشود تا از پس زدن خون به دهلیزها درحینخروج سریع خون به شریانهای آئورت و ریوی جلوگیری شود. 17- دریچههای نیمه هلالی که سه لت هلالی تشکیل شده است، عبارتاند از: دریچهی ریوی «بین بطن راست و شریان ریوی» و دریچهی آئورت «بین بطن چپ و شریان آئورت» که در هنگامسیستول بطنی، باز و موجب خروج خون به شرایین و در هنگام دیاستول، بسته میباشد. 18- باید توجه نمود که باز و بسته شدن دریچههای قلب به صورت غیرفعال (پاسیو) میباشد و وابسته به اختلاف فشارخطرات قلب است و بین وریدهای بزرگ و دهلیزها، دریچهای وجود ندارد. 19- گره AV دارای سه کارکرد اساسی است وظیفه اصلی آن آهسته کردن هدایت ایمپالس از دهلیز به بطنهاست، تا دهلیزها فرصت کافی پیدا کرده، خون خود رابه درون بطنها تخلیه کنند- ریت اتوماتیستی آن 40 تا 60 ضربان دردقیقه است ودرصورتی که گره سینسوسیکارنکند، میتواند به عنوان ریت پشتیبان عمل کند- ایمپالس سریع را غربال میکند تا در هنگام ریت خیلی سریعدهلیزی،بطنها را از ریتهای سریع و خطرناك حفظ کند. 20- گره دهلیزی بطنی یا Avnode قسمتی از دستگاه هدایتی قلب میباشد که در دیوارهی دهلیز راست نزدیکدریچهی تریکوسپید یا سه لتی قرار گرفته است. 21- ایمپالس الکتریکی توسط SA node تولید و در سرتاسر میوکارد دهلیز از طریق سه رشتهی بین گرهای هدایتمیشوند، به AV node میرسند و پس از هماهنگ شدن ایمپالسها و کمی تأخیر از AV به دستهجات هیس و سپسبه دو شاخهی راست و شاخهی چپ هدایت میشود. 22- در یک فرد بالغ SA node به طورطبیعی در حال استراحت توانایی تولید ذاتی 60 تا 100 ایمپالی در دقیقه را داردکه برحسب نیازهای متابولیک بدن تغییر میکند.    نکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«7 » SA node -23 در دهلیز راست و درنزدیک ورید اجوف فوقانی (SVC) قرار گرفته است و ایمپالس تولیدشده در آن ازسه مسیر بین گرهای (اینترنودال) قدامی، میانی و خلفی به گره AV میرسد و چهارمین راه باندل باضمن است که از راهقدامی جدا شده و ایمپالس را به دهلیز چپ منتقل میکند. 24- شاخههای کرونر راست و چپ، خونرسانی به قلب را تأمین میکنند. این شریانها از آئورت، دست بالای لتدریچهی آئورت منشأ میگیرند. برخلاف سایر شریانها، شریان کرونری در طول دیاستول خونگیری انجام میدهد. 25- شریان کرونر پس از منشعب شدن از آئورت به دو شاخهی کرونر راست و چپ تقسیم میشود. کرونر چپ یا L.C.A قسمت کوتاهی به نام ساقهی اصلی به دو شاخهی نزولی قدامی چپ و شریان سیرکومفلکس تقسیم میشود. Left Anterior Descending) LAD -26): وارد شیار بین بطنی میشود که دو شاخه دارد، یکی در سطح آزاد بطن ودیگری در سپتوم بین بطن قرار میگیرد که جریان خود میوکارد بطن چپ، سپتوم، عضلهی پاپیلر قدامی و قسمتهایاز بطن راست را تأمین میکند. CA -27: شاخهای که از کرونر چپ جدا میشود و زاویه 90 درجه با آن میسازد که به قسمت اعظم دهلیز چپ وقسمت جانبی یا لترال بطن چپ و قسمتی از دیوارهی خلفی بطن چپ خونرسانی میکند. 28- شریان کرونر راست RCA از شریان آئورت جدا شده که خونرسانی به بطن راست و قسمت تحتانی و گره AV رابه عهده دارد. در 55% افراد، خونرسانی گره SA از شریان کرونر راست و در 45% از کرونر چپ است. در 85-%90% افراد گره AV را کرونر راست به عهده دارد. 29- حجم ضربهای تأثیر عمدهای برروی برونده قلبی داشته و به وسیله سه عامل تعیین میشود: پیشبار، پسبار، قدرتانقباضی قلب، حجم ضربهای، حجم از خون است که در هر انقباض از بطن چپ تخلیه میشود و مقدار طبیعی آن حدود 70 میباشد و با فرمول روبرو محاسبه میگردد: SV = EDV – ESV 30- پیشبار: میزان کشش رشتههای عضلانی قلب در انتهای دیاستول است و به میزان خون بازگشتی از دهلیزهابستگی دارد. پسبار: میزان مقاومت در مقابل تخلیه خون از بطنهاست که به دو دسته مقاومت عروق سیستمیک (مقاومت در مقابل تخلیهی بطن چپ) و مقاومت عروق ریوی (مقاومت در مقابل تخلیه بطن راست) تقسیم میشود. قدرت انقباضی قلب: نیروی تولید شده توسط میوکارد در حال انقباض است.31-والی اخر… نوع فایل:pdf سایز:2.02mb   تعداد صفحه:111 پرستاری و مراقبت های ویژه 1(فوریتهادیالیز ICUCCU) پرستاری مراقبت های ویژه 1پرستاریمراقبت های ویژهنکات مراقبت های ویژهپرستاری و فوریت های پزشکیو مقالات پرستاریاخبار جدید پرستار و

 • دانلود راهنمای دستگاه CNC با کنترلر CC-G3/X3 Manual

  دانلود راهنمای دستگاه CNC با کنترلر CC-G3/X3 Manual دریافت دانلود راهنمای دستگاه CNC با کنترلر CC-G3/X3 Manual دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 5801 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 این محصول دانلود راهنمای کنترلر CNC با عنوان…

 • دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC

  دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC دریافت دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105…

 • پاورپوینت پروژه کارآفرینی گاوداری

  پاورپوینت پروژه کارآفرینی گاوداری دریافت پاورپوینت پروژه کارآفرینی گاوداری دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 754 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاورپوینت پروژه کارآفرینی گاوداری در 43 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • تحقیق ی جامع بررسی چگونه مدرک دکتری بگیریم ازمراحل ابتدایی و مطالعه تا تحقیقات دوره دکتری برای دانشجویان ( فرایند مرحله ای اخذ مدرک دکتری از دیدگاه

  تحقیق ی جامع بررسی چگونه مدرک دکتری بگیریم ازمراحل ابتدایی و مطالعه تا تحقیقات دوره دکتری برای دانشجویان ( فرایند مرحله ای اخذ مدرک دکتری از دیدگاه دریافت تحقیق ی جامع بررسی چگونه مدرک دکتری بگیریم ازمراحل ابتدایی و مطالعه…

 • نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ

  نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ دریافت نمونه سوالات شبکه به همراه پاسخ دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 در این فایل 80 عدد از نمونه سوالات شبکه به…

 • مقاله درباره وضعیت خشونت در خانواده در ایران

  مقاله درباره وضعیت خشونت در خانواده در ایران دریافت مقاله درباره وضعیت خشونت در خانواده در ایران دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 فایل ورد وضعیت خشونت در خانواده در ایران…

 • قاچاق کالا

  قاچاق کالا دریافت قاچاق کالا قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه…

 • پرسشنامه سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴)

  پرسشنامه سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) دریافت پرسشنامه سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) مقیاس سیستم های بازداریفعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) شامل ۲۰ پرسش خود گزارشی و دو…

 • دانلود تحقیق در مورد حرم امام رضا (ع)

  دانلود تحقیق در مورد حرم امام رضا (ع) دریافت دانلود تحقیق در مورد حرم امام رضا (ع) دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3013 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 حرم علی بن موسی الرضا(ع)، که با…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شکر شاهرود در سال 86 بوده…

 • تحقیق بلندگوها چگونه كار می‌كنند

  تحقیق بلندگوها چگونه كار می‌كنند دریافت تحقیق بلندگوها چگونه كار می‌كنند مقدمه در هر سیستم صوتی، كیفیت نهایی سیستم به بلندگوهای به‌كار رفته در آن سیستم بستگی دارد، اگر یك سیستم بسیار حرفه‌ای صوتی با آمپلیفایر بسیار پر قدرت، صدایی…

 • طرح آماری نمرات

  طرح آماری نمرات دریافت طرح آماری نمرات طرح آماری نمرات در 27 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی آمار بازدید ها 108 فرمت فایل doc حجم فایل 43 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 27 8,800 تومان طرح آماری نمرات در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود تحقیق طرح ریزی معماری

  دانلود تحقیق طرح ریزی معماری دریافت دانلود تحقیق طرح ریزی معماری دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 طرح ریزی عبارت است از فرآیند اختصاصی كردن و نهایتاً هماهنگ كردن نیازهای محیط،…

 • پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

  پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) دریافت پرسشنامه تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) 1 دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 146 فرمت فایل doc حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3…

 • طرح لیبل روی شیشه عرق نعنا به صورت لایه باز

  طرح لیبل روی شیشه عرق نعنا به صورت لایه باز دریافت طرح لیبل روی شیشه عرق نعنا به صورت لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان محلات

  نقشه کاربری اراضی شهرستان محلات دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان محلات شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان محلات (واقع در استان مرکزی) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • راه حل و روش اجرایی ایمنی بیمار

  راه حل و روش اجرایی ایمنی بیمار دریافت راه حل و روش اجرایی ایمنی بیمار دسته: پرستاری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 161 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 راه حل و روش اجرایی ایمنی بیمار قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

  مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار دریافت مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 208 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی…

 • پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر استفاده از کارت اعتباری تلفن همراه

  پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر استفاده از کارت اعتباری تلفن همراه دریافت پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر استفاده از کارت اعتباری تلفن همراه دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 854 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

  تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری دریافت تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 تحقیق دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه…

 • تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر

  تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر دریافت تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 486 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 تحقیق با موضوع شبکه کامپیوتر 37صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل…

 • پاورپوینت مزایای نمای خشک

  پاورپوینت مزایای نمای خشک دریافت پاورپوینت مزایای نمای خشک دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 530 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 پاور پوینت مزایای نمای خشک قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاور پوینت مزایای نمای خشک در…

 • تحقیق روانشناسی درباره فرهنگ و خودشیفتگی گرایی

  تحقیق روانشناسی درباره فرهنگ و خودشیفتگی گرایی دریافت تحقیق روانشناسی درباره فرهنگ و خودشیفتگی گرایی تحقیق روانشناسی فرهنگ و خودشیفتگی گرایی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 124 فرمت فایل doc حجم فایل 55 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 95 14,300…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سیرجان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سیرجان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سیرجان شیپ فایل مرز شهرستان سیرجان (واقع در استان کرمان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • پاورپوینت تنفس هنگام ورزش

  پاورپوینت تنفس هنگام ورزش دریافت پاورپوینت تنفس هنگام ورزش دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2576 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 دانلود پاورپوینت با موضوع تنفس هنگام ورزش، در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل…

 • تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر

  تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر دریافت تحقیق در مورد پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 روز…

 • دانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 ص

  دانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 ص دریافت دانلودکارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك ) سیستم سردخانه و تصفیه‌خانه 83 ص دانلودکارآموزی…

 • بررسی فلسفه طبیعت در غرب

  بررسی فلسفه طبیعت در غرب دریافت بررسی فلسفه طبیعت در غرب دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 نخستین فلاسفه یونان را طبیعت‌گرا می‌دانند زیرا آنها بیش از همه به…

 • پاورپوینت مهندسین مشاور - 170 اسلاید

  پاورپوینت مهندسین مشاور - 170 اسلاید دریافت پاورپوینت مهندسین مشاور - 170 اسلاید دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 8155 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 170 پاورپوینت مهندسین مشاور در 170 اسلاید زیبا با فرمت…

 • گزارش کاراموزی بازاریابی پگاه

  گزارش کاراموزی بازاریابی پگاه دریافت گزارش کاراموزی بازاریابی پگاه دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 گزارش کاراموزی بازار یابی پگاه در 38 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل…

 • فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3

  فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3 دریافت فایلهای نمونه طراحی وب با ASP بخش 3 فایل حاوی نمونه فایلهای طراحی وب با فریم وورک ASP میباشد که در بخش در احتیار دوستان قرار داده می شود بخش دوم…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم

  اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم دریافت اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود…

 • پلان معماری ساختمان مسكونی 225 متری

  پلان معماری ساختمان مسكونی 225 متری دریافت پلان معماری ساختمان مسكونی 225 متری این فایل شامل پلان معماری ساختمان مسكونی 225 متری فایل اتوكد می باشد دسته بندی معماری بازدید ها 554 فرمت فایل rar حجم فایل 811 کیلو بایت…

 • تحقیق ازدواج موقت

  تحقیق ازدواج موقت دریافت تحقیق ازدواج موقت مقدمه باسلام خوشحالم که توانستم جامعترین پایگاه اطلاع رسانی دینی در مورد احکام ومباحث ازدواج موقت را در این مجموعه فراهم نمایم وگامی در جهت فرهنگ سازی واحیای این سنت فراموش شده وارزشمند…