قواعد عربی (1) و (2)

قواعد عربی (1) و (2)

دریافت

قواعد عربی (1) و (2) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 110 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 عربی (1) و (2) قیمت فایل فقط 9,900 تومان قواعد عربی (1) و (2) كلمه در زبان عربی به سه نوع تقسیم می شود : 1- اسم      2- فعل      3- حرف 1ـ اسم : كلمه ایست كه دارای معنی می باشد اما زمان ندارد . 2ـ فعل : كلمه ایست كه دارای معنی و زمان می باشد . 3ـ حرف : كلمه ایست كه نه معنی دارد و نه زمان بلكه برای مقاصد مختلف در بین اسم و فعل به كار می رود. « اسم » اسم در عربی از نظر جنس و عدد تقسیماتی دارد .                 1ـ مذكر : بر جنس نر دلالت می كند . اسم از نظر جنس :                    2ـ مونث : برجنس ماده یا هر كلمه ای كه علامت مونث را داشته باشد .                  1)ه : التلمیذه ، المعلمه ، المدرسه علائم مونث :           2)الف مقصوره ( ا – ی ) : كبری ، لیلی ، دنیا ، علیا                 3) الف ممدوده : ( اء ) زهراء ، حمراء ، سوداء نكته : در زبان عربی بعضی كلمات با وجود نداشتن علائم مونث ، مونث فرض می شوند ، و به این گونه كلمات « مونث معنوی » می گویند كه عبارتند از : ارض ، شمس ، نفس ، حرب ، بئر ، نار ، دار ، اسامی شهرها و كشورها و اجزای زوج بدن مانند عین ، ید ،‌رِجل ، اُذن و … نكته : برای اسم های بالا فعل و ضمیر ، اسم موصول و اسم اشاره و … بصورت « مفرد مونث » می‌آید. 1ـ مفرد 1ـ انِ : والدان ، جنتان ، بحران اسم از نظر عدد        2ـ مثنی                            2ـ ینِ : والدین ،‌جنتین ،‌بحرین                             1ـ مذكر سالم 3ـ جمع          2ـ مونث سالم            3ـ مكسّر ( تكسیر )                 1ـ ونَ : معلمون ، ظالمون ، صادقون ، منتصرون جمع مذكر سالم :                 2ـ ینَ : معلمینَ ، ظالمینَ ، صادقینَ ، منتصرینَ جمع مونث سالم : «‌ ات » : تلمیذات ،‌معلمات ، جنّات ،‌آیات جمع مكسر ( تكسیر ) : جمعی است  كه علامت های مرسوم جمع را ندارد و به عبارتی جمع های بی قاعده هستند و راه یادگیری آن حفظ كردن آنها می باشد : تجارب ، مدارس ، ابرار ، اصوات ، كُفّار ، سنین ، قرون . دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند كه ما در پایان جزوه جمع های مكسر موجود در كتابهای درسی را خواهیم آورد و می توانند از آن استفاده كنند . نكته : بعضی از اسم ها در آخرشان علائمی نظیر ان ، ین و ات دارند اما مثنی یا جمع مذكر یا مونث نیستند بلكه جمع مكسر می باشند مانند : ابدان ، ادیان ، مساكین ، جُدران ، اموات ، اصوات ، اوقات و ابیات «‌مبحث فعل » فعل : كلمه ای است كه بر انجام گرفتن كاری یا حالتی در زمانی مشخص مانند : گذشته ، حال ، آینده دلالت می‌كند . انواع فعل : 1ـ ماضی        2ـ مضارع 1ـ فعل ماضی : فعلی است كه بر زمان گذشته دلالت می كند و دارای 14 صیغه می باشد . كه 6 صیغه آن غائب و 6 صیغه آن مخاطب و 2 صیغه آن متكلم می باشد . مانند : نمونة صرف فعل ماضی : 1ـ كَتَبَ                     7ـ كَتَبْتَ      مذكر       2ـ كتبا               مذكر 8ـ كَتبتما            3ـ كتبوا                   9ـ كتبتم                           13ـ كتْبتُ غائب       4ـ كَتَبَتْ         مخاطب           10ـ كتبتِ                   متكلم            مؤنث       5ـ كتبتا              مؤنث 11ـ كتبتما                 14ـ كتبنا            6ـ كتبْنَ                    12ـ كتبتن علائم فعل ماضی را می توان بدین صورت آموخت : 1ـ ـ        4ـ تْ                7ـ تَ       10ـ تِ           13ـ تُ 2ـ ا       5ـ تا                8ـ تما          11ـ تما         14ـ نا 3ـ وا           6ـ نَ            9ـ تُمْ      12ـ تُنَّ نكته : فعل ماضی همیشه با حرف (ما ) منفی می شود اما فعل مضارع معمولا با (لا ) منفی می‌شود. 2)فعل مضارع : كه بر زمان حال یا آینده دلالت می كند و دارای 14 صیغه است . مانند : 1ـ یَكتُبُ                    7ـ تَكتُبُ مذكر 2ـ یكتبان            مذكر 8ـ تكتبان 3ـ یكتبون             9ـ تكتبون       13ـ اَكتُبُ غائب       4ـ تَكتُبُ           مخاطب         10ـ تكتبینَ      متكلم      مؤنث 5ـ تكتبان            مؤنث 11ـ تكتبان            14ـ تَكتُبُ 6ـ یَكتُبْنَ                   12ـ تكتبن علائم فعل مضارع را  می توان بدین صورت آموخت : 1ـ یـ    (ـُـ)   4ـ ت  (ـُـ) 7ـ ت  (ـُـ) 10ـ ت   ین      13ـ ا   (ـُـ) 2ـ یـ   ان           5ـ ت  ان   8ـ ت   ان 11ـ ت   ان      14ـ ن  (ـُـ) 3ـ یـ  ون 6ـ یـ   ن      9ـ  ت ون   12ـ ت  ن برای یادگیری صرف فعل های ماضی و مضارع می توان فعل های زیر را صرف كرد جَلَسَ ، یَجْلِسُ      /     خَرَجَ  ، یَخْرُجُ    / نَصَرَ  ، یَنصُرُ      / عَلِمَ  ، یَعلَمُ نكته :  از فعل مضارع می توان فعل های امر ، نهی ، نفی و مستقبل را ساخت . 1)طریقه ساختن فعل امر مخاطب : فعل امر مخاطب از 6 صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود بدین صورت كه : 1ـ حرف ( ت ) از اول مضارع حذف می شود . 2ـ آخر مضارع مجزوم می شود یعنی ضمه آخر (ـُـ) ساكن و اگر نون داشته باشد حذف می شود (بحز صیغه‌12‌) . 3ـ حال اگر اولین حرف باقی مانده ساكن باشد به اول فعل همزه ( ا ) اضافه می كنیم و حركت همزه بر اساس حرف عین الفعل ( دومین حرف اصلی ) معین می شود كه اگر عین الفعل « فتحه یا كسره » باشد به همزه « «كسره» می دهیم و اگر ضمه باشد به همزه « ضمه » می دهیم . مانند: تَكْتُبُ        اُكتُبْ    تَجْعَلُ                اِجعَلْ                   تَضْرِبُ            اِضرِبْ تَكْتُبان            اُكتبا          تَجْعَلان                 اِجعَلا      تَضرِبان          اِضرَبا تَكتُبون            اُكْتبوا   تَجْعَلونَ                اِجعَلوا          تَضرِبون          اِضرِبوا تَكتُبین           اُكتبی     تَجعَلین                اِجعلی           تضربین          اِضربی تَكتُبان            اُكتبا          تَجعلان                 اِجعلا       تضربان          اِضربا تكتبن             اُكتبن    تَجْعَلْنَ                 اِجعلن           تضربن           اِضربن طریقه ساختن فعل نهی : علامت فعل نهی ( لا ) می باشد كه بر سر فعل می آید و آخر آن را مجزوم می كند . یعنی ضمه را ساكن و نون را حذف می كند ( به جز صیغه 6 و 12 ) مانند : تَكتَبُ       لا تكتُبْ               تكتبین          لا تكتبی تكتبان          لا تكتبا               تكتبان          لا تكتبا تكتبون          لا تكتبوا              تكتبن           لا تكتبن طریقه ساختن فعل نفی : علامت فعل نفی نیز ( لا ) می باشد اما  در اینجا ( لا ) آخر فعل را مجزوم نمی كند بلكه فقط معنای مضارع را منفی می كند . یكتبُ       لا یكتبُ               تكتُبُ       لا تكتُبُ یكتبانِ          لا یكتبانِ              تكتبان          لا تكتبا یكتبون          لا یكتبونَ             یكتبن           لا یكتبن طریقه ساختن فعل مستقبل : هرگاه دو حرف ( س و سوف ) را بر سر فعل مضارع بیاوریم فعل مستقبل ساخته می شود . یكتب       سیكتب ( خواهد نوشت )       سوف اكتب (خواهم نوشت) تكتب       ستكتب( خواهی نوشت )        سوف نكتب ( خواهیم نوشت )                 1ـ امر          اُكتبْ       بنویس تكتُبُ ( می نویسی ) :   2ـ نهی          لا تكتبْ          ننویس                 3ـ نفی          لا تكتبُ          نمی نویسی                 4ـ مستقبل ستكُتبُ           خواهی نوشت صرف صیغه افعال با اصطلاح عربی آنها قیمت فایل فقط 9,900 تومان برچسب ها : عربی (1) و (2) , عربی (1) , عربی (2) , عربی 1 , عربی 2 , قواعد عربی (1) و (2) , قواعد عربی , دانلود قواعد عربی

 • جزوه آموزشی css

  جزوه آموزشی css دریافت جزوه آموزشی css دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1072 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 ترفنتدها و نکات کلیدی در css قیمت فایل فقط 9,900 تومان ترفندهای css قیمت فایل فقط 9,900…

 • طرح درس ریاضی سوم درس ضرب اعداد یک رقمی

  طرح درس ریاضی سوم درس ضرب اعداد یک رقمی دریافت طرح درس ریاضی سوم درس ضرب اعداد یک رقمی دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 طرح درس ریاضی سوم درس ضرب…

 • پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر

  پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر دریافت پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 123 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر این مقیاس…

 • تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان

  تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان دریافت تحقیق تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1418 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 برای تعیین ضریب نفوذپذیری، روش های…

 • تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه

  تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه دریافت تحقیق تعاریف و مفاهیم اقتصاد پیمان کار مشتری پیمان موافقت نامه دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 124 فرمت فایل…

 • راهنمای نگارش مقالات مروری

  راهنمای نگارش مقالات مروری دریافت راهنمای نگارش مقالات مروری دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 782 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 راهنمای نگارش مقالات مروری قیمت فایل فقط 6,600 تومان این مقاله به تنهایی میتواند یاری دهنده…

 • مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی

  مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی دریافت مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی مقاله شواهد چه نوع و چه مقدارتحقیق حسابرسی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 30 فرمت فایل docx حجم فایل 128 کیلو بایت…

 • طرح برچسب دوغ محلی، کارت ویزیت دوغ محلی

  طرح برچسب دوغ محلی، کارت ویزیت دوغ محلی دریافت طرح برچسب دوغ محلی، کارت ویزیت دوغ محلی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1231 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح برچسب دوغ…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری (فصل هفتم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  دانلود پاورپوینت تصمیم گیری (فصل هفتم کتاب مدیریت عمومی الوانی) دریافت دانلود پاورپوینت تصمیم گیری (فصل هفتم کتاب مدیریت عمومی الوانی) دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی با عنوان تصمیم گیری در حجم 22…

 • بررسی عروسكهای تك فریم (تئاتر)

  بررسی عروسكهای تك فریم (تئاتر) دریافت بررسی عروسكهای تك فریم (تئاتر) دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 بررسی عروسكهای تك فریم (تئاتر) قیمت فایل فقط 23,100 تومان بررسی عروسكهای…

 • دانلود مدیریت منابع انسانی 1

  دانلود مدیریت منابع انسانی 1 دریافت دانلود مدیریت منابع انسانی 1 دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 301 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 دانلود مدیریت منابع انسانی 1 تحقیق مدیریت منابع انسانی 1 مقاله مدیریت منابع انسانی…

 • نقش مدیریت شهری در ایجاد محیط های امن شهری

  نقش مدیریت شهری در ایجاد محیط های امن شهری دریافت نقش مدیریت شهری در ایجاد محیط های امن شهری با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم ساختمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم ساختمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم ساختمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان…

 • تحقیق راه ترابری

  تحقیق راه ترابری دریافت تحقیق راه ترابری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 تحقیق راه ترابری در 50 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت فایل فقط 22,000 تومان تحقیق…

 • گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

  گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دریافت گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در 158 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی…

 • بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم

  بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم دریافت بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 613 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 همگام با…

 • دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

  دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دریافت دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید،…

 • پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ

  پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ دریافت پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ در 17 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت…

 • مقاله پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین هکسایه ها ارزیابی شده

  مقاله پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین هکسایه ها ارزیابی شده دریافت مقاله پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین هکسایه ها ارزیابی شده مقاله پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های…

 • شبیه سازی کدینگ شانون در m-file متلب

  شبیه سازی کدینگ شانون در m-file متلب دریافت شبیه سازی کدینگ شانون در m-file متلب این تحقیق شامل شبیه سازی کدینگ شانون در محیط mfile MATLAB به همراه توضیحات مورد نیاز برنامه می باشد دسته بندی مخابرات بازدید ها 252…

 • فرایند یکپارچه رشنال (RUP)

  فرایند یکپارچه رشنال (RUP) دریافت فرایند یکپارچه رشنال (RUP) این فایل در قالب WORD و طبق فرمت دانشگاهی به صورت منظم و مطالب علمی خوب تنظیم و ویرایش شده است در قسمت توضیحات میتوانید فهرست مطالب را مشاهده کنید دسته…

 • دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers

  دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers دریافت دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 خشک کردن مواد…

 • دانلود تست ذرات مغناطیسی 10 ص

  دانلود تست ذرات مغناطیسی 10 ص دریافت دانلود تست ذرات مغناطیسی 10 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود تست ذرات مغناطیسی 10 ص تحقیق تست ذرات مغناطیسی…

 • دانلود تحقیق غشای سلولی

  دانلود تحقیق غشای سلولی دریافت دانلود تحقیق غشای سلولی دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 محیط درونی سلول از بیرون آن متفاوت است این اختلاف در تمام مدت زیست سلول…

 • كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات

  كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات دریافت كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 در اولین نگاه ممكن است به نظر آید كه مجموعه های ایزو…

 • جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی

  جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی دریافت جزوه زبان تخصصی رشته زیست شناسی این جزوه درمورد زبان تخصصی رشته زیست شناسی است كه با فرمت پی دی اف در 485 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری…

 • تحقیق در مورد تاریخچه نقاشی های دوره صفویه

  تحقیق در مورد تاریخچه نقاشی های دوره صفویه دریافت تحقیق در مورد تاریخچه نقاشی های دوره صفویه دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 تحقیق در مورد تاریخچه‌ی نقاشی‌های دوره…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی

  مبانی نظری و پیشینه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی دریافت مبانی نظری و پیشینه رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 88…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی مبانی نظری وپیشینه تحقیق شبكه اجتماعی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 211 فرمت فایل doc حجم فایل 96 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 63 29,700 تومان توضیحات:…

 • بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک

  بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک دریافت بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق بانک دسته بندی اقتصاد بازدید ها 176 فرمت فایل doc حجم فایل 89…

 • مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان

  مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان دریافت مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه های ان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 مقاله خاطره های پرویز دوایی وقصه…

 • دانلود شیت لایه باز 4

  دانلود شیت لایه باز 4 دریافت دانلود شیت لایه باز 4 شیت بندی 100*70 لایه باز فرمت psd دسته بندی معماری بازدید ها 141 فرمت فایل rar حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 16,500 تومان شیت بندی…

 • کتاب اموزش و نصب crack برنامه eplan

  کتاب اموزش و نصب crack برنامه eplan دریافت کتاب اموزش و نصب crack برنامه eplan دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2802 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 کتاب اموزش نصب و crack برنامه eplan قیمت…

 • تحقیق پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران

  تحقیق پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران دریافت تحقیق پایداری گذرا در سیستم های عملی قدرت ایران فصل اول – مقدمه 11 مقدمه در یک سیستم قدرت الکتریکی ایده آل ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت…

 • پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب

  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب دریافت پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب معرفی اقلیم معتدل و مرطوب همراه با تصاویر در یک پاورپوینت 40 صفحه ای قابل ویرایش دسته بندی معماری بازدید ها 140 فرمت فایل pptx…