مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

دریافت

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 ادبیات مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-2 سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-1 سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-2 پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-3-3 اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-4 همیاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-3-5 روابط اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-3-5-1 وضعیت فرهنگی خانواده ………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-5-2 آرامش روانی و عاطفی خانواده ………………………………………………………………………………………………………. 2-3-5-3 نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنان ………………………………………………………………………………………. 2-3-5-4 آموزشی های تقویتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-5-5 انجام منظم تکالیف درسی در منزل …………………………………………………………………………………………………. 2-3-5-6 آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان …………………………………………………………………………………….. 2-3-5-7 رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس ……………………………………………………………………………………………… 2-3-6  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران ……………………………………………………………………………………… 2-3-7  اهمیت سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-8 زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………. 2-3-9 ابعاد سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-3-10 شاخص سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………. 2-3-10-1 مشارکت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… 2-3-10-2 انسجام اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………… 2-4 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی …………………………………………………………………………………….. 2-4-1 جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………. 2-4-2 جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 2-4-3 نحوه ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 2-4-3-1 فروبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-4-3-2 ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-4-3-3 ایدئولوژی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-4-3-4 عوامل دیگر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-5 نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. 2-5-1 نقش سازمانهای بخش دولتی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6 پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 2-7 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 2-8 سرمایه اجتماعی و حیثیت دموکراتیک گروه های اجتماعی………………………………………………………………………….. 2-9 انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-9-1 انواع انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-9-2 انگیزش و یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 2-9-3 انگیزش و شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-9-4 عوامل موثر بر انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………. 2-9-4-1 نقش نیازها و سایق ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 2-9-4-2 اصل تقویت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-9-4-3 خود پنداره و انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………. 2-9-4-4 اهمیت دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………… 2-9-4-5 ارتقا انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-9-4-5-1 آگاهی شاگردان از هدف های درس……………………………………………………………………………………………. 2-9-4-5-2 رفاقت یا رقابت………………………………………………………………………………………………………………………… 2-9-4-5-3 استفاده از شیوه های نوین تدریس………………………………………………………………………………………………… 2-9-4-5-4 استفاده بجا از تشویق های کلامی و صراحت بازخورد……………………………………………………………………… 2-9-4-5-5 آسان به دشوار بودن روال آموزش……………………………………………………………………………………………….. 2-9-4-5-6 ملموس کردن آموزش………………………………………………………………………………………………………………. 2-9-4-5-7 مشارکت در یادگیری توسط فراگیران………………………………………………………………………………………….. 2-9-4-5-8 بازخورد به موقع……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-9-4-5-9 تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر…………………………………………………………………………………………. 2-9-4-5-10 استفاده از مشوق های درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………………. 2-10 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………. 2-10-1 تاکید بر رشد عقلانی………………………………………………………………………………………………………………………. 2-10-2 جو عاطفی مدرسه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2-10-3 پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان…………………………………………………………………………………………… 2-10-4 نگرش معلم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-10-5 عقب ماندگی آموخته شده……………………………………………………………………………………………………………….. 2-10-6اثرات پیشرف تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 2-11 علل ترک تحصیل………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-12 راه های کاهش شکست در تحصیل……………………………………………………………………………………………………….. 2-13 عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای………………………………………………………………………………………………….. 2-13-1 ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه های مختلف…………………………………………………………………………… 2-13-2 شرایط اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 2-13-3 تاثیر و نفوذ والدین………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-13-4 شخصیت فرد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-14 پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-14-1 انگیزیش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2 خود کارامدی………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-14-2-1 تعریف خودکارامدی…………………………………………………………………………………………………………………… 2-14-2-2 انواع خود کارامدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-3 ابعاد خود کارامدی ادراک شده…………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-3-1 سطح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-3-2 عمومیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-3-3 نیرومندی………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-4 منابع باورهای خودکارامدی………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-4-1 تجارب مسلط…………………………………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-4-2 تجارب جانشینی……………………………………………………………………………………………………………………… 2-14-2-4-3 قانع سازی کلامی……………………………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-4-4 حالت های فیزیو لوژیکی و هیجانی……………………………………………………………………………………………. 2-14-2-4-5 تجارب تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-5 خودکارامدی بالا و پایین……………………………………………………………………………………………………………… 2-14-2-6 خودکارامدی ، انگیزش و اسناد…………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-7 جنسیت و خودکارامدی……………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-8 خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-9 تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارامدی………………………………………………………….. 2-14-2-9-1 نقش باورهای خودکارامدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه…………………………………………… 2-14-2-9-2 تحلیل تحولی باورهای خودکارامدی در گستره زندگی…………………………………………………………………. 2-14-2-10 تاثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارامدی…………………………………………………………………………………… 2-14-2-11 تاثیر دوستان و همسالان……………………………………………………………………………………………………………… 2-14-2-12 نقش مدرسه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-14-2-13 رشد خودکارامدی بواسطه تجارب مرحله گذار نوجوانی………………………………………………………………….. 2-14-2-14 خودکارامدی مرتبط با بزرگسالی…………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-15 ارزیابی مجدد خودکارامدی با افزایش سن…………………………………………………………………………………….. 2-14-2-16 راهبردهای بهبود خودکارامدی……………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-17 پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………. 2-14-2-18 عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرف تحصیلی……………………………………………………………………………………… 2-14-2-19 رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………. 2-15 پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-15-1 مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-15-2 مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-16 نتیجه گیری از مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………. 2-17 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-17-1 نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 2-17-1-1 نظریه ریمون بودون…………………………………………………………………………………………………………………….. 2-17-1-2 نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود………………………………………………………………………………………… 2-17-1-3 نظریه کانوی………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-17-1-4 نظریه هارالامپوس……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-17-1-5 نظریه لکسون……………………………………………………………………………………………………………………………… 2-17-1-6 نظریه لنسکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 2-17-1-7 نظریه یان رابرتسون……………………………………………………………………………………………………………………… 2-17-1-8 نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت………………………………………………………………………………………… 2-17-2 نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی………………………………………………………………………………………………… 2-17-2-1 الگوی اتکینسون…………………………………………………………………………………………………………………………. 2-17-2-2 نظریه مک کلند………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-17-2-3 نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)…………………………………………………………………………………………….. 2-17-2-4 نظریه زیستی – تعلق – رشد………………………………………………………………………………………………………….. 2-18 چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-18-1 نظریه مک کللند…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-18-2 الگوی اتکینسون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-18-3 نظریه پیربوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-20 مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. قیمت فایل فقط 22,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

 • بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور

  بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور دریافت بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 144 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • پاورپوینت معرفی و بررسی آثار معمار برجسته سانتیاگو کالاتراوا

  پاورپوینت معرفی و بررسی آثار معمار برجسته سانتیاگو کالاتراوا دریافت پاورپوینت معرفی و بررسی آثار معمار برجسته سانتیاگو کالاتراوا دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 64328 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 این تحقیق در قالب پاورپوینت و…

 • پاورپوینت برآورد هزینه

  پاورپوینت برآورد هزینه دریافت پاورپوینت برآورد هزینه دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1481 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان برآورد هزینه در حجم 53 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل…

 • جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی

  جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی دریافت جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 761 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی قیمت فایل فقط…

 • دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص

  دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص دریافت دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص تحقیق مدیریت بازار موفق 30 ص…

 • تحقیق مهاجرت

  تحقیق مهاجرت دریافت تحقیق مهاجرت دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 حرکات مکانی جمعیت با پیشرفتهای تکنولوژی و توسعه اقتصادی جوامع نسبت به گذشته افزایش یافته است وسایل مکانیزه حمل…

 • تحقیق مقایسه بانک های اطلاعاتی (بخصوص بانک های متن باز)

  تحقیق مقایسه بانک های اطلاعاتی (بخصوص بانک های متن باز) دریافت تحقیق مقایسه بانک های اطلاعاتی (بخصوص بانک های متن باز) تحقیق مقایسه بانک های اطلاعاتی (بخصوص بانک های متن باز) دسته بندی فناوری اطلاعات بازدید ها 178 فرمت فایل…

 • آشنایی مختصر با استخر - اندازه های فنی و نكات بهداشتی

  آشنایی مختصر با استخر - اندازه های فنی و نكات بهداشتی دریافت آشنایی مختصر با استخر - اندازه های فنی و نكات بهداشتی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 7 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 آشنایی…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی برند

  دانلود پاورپوینت استراتژی برند دریافت دانلود پاورپوینت استراتژی برند دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پاورپوینت با موضوع بررسی استراتژی برند در 30 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 8,800 تومان…

 • تحقیق ی بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

  تحقیق ی بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل دریافت تحقیق ی بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل این مجموعه در زمینه تحقیق…

 • پاورپوینت بررسی پدیده کرونا

  پاورپوینت بررسی پدیده کرونا دریافت پاورپوینت بررسی پدیده کرونا دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1327 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی پدیده کرونا در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 18…

 • دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی

  دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی دریافت دانلود پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازی دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1525 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های…

 • اصول سیستم های عامل توزیع شده

  اصول سیستم های عامل توزیع شده دریافت اصول سیستم های عامل توزیع شده دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در طول دو دهه اخیر، حصول پیشرفت در تكنولوژی میكروالكترونیك…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1279 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه در 46 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول…

 • آموزش کامل ممبرزنی برای کانال تلگرام خودتان

  آموزش کامل ممبرزنی برای کانال تلگرام خودتان دریافت آموزش کامل ممبرزنی برای کانال تلگرام خودتان دسته: خدماتی و آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 50080 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 آموزش کامل ممبرزنی برای کانال تلگرام خودتان قیمت…

 • کارآموزی اصول نقشه برداری

  کارآموزی اصول نقشه برداری دریافت کارآموزی اصول نقشه برداری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 به طور کلی نقشه برداری را می­توان علم تهیه و پیاده کردن نقشه دانست اما به…

 • پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

  پاورپوینت پرورش طیور گوشتی دریافت پاورپوینت پرورش طیور گوشتی دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 453 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پاورپوینت پرورش طیور گوشتی قیمت فایل فقط 13,200 تومان پاورپوینت پرورش طیور گوشتی فهرست…

 • مقاله ارزیابی خطر عوامل رنگ آمیزی غذا بر روی خطرات DNA با استفاده از نشانگرهای RAPD

  مقاله ارزیابی خطر عوامل رنگ آمیزی غذا بر روی خطرات DNA با استفاده از نشانگرهای RAPD دریافت مقاله ارزیابی خطر عوامل رنگ آمیزی غذا بر روی خطرات DNA با استفاده از نشانگرهای RAPD مقاله ارزیابی خطر عوامل رنگ آمیزی غذا…

 • مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها

  مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها دریافت مبانی نظری مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به…

 • تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان

  تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان دریافت تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان مقاله ادیان قدیم در…

 • تحقیق درباره نظام قضایی در ایران باستان

  تحقیق درباره نظام قضایی در ایران باستان دریافت تحقیق درباره نظام قضایی در ایران باستان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 فایل تحقیق نظام قضایی در ایران باستان دارای…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک مدیریت كلاس و پیشرفت تحصیلی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک مدیریت كلاس و پیشرفت تحصیلی دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک مدیریت كلاس و پیشرفت تحصیلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 173 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت نظام های اقتصادی

  پاورپوینت نظام های اقتصادی دریافت پاورپوینت نظام های اقتصادی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 372 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود پاورپوینت نظام های اقتصادی بررسی نظام های اقتصادی پاورپوینت جامع و کامل نظام های اقتصادی…

 • بررسی سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری انژکتوری و مقایسه آنها

  بررسی سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری انژکتوری و مقایسه آنها دریافت بررسی سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری انژکتوری و مقایسه آنها دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 4333 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 188 بررسی سیستم های سوخت…

 • پاورپوینت مهارتهای تفکر

  پاورپوینت مهارتهای تفکر دریافت پاورپوینت مهارتهای تفکر دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت مهارتهای تفکر بررسی مهارتهای تفکر پاورپوینت جامع و کامل مهارتهای تفکر کاملترین پاورپوینت مهارتهای تفکر پکیج…

 • فایل ورد(Word) تحقیق هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG

  فایل ورد(Word) تحقیق هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG دریافت فایل ورد(Word) تحقیق هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG فایل ورد(Word) تحقیق هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG…

 • دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

  دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دریافت دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید،…

 • پاورپوینت آزمایش خاصیت انگمی قیر در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬

  پاورپوینت آزمایش خاصیت انگمی قیر در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬ دریافت پاورپوینت آزمایش خاصیت انگمی قیر در 28 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر‬ دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

 • گیف تصویری سلامت غذا

  گیف تصویری سلامت غذا دریافت گیف تصویری سلامت غذا دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 گیف تصویری سلامت غذا قیمت فایل فقط 7,700 تومان گیف تصویری سلامت غذا/با سلام و احترام…

 • دانلود پاورپوینت هندبال

  دانلود پاورپوینت هندبال دریافت دانلود پاورپوینت هندبال دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2239 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 هندبال ورزش زیبا و پر تحرکی است که میلیونها انسان در سراسر جهان از زن و مـرد…

 • دانلودكارآموزی عمران 40 ص

  دانلودكارآموزی عمران 40 ص دریافت دانلودكارآموزی عمران 40 ص دانلودكارآموزی عمران 40 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 20 فرمت فایل zip حجم فایل 3.067 مگا بایت تعداد صفحات فایل 26 8,800 تومان نام فایل : كارآموزی عمران 40 ص…

 • گزارش کار آموزی قالب بندی نوین

  گزارش کار آموزی قالب بندی نوین دریافت گزارش کار آموزی قالب بندی نوین کارآموزی حاضر در 10صفحه جهت ارائه در مقطع کاردانی عمران آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشاالله مورد پسند واقع گردد دسته بندی…

 • مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر

  مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر دریافت مبانی نظری و پیشینه شیوه های فرزند پروری والدین و گرایش به مواد مخدر دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع…

 • تحقبق ضرورت آموزش مربیان تربیت بدنی در زمینه طب ورزشی

  تحقبق ضرورت آموزش مربیان تربیت بدنی در زمینه طب ورزشی دریافت تحقبق ضرورت آموزش مربیان تربیت بدنی در زمینه طب ورزشی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 176 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 فایل ورد تحقبق…