مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

دریافت

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                                                 صفحهطرح مسئله (مقدمه)………………………………………………………………………………….. 1فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………….. 2سؤال فرعی…………………………………………………………………………………………….. 2هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 3موانع و مشكلات تحقیق…………………………………………………………………………….. 3سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. 3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4فصل اول- كلیات……………………………………………………………………………………… 5دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی………………………….. 5مفهوم توسعة سیاسی………………………………………………………………………………. 5شاخصهای توسعة سیاسی……………………………………………………………………….. 9رهبران سیاسی………………………………………………………………………………………… 9منافع ملی و اصل پاسخگویی……………………………………………………………………… 10حاكمیت قانون………………………………………………………………………………………….. 11مشاركت سیاسی……………………………………………………………………………………… 11دگرگونی در ساختار اجتماعی……………………………………………………………………. 13رابطة دین و توسعة سیاسی………………………………………………………………………. 13سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی…………………………………………………………. 14الف- موانع ساختاری سیاسی……………………………………………………………………. 14ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی………………………………………. 14ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی……………………………………………… 14فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی… 15الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)… 15ماهیت درونی وهابیت……………………………………………………………………………….. 16جریانهای مختلف وهابی در عربستان…………………………………………………………. 18ضعف در آگاهیهای سیاسی………………………………………………………………………. 21زن در عربستان سعودی………………………………………………………………………….. 23نقش مطبوعات در عربستان سعودی………………………………………………………….. 24طبقة متوسط……………………………………………………………………………………………. 25موانع خارجی یا بین المللی………………………………………………………………………… 26فصل سوم- ساخت حكومت به عنوان مانع توسعة سیاسی…………………………… 27ساختار قدرت سیاسی در عربستان……………………………………………………………. 27سیستم حكومتی……………………………………………………………………………………….. 28الف- جناحهای موجود در رأس قدرت……………………………………………………….. 28سدریها…………………………………………………………………………………………………… 28جناح رقیب………………………………………………………………………………………………. 29جناح سوم- جناح آل فیصل……………………………………………………………………….. 29ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار………………………………………………………………. 29ج- نفت- ركن اساسی ساختار سیاسی عربستان………………………………………….. 32د- نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………. 32نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 34منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………… 37طرح مسئله (مقدمه):جامعة توسعه یافته، جامعه ای است كه در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تكنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز كشورها از یكدیگر با عناوینی چون كشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و كشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اكثر كشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا كه تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشاركت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیكه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امكانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود كه می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اكثر كشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است كه در آن یك نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و كارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشاركت افراد، انفكاك ساختاری و حاكمیت قانون دیده می‎شود و دموكراسی شیوة رسوم حكومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یك سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شكل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.فرضیة تحقیق:ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاكمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا كه ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین كلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.سؤال اصلی:موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی كدامند؟سؤالات فرعی:1-   توسعة سیاسی چیست؟2-   نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟3-   نقش حكومت در این راستا چه می باشد؟هدف تحقیق:این پژوهش می‌خواهد نشان دهد كه باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.موانع و مشكلات تحقیق:عدم وجود منابع تخصصی كافی و موردنیاز در كتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.سازماندهی تحقیق:در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی كه از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان كه مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.در فصل سوم حكومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی كه بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حكومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریك با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.روش تحقیق:روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع كتابخانه ای می‎باشد.اهمیت تحقیق:این پژوهش می‌خواهد نشان دهد كه چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.ضعف در آگاهیهای سیاسی:فرهنگ سیاسی هرملتی آینه‌ای، از اندیشه‌ها و باورهای آن ملت است كه به طرق مختلف نسل به نسل منتقل می‌گردد و در بستر خود نگرشی به ساختارها و نهادهای مختلف را حفظ یا دستخوش تحول می‌گرداند.برای مشاركت سیاسی احتیاج به آگاهی‌سیاسی وجود دارد و آگاهی‌سیاسی خود قسمتی از فرهنگ‌سیاسی است. فرهنگ‌سیاسی مجموعه‌ای از نگرشها و طرز برخوردهای كم و بیش ثابت دربارة قدرت و سیاست است واز این رو محتوای فرهنگ سیاسی ممكن است مساعد یا نامساعد به حال توسعة سیاسی باشد.[1]در دیدگاه اعراب عربستان آنچه در درجة اول حائز اهمیت است مفهوم قدرت است، نه عدالت. عدالت از دیدگاه آنان تا بدانجا مورد توجه است كه در خدمت قدرت و افتخار باشد. آنها به اجرای ظاهری حدود واحكام تا بدانجا كه مانع از تجاوز به فسق و فجور گردد می اندیشند و مهم نیست كه این كار چگونه و به چه قیمتی و به دست چه كسی صورت گیرد. به عبارتی، مهم آن است كه در جامعه سخن از اسلام باشد و ظواهر اسلام در جامعه رعایت شود و رنگ اسلامیت داشته باشد، حالا اگر دارندگان قدرت، خود ظالم، فاسق و سرسپرده باشند و حضورشان موجب دخالت و تسلط بیگانگان گردد اهمیتی ندارد.[2] ویژگی به منحصر به فرد مردم عربستان آن است كه تا زمانی كه یك عالم مذهبی در مقام و منصب خود باقی است، سخنانش هر چند كه در مخالفت با وضع موجود باشد مورد تقدیر و تحسین مردم است. اما به محض آنكه از مقام و منصب خود بركنار می‎شود، همه ارزشهای خود را از دست می‎دهد و مردم دیگر كوچكترین اعتنایی به او و سخنانش ندارند. جهل و بی سوادی عمومی و فقدان نهادهای سیاسی فعال و مردمی در عربستان باعث شده است كه حكام این كشور با استفاده از سنتهای قبیله ای و غیره ای مملكت را اداره كنند و مردم هم با نوعی اطاعت دینی از تصمیمات سردمداران رژیم پیروی نمایند. بنابراین فرهنگ سیاسی عامة مردم عربستان، فرهنگ اطاعت از حاكم است، كه این فرهنگ ناشی از عدم آگاهی سیاسی مردم است. و طبیعی است كه در فرهنگ سیاسی حاكمان مردم نقشی جز اطاعت از اوامر را ندارند و از مشاركت سیاسی مردم در انتخاب یا تعویض حاكمان اثری دیده نمی‎شود. به نظر می رسد گروههایی كه می خواهند تغییراتی را در عربستان به وجود آورند، در صورتی قادر خواهند بود مبارزة اصولی و پیگیر را علیه رژیم عربستان سعودی سازماندهی كنند كه نخست در باورهای غلط وهابی ها مطبوعات می باشد. به عنوان مثال پس از مطبوعات وابسته به رژیم به نام المسلمون عنوان كرده بود كه قیام علیه حاكم فاسق، حتی زمامداری كه مرتكب زنا و شرابخوری می‌گردد و اصول دیگران را غصب می كند و خون دیگران را به ناحق می ریزد، حرام است! چون مدعی است كه صحابه پیامبر هم بر آن تأكید كرده‌اند.زن در عربستان سعودی:رفتار با زنان در كشور عربستان به گونه‌ای‌ است كه شاید هیچیك از كشورهای در حال توسعه جهان نمونة آن یافت نشود. فاصلة ارزشی میان زن و مرد در این كشور آنقدر زیاد است كه زنان هیچگاه نمی‌توانند آزادیها و ارزشهایی كه جامعة عربستان سعودی برای مردها قائل است برای خود تصور كنند. آنان كه نیمی از جمعیت فعال عربستان را تشكیل می‌دهند از كاركردن محرومند.1 آنان بیشتر به شغل معلمی و پرستاری در بیمارستانها اشتغال دارند. حق رانندگی ندارند. بدون اجازة كتبی از همسر خود حق ندارند در بیرون از خانه ظاهر شوند و یا به خارج سفر كنند. در عربستان سرنوشت زنان كاملاً در دست مردان است و تولد و مرگ یك زن هیچكدام به طور قانونی ثبت نمی‌شود. طبق فتوای علمای وهابی در مورد مسائل عمومی جامعة عربستان نباید با زنان مشورتی كرد اما مشورت با زنان در امور زنان اشكالی ندارد.نقش مطبوعات در عربستان:مطبوعات و رسانه‌های گروهی این كشور زیر نظر كامل دولت هستند و رادیو و تلوزیون به جز اخبار همساز رژیم چیز دیگری ندارد. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات از نظر فكری و مقالات منتشره توسط نویسندگان به وسیله دولت تغذیه می‌شوند ودولت عربستان خط‌مشی آنان را مشخص می سازد. آزادی قلم به معنای درج واقعیتهای موجود در سطح منطقه‌ای، جهانی وجود ندارد، موضع‌گیری روزنامه‌ها و نشریات در مورد مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی به موضع دیگری دولت عربستان بستگی دارد.[3] آزادی عقیده و گفتار وجود ندارد، كتابها، روزنامه‌ها در اخبار آزاد ممنوع هستند مگر آنكه از سعودیها تمجید نمایند یا در راستای منافع حكومتی قرار داشته باشند. نقش اساسی رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات دادن آگاهی سیاسی به مردم است. در حالیكه در عربستان مطبوعات و رسانه‌ها در جهت عكس مورد فوق عمل می‌كنند. و در واقع می‌توان گفت كه یكی از دلایل ضعف فرهنگ مشاركت، عدم آگاهی سیاسی به دلیل همین نقش رژیم می‎باشد. رژیم آل سعود همانند علمای ذهابی معتقد است كه اسلام زن را محدود و مقید كرده است. زن حق زندگی سیاسی ندارد. و بایستی از صحنة فرهنگ و جامعة عربستان سعودی دورنگاه داشته شود. با بررسی موارد فوق استنباط می‌شود كه زنان عربستان به وسیله حكومت سعودی و علمای وهابی شدیداً در انزوا قرار گرفته واز هرگونه مشاركت سیاسی محرومند.طبقة متوسط:تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یكی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است كه همواره توجه نظریه پردازان را جلب كرده است. توسعة سیاسی جز مشاركت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموكراتیك از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل كاركنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[4] حكام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را كه دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه كه «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اكنون وارد بازار كار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاكم بر عهده گرفته‌اند. قیمت فایل فقط 7,700 تومان برچسب ها : تحقیق بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی , پژوهش بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی , مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی , دانلود تحقیق بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی , بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی , موانع ساختاری , توسعه سیاسی , عربستان سعودی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 568 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 مبانی نظری و پیشینه…

 • فرش بافته های ایران

  فرش بافته های ایران دریافت فرش بافته های ایران دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 فرش اراك از نوع فرش درشت‌بافت و در بهترین فرم آن فرشهای با رجشمار متوسط 40…

 • دانلود تحقیق رندگی نامه و مکتب فارابی

  دانلود تحقیق رندگی نامه و مکتب فارابی دریافت دانلود تحقیق رندگی نامه و مکتب فارابی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 فارابی فیلسوف بزرگ، اندیشمندی عمیقا دینی و اهل…

 • پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی

  پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی دریافت پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی دسته: خدماتی و آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پروژه کارافرینی طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی در…

 • سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات

  سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات دریافت سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 122…

 • مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب)

  مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) دریافت مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) در 12 صفحه ورد قابل…

 • پاورپوینت آموزشی درخت پوشا ، Minimum Spanning Tree MST Algorithm به همراه تصاویر آموزشی

  پاورپوینت آموزشی درخت پوشا ، Minimum Spanning Tree MST Algorithm به همراه تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت آموزشی درخت پوشا ، Minimum Spanning Tree MST Algorithm به همراه تصاویر آموزشی فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهدرخت پوشا درخت پوشای…

 • اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی

  اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی دریافت اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود اشعار و داستان اب باد…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان مسکونی 3 طبقه ، 2 طبقه روی پیلوت با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان مسکونی 3 طبقه ، 2 طبقه روی پیلوت با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان مسکونی 3 طبقه ، 2 طبقه روی پیلوت با…

 • پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی

  پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی دریافت پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی دانلود پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه…

 • پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه

  پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه دریافت پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3015 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 پایان نامه فوق در 3 فاز تجزیه و تحلیل، طراحی…

 • دانلود مقاله باد گیر ها

  دانلود مقاله باد گیر ها دریافت دانلود مقاله باد گیر ها خرید و دانلود مقاله ای درباره بادگیر ها برای کنفرانس و دانشگاه ها دسته بندی معماری بازدید ها 151 فرمت فایل pptx حجم فایل 3.908 مگا بایت تعداد صفحات…

 • چارچوب نظری تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

  چارچوب نظری تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه دریافت چارچوب نظری تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه چارچوب نظری تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه دسته بندی روانشناسی بازدید ها 282 فرمت فایل docx حجم فایل 54…

 • تحقیق سیر تحول وتطور نقوش محرابی

  تحقیق سیر تحول وتطور نقوش محرابی دریافت تحقیق سیر تحول وتطور نقوش محرابی تحقیق سیر تحول وتطور نقوش محرابی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 117 فرمت فایل docx حجم فایل 309 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 66 15,400 تومان…

 • بوستر پمپ

  بوستر پمپ دریافت بوستر پمپ بوسترپمپ مجموعه ای است متشکل از یک یا چند الکتروپمپ موازی به همراه تجهیزات کنترل و فرمان که در صورت طراحی مناسب قابلیت تأمین فشار و دبی مورد نیاز شبکه مصرف را با بیشترین راندمان…

 • جزوه سیستم عامل

  جزوه سیستم عامل دریافت جزوه سیستم عامل جزوه کامل سیستم عامل به صورت دستنویس دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 5 فرمت فایل pdf حجم فایل 22.647 مگا بایت تعداد صفحات فایل 72 5,500 تومان جزوه کامل سیستم عامل به صورت…

 • دانلود شیت لایه باز 4

  دانلود شیت لایه باز 4 دریافت دانلود شیت لایه باز 4 شیت بندی 100*70 لایه باز فرمت psd دسته بندی معماری بازدید ها 141 فرمت فایل rar حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 16,500 تومان شیت بندی…

 • دانلود پاورپوینت مبانی فلسفی رفتار سازمانی مدیریت بحران 23 اسلاید

  دانلود پاورپوینت مبانی فلسفی رفتار سازمانی مدیریت بحران 23 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت مبانی فلسفی رفتار سازمانی مدیریت بحران 23 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 405 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود مبانی فلسفی رفتار…

 • تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم

  تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم دریافت تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم دسته:…

 • پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی

  پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی دریافت پاورپوینت ضوابط و مقررات ساخت واحدهای مسكونی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 19395 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاورپوینت قابل ویرایش 19 اسلایدی پیرامون نکات بسیار مهم در…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین دوم آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین دوم آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین دوم آپارتمان مسکونی 7 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل…

 • طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما

  طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما دریافت طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5510 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 امروزه مردم جهان در فکر این هستند که…

 • تحقیق در مورد توحید در قرآن

  تحقیق در مورد توحید در قرآن دریافت تحقیق در مورد توحید در قرآن دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 تحقیق در مورد توحید در قرآن مقاله درمورد توحید در قرآنپروژه…

 • طرح لایه باز برنامه کلاسی طرح دوم

  طرح لایه باز برنامه کلاسی طرح دوم دریافت طرح لایه باز برنامه کلاسی طرح دوم دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 9054 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز برنامه هفتگی…

 • بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی

  بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی دریافت بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می…

 • نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدی

  نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدی دریافت نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه 4 واحدی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 1663 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6…

 • غذاهای محلی استان ایلام

  غذاهای محلی استان ایلام دریافت غذاهای محلی استان ایلام شرح غذاهای سنتی استان ایلام 10 اسلاید دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 231 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.223 مگا بایت تعداد صفحات فایل 10 8,800 تومان در این پاور…

 • پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته

  پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته دریافت پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته این مجموعه شامل یکی از برترین سیتم عامل های یعنی سیستم عامل پیشرفته میباشد که در قالب پاورپوینتی با 30 اسلاید ارائه میشود دسته بندی نرم افزار بازدید ها 225 فرمت…

 • تصفیه و بهساری آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی

  تصفیه و بهساری آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی دریافت تصفیه و بهساری آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 فعالیتهای گروه‌بندی شده تحت…

 • پاورپوینت بررسی جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز

  پاورپوینت بررسی جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز دریافت پاورپوینت بررسی جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1506 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز در…

 • مقاله آموزشی ادبیات و تصویرگری كتاب كودک

  مقاله آموزشی ادبیات و تصویرگری كتاب كودک دریافت مقاله آموزشی ادبیات و تصویرگری كتاب كودک فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهما مردم جهان مصمم به حفظ نسل های آینده از بلای جنگ هستیم و ایمان خود…

 • تحقیق درباره بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان

  تحقیق درباره بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان دریافت تحقیق درباره بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 44…

 • انواع سقف کرمیت

  انواع سقف کرمیت دریافت انواع سقف کرمیت دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 94 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 انواع سقف کرمیت سقف های کرمیت را می توان به چند نوع دسته بندی کرداز جمله سقف تیرچه…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدرسه انزوای اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدرسه انزوای اجتماعی دریافت پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدرسه انزوای اجتماعی پیشینه و مبانی نظری تحقیق مدرسه انزوای اجتماعی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 120 فرمت فایل docx حجم فایل 54 کیلو بایت…

 • دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) دریافت دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) عنوان دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت…