مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

دریافت

مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

136
فرمت فایل

docx
حجم فایل

930 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

104

16,500 تومان
مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف چکیده   در یک محیط صنعتی توزیع شده، کارخانه های مختلف و دارای ماشین ها و ابزارهای گوناگون در مکان های جغرافیایی مختلف غالبا به منظور رسیدن به بالاترین کارایی تولید ترکیب می شوند. در زمان تولید قطعات و محصولات مختلف ، طرح های فرایند مورد قبول توسط کارخانه های موجود تولید می شود. این طرحها شامل نوع ماشین، تجهیز و ابزار برای هر فرآیند عملیاتی لازم برای تولید قطعه است. طرح های فرایند ممکن است به دلیل تفاوت محدودیت های منابع متفاوت باشند. بنابراین به دست آوردن طرح فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه مهم به نظر می رسد. به عبارت دیگر تعیین اینکه هر محصول درکدام کارخانه و با کدام ماشین آلات و ابزار تولید گردد امری لازم و ضروری می باشد. به همین منظور می بایست از بین طرحهای مختلف طرحی را انتخاب کرد که در عین ممکن بودن هزینه تولید محصولات را نیز کمینه سازد. در این تحقیق  یک الگوریتم ژنتیک معرفی می شود که بر طبق ضوابط از پیش تعیین شده مانند مینیمم سازی زمان فرایند می تواند به سرعت طرح فرایند بهینه را برای یک سیستم تولیدی واحد و همچنین یک سیستم تولیدی توزیع شده جستجو می کند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می تواند براساس معیار در نظر گرفته شده طرح های فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه ایجاد کند، بررسی های موردی به طور آشکار امکان عملی شدن و استحکام روش را نشان می دهند. این کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک در CAPP هم در سیستمهای تولیدی توزیع شده و هم واحد صورت می گیرد. بررسی های موردی نشان می دهد که این روش شبیه یا بهتر از برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) مرسوم تک کارخانه ای است واژه‌های کلیدی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP)، الگوریتم ژنتیک، محیط صنعتی توزیع شده، تولید یکپارچه کامپیوتری.     فهرست مطالب   عنوان صفحه مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 فصل یکم –  معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ………………………………………. 17 1-1-  برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………. 17 1-1-1- رویکرد بنیادی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 1-1-2- رویکرد متنوع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 1-2- الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 1-2-1-کلیات الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………. 21 1-2-2-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………….. 23 1-2-2-1-تابع هدف و تابع برازش……………………………………………………………………………………………………………… 26 1-2-2-2- انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 1-2-2-3- تقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………  28 1-2-2-4- جهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر………………………………….. 34 2-1-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………. 34 2-1-1- توصیف توالی فرآیند……………………………………………………………………………………………………………………. 34 2-1-2- استراتژی کد گزاری……………………………………………………………………………………………………………………. 37 2-1-3- تجزیه و تحلیل همگرایی……………………………………………………………………………………………………………….. 38 2-1-3-1-همگرایی نزدیک شونده……………………………………………………………………………………………………………… 38 2-1-3-2-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال…………………………………………………………………………………………………. 40 2-1-3-3-همگرایی GAها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم………………………………………………………………….. 40 2-1-3-4-تعریف یک قانون……………………………………………………………………………………………………………………… 41 2-1-4-اپراتورهای ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………. 41 2-1-4-1-اپراتور انتخاب………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2-1-4-2- اپراتور تغییر و انتقال………………………………………………………………………………………………………………….. 42 2-1-4-3- اپراتور جهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 2-1-5- برقراری تابع تناسب……………………………………………………………………………………………………………………… 44 2-1-5-1- آنالیز محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………….    44 2-1-5-2- برقراری تابع برازش………………………………………………………………………………………………………………….. 45 2-1-6-مثال……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 2-1-6-1-مثالهایی برای کاربرد این روشها ………………………………………………………………………………………………….. 47 2-1-6-2-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات ………………………………………………………………………………………… 49 2-1-7-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 2-2-روشی برای برنامه ریزی  مقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیك……………………. 51 2-2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 2-2-2-مدول های سیستمCAPP  پیشنهاد شده………………………………………………………………………………………….. 54 2-2-3-تجسم قطعه………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 2-2-4-تولید توالی های ممکن…………………………………………………………………………………………………………………. 58 2-2-4-1-الزامات اولویت دار…………………………………………………………………………………………………………………. 58 2-2-4-2- الزامات تلرانس هندسی…………………………………………………………………………………………………………….. 59 2-2-4-3- رابطه ویژگی های اولویت دار…………………………………………………………………………………………………….. 60 2-2-5 بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA…………………………………………………………………………………….. 64 2-2-5-1- تابع برازش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 2-2-5-2- الگوریتم ژنتیك……………………. ………………………………………………………………………………………………. 68 2-2-6- نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………….. 71 2-2-7-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم  ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی ….. 73 3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73 3-2-الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………… 74 3-2-1-سیستم های تولیدی توزیع شده………………………………………………………………………………………………………… 74 3-2-2-نمایش طرح های فرایند………………………………………………………………………………………………………………….. 75 3-2-3-جمعیت اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 3-3-تولید مثل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 3-3-1-ادغام……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 3-3-2-دگرگونی و جهش……………………………………………………………………………………………………………………… 77 3-4- ارزیابی کروموزوم …………………………………………………………………………………………………………………………. 80 3-4-1- مینیمم سازی زمان فرایند……………………………………………………………………………………………………………….. 80 3-4-2- مینیمم سازی هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………………. 80 3-5- مطالعات موردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 3-5-1- CAPPسنتی……………………………………………………………………………………………………………………………… 81 3-5-2- CAPP توزیع شده……………………………………………………………………………………………………………………… 85 3-6- ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88 3-6-1- معیار اول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 88 3-6-2- معیار دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 89 فصل چهارم -نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 90     فهرست شکلها   عنوان صفحه شکل 1-1- نمایش یک کروموزوم با ارقام صفر و یک…………………………………………………………………….. 22 شکل 1-2-a دو کرموزوم قبل از تقاطع (والدین)…………………………………………………………………………… 22 شکل 1-2-b  دو کروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان)………………………………………………………………………… 23 شکل 1-3- کروموزوم بعد از جهش2………………………………………………………………………………………… 23 شکل 1-4 – تقاطع چند نقطه ای2………………………………………………………………………………………………… 32 شکل2-1-نمودار جریان برنامه2………………………………………………………………………………………………… 46 شکل2-2………………………………………………………………………………. …………………………………………….. 48 شكل2-3 -طرح دیاگرام CAPP پیشنهادشده…………………………………………………………………………….. 55 شکل2-4-ساختار سلسله مراتبی ویژگی های فرمی نوعی…………………………………………………………………. 56 شکل 2-5………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 شکل2-6- مثالهای الزامات اولویت دار………………………………………………………………………………………….. 59 شکل 2-7- مثال الزامات تلرانس هندسی ……………………………………………………………………………………… 60 شکل 2-8- یک شکل نمونه دارای 18 ویژگی……………………………………………………………………………….. 61 شکل 2-9-تولید مجدد گرافیکی………………………………………………………………………………………………… 62 شکل2-10 تولید مجدد داخلی……………………………………………………………………………………………………… 62 شکل 3-1- توصیف یک سیستم تولیدی توزیع شده………………………………………………………………………… 75 شکل 3-2- نمونه ای از یک طرح فرآیند……………………………………………………………………………………… 75 شکل 3-3- اپراتور ادغام…………………………………………………………………………………………………………….. 77 شکل 3-4- اپراتور جهش…………………………………………………………………………………………………………… 79 شکل 3-5-یک قطعه منشوری برای ارزیابی الگوریتم………………………………………………………………………. 81 شکل 3-6 تغییرات هزینه تولید در طی اجراهای مختلف……………………………………………………………………. 84 شکل3-7-یک قطعه منشوری شکل………………………………………………………………………………………………. 85       فهرست جدولها   عنوان صفحه جدول2-1- استراتژی کدگذاری……………………………………………………………………………………………….. 37 جدول2-2 توالی سازی با استفاده از GAتحویل…………………………………………………………………………… 47 جدول 2-3- رابطه نوع ویژگی کدبندی ویژگی سلول ماشینکاری و کدبندی طبیعی GA……………………. 48 جدول 2-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 49 جدول 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 جدول 2-6……………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 50 جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 جدول 2-8 توالی های  اولیه……………………………………………………………………………………………………… 64 جدول 2-9-جزئیات برای قطعه نمونه………………………………………………………………………………………….. 65 جدول 2-10- الگوههای اولویت و مجاورت………………………………………………………………………………… 65 جدول 2-11- جمیعت اولیه………………………………………………………………………………………………………. 66 جدول2-12-نسل بعد از تولید مجدد…………………………………………………………………………………………… 68 جدول 2-13 -فرآیند ادغام………………………………………………………………………………………………………… 69 جدول 2-14- فرآیند جهش………………………………………………………………………………………………………. 70 جدول 2-15- توالی های بهینه/نزدیك بهینه…………………………………………………………………………………. 71 جدول3-1- اطلاعات تولید………………………………………………………………………………………………………. 82 جدول 3-4-طرح فرآیند مطالعه موردی ……………………………………………………………………………………. 83 جدول 3-3- ماتریس تقدم و تاخر…………………………………………………………………………………………….. 83 جدول 3-2-منابع موجود در کارگاه تولید……………………………………………………………………………………. 84 جدول 3-5- رابطه تقدم و تاخر برای مطالعه موردی……………………………………………………………………….. 86 جدول 3-6- شاخصهای زمان و هزینه در سه کارخانه……………………………………………………………………… 87 جدول 3-7- منابع مورد استفاده در سه کارخانه……………………………………………………………………………… 87 جدول 3-8 توصیف هفت عملیات اصلی………………………………………………………………………………………. 87 جدول 3-9 منابع موجود در عملیات ماشینکاری……………………………………………………………………………… 87 جدول 3-10- طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن هزینه تولید…………………………………………………….. 88 جدول 3-11 طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن زمان فرآیند…………………………………………………….. 89     مقدمه در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یك سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند كه از ویژگی های آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره كرد. محصولات در حالی كه باید بسیار كیفی باشند، تنها زمان كوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند كه با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممكن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود. از طرف دیگر، آخرین بررسی ها حاكی از آن است كه استراتژی رقابتی مبتنی بر بازار خود نیز به تدریج در حال گذر است و چشم انداز استراتژیك رقابت در آینده مبتنی بر منابع خواهد بود. به عبارت دیگر در حالی كه شركتها امروزه موفقیت را در تبعیت و استفاده درست از قوانین، فرصتها و شرایط دیكته شده توسط بازار می دانند، استراتژی مبتنی بر منابع بر این موضوع تاكید دارد كه منفعت و موفقیت بیشتر با اتكا بر مزیتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمینان شركت و سرمایه گذاری به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد. البته منابع تولیدی مورد نظر تنها شامل سرمایه، زمین، ماشین آلات و تجهیزات نمی شوند، بلكه بنای تولید نسل آینده بر تاكید و توجه به اطلاعات، مدیریت دانش و توجه ویژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود. وضعیت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعالیتهای تولیدی، اگرچه خود حاصل به كارگیری گسترده و همه جانبه فناوریهای اطلاعاتی در این حوزه است، ولی در عین حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شركتهای تولیدی به مقوله اطلاعات و فناوریهای مرتبط با آن شده است. این تحقیق با هدف تبیین موضوع فوق به طور عام و تبیین بخش خاصی از آن به نام برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر صورت گرفته است. اهمیت این بررسی از آنجا ناشی می شود كه چند سالی است در كشور، افزایش تعداد واحدهای تولیدی و به تبع آن تحقق نسبی فضای رقابتی باعث گردیده تا توجه تولیدكنندگان و شركتهای صنعتی به كیفیت محصولات، افزایش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همین رو به نظر مــی رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهای تولیدی جوامع پیشرفته می تواند در تعیین و شناخت بهتر مسیری كه سازمانهای تولیدی و صنعتی كشور برای ارتقای توان رقابتی خود باید طی كنند موثر واقع شود. توسعــه های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه هوش مصنوعی و سیستم های خبره، وضعیت تولید در جوامع صنعتی را دگرگون ساخته است. مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلفبررسی مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

 • و آنالیز مقاله ارشد ارائه 4 روش جدید جهت افزایش تحمل پذیری در مقابل خطا برای شبکه­های حسگر بیسیم نامتقارن

  و آنالیز مقاله ارشد ارائه 4 روش جدید جهت افزایش تحمل پذیری در مقابل خطا برای شبکه­های حسگر بیسیم نامتقارن دریافت و آنالیز مقاله ارشد ارائه 4 روش جدید جهت افزایش تحمل پذیری در مقابل خطا برای شبکه­های حسگر بیسیم…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) دریافت دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) عنوان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل…

 • جزوه فیزیولوژی گیاهی

  جزوه فیزیولوژی گیاهی دریافت جزوه فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه اعمال گیاه و بخش های مختلف آن است دامنه این علم بسیار وسیع است برخی از مطالعات در زمینه فرآیندهایی است كه در سلول رخ میدهد مثل فتوسنتز و…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان قائم شهر

  شیپ فایل بخشهای شهرستان قائم شهر دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان قائم شهر دانلود نقشه بخشهای شهرستان قائم شهر (واقع در استان مازندران) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و…

 • پاورپوینت برای درس ریز پردازنده و میکرو کنترلها

  پاورپوینت برای درس ریز پردازنده و میکرو کنترلها دریافت پاورپوینت برای درس ریز پردازنده و میکرو کنترلها دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 647 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 پروژه برای درس ریز پردازنده و…

 • پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی

  پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی باد پیوسته یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد،…

 • پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی

  پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی دریافت پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی در تیمهای ورزشی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 333 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی در…

 • پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

  پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری دریافت پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1658 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری بررسی برنامه ریزی ارتقاء بهره…

 • پرداخت یارانه در ایران

  پرداخت یارانه در ایران دریافت پرداخت یارانه در ایران دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 تحقیق کامل پرداخت یارانه در ایران در 40 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت…

 • دانلود تحقیق موتاسیون 80 ص

  دانلود تحقیق موتاسیون 80 ص دریافت دانلود تحقیق موتاسیون 80 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 دانلود موتاسیون 80 ص تحقیق موتاسیون 80 ص مقاله موتاسیون 80 ص…

 • بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه

  بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه دریافت بررسی روش انرژی و كاربرد آن در خواص كششی پارچه دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1156 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 بررسی روش انرژی و…

 • پاورپوینت مصالح ساختمانی در معماری

  پاورپوینت مصالح ساختمانی در معماری دریافت پاورپوینت مصالح ساختمانی در معماری مقدمه تحقیق حاضر در خصوص آشنایی با مصالح به کار رفته در ساختمان مذکور ، شیوه ساخت و اجرا می باشد ساختمان نامبرده مشتمل بر 3 طبقه به همراه…

 • تحقیق پیدایش جهان امروزی

  تحقیق پیدایش جهان امروزی دریافت تحقیق پیدایش جهان امروزی پیشگفتار عصر جدید در آغاز قرن چهاردهم میلادی، عصر میانی یا قرون وسطی كه از زمان سقوط روم حدود هزار سال طول كشیده بود، رو به پایان بود و رنسانس، یكی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و خارجی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • تحقیق امر به معروف و نهی از منکر

  تحقیق امر به معروف و نهی از منکر دریافت تحقیق امر به معروف و نهی از منکر دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود فایل در مورد امر به معروف…

 • کتاب کسب در امد از اینترنت به روش بازاریابی مشارکتی

  کتاب کسب در امد از اینترنت به روش بازاریابی مشارکتی دریافت کتاب کسب در امد از اینترنت به روش بازاریابی مشارکتی دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 519 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 کتاب…

 • دانلود مقاله تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب‎

  دانلود مقاله تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب‎ دریافت دانلود مقاله تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب‎ دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 108 کیلوبایت…

 • مقاله شده سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق

  مقاله شده سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق دریافت مقاله شده سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق ارزیابی بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج…

 • محاسبات تولد

  محاسبات تولد دریافت محاسبات تولد برنامه محاسبات تولد به زبان ویزوال بیسیک دسته بندی ویژوال بیسیك بازدید ها 238 فرمت فایل rar حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300 تومان   فایل مربوط حاوی برنامه ای به…

 • فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش نام فایل نما فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) دسته بندی معماری بازدید ها 900 فرمت فایل dwg حجم…

 • مقاله پایدارسازهای سیستم قدرت به عنوان تحقیق طراحی کنترل دوره لیسانس

  مقاله پایدارسازهای سیستم قدرت به عنوان تحقیق طراحی کنترل دوره لیسانس دریافت مقاله پایدارسازهای سیستم قدرت به عنوان تحقیق طراحی کنترل دوره لیسانس پایدارسازهای سیستم قدرت به عنوان تحقیق طراحی کنترل دوره لیسانسچکیده استفاده از پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) برای…

 • تحقیق روانشناسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

  تحقیق روانشناسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت دریافت تحقیق روانشناسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت موضوع تحقیق رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو…

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی تیپ گاو شیری و شاخصه انتخاب اسپرم

  دانلود پاورپوینت ارزیابی تیپ گاو شیری و شاخصه انتخاب اسپرم دریافت دانلود پاورپوینت ارزیابی تیپ گاو شیری و شاخصه انتخاب اسپرم دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 در گاوداریهای…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان

  مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان دریافت مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 410…

 • مقاله فارسی فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

  مقاله فارسی فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان دریافت مقاله فارسی فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی، به میزانی كه یارانه به كالاها و خدمات تعلق میگیرد، میزان تولید ناخالص ملی،…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه ها و بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه ها و بزهکاری و بزه دیدگی کودکان دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه ها و بزهکاری و بزه دیدگی کودکان دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت رشته ی مکانیک

  پاورپوینت رشته ی مکانیک دریافت پاورپوینت رشته ی مکانیک این مجموعه شامل پاورپوینت رشته مکانیک درباره دوشاخه پرکاربد مکانیک یعنی چرخ دنده ها و موتورجت میباشد دسته بندی مکانیک بازدید ها 145 فرمت فایل ppt حجم فایل 2.031 مگا بایت…

 • رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

  رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دریافت رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دسته: حسابداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 274 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • دانلودگزارش کارآموزی سازمان فنی وحرفه ای63 ص

  دانلودگزارش کارآموزی سازمان فنی وحرفه ای63 ص دریافت دانلودگزارش کارآموزی سازمان فنی وحرفه ای63 ص دانلودگزارش کارآموزی سازمان فنی وحرفه ای63 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 29 فرمت فایل zip حجم فایل 1.488 مگا بایت تعداد صفحات فایل 53…

 • خط تولید نودل

  خط تولید نودل دریافت خط تولید نودل خط تولید نودل در 14 اسلاید دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 152 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.338 مگا بایت تعداد صفحات فایل 10 8,800 تومان در این پاورپوینت…

 • پاورپوینت کم نظیر موتور های پله ای

  پاورپوینت کم نظیر موتور های پله ای دریافت پاورپوینت کم نظیر موتور های پله ای این مجموعه یکی دیگر از کم نظیر ترین محصولات سایت سیدو فایل میباشد نمونه ی این محصول تا به حال در هیچ سایتی با این…

 • پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید

  پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید دریافت پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 289 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید قیمت فایل فقط 7,700 تومان پاورپوینت برنج…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 24

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 24 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 24 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 6077 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل…

 • ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتكی

  ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتكی دریافت ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتكی دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2130 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 طرح استفاده از الیاف نساجی ترموپلاستیك…