مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

دریافت

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

125
فرمت فایل

docx
حجم فایل

2.549 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

127

49,500 تومان
مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان  مسئله : 6 4-1چارچوب نظری تحقیق : 7 5-1فرضیه های تحقیق : 8 6-1اهمیت وضرورت تحقیق : 10 7-1 حدود مطالعاتی. 11 1-7-1قلمرومکانی تحقیق : 11 2-7-1قلمرو زمانی تحقیق : 11 8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 14 2-2انواع شاخص بورس درایران : 15 1-2-2شاخص کل: 15 1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16 2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16 3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17 2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17 3-2-2شاخص بازده نقدی: 17 4-2-2شاخص صنعت.. 18 5-2-2شاخص مالی. 18 6-2-2شاخص شرکت.. 18 7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18 3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19 1-3-2شاخص بورس لندن : 19 2-3-2شاخص داو-جونز: 19 3-3-2شاخص نزدک: 19 4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20 5-3-2شاخص دکس : 20 6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20 7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20 8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20 9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21 4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21 1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22 2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22 3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22 5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22 6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25 7-2شاخص میانگین متحرک  همگرا واگرا: 29 8-2میانگین متحرک  همگرا واگرا( سه گانه ): 30 9-2شاخص قدرت نسبی: 31 10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32 11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37 1-11-2تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور: 37 2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 45 2-3روش تحقیق: 45 3-3اهداف تحقیق: 45 4-3فرضیه های تحقیق : 46 1-4-3فرضیه اصلی اول: 46 2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47 5-3جامعه اماری: 47 6-3مدل تحلیلی تحقیق: 49 7-3 فرایند تحقیق: 50 8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50 9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51 10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52 11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53 12-3شاخص قدرت نسبی. 54 13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55 1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56 14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56 15-3بازده : 57 16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57 17-3آزمونT مستقل. 58 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 60 2-4آزمون فرضیه ها : 60 1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60 2-2-4 فرضیه  اول(فرعی) : 62 3-2-4فرضیه  دوم (فرعی) : 63 4-2-4فرضیه  سوم(فرعی) : 65 5-2-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 66 3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68 1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69 2-3-4فرضیه  دوم (فرعی) : 71 3-3-4فرضیه  سوم(فرعی) : 73 4-3-4فرضیه  چهارم (فرعی) : 74 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 78 2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78 1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78 2-2-5فرضیه فرعی اول: 79 3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79 4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79 5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80 6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80 7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81 8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81 9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82 10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82 3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83 5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83 پیوست ها  پیوست الف) جداول اماری. 86 پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 107 منابع لاتین: 109 چکیده انگلیسی: 111       جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق. 5 جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری. 48 جدول 1-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 61 جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61 جدول 3-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61 جدول 4-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 62 جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل. 63 جدول 6-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص… 63 جدول 7-4آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص    64 جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص… 64 جدول 9-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص    65 جدول 10-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 66 جدول 11-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از شاخص  قدرت نسبی. 66 جدول 12-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66 جدول 13-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 67 جدول 14-4 آماره توصیفی بازده سهام  بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67 جدول 15-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام  بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص… 68 جدول 16-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 68 جدول 17-4 آماره توصیفی ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69 جدول 18-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69 جدول 19-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 70 جدول 20-4 آماره توصیفی ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص… 70 جدول 21-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70 جدول 22-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص… 71 جدول 23-4 آماره توصیفی ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72 جدول 24-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72 جدول 25-4 آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 73 جدول 26-4 آماره توصیفی ریسک سهام  شاخص قدرت نسبی. 73 جدول 27-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 74 جدول 28-4آزمون لون برای  بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 75 جدول 29-4 آماره توصیفی ریسک سهام  میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75 جدول 30-4  آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام  بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 75 جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 76     نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30 نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی. 32 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49     چكیده: بیشتر افراد به درستی از  روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و  حداکثر کردن ثروت  منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و… می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند. در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده  قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی  مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد.   درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این  تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .       مقدمه: امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونیک امکان سرمایه گذاری در بازارهای سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از ساز وکار بازارهای معتبر جهانی شده است. بازارهای مورد بحث نه تنها شامل بازارهای سهام بلکه بازارهای نفت وفلزات غیر اهنی بازارهای محصولات کشاورزی، بازارهای پولی و…رانیز دربر می گیرد . اصولابرای کسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی وپیچیده کارشناسی ،امر لازم وضروری به نظر می رسد. بنابراین توجه به گستردگی بازارجهانی ،استفاده از ابزارهایی که با در اختیار داشتن کمترین اطلاعات بتواند بیشترین نتایج را حاصل کنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. روشهای بسیاری توسط فعالان بازار ابداع شد که به سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند باتصمیم گیری درست بازده بهتری را از سرمایه خود کسب کنند.یکی از روشهای سرمایه گذاری[1] که به صورت گسترده مورد توجه  سرمایه گذاران قرارگرفته روش سرمایه گذاری تکنیکال است . در داخل کشور نیز خصوصا در سالهای اخیربسیاری ازسرمایه گذاران به روشهای تکنیکال[2] توجه ویژه ای نشان می دهند.به تحلیل گران تکنیکال چارتیست[3] می گویند.چارتیستها سعی می کنند،با استفاده روند[4] و قیمتهای گذشته سهام برای تصمیم گیری در مورد  سرمایه گذاری آتی استفاده کنند (زو و زهو،2009 ،ص554-519)[5].     [1] .Investment [2] .Technical [3] .Chartist [4] .Trend [5].Y،Zhu،G،Zhou,2009,519-554 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال درگروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادارمقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال درگروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

 • نمونه سوالات آزمون کمک بهیاری و کمک پرستاری و بهداشت و پرستاری با پاسخ و جواب

  نمونه سوالات آزمون کمک بهیاری و کمک پرستاری و بهداشت و پرستاری با پاسخ و جواب دریافت نمونه سوالات آزمون کمک بهیاری و کمک پرستاری و بهداشت و پرستاری با پاسخ و جواب دسته: پرستاری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar…

 • گزارش کارورزی: آسانسور سازی

  گزارش کارورزی: آسانسور سازی دریافت گزارش کارورزی: آسانسور سازی مقدمه مختصری از طرز کار استفاده از آسانسور ، معرفی برخی از اجزا و قسمتهای مختلف آسانسور ، انواع آسانسور ، بررسی وضعیت آسانسور در ایران و جهان ، چگونگی استفاده…

 • طراحی نرم افزار طلا فروشی

  طراحی نرم افزار طلا فروشی دریافت طراحی نرم افزار طلا فروشی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 728 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 مقدمه به دنبال تحقیقات خود در زمینه حرفه زرگری و طلا فروشی…

 • پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها

  پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها دریافت پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه¬ها قیمت…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال

  نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • مقاله بیس حسابداری

  مقاله بیس حسابداری دریافت مقاله بیس حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 282 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله بیس حسابداری قیمت فایل فقط 10,890 تومان مقاله بیس حسابداری لاتین بسیار مهم و پر کاربرد که…

 • بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

  بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دریافت بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل:…

 • حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

  حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها دریافت حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 PPS بیمار سرپائی به…

 • گزارش کارآموزی در شركت تجهیزات پزشكی راد طب

  گزارش کارآموزی در شركت تجهیزات پزشكی راد طب دریافت گزارش کارآموزی در شركت تجهیزات پزشكی راد طب دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 گزارش کارآموزی در شركت تجهیزات…

 • پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

  پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر دریافت پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 93 فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • پژوهش بلوتوث

  پژوهش بلوتوث دریافت پژوهش بلوتوث پیشرفت فناوری میكروالكترونیك و VLSI باعث گسترش استفاده همگانی از تجهیزات مخابراتی و محاسباتی در كاربردهای تجاری شده است موفقیت محصولاتی از جمله كامپیوترهای شخصی و كیفی ، تلفن های بی سیم و سلولی یس(…

 • پروژه کارآفرینی تولیدی مبل

  پروژه کارآفرینی تولیدی مبل دریافت پروژه کارآفرینی تولیدی مبل دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پروژه کارآفرینی تولیدی مبل در 15 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان پروژه…

 • مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها

  مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها دریافت مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها دسته بندی علوم…

 • سیستم مدیریت فروش SALES MANAGMAEMT SYSTEM

  سیستم مدیریت فروش SALES MANAGMAEMT SYSTEM دریافت سیستم مدیریت فروش SALES MANAGMAEMT SYSTEM مشتری تقاضای خرید محصولات مورد نظر خود را طی تماس تلفنی ، یا از طریق مسئول بازاریابی و یا مراجعه حضوری به واحد بازرگانی اعلام می داردمسئول…

 • تحقیق کارآفرینی طرح تولید همبرگر

  تحقیق کارآفرینی طرح تولید همبرگر دریافت تحقیق کارآفرینی طرح تولید همبرگر تحقیق کارآفرینی طرح تولید همبرگر در 140 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 12 فرمت فایل doc حجم فایل 103 کیلو بایت…

 • مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات - word

  مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات - word دریافت مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات - word دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 526 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

  آموزش زبان برنامه نویسی پایتون دریافت آموزش زبان برنامه نویسی پایتون دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 آموزش کلی و جامع پایتون قیمت فایل فقط 33,000 تومان آموزش جامع و…

 • مقاله شناسایی فركانس رادیو، نقشه مسیر، RFID

  مقاله شناسایی فركانس رادیو، نقشه مسیر، RFID دریافت مقاله شناسایی فركانس رادیو، نقشه مسیر، RFID دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 149 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مقاله شناسایی فركانس رادیو،نقشه مسیر،RFID در 30 صفحه…

 • پاورپوینت کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (دکتر همتی نژاد، دکتر رحمانی نیا)

  پاورپوینت کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (دکتر همتی نژاد، دکتر رحمانی نیا) دریافت پاورپوینت کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (دکتر همتی نژاد، دکتر رحمانی نیا) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل:…

 • پاورپوینت چنگیزخان

  پاورپوینت چنگیزخان دریافت پاورپوینت چنگیزخان پاورپوینت با موضوع چنگیزخان مغول دسته بندی تاریخ بازدید ها 225 فرمت فایل pptx حجم فایل 403 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 18 8,800 تومان فهرست مطالب کودکی تا جوانی به قدرت رسیدن شروع خونین…

 • پاورپوینت آمار و اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن

  پاورپوینت آمار و اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن دریافت پاورپوینت آمار و اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن پاورپوینت آمار و اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن دسته بندی آمار بازدید ها 272 فرمت فایل doc حجم فایل 778 کیلو بایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با سیب زمینی و کشت آن

  دانلود پاورپوینت آشنایی با سیب زمینی و کشت آن دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با سیب زمینی و کشت آن دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 744 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 سیب زمینیکشت سیب زمینیمشخصات…

 • تحقیق کامل درباره زندگینامه کوروش کبیر

  تحقیق کامل درباره زندگینامه کوروش کبیر دریافت تحقیق کامل درباره زندگینامه کوروش کبیر دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 969 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 مقاله درباره کوروش تحقیق کامل درباره کوروش تحقیق کامل کوروش…

 • دانلود حکاکی با فرز

  دانلود حکاکی با فرز دریافت دانلود حکاکی با فرز دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2207 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 فصل اول تعاریف و تاریخچه شیشه در ایران و جهان و تاریخچه جزئیات آن…

 • مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران،توضیحات سازه‌ای

  مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران،توضیحات سازه‌ای دریافت مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران،توضیحات سازه‌ای دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مقاله طراحی نمایشگاه دائمی اتومبیل ایران،توضیحات سازه‌ای در…

 • تحقیق کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی

  تحقیق کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی دریافت تحقیق کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی تحقیق کارآفرینی طرح پرورش قـارچ خوراكـی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 27 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگو تدریس

  چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگو تدریس دریافت چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگو تدریس دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 چارچوب مبانی نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان

  مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان دریافت مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان قیمت فایل فقط…

 • فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 95 با فرمت اکسل

  فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 95 با فرمت اکسل دریافت فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 95 با فرمت اکسل دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 251…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان مراغه

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان مراغه دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان مراغه شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مراغه این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 103 فرمت…

 • فایل اتوکد پلان طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد…

 • دانلود تحقیق اندیشه اسلامی (جامع و کامل)

  دانلود تحقیق اندیشه اسلامی (جامع و کامل) دریافت دانلود تحقیق اندیشه اسلامی (جامع و کامل) تحقیق اندیشه اسلامی به تجزیه و تحلیل کامل و جامع اندیشه اسلامی(1) می پردازد که در 110 صفحه همراه عکس با چیدمانی شکیل وزیبا برای…

 • دانلود مقاله در مورد قانون مالیاتهای مستقیم

  دانلود مقاله در مورد قانون مالیاتهای مستقیم دریافت دانلود مقاله در مورد قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۸۱ درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها،…

 • تحقیق بررسی لباس متحد الشکل مدارس

  تحقیق بررسی لباس متحد الشکل مدارس دریافت تحقیق بررسی لباس متحد الشکل مدارس تحقیق بررسی لباس متحد الشکل مدارس دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 151 فرمت فایل doc حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 83 16,500 تومان…

 • دانلود مقاله زنبور عسل

  دانلود مقاله زنبور عسل دریافت دانلود مقاله زنبور عسل دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 زنبور عسل قیمت فایل فقط 11,000 تومان زنبور عسل یکی از حشرات مفید برای…