نیازسنجی فرهنگی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران

نیازسنجی فرهنگی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران

دریافت

نیازسنجی فرهنگی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران تحقیق
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت امورفرهنگی
عنوان
نیازسنجی فرهنگی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران
دسته بندی
آزمون ارشد
بازدید ها

223
فرمت فایل

docx
حجم فایل

499 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

150

18,700 تومان
نیازسنجی  فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه          در منطقه 16 شهر تهران چکیده موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت. مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانش­آموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه می­شوند و این پایگاه طبقاتی فرصت­های و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه می­تواند نیازهای مختلف فرهنگی دانش­آموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانش­آموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریه­های مختلفی مرور شد که از بین آن­ها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانش­آموزان با پایگاه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه می­شوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانش­آموز را در مدرسه تعیین می­کند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانش­آموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاه­های مختلف فرهنگی دانش­آموز موجب عقب ماندگی آن­ها می­شود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­آموزان  پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران بود و روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت خوشه­ای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه  بر اساس فرمول کوکران 388 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده­های در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: 1. امکانات ورزشی2. تورهای گردشگری3. کلاس‌های زبان، کامپیوتر4. کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد. همچنین  نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ 1-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،2- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، 3-نیاز به رفع استرس تحصیلی 4-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتری را دارند. نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.   فهرست عناوین فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1 1-2-طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………. 2 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5 1-4-اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………… 7 1-5-سؤال تحقیق:………………………………………………………………………………………………………….. 7 1-6-فرضیه­های تحقیق:…………………………………………………………………………………………………….. 8 1-7-روش انجام تحقیق:……………………………………………………………………………………………………. 8 1-8- قلمرو زمانی و مكانی تحقیق:…………………………………………………………………………………………. 8 1-9- محدودیت­های تحقیق:……………………………………………………………………………………………….. 9 1-10- ابزار گردآوری اطلاعات:………………………………………………………………………………………… 10 1-11-تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1-مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………. 12 2-2- مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………….. 21 2-2-1-فرهنگ………………………………………………………………………………………………………….. 21 2-2-2-برنامه­ ریزی فرهنگی……………………………………………………………………………………………… 24 2-2-3-الگوهای سیاست­گذاری فرهنگی در ایران……………………………………………………………………… 26 2-2-3-1-یكسان سازی فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 28 2-2-3-2-تكثرگرایی فرهنگی…………………………………………………………………………………………….. 29 2-2-3-3-وحدت در تكثرفرهنگی………………………………………………………………………………………… 29 2-2-4-نیاز سنجی……………………………………………………………………………………………………….. 31 2-2-4-1-نیاز و نیازسنجی فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 31 2-2-4-2- سطوح نیاز سنجی……………………………………………………………………………………………… 32 2-2-4-3-فرایند نیاز سنجی……………………………………………………………………………………………….. 32 2-2-4-4-اهداف نیاز سنجی……………………………………………………………………………………………… 33 2-2-4-5-انواع نیاز سنجی………………………………………………………………………………………………… 33 2-2-4-6-ضرورت و اهمیت نیاز سنجی…………………………………………………………………………………… 34 2-2-4-7-جایگاه نیاز سنجی……………………………………………………………………………………………… 35 2-2-4-8-الگوها و مدل­های نیازسنجی……………………………………………………………………………………. 36 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 37 2-3-1-مبانی مفهومی و نظری نظام آموزش و پرورش……………………………………………………………………… 38 2-3-1-1-دیدگاه کارکردگرائی:…………………………………………………………………………………………. 38 2-3-1-2-دیدگاه انتقادی………………………………………………………………………………………………… 39 نظریه پردازان پارادایم انتقادی آموزش و پرورش………………………………………………………………………….. 41 2-3-1-2-1-برنشتین: قالب­های زبانی…………………………………………………………………………………….. 41 2-3-1-2-2-ایلیچ: برنامه پنهان……………………………………………………………………………………………. 42 2-3-1-2-3-بوردیو: بازتولید فرهنگی…………………………………………………………………………………….. 43 2-3-2-مروری بر مفاهیم مرتبط با نظام آموزش و پرورش……………………………………………………………….. 44 2-3-2-1-معنای فرهنگ مدرسه…………………………………………………………………………………………… 44 2-3-2-2-طبقه اجتماعی و آموزش:………………………………………………………………………………………. 46 الف – هزینه تحصیل:……………………………………………………………………………………………………….. 47 ب – انتظارات والدین:……………………………………………………………………………………………………… 48 پ – زمینه فرهنگی:…………………………………………………………………………………………………………. 48 ت-  مشکلات زبانی:……………………………………………………………………………………………………….. 49 ث- نگرش معلمان:…………………………………………………………………………………………………………. 49 ج – آزمون هوش و روش­های تربیتی:……………………………………………………………………………………….. 50 برابری فرصت­های آموزشی:………………………………………………………………………………………………… 51 2-3-3-مبانی مفهومی و نظری “نیاز”……………………………………………………………………………………. 54 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 54 2-3-3-1-سلسله مراتب نیازهای مازلو………………………………………………………………………………….. 56 نظریات لین(Lin)…………………………………………………………………………………………………………… 61 2-3-3-2-نظریه هنری ماری………………………………………………………………………………………………. 62 2-3-3-3-نظریه کرونباخ…………………………………………………………………………………………………. 64 2-3-4-کاربرد نظریه سرمایه فرهنگی برای شناخت نیازهای فرهنگی……………………………………………………… 65 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 65 2-3-4-1-سرمایه‌ی فرهنگی………………………………………………………………………………………………. 66 2-3-4-2-سرمایه‌ی‌ِ فرهنگی از نظر پی‌یر بوردیو…………………………………………………………………………… 69 2-3-4-3-سرمایه فرهنگی از نظر دی ماجیو……………………………………………………………………………….. 77 2-3-4-4-سرمایه‌فرهنگی از نظر اریکسون…………………………………………………………………………………. 79 2-3-5-چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………….. 83 2-3-6-مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………. 86 فصل سوم: روش شناسی تحقیق |مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 87 3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 87 3-2- سطح مشاهده (واحد تحلیل)……………………………………………………………………………………….. 88 3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 88 3-4 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 89 3-5 روش نمونه‏گیری…………………………………………………………………………………………………….. 90 3-6 ابزار اندازه‏گیری…………………………………………………………………………………………………….. 92 3-7 آزمون مقدماتی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 92 3-8-مقیاس‌سازی………………………………………………………………………………………………………… 93 3-9-شاخص سازی………………………………………………………………………………………………………. 93 3-10- داده‌آمایی………………………………………………………………………………………………………… 94 3-11- هم‌جهت سازی گویه‌ها…………………………………………………………………………………………… 95 3-12- پردازش داده‌های گمشده………………………………………………………………………………………… 95 3-13 تعریف نظری و عملیاتی كردن مفاهیم……………………………………………………………………………… 95 3-14 چگونگی سنجش…………………………………………………………………………………………………. 102 3-15 روایی و اعتبار……………………………………………………………………………………………………. 103 3-16-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها………………………………………………………………………………… 105   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 106 بخش اول: ویژگی­های اقتصادی اجتماعی پاسخگویان…………………………………………………………………… 106 1-1-4 سن پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………. 107 2-1-4 سطح تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………. 107 3-1-4 رشته تحصیلی پاسخگویان………………………………………………………………………………………. 108 4-1-4 نوع مدرسه پاسخگویان…………………………………………………………………………………………. 108 5-1-4 شغل پدر پاسخگویان……………………………………………………………………………………………. 109 6-1-4 شغل مادر پاسخگویان…………………………………………………………………………………………… 109 7-1-4 تحصیلات پدر پاسخگویان……………………………………………………………………………………… 110 8-1-4 تحصیلات مادر پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 111 9-1-4 درآمد تقریبی خانواده دانش­آموز………………………………………………………………………………. 111 10-1-4 مالکیت منزل مسکونی دانش­آموز…………………………………………………………………………….. 112 11-1-4 داشتن اتومبیل…………………………………………………………………………………………………. 112 12-1-4 پایگاه اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………………………………………. 113 بخش دوم:یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 114 1-2-4. میزان اهمیت  و عملکرد فعالیت­های فرهنگی در بین دانش­آموزان…………………………………………….. 114 2-2-4. میزان اهمیت  و عملکرد فعالیت­های هنری در بین دانش­آموزان……………………………………………….. 115 3-2-4. میزان اهمیت  و عملکرد فعالیت­های تفریحی در بین دانش­آموزان……………………………………………… 116 4-2-4. میزان اهمیت  و عملکرد فعالیت­های آموزشی در بین دانش­آموزان……………………………………………. 117 5-2-4 – ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی…………………………………………………………………………….. 118 6–2 – 4 –  ارزش درونی برای نقش تحصیلی………………………………………………………………………….. 119 7– 2 – 4 –  تسلط به فرهنگ مدرسه…………………………………………………………………………………… 120 8– 2 – 4 –  اضطراب در مدرسه……………………………………………………………………………………….. 121 9–2 – 4 –  مقتضیات نقش تحصیلی……………………………………………………………………………………. 122 بخش سوم:آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………… 124 3-4-آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 125 فرضیه 1) بین نوع مدرسه  دانش­آموزان  و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد………………………………………….. 125 فرضیه 2) بین سطح تحصیلات دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد…………………………………………… 125 فرضیه 3) بین رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد…………………………………………… 126 فرضیه 4) بین سن دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد………………………………………………….. 127 فرضیه 5) بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد…………………………… 127 فرضیه 6) بین شغل والدین  دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد…………………………………………. 128 فرضیه 7) بین تحصیلات والدین  دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد……………………………………. 128     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق   5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 130 5-2-نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………… 131 5-3- نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. 132 5-4-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 133 5-5-پیشنهادات تحقیق  برای محققان آتی………………………………………………………………………………. 134 5-6- پیشنهادهاو راهكارها از نگاه پژوهشگر…………………………………………………………………… 135 منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 137     فهرست جداول  جدول شماره 1-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب سن……………………………………………….. 107 جدول شماره 2-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب سال‏تحصیلی………………………………………. 107 جدول شماره 3-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب رشته ‏‏تحصیلی…………………………………….. 108 جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب نوع مدرسه……………………………………….. 108 جدول شماره 5-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب شغل پدر………………………………………….. 109 جدول شماره 6-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب شغل مادر…………………………………………. 110 جدول شماره 7-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر……………………………………. 110 جدول شماره 8-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر…………………………………… 111 جدول شماره 9-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب درآمد خانوار…………………………………….. 112 جدول شماره 10-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب نوع مالکیت خانواده…………………………….. 112 جدول شماره 11-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب مالکیت اتومبیل…………………………………. 113 جدول شماره 12-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی………………………. 113 جدول شماره 13-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های فرهنگی……… 115 جدول شماره 14-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های هنری………… 116 جدول شماره 15-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های تفریحی……… 117 جدول شماره 16-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدرسه در برنامه­های آموزشی…….. 118 شکل ( 1-4): نمودار توزیع فراوانی میزان پیوند اجتماعی……………………………………………………………….. 119 جدول(17-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی برای دانش­آموزان……………………… 119 شکل(2-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی…………………………………………….. 120 جدول( 18-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان ارزش درونی نقش تحصیلی………………………………………… 120 شکل(3-4): نمودار توزیع فراوانی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه……………………………………………………….. 121 جدول( 19-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه……………………………………………. 121 شکل (4-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان اضطراب در مدرسه………………………………………………………….. 122 جدول (20-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان اضطراب در مدرسه………………………………………………… 122 شکل (5-4 ): نمودار توزیع فراوانی مقتضیات نقش تحصیلی……………………………………………………………. 123 جدول(21-4 ): توزیع مطلق و نسبی میزان مقتضیات نقش تحصیلی…………………………………………………….. 123 جدول6-23 آزمون تفاوت میانگین نمره نیازهای فرهنگی جوانان برحسب وضعیت شغلی افراد…………………………. 125 جدول 23-4 آزمون تفاوت میانگین نمره نیازهای فرهنگی برحسب سطوح تحصیلی افراد نمونه…………………………. 126 جدول 24-4 آزمون تفاوت میانگین نمره نیازهای فرهنگی  دانش­آموزان برحسب رشته تحصیلی……………………….. 127 جدول 25-4 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و ابعاد نیازهای فرهنگی……………………………………. 129 جدول شماره 1-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های فرهنگی………………………………………….. 131 جدول شماره 2-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های هنری…………………………………………….. 131 جدول شماره 3-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های تفریحی………………………………………….. 131 جدول شماره 4-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های آموزشی…………………………………………. 132       نیازسنجی فرهنگینیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطهبرنامه­ ریزی فرهنگیالگوهای سیاست­گذاری فرهنگی در ایرانالگوها و مدل­های نیازسنجیآموزش و پرورشمدیریت امورفرهنگیدانلود تحقیق مدیریت امورفرهنگی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت اندیشی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت اندیشی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مثبت اندیشی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری وپیشینه تحقیق مثبت اندیشی قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

  پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون دریافت پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 161 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 پاورپوینت 32 اسلایدی و قابل ویرایش با موضوع حسابداری علمی…

 • فایل لایه باز کارت ویزیت پشت و رو - پی اس دی- psd

  فایل لایه باز کارت ویزیت پشت و رو - پی اس دی- psd دریافت فایل لایه باز کارت ویزیت پشت و رو - پی اس دی- psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم…

 • تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی

  تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی دریافت تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

  پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی دریافت پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ

  معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ دریافت معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت مونتاژ دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 94 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 تحقیق معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی مدیریت…

 • نقشه زمین شناسی استان لرستان

  نقشه زمین شناسی استان لرستان دریافت نقشه زمین شناسی استان لرستان این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان لرستان می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 223 فرمت فایل rar حجم فایل 310 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300…

 • مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تامین با عمر کوتاه محصولات

  مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تامین با عمر کوتاه محصولات دریافت مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تامین با عمر کوتاه محصولات دسته: صنایع بازدید:…

 • تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الكترونیك

  تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الكترونیك دریافت تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الكترونیك دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 قبلا مشاهده كردیم كه چگونه تكنولوژیهای تجارت الكترونیك، اساس اقتصادی برخی تجارتها…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی

  پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی دریافت پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانی در 18 صفحه دسته بندی کشاورزی بازدید ها 172 فرمت فایل ppt حجم فایل 253 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 18…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 87

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 87 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 87 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت معدنی دماوند در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • مجموعه سمبل ها و نمادهای نقشه کشی در اتوکد

  مجموعه سمبل ها و نمادهای نقشه کشی در اتوکد دریافت مجموعه سمبل ها و نمادهای نقشه کشی در اتوکد دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 11136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 مجموعه ای از علامات و نشانه…

 • پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)

  پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) دریافت پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 521 کیلوبایت…

 • خوردگی در دیگ بخار

  خوردگی در دیگ بخار دریافت خوردگی در دیگ بخار دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 یکی از مشكلات اساسی كه می تواند باعث بروز مشكل برای كوره ها باشد، خوردگی در…

 • مقاله ارزیابی کیفیت نرم افزار در سیستمهای ERP با استفاده از مدل ISO 9126

  مقاله ارزیابی کیفیت نرم افزار در سیستمهای ERP با استفاده از مدل ISO 9126 دریافت مقاله ارزیابی کیفیت نرم افزار در سیستمهای ERP با استفاده از مدل ISO 9126 در این مقاله از مدل کیفیت برنامه ریزی منابع سازمانی سیستم…

 • طراحی نوار نقاله شیب دار در سالیدورک

  طراحی نوار نقاله شیب دار در سالیدورک دریافت طراحی نوار نقاله شیب دار در سالیدورک دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 2166 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 طرح نوار نقاله شیب دار در نرم افزار سالیدورکس قیمت…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت99

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت99 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت99 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1902 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

  پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دریافت پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1194 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مناسب ارائه سیستم های اطلاعات مدیریت…

 • استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری

  استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری دریافت استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری دراین مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا بر سیستم نگهداری و تعمیر مبتنی بر پایش وضعیت كه یكی از فناوریهای جدید…

 • طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات

  طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات دریافت طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات دسته: صنایع معدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 خلاصه طرح موضوع طرح بهره برداری از معدن فلدسپاتنوع…

 • دانلود پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)

  دانلود پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING) دریافت دانلود پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING) دسته: مدیریت بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2095 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 الگو برداریBENCHMARKING انواع الگوبرداری فرآیند الگو برداری انواع فرایند های سازمان قیمت فایل فقط 8,250 تومان…

 • پاورپوینت زمان تناوب سازه

  پاورپوینت زمان تناوب سازه دریافت پاورپوینت زمان تناوب سازه دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4713 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 پاورپوینت 39 اسلایدی، قابل ویرایش و بسیار کاربردی با موضوع زمان تناوب سازه قیمت فایل فقط…

 • مقاله ترجمه شده انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

  مقاله ترجمه شده انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری دریافت مقاله ترجمه شده انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 588 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 استانداردهای حسابداری…

 • محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با مقاله لاتین

  محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با مقاله لاتین دریافت محدودیت های ضبط موازی سازی سطح دستور همراه با مقاله لاتین این مقاله در 30 صفحه و در قالب word در زمینه موازی سازی سیستم عامل ها تهیه…

 • پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده

  پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده دریافت پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با عنوان تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده در حجم…

 • دانلود مدیریت اكوسیستم و مدیریت زمان 27 ص

  دانلود مدیریت اكوسیستم و مدیریت زمان 27 ص دریافت دانلود مدیریت اكوسیستم و مدیریت زمان 27 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود مدیریت اكوسیستم و مدیریت زمان 27 ص…

 • پاورپوینت بتن سبک در 159 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

  پاورپوینت بتن سبک در 159 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر دریافت پاورپوینت بتن سبک در 159 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt…

 • نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه

  نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه دریافت نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نمونه…

 • پژوهش پایان ترم ساختمان های فولادی استاد قضاوی

  پژوهش پایان ترم ساختمان های فولادی استاد قضاوی دریافت پژوهش پایان ترم ساختمان های فولادی استاد قضاوی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 10056 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 187 پروژه پایان ترم ساختمان فولادی 5 طبقه با…

 • بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب

  بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب دریافت بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب دسته: فنی و…

 • پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات حسابداری Accounting Information Systems

  پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات حسابداری Accounting Information Systems دریافت پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات حسابداری Accounting Information Systems دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 522 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات حسابداریAccounting Information Systems قیمت فایل فقط…

 • كتاب: SOS كمك برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك

  كتاب: SOS كمك برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك دریافت كتاب: SOS كمك برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك کمک برای والدین راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک رویکرد رفتاری در خصوص پرورش و تربیت…

 • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

  پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالی دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالی دسته: حسابداری بازدید:…

 • پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ

  پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ دریافت پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه…