گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك

دریافت

گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك در 34 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

80
فرمت فایل

doc
حجم فایل

231 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

34

9,900 تومان
گزارش كارآموزی مبارزه بیولوژیك در 34 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                       صفحهمراحل انجام شده در انسكتاریوم                                                                                   1شناخت زنبور براكون و نحوه تاثیر آن                                                               1میزبانهای مهم براكون برای تكثیر انبوه                                                                           2گونه های مهم زنبور براكون در ایران                                                                           2نحوه پارازیت كردن زنبور براكون                                                                                2روش پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون                                                                       3بید آرد Ephestia kuhniella                                                                                4مشخصات ظاهری                                                                                             4زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella                                                4پرورش و تكثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه                                                          5پرورش و تكثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براكون                                                         6شرایط رهاسازی زنبور براكون                                                                                      7زنبورهای تریكوگراما                                                                                                   7مشخصات مرفولوژیكی زنبور                                                                           7                        1- پرورش پروانه بید غلات                                                                 82- پرورش پروانه بید آرد                                                                     9پرورش زنبور تریكوگراما                                                                                             10كرم ساقه خوار ذرت                                                                                                    11زیست شناسی                                                                                                               12 مبارزه                                                                                                                          12دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع ذرت                                           135- رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل                                                 15دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان                   15دستورالعمل مبارزه بیولوژیك با كرم ساقه خوار برنج                                                    166- رهاسازی زنبور برای كنترل نسل اول ساقه خوار برنج                      177- ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول                                      178-رهاسازی زنبور برای كنترل نسل دوم كرم ساقه خوار                       18       9-ارزیابی نسل دوم                                                                              18دستورالعمل واگذاری انسكتاریوم ها و كارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریكوگراما برای بخش خصوصی                                         19دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگی                                                                                                                            20مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود                                                           21توضیحات تكمیلی                                                                                                        21دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان      22رهاسازی بر علیه نسل دوم كرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل                                    23دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی (تریكوگراما و براكون) در مزارع سویا        24رهاسازی زنبور براكون درمیان بوته های  سویا                                                      25بررسی تاثیر عوامل كنترل طبیعی رهاسازی شده                                                             26مراحل انجام شده شده در كلینیك بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های كشت  26محیط كشت Kings                                                                                               27 محیط كشت پوان                                                                                                        27تهیه ی روش محیط كشت  kings                                                                           28تهیه ی محیط كشت نوترینت آگار NA                                                                       28تهیه محیط كشت PDA                                                                                              28نحوه ی ریختن محیط كشت درون بتری                                                                        29تهیه ی سوسپانسیون باكتری                                                                                          29تستهای تشخیص سودوموناس                                                                                       30تست اكسیداز                                                                                                               30تست گرم                                                                                                                     30تست H2O2 كاتالاز                                                                                                     31تست H2                                                                                                                      31تست سیب زمینی                                                                                                          32 مراحل انجام شده در انسكتاریوم : شناخت زنبور براكون و نحوه تاثیر آن:زنبور براكون از خانواده Braconidae واكتوپارازیت می باشد. حشره ماده بطول 4-3 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این حشره زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین سینه بهرنگ قهوه ای است. در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن تر می گردد. شكم زنبور ماده بعلت بارور بودن متورم می باشد. مهمترین فرق بین زنبور براكون مادهو زنبور نر در وجود تخمریز در زنبور ماده و اختلاف طول شكمهاست. زنبور ماده دارای شاخك 16 مفصلی ولی نرها كلا 21 مفصلی می باشند. تخم ریز ماده ها در حالت عادی از نصف طول بدن حشره بزرگتر است ولی در موقع نیش زدن میزبان بلندتر می شود.این زنبور به میزبانهای متحرك حمله می كند.طول عمر ماده ی جفت گیری نكرده 20 روز ولی ماده های جفت گیری كرده تا 60 روز هم می رسد. برای تكثیر انبوه زنبور براكون از میزبانهایی استفاده می شود كه حائز شرایط زیر باشند:1-  براحتی قابل پرورش باشند2-  اقتصادی باشند3-  امكان پرورش داشته باشند   میزبانهای مهم براكون برای تكثیر انبوه:1-                                                                                 Epmestia kuhniellu – پروانه آرد2-                                                                                 Coreyracophala nica پروانه بید برنج3-                                                                                 Galleria melonell – پروانه موم4-                                                                                 Plodia intor punetella – شب پره هندی گونه های مهم زنبور براكون در ایران:B.hebatorB.iranicusB.lefroyاز بهترین میزبانهای زنبور براكون در طبیعت:كرم قوزه1-Heliothis gossipiellaپیرائوستا (ساقه خوار اروپایی ذرت)   2-Ostrinia nubilalis نحوه پارازیت كردن زنبور براكون:حشره ماده قبل از تخمگذاری روی لارو میزبان با نیش زدن آنرا فلج می كند بدین صورت كه ابتدا لوله تخمریزی خود را وارد بدن لارو نموده و نوعی سم وارد بدن كرده و آنرا فلج می كند سپس شروع به تخمگذاری بر روی بدن میزبان خود می نماید  و تخم های خود را بطور تك تك یا دسته جمعی در روی حلقه های بدن لارو قرار می دهند تخمها پس از 20 الی 24 ساعت در شرایط محیط تفریخ شده و تبدیل به لارو زنبور می شوند. زنبور براكون دارای 3 سن لاروی بوده كه با تغذیه از محتویات داخل بدن میزبان حدودا پس از 3 روز بر حسب شرایط محیط تبدیل به شفیره می شود و موجب از بین رفتن لارو میزبان می گردند. این شفیره ها كه در كمر لاشه میزبان درون پیله سفید و ابریشمی قرار دارند حدودا پس از 6-4 روز تبدیل به زنبور بالغ براكون می شوند. عمر زنبور نر كوتاهتر از ماده و از 5 روز تجاوز نمی كند (در شرایط آزمایشگاهی) یك زنبور ماده قادر است حدود 100 عدد لارو را نیش بزند ولی تنها نیش زدن د لیل پارازیت كردن نیست تعداد تخمها در یك دوره تخمگذاری از 1 تا 100 عدد متغیر است. دوره زندگی زنبور براكون بین 7-14 روز می باشد. روش پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون:این زنبور بطور طبیعی در نواحی جنگلی و حواشی مزارعی كه كمتر دستخوش سمپاشی باشند وجود دارد. اگر آلودگی شدید نباشد بصورت طبیعی قادر به كنترل لارو میزبان در حد یك سمپاشی می باشد ولی اگر آفت دست طغیانی داشته باشد ممكن است جمعیت زنبور برای كنترل كافی نباشد. بنابراین باید اقدام به پرورش و تكثیر انبوه زنبور نموده و در صورت امكان مزرعه را از زنبور اشباع كرد. برای پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون اواخر فصل تابستان و اوایل فصل بهار اقدام به جمع آوری این حشره از مزارع نموده و آنرا بوسیله یكی از میزبانهای واسط كه در حال حاضر بید آرد است تكثیر انبوه می كنیم.بید آرد Ephestia kuhniella:مشخصات ظاهری:این آفت انباری و از خانواده Parilidac است. عرض پروانه با بالهای باز بین 20-25 میلیمتر و بالهای رویی طویل به رنگ خاكستری پر رنگ و در روی هر یك از آنها در نوار كم رنگ و لكه های تیره كوچك دیده می شود. بال های زیرین پهن تر و سفید رنگ و دارای ریشك دمایی در حاشیه بال می باشد.لارو كامل بطول15-18 میلی متر به رنگ سفید مایل به صورتی قسمت سر و پشت سینه اول، پاهای سینه ای به رنگ قهوه ای مایل به زرد بوده و درونی هریك از حلقه های شكم لكه های كوچك سیاه رنگ  مجهزبه یك موی طویل وجود دارد. پای شكمی پنج جفت و دارای قلابهایی در حول یك دایره است. زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniellaاین حشره در انبارهای گرم و مساعد بطور دائم فعالیت می كند. فعالیت آن در هنگام شب بوده و در روز بدون حركت با بالهای تپه باقی می ماند. تخم ریزی در شب و در دسته های 10 تا 20 عددی روی مواد آردی می گذارد. دوره رسته همچنین بر حسب شرایط محیط از 4-16 روز می باشد . لاروها از مواد آردی تغذیه كرده و در این فاصله 5 بار حبه عوض می كنند. دوره شفیرگی 7 تا 16 روز و پس از این مدت پروانه بالغ خارج می گردد تكامل آن تا تخم تا حشره بالغ بین 45 تا 60 روز بر حسب شرایط محیط تغییر می كند.پرورش و تكثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه:در آزمایشگاه جهت پرورش و تكثیرانبوه این حشره كه بعنوان میزبان واسط زنبور پارازیتوئید براكون ،شناخته می شود از آرد غلات مانند گندم یا ذرت مخلوط با سبوس استفاده می كنند برای این منظور مقدار معینی آرد مخلوط با سبوس در طشت های مخصوص آلوده سازی به نسبت 3 به 1 می ریزند. به ازای هر كیلو آرد مصرفی 15/0 تا 17/0 تخم حشره بر روی مخلوط بطور یكنواخت می پاشند. سپس طشت ها را در اتاق انتظار كه دمای آن تغییرات 125 و تغییرات رطوبت در آن 565% باشد انتقال می دهند.تخم ها پس از تفریخ تبدیل به لارو حشره شده و لاروها جهت تغذیه به داخل توده آرد راه می یابند و در این رابطه كانال هایی درون توده ایجاد می شود بر اثر  فعالیتتوسط لاروها پس از مدتی آرد سفت و سخت شده و مخلوط مذكور نیز كیفیت غذایی اولیه را ندارد كه در اینصورت 1 الی 2 بار هر تشت آلوده را تجدید محتوا نموده و مقداری آرد به مخلوط می افزایند. درجه حرارت و رطوبت محیط و تشت های آلوده شده دائما كنترل می شود. لاروها در شرایط مطلوب 4 الی 5 بار پوست اندازی می كنند. وقتی تغذیه لاروها كامل شد و مراحل رشد لاروی طی شد لاروهای سنین 4 الی 5 را كه حدودا 25 الی 30 روز پس از آلوده سازی تولید می شوند در انبار زنبور براكون قرار می دهند.   پرورش و تكثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براكونطشت های محتوی لاروهای درشت سن 4 و5 را به واحد پرورش زنبور براكون انتقال می دهند. پس از لاروگیری از این طشت ها بازای هر زنبور 3 لارو در ظروف مخصوص پرورش زنبور براكون در اختیار زنبور براكون قرار می دهند. در این شرایط حداقل 80% زنبور باركون ماده و 20% نر است. زنبور براكون اكتوپارازیت ابتدا با تخمریزی خود میزبان را نیش زده و پس از فلج كردن میزبان شروع به تخم ریزی بر روی بدن میزبان می نماید. تخم ها تك تك یا در دستجات چند تایی گزارده می شود. تخم ها كشیده وپس از 12 الی 24 ساعت در شرایط آزمایشگاهی (دما 2 3 درجه) و (رطوبت 555%) تفریخ و لاروها ظاهر شده، در این شرایط لاروها مزارع به تغذیه از بدن لارو میزبان نموده و زندگی خود راكامل می كنند. زنبور براكون 3 سن لاروی دارد. پس از طی مرحله لاروی شفیره های براكون داخل پیله سینه و ابریشمی در كنار لاشه میزبان دیده می شود. در مرحله شفیرگی عملیات لاروزدایی و شفیره گیری در ظروف مخصوص انجام می گیرد و دوره شفیرگی بین 3 الی 5 روز است.از روز هشتم به بعد لاروها پارازیت كردن  شفیره ها را به ظروف مخصوص انتقال میدهند و تدریجا زنبورهای بالغ خارج می گردد. مدت 3 الی 5 روز این ظروف محتوی شفیره زنبورهای بالغ را جدا كردن پس از تعیین و جداسازی زنبورهای نر و ماده آنها را به نسبت های معین در پروسه تكثیر وارد كرده و لارو حشره جهت تكثیر در اختیارش می گذارند.اخیرا جهت پرورش و تكثیر انبوه زنبور براكون از كارگاههایی استفاده می كنند كه كاربرد آنها از نظر انبوه سازی و جلوگیری از هزینه های كارگری و حذف بعضی از مراحل تكثیر به روش بالا مزیت دارد. زنبور براكون پارازیتوئیه بسیار قوی و با ارزش بوده، در بعضی از موارد مانند لارو سزامیا در شرایط آزمایشگاه  تا 16 عدد شفیره بدست آمده است. شرایط رهاسازی زنبور براكون:زنبور براكون مانند زنبور تریكو گرانا باید در شرایط خنك مانند صبح زود، یا غروب كه گرمای شدید دفع شده است رهاسازی شود.زنبورهای ذخیره شده در یخچال را چند ساعت قبل از رهاسازی از یخچال بیرون آورده و آنها را با آب عسل 10% تغذیه نموده سپس به مزرعه انتقال می دهیم.به ازای هر هكتار معمولا 1000 عدد زنبور براكون كه 80% ماده و 20% نر می باشد رها می شود، زنبورهای براكون در ظروف دربسته به مزرعه منتقل كرده، سپس در چند نقطه مزرعه در ظروف را برداشته و آنرا رها می كنند. در شرایط مطلوب شعاع پرواز زنبور براکون تا 1 كیلومتر می رسد.- رهاسازی تداخل نسلهای دوم وسوم    رهاسازی در زمان شورع صعود منحنی نسل سوم با توجه به فنولوژی گیاه (قبل از مرحله خمیری شدن) بویژه در مزارع دیر نشا و دیررس    رهاسازی در مرحله پیك پرواز نسل سوم با توجه به فنولوژی گیاه برنج11- ارزیابی نهایی:    اعاده تریكوكارت به انسكتاریوم تعیین میانگین و درصد خروج به تعداد 5 عدد تریكوكارت برای هر مامور.    تعیین درصد پارازیتیسم تخم برای هر مامور حداقل 5 دسته كم    تعیین درصد سفید شدن خوشه ها ناشی از فعالیت ساقه خوار برنج با بررسی 240 بوته توسط هر مامور 25-20 روز قبل از برداشت. دستورالعمل واگذاری انسكتاریوم ها و كارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریكوگراما برای بخش خصوصی : 1- بررسی توان علمی ، فنی ، تجهیزات اشخاص حقیقی و حقوقی توسط كمیته فنی طرح كاربرد توسعه مواد بیولوژیك و استفاده بهینه از كود و سم و تعیین اولویت های مربوطه2- اولویت انتخاب و سهمیه تولید در شرایط مساوی با شركت های تعاونی تولید كشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی بومی مناطق خواهد بود3- كنترل دائمی كلیه تولید كنندگان زنبور از نظر كیفی وكمی به منظور تاثیر عملكرد در برنامه های آتی و تعیین درجه بندی و تخصیص سهمیه های تولید انجام خواهد گرفت.4- حذف یا كاهش سهمیه تولید كنندگانی كه از نظر كمی و كیفی به عملكرد (میزان تعهد تولید برابر قرارداد) خود نرسیده باشد مد نظر قرار گیرد.5- میزان سهمیه در پیمان تولید (انسكتاریوم یا كارگاه های دولتی) 2-5/1 كیلوگرم به ازای هر نفر كارشناسی كشاورزی متقاضی در نظر گرفته شود.6- استانها مكلف مستند لیستی از پیمانكاران را بعد از انتخاب و تعداد افراد هر پیمان و میزان تعهد تولید پیش بینی شده را به سازمان حفظ نباتات ارسال نمایند. دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگی:با توجه به بیولوژی آفت، بخشی از جمعیت كرم قوزه كه بصورت شفیره های زمستانگذاران دوره زیستی خود راتكمیل نموده اند، در بهار سال بعد با مساعد شدن شرایط جوی و تامین دمای بالای 18 الی 20 درجه سانتیگراد كه این زمان تقریبا مصادف با شروع مرحله زایشی مزارع گوجه فرنگی است، بتدریج تبدیل به حشره بالغ شده و این مزارع را مورد هجوم خود قرار می دهند و حشرات بالغ حاصل از این جمعیت به همراه حشرات بالغ حاصل از آن بخشی از جمعیت آفت كه زمستان را بصورت دیاپوز كامل سپری كرده اند بعنوان نسل اول به مزارع پنبه حمله ور می شوند.بنابراین ضروری است كه بمنظور كنترل خسارت آفت در محصول گوجه فرنگی و كاهش انبوهی جمعیت انتقال آن به نسل بعدی در این مرحله برنامه مبارزه بیولوژیك بشكلی كاملا منسجم برعلیه اولین بخش از جمعیت فعال آفت در مزارع گوجه فرنگی به مورد اجرا گذاشته شود. مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود:اولین رهاسازی در مزارع گوجه فرنگی رهاسازی زنبور تریكوگراما می باشد كه در صورت وجود شرایط ذیل در مزرعه انجام می گیرد:الف) مشاعده اولین پروانه كرم قوزه در مزرعه گوجه فرنگی شكار شده در تله های فرمونی كه در مزارع حوزه عمل هر مركز خدمات نصب می گردد. در هر منطقه آب و هوایی نصب حداقل 2 تله، آماربرداری و بازدید منطقه و تعیین پیك پرواز پروانه ضروری می باشد.ب) مشاهده اولین تخم كرم قوزه در مزرعه گوجه فرنگی، حداقل باید سه مزرعه بازدید و در هر مزرعه 50 بوته بطور تصادفی بررسی گردد بطوریكه كل مزرعه تحت پوشش قرار گیرد.ج) از نظر شرایط فنولوژی مزرعه در شروع مرحله گلدهی می باشد. توضیحات تكمیلی:در صورت تحقیق یافتن سه مورد فوق همزمان یعنی مشاهده اولین پروانه كرم قوزه و مشاهده تخم كرم قوزه روی گوجه فرنگی و در صورتی كه گلدهی گوجه فرنگی شروع شده باشد اولین نوبت رهاسازی تریكوگراما صورت می گیرد.    رهاسازی نوبت اول با یك گرم زنبور تریكوگراما در قالب یكصد عدد تریكوكارت صورت می گیرد.    رهاسازی نوبت دوم حدود یك هفته بعد از رهاسازی نوبت اول با 2 گرم زنبور تریكوگراما در قالب 200 عدد تریكوكارت 01/0 گرمی انجام می گیرد.    رهاسازی نوبت سوم، 5 روز بعد از رهاسازی نوبت دوم با یك گرم زنبور تریكوگراما صورت می گیرد.    رهاسازی نوبت اول زنبور براكون همزمان با رهاسازی نوبت سوم زنبور تریكوگراما صورت می گیرد. در هر هكتار باید 1000 عدد زنبور ماده رهاسازی گردد كه با توجه به شعاع پرواز بالای این زنبور با استفاده از 5 لیوان (هر كدام محتوی 200 عدد زنبور ساده) می توان رهاسازی را در هر هكتار اجرا نمود.لازم به توضیح است كه در استانهای خراسان واردبیل با هماهنگی سازمان حفظ نباتات با بررسی كارشناسی و در صورت نیاز نوبت دوم رهاسازی براكون صورت می گیرد و در استانهای دیگر نوبت دوم رهاسازی براكون بر اساس ارزیابی مزارع می باشد. دستورالعمل رهاسازی عوامل كنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان گلستان:در استان گلستان گوجه فرنگی در دو فصل (زمستانه – بهاره) و (تابستانه- پاییزه) و به دو صورت زیر پلاستیك و عادی كشت ومبارزه بیولوژیك در مزارع (زمستانه – بهاره) صورت می گیرد.با توجه به اینكه در استان گلستان تحقیقات چندانی روی پارازیتوئیدهای تخم هنیوتیس از حمله زنبور تریكوگراما از نظر وجود یا عدم وجود و همچنین روی كارایی این عوامل صورت نگرفته است صرفا از زنبور براكون بعنوان پارازیتوئید لارو در كنترل ملیوتیس استفاده می شود.-    ملاك تعیین زمان رهاسازی شكار اولین شب پره های میلوتیس توسط تله های فرمونی می باشد حدود دو هفته پس از شكار اولین شب پره های ملیوتیس در مزارع گوجه فرنگی كه اصولا مصادف با اوج گلدهی محصول می باشد زنبور براكون در یك نوبت و با 1000 عدد زنبور ماده به ازای هر هكتار صورت می گیرد.  گزارش کاراموزی مبارزه بیولوژیكکاراموزی مبارزه بیولوژیكکارورزی مبارزه بیولوژیكدانلود گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیكمبارزه بیولوژیكبیولوژیك

 • روش ساخت سدهای خاكی با هسته رسی

  روش ساخت سدهای خاكی با هسته رسی دریافت روش ساخت سدهای خاكی با هسته رسی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 حفاری پی سد وتكیه‌گاههای جناحین كلا عملیات خاكی مانند خاكبردرای…

 • ساعت طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  ساعت طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت ساعت طراحی شده در سالیدورک و کتیا ساعت طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 170 فرمت فایل zip حجم فایل 2.069 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده

  فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده دریافت فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده تحقیق بررسی الگوریتم…

 • پاورپوینت اتصالات عنکبوتی

  پاورپوینت اتصالات عنکبوتی دریافت پاورپوینت اتصالات عنکبوتی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4997 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 پاور پوینت اتصالات عنکبوتی قیمت فایل فقط 14,300 تومان پاور پوینت اتصالات عنکبوتی این فایل حاوی مطالعه اتصالات…

 • پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی

  پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی دریافت پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی بررسی بیماریهای ناشی از عوامل…

 • پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی

  پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی دریافت پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی در 12 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 113 فرمت فایل ppt حجم فایل 694 کیلو بایت تعداد…

 • جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی

  جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی دریافت جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی به همراه تست ها و پاسخ تشریحی…

 • اطلاعیه و آگهی ترحیم مادر به صورت psd

  اطلاعیه و آگهی ترحیم مادر به صورت psd دریافت اطلاعیه و آگهی ترحیم مادر به صورت psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12774 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اطلاعیه ترحیم آگهی…

 • چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

  چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دریافت چگونگی مذاكره با فروشندگان در مدیریت خرید (فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت…

 • دانلود پاور پوینت فن گفتگو

  دانلود پاور پوینت فن گفتگو دریافت دانلود پاور پوینت فن گفتگو دیالوگ دسته بندی مدیریت بازدید ها 101 فرمت فایل rar حجم فایل 1.237 مگا بایت تعداد صفحات فایل 14 12,100 تومان در این مجموعه برنوع گفتگو تاکید می کند…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان نکا

  نقشه کاربری اراضی شهرستان نکا دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان نکا شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نکا (واقع در استان مازندران ) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا…

 • دانلود تحقیق برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری

  دانلود تحقیق برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری دریافت دانلود تحقیق برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری چكیده مطالب تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا…

 • نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند

  نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند دریافت نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند حوضه آبریز کویر های درانجیر و…

 • سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

  سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش دریافت سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند كه نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان…

 • دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان

  دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان دریافت دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 اولین و مهمترین هدف، آگاه ساختن کارکنان از نحوه کار کردن، انجام دادن وظایف…

 • آنالیز تابعی چارلز شوارتز

  آنالیز تابعی چارلز شوارتز دریافت آنالیز تابعی چارلز شوارتز دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 6512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 615 کتاب کامل آنالیز تابعی چارلز شوارتز در 615 صفحه قیمت فایل فقط 27,500 تومان کتاب کامل…

 • مقاله روش‌های اختصاص منبع در شبکه­ های رادیو شناختی مشارکتی

  مقاله روش‌های اختصاص منبع در شبکه­ های رادیو شناختی مشارکتی دریافت مقاله روش‌های اختصاص منبع در شبکه­ های رادیو شناختی مشارکتی تقاضای روزافزون خدمات باعث ایجاد چالش­های جدیدی در سیستم­های ارتباطی بی­سیم آتی شده است یکی از چالش­های مهم در…

 • تحقیق علم زمین شناسی

  تحقیق علم زمین شناسی دریافت تحقیق علم زمین شناسی دسته: زمین شناسی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود تحقیق در مورد علم زمین شناسی و سرگذشت زمین در قالب ورد و قابل…

 • تحقیق انواع پرسها

  تحقیق انواع پرسها دریافت تحقیق انواع پرسها انواع پرسها پرس هائیكه برای برش و فرمكاری اوراق فلزی به كار می روند دارای انواع مختلفی هستند كه هر كدام از آنها می توان در مواردی خواص مورد استفاده قرار داد معمولی…

 • پاورپوینت و اسلاید درباره اردبیل (302 اسلاید)

  پاورپوینت و اسلاید درباره اردبیل (302 اسلاید) دریافت پاورپوینت و اسلاید درباره اردبیل (302 اسلاید) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 12834 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 302 پاورپوینت کامل برای اردبیلاسلاید غذاهای اردبیل اسلاید درباره آداب اردبیلاسلاید…

 • كاربرد عملی و تجربی افزونه‌ها معدنی در بتن سبك وزن

  كاربرد عملی و تجربی افزونه‌ها معدنی در بتن سبك وزن دریافت كاربرد عملی و تجربی افزونه‌ها معدنی در بتن سبك وزن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 تأثیرات افزونه‌های معدنی كه…

 • تست اعداد اول

  تست اعداد اول دریافت تست اعداد اول برنامه تست اعداد اول به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 177 فرمت فایل rar حجم فایل 63 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان  …

 • طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده، میشکا و نان شیرینی

  طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده، میشکا و نان شیرینی دریافت طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده، میشکا و نان شیرینی در قالب پاورپوینت، مقدمه برای موفقیت در در بازار کسب و کار باید با اصول بازاریابی و فروش محصولات آشنایی داشته…

 • تحقیق IC های دیجیتال

  تحقیق IC های دیجیتال دریافت تحقیق IC های دیجیتال دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دانلود فایل در مورد IC های دیجیتال در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت…

 • دانلود تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

  دانلود تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص دریافت دانلود تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل:…

 • کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت

  کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت دریافت کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت کارآموزی حاضر در 86صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی آماده گردیده در ضمن فهرست مطالب…

 • پاورپوینت نمایه و نمایه سازی

  پاورپوینت نمایه و نمایه سازی دریافت پاورپوینت نمایه و نمایه سازی دسته: کتابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 160 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود پاورپوینت با موضوع نمایه و نمایه سازی، در قالب ppt و در 61…

 • پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری

  پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری دریافت پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 573 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها

  پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها دریافت پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه¬ها قیمت…

 • دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضای باز

  دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضای باز دریافت دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضای باز دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 15595 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 این فایل حاوی مطالعه نور پردازی در فضای باز می باشد که…

 • تحقیق آفرینش جهان

  تحقیق آفرینش جهان دریافت تحقیق آفرینش جهان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود فایل در مورد آفرینش جهان در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,150 تومان…

 • تغذیه ورزشی

  تغذیه ورزشی دریافت تغذیه ورزشی جزوه کامل تغذیه به صورت پاورپوینت همراه با عکس های مرتبط مناسب ارایه و تحویل تحقیق از مطلب ارایه شده برای کنترل تغذیه شخصی هم می توان کمک گرفت مطالب به صورت دقیق و بر…

 • دانلود پاورپوینت آلاینده های ذره ای و وسایل حفاظت در مقابل آنها

  دانلود پاورپوینت آلاینده های ذره ای و وسایل حفاظت در مقابل آنها دریافت دانلود پاورپوینت آلاینده های ذره ای و وسایل حفاظت در مقابل آنها دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2249 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه

  پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه دریافت پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1094 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 کارت اعتباری…

 • پاورپوینت تعیین حوزه ها و موضوعات كاری در طراحی ساختار یک مجموعه فنی و مهندسی

  پاورپوینت تعیین حوزه ها و موضوعات كاری در طراحی ساختار یک مجموعه فنی و مهندسی دریافت پاورپوینت تعیین حوزه ها و موضوعات كاری در طراحی ساختار یک مجموعه فنی و مهندسی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…