گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

دریافت

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

81
فرمت فایل

doc
حجم فایل

676 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

215

16,500 تومان
گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب:عنوان                                                                                                                     صفحهفصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهمقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی……………………………………. 4توضیح وظایف اساسی موسسه…………………………………………………………………. 12تشكیلات موسسه……………………………………………………………………………………… 15بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها…………………………………………………………………………. 18بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان…………………………………………………. 20بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار…………………………………………….. 21بخش تحقیقات سن گندم……………………………………………………………………………. 23بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان………………………………………………………………. 24بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات………………………………………………………………… 27بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی…………………………………………………….. 29بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی…………………………………………………………… 31بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك…………………………………………………………………. 32بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی………………………. 33بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها………………………………………………………………. 34عنوان                                                                                                                    صفحهبخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی………………………………………….. 35نیروی انسانی………………………………………………………………………………………….. 36طرح‌های تحقیقاتی…………………………………………………………………………………….. 37انتشارات…………………………………………………………………………………………………. 38منابع فصل………………………………………………………………………………………………. 41فصل 2: معرفی محل كارآموزیمعرفی محل كارآموزی…………………………………………………………………………….. 43        فصل 3: كلیاتكلیات………………………………………………………………………………………………………. 47فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشراتاتاله كردن حشرات…………………………………………………………………………………… 50تهیه پرپاراسیون از حشرات كوچك……………………………………………………………. 53منبع این فصل………………………………………………………………………………………….. 58فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و تحقیق مربوط به آنمقدمه……………………………………………………………………………………………………… 60مرفولوژی مراحل رشدی………………………………………………………………………….. 61دموگرافی و دینامیسم جمعیت……………………………………………………………………. 67عنوان                                                                                                                    صفحهتحقیق مگس سفیدگلخانه‌ای……………………………………………………………………….. 68مگس سفید………………………………………………………………………………………………. 72سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای…………………….. 79انواع آندوسولفان……………………………………………………………………………………… 81عسلك پنبه………………………………………………………………………………………………. 88كنه دو نقطه‌ای…………………………………………………………………………………………. 93شپشك آرد آلود ساحلی……………………………………………………………………………. 95منابع این فصل…………………………………………………………………………………………. 97فصل6: تحقیق سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفتزیرراسته ناجور بالان………………………………………………………………………………. 99كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها………………………………………………………… 100رده‌بندی‌ سن‌ها………………………………………………………………………………………… 106الف: زیرراسته سن‌های آبزی……………………………………………………………………. 106ب: زیر راسته سن‌های خاكزی………………………………………………………………….. 107سن گندم…………………………………………………………………………………………………. 111تحقیق سن گندم و تاثیر سموم در كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده…. 126عنوان                                                                                                                     صفحهمواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………… 129نتایج……………………………………………………………………………………………………….. 131بحث……………………………………………………………………………………………………….. 133نتیجه این آزمایشات…………………………………………………………………………………. 139منابع این فصل…………………………………………………………………………………………. 141فصل هفتم: تحقیق مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطهمگس قهوه‌ای جالیز………………………………………………………………………………….. 14324 SC Tracer………………………………………………………………………………………. 149سم دلتامترین 5/2% EC…………………………………………………………………………… 161دپیتركس 80% SP……………………………………………………………………………………. 161موسپیلان 4/20%……………………………………………………………………………………… 162مگس خربزه……………………………………………………………………………………………. 173سرخرطومی هندوانه………………………………………………………………………………… 177منابع این فصل…………………………………………………………………………………………. 180عنوان                                                                                                                     صفحهفصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزاآزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا…….. 182فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتاتمقدمه……………………………………………………………………………………………………… 192ابعاد كشاورزی دقیق……………………………………………………………………………….. 194امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق………………………………………………………. 195PIPM‌ درون مزرعه………………………………………………………………………………… 196سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV…………………………………………………… 197تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به  عكس‌های حاصله از دستگاه UAV…………. 198PIPM‌در سطوح وسیع…………………………………………………………………………….. 199اطلاعات منطقه‌ای……………………………………………………………………………………… 200اطلاعات مربوط به مقیاس محلی………………………………………………………………… 200سیستم حمایت از تصمیم…………………………………………………………………………… 201ذخیره و بازیافت GIS………………………………………………………………………………. 204به كارگیری GIS و IPM‌حشرات………………………………………………………………. 207IPM و تكنولوژی حشرات………………………………………………………………………… 212عنوان                                                                                                                    صفحهمنابع این فصل…………………………………………………………………………………………. 214فصل دهم: منابعمنابع لاتین………………………………………………………………………………………………. 216منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 217فهرست عکس ها:عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.عکس شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .عکس شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).عکس شماره 22: تخم های سن گندم.عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).عکس شماره 26: پوره سن گندم.عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.عکس شماره 33: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.عکس شماره 34:  میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.عکس شماره 43 : دستگاه GPSعکس شماره 44 : هواپیمای UAVعکس شماره 45 : هواپیمای UAV و نحوه کارکرد آن  مقدمه»آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.كشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و ….  با ایجاد قحطی‌های هولناك، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه كراراً دیده شد كه فجایع سهمگینی آفریده است.تا حدود یك قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز كند.تحقیقات گیاه پزشكی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات كشاورزی زمانی ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محكوم و گریزناپذیر ندانست بلكه عوامل طبیعی به شمار آورد كه می‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چیره شد.به واقع تحقیقات گیاه پزشكی حاصل تفكر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است  و گیاه پزشكان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراك بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.گیاه پزشك ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را كه اكثرا بومی‌شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای كه مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی كشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد می‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم  با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آركتیك (كه بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی‌ها، دشواری كار و مسئولیت سنگین گیاهپزشكان ایران را به خوبی نشان می‌دهد.«تاریخچه موسسه»تاریخچه گیاهپزشكی در ایران در واقع تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی‌های گیاهپزشكی نسبت به سایر رشته‌های كشاورزی شروعی زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراین بررسی‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پایان تحصیلات در روسیه در1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزی كرج) نمود.آن شادروان در سال 1302 شمسی واحد كوچكی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی- آفات و مبارزه آنها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور كشاورزی و بعضا دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشكی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. ازجمله اولین كسی بود كه تدریس حشره شناسی و جانور شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانور شناسی پزشكی و دامپزشكی نیز با افشار آغاز شد و نیز او بر خلاف برخی مدعیات، پایه‌گذار تحقیقات جانور شناسی و همچنین اولین موزه جانور شناسی در ایران بود. به هر حال اداره كوچكی كه در آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرایی  به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سالها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشكده كشاورزی فعلی) نیز تدریس می‌كرد و نیز به تحقیق و تالیف مقالات و كتاب‌هایی می‌پرداخت كه برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال‌ها موزه جانورشناسی دانشكده كشاورزی كرج را پایه‌گذاری نمود. در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یك سو اداره كوچكی را در انستیتو پاستور تشكیل داد كه منجر به موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت‌های وی در دانشكده كشاورزی كرج، هسته اولیه گروه‌های گیاه‌پزشكی دانشگاه‌های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می‌شدند روز به روز توسعه می‌یافت به طوری كه در سال‌های 1313 و 1314  در شمال كشور اولین و شاید تنها مبارزه كاملا موفق بیولوژیك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم كشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار «آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» كه ریاست آن را شخصاً عهده‌دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم وزیر كشاورزی و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر  و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می‌كرد.با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص سابق ازجمله آلكساندروف، چواخیم و كریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به كار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشكده كشاورزی كرج نظیر شادروان هایك میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرات ایران و تعیین نام آنها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات موسسه را كه اكنون  رسما موزه حشرات مهندس هایك میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماری‌های گیاهان، با آمدن شادروان دكتر اسفندیار اسفیاری بنیانگذار این نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علف‌های هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان، كار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان كار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش‌ها به همراه تشكیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان كشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و برزگ بخش تحقیقات رستنی‌های موسسه به شمار می‌رود. آزمایشگاه مذكور در سال 1326 مجدداً به اداره كل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه كه روز به روز بر كمیت و كیفیت آن افزوده می‌شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره كل بررسی‌ها در ساختمان آن زمان وزارت كشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله‌زار نو و انقلاب) پیوست.در سال 1326 اداره بررسی آفات به سطح اداره كل ارتقا یافت و به «اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت كل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یك ساختمان استیجاری واقع در خیابان  سعدی مقابل شركت بیمه ملی ایران منتقل گردید. هم دراین زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان و تبریز و ورامین گشایش یافت.سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه موسسه و نیز گیاهپزشكی كشور دانست در این سال بر پایه تصویب نامه هیات وزیران 56000 متر مربع از زمین‌های دولتی (خالصه) اوین برای ایجاد تاسیسات جدید در اختیار اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت. بالاخره نقطه عطف بعدی در تاریخ موسسه پیش آمد، بدین معنی كه در سال 1341 باز هم با تصویب هیات وزیران اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت كشاورزی، از امكانات، اختیارات و استقلال ویژه‌ای برخوردار شد، لیكن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره كل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست. در این سال‌ها كار احداث ساختمانها و آزمایشگاه‌های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت. در سال 1341 انستیتو توانست 15 هكتار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تاسیسات و مزارع و باغ‌های آزمایشی و خانه‌های سازمانی محققین به دست آورد، انستیتو در سال 1342 رسما به ساختمان‌های تازه افتتاح شده در محلی فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 هكتار دیگر از زمین‌های خالصه را به دست آورد. در سال 1344 قانونی به نام «قانون تاسیس موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت. در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه موسسه رسمیت یافت. در این سال‌ها موسسه توسط هیات 5 نفری مركب از آقایان دكتر قوام الدین شریف، دكتر علی اكبر آگه، شادروان مهندس هایك میرزایانس، شادروان فیروز تقی‌زاده و دكتر مجید امیدوار اداره می‌شد كه هر سال یكی از اعضای هیات وظیفه ریاست و یكی دیگر معاونت موسسه را به عهده می‌گرفت، با تصویب قانون موسسه، مدیریت چرخشی پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان دكتر عباس دواچی ریاست موسسه را به عهده گرفت. در طول دهه‌های چهل و پنجاه موسسه دوران شكوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت‌های فراوانی را با همت و كوشش كاركنان و مدیران متعهد و دلسوزخود به دست آورد. كادر تحقیقاتی موسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر تجاوز نمی‌كرد و فضای آزمایشگاه‌های آن محدود به 5 اطاق 3*4 متری بود. موسسه با یك برنامه منظم توفیق یافت كه تحصیل كردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون‌های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده‌ای از آنان را برای تكمیل معلومات و تحقیقات به خارج از كشور گسیل دارد. در این دوران موسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه‌های متعدد و اطاق‌های حرارت ثابت و آزمایشگاه‌های مجهز تاسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مسكونی برای اسكان محققین خود احداث كند و علاوه بر این واحدهای (آزمایشگاه‌های) استانی و شهرستانی را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنكابن، گرگان، مشهد، ورامین، كرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، رفسنجان، جیرفت، اهواز و كرمانشاه) برساند. از بعد تحقیقاتی نیز موسسه توانست با تلاش كادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیشكسوتان خود، طرح‌های بسیاری را در تمام زمینه‌های گیاه‌پزشكی و علوم وابسته اجرا كرده و به نتایج مهمی دست یابد. در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله كتب و نشریات و اطلاعات و محقق و كارشناس، با مراكز مهم تحقیقات گیاه پزشكی و دانشگاه‌های كشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت. همین تلاش‌ها موجب شد كه موسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Disease Research Institute‌ و با سر واژگان PPDRI‌ شناسایی و اعتبار بین المللی یابد. دهه‌های 40 و 50 را به حق می توان دوران طلایی شكوفایی و توسعه موسسه دانست.با تصویب «قانون تاسیس سازمان تحقیقات و كشاورزی و منابع طبیعی» در سال 1352 موسسه و كلیه واحدهای آن در استان‌ها (و نه عملاً) زیر پوشش سازمان تحقیقات درآمد و نام آن جایگزینی واژه تحقیقات به جای بررسی به «موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی» تغییر یافت، اما موسسه به دلایلی عملاً پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی مستقل ماند و عاقبت در اوایل دهه 60 زیر نظارت كامل سازمان قرار گرفت و واحدهای استانی و شهرستانی آن نیز به صورت بخش‌های تحقیقاتی و با نام «بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی» در مراكز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها ادغام شدند. اتاله كردن حشرات:برای آنكه خانواده سنجاقك‌ها، ملخ‌ها، پروانگان و بسیاری از حشرات راسته‌های دیگر را بدانیم كلیدهای شناسایی حشرات  از طرز انشعاب رگبالهای انواع مختلف آنها استفاده می‌كند. از این رو هنگام سنجاق زدن این حشرات مخصوصا پروانگان لازم است بال آنها را به صورت گسترده خشك كرد. برای گستراندن بالها از اتالوار استفاده می‌كنند. اتالوار دو قطعه فیبر است كه روی آن چوب پنبه یا سلوفان قرار دارد. قطعا فیبر روی پایه چوبی به طور مایل قرارمی‌گیرد. فاصله بین این دو قطعه به شكل شیاری است كه قسمت اصلی بدن حشره در داخل آن قرار می‌گیرد و بالها روی صفحه چوب پنبه گسترانده می‌شود. عرض شیار ممكن است دریك طرف اتالوار كمتر و در طرف دیگر زیاد باشد  تا بتوان بدن حشراتی را كه قطر آنها بین 5 تا 15 میلی‌متر باشد در داخل شیار قرار دارد. بعضی اوقات دو قطعه چوپ پنبه را در روی پایه طوری نصب می‌كند كه فاصله آنها را می‌توان نسبت به یكدیگر تغییر دارد و حشرات با جثه كوچك یا بزرگ را در داخل شیار جای داد. معمولاً وقتی قسمت تنه پروانه داخل اتالوار قرار می‌گیرد. شاخك‌ها و بالها و پاها به طور منظم هستند. برای گستراندن بالها از دو نوار كاغذ كه بالها زیر آن قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. سنجاقها 6 بعدی به ترتیب شاخك و پاها را به طور منظمی مرتب می‌كند. اتالوار را می‌توان به سادگی با تعبیه شیاری روی سلوفان معمولی ساخت. در صورتی كه به راحتی نشود پاها و شاخك‌ پروانه‌ها را روی اتالوار مرتب نمود بهتر است قسمت برجسته انتهای سنجاق را در داخل سوراخی كه روی سلوفان تهیه شده قرار داد. به این ترتیب راحتتر می‌توان با قرار دادن نوار و به كمك سنجاق بالها و ضمائم بدن پروانه را منظم نمود.می‌توان كلكسیونی از بال پروانه‌ها به صورت آلبوم تهیه نمود و برای شناسایی بال پولك داران یك منطقه به این آلبوم‌ها مراجعه كرد. روش تمیز كردن بال پروانگان و تهیه كلكسیون  از آنها به این قرار است:-         بالها یا قسمت‌هایی از بدن را كه در كلید شناسایی پروانگان از آنها استفاده می‌شود به دقت جدا كنید.-         مدت 15 ثانیه بالها را در الكل 95  درصد فرو كنید.-         چند ثانیه هم آنها را در اسید كلریدریك ده درصد بگذارید.-         اكنون مدت چند دقیقه بالها را در آب ژاول بگذارید تا رنگ آنها از بین برود-         پولك‌ها را با شست و شو از روی بال و ضمائم بدن پروانه جدا كنید-         به طور موقت بال و پولك‌ها را روی كاغذی كه قبلا در آب خیس كرده‌اید، بگذارید تا چروك نخورند-         به مجردی كه بالها خشك شدند آنها را به كمك پنس با دقت بردارید-    كاغذ براق قسمت رویی پرما فیلم را بردارید و بالها یا ضمائم بدن پروانه را بر روی آن بچسبانید. اتیكت مناسب را به طور واژگون بر روی پرما فیلم قرار دهید.-    كاغذ براق روی قسمت چسبنده پرما فیلم را به جای خود بچسبانید. انگشت خود را از مركز به اطراف بكشید تا دو ورق كاملا به هم بچسبند، در صورتی كه بال پروانه بزرگ باشد گاهی از غلتك برای این منظور استفاده می‌شود. حباب‌های هوایی را می‌توان بعدا از بین دو ورق پرما فیلم خارج نمود. به این ترتیب آلبوم جالبی از انواع بال پروانگان به صورت كتابچه تهیه می‌شود.چندین اطلاعات در محل كارآموزی حاصل آمد كه به شرح زیر می‌باشد:وقتی كه نمونه‌های قدیمی خشك هستند و برای حالت دادن به آنها نیاز به نرم كردن آنها وجود دارد، در آزمایشگاه دستگاه DC كاتور وجود داشت. این دستگاه مانند ظرف پیركس است كه شامل یك ظرف زیرین همراه با محفظه آب و یك بخش صافی مانند كه نمونه‌ها روی آن قرار می گیرند و درب شیشه‌ای می باشد در این دستگاه بعد از قرار گیری نمونه آب تبخیر تدریجی داشته و طی 1 روز نمونه‌ها نرم می‌شوند و می‌توان آنها را حالت داد.در صورتی كه بخشی از دست و یا پای حشرات جدا شود از چسب حشره استفاده می‌كنند (چسب حشره  از پودری  كه با آب مخلوط می‌كنند تشكیل شده است.) و بعد از حالت دادن به حشره معمولا سوزن را در سمت راست قفسه سینه قرار می‌دهند. برای حشرات كوچك از كاغذ پالت استفاده كرده و روی آن چسب حشره می‌زنند و حشره را روی این كاغذ ثابت كرده و به وسیله سوزنی روی سطحی مشخص قرار می‌دهند.«تهیه پرپاراسیون میكروسكوپی از حشرات كوچك»برای مطالعه دقیق شكل قطعات دهانی  و ضمائم كیتینی بدن یا اعضای تناسلی حشرات لازم است كه پرپاراسیون  اعضای مورد نظر را تهیه نمود. برای این كار می‌توان اسكلت حشراتی را كه مدتی در الكل مانده‌اند، مورد بررسی قرار داد. قبل از تهیه پرپاراسیون قسمت‌های مورد نظر را به كمك پنس  یا قیچی از بدن جدا می‌نمایند. در وقت تهیه لام وجود الكل به غلظت‌های مختلف همیشه ضرورت پیدا می‌كند. چون الكل 95 درصد ارزان‌تر  از الكل خالص است این نوع الكل  بیرنگ را در آزمایشگاه با مقادیر مختلف آب می‌آمیزند تا محلول‌هایی به غلظت های 50-70-80-90 درصد به دست آید.ابتدا اندام‌های مورد نظر را در محلول  پتاس 10 درصد  مدت 4 تا 10 دقیقه می‌جوشانند. ساده‌ترین راه برای جوشاندن آن است كه لوله‌های آزمایشی محتوای اندام حشره را در بشر آب گذاشته و آب را به مدت 15 دقیقه بجوشانیم. سپس اندام حشره را از محلول پتاس بیرون می‌آوریم و در آب شست و شو می‌دهیم.بعد از آن بافتها را به مدت پنج دقیقه در الكل 50 درجه‌ای كه در شیشه ساعتی ریخته شده نگاه می‌داریم.بدین ترتیب مقداری از آب محتوی اندام‌های حشره گرفته می‌شود. برای شكل دادن به پیكر حشره آن را داخل شیشه ساعتی محتوی الكل 70 درصد می‌گذاریم و زیر بینوكولر ماهیچه‌هایی را كه هنوز در پتاس از بین نرفته و به كیتین چسیبده است با پنس جدا می‌كنیم. سپس پیكره حشره را اول در الكل80 درصد و بعد 95 درصد و نهایتا الكل خاص قرارمی‌دهیم. هنگام جابه‌جا كردن حشره از الكل 90 درجه به الكل خالص باید آن را قبلا روی كاغذ آب خشك كن خشك كرد تا همه آب محتوی پیكر حشره در الكل خالص كشیده شود. هر گاه اندام حشره بسیار ستبر و تیره رنگ باشد آن را می‌توان در محلول اسید استیك شست و برعكس چنانچه بسیار بی رنگ و ظریف باشد می‌توان آن را در اسید  فوچسین (Asid Fuchsin) 20 درصد مدتی نگاه داشت تا رنگ بگیرد. اندام مورد نظر حشره را برای آخرین بار با نوك سوزن به شكلی كه مایلیم  در روی پرپاراسیون درآید مرتب می‌كنیم و آن را داخل گزیلل قرار می‌دهیم. این اندام را روی لامی كه چند قطره صمغ كانادا دارد قرار می‌دهیم و روی لام را با لامل می‌پوشانیم.به علت شكننده شدن بدن در گزیلل تهیه پرپاسیون از حشرات بسیار كوچك مانند شته‌ها و شپشك‌ها به روش فوق  غالبا موجب از دست رفتن ضمائم بدن می‌شود. به همین جهت باید از مواد شیمیایی دیگر مانند پلی وینیل، لاكتوفنل و یا كلرال فنل استفاده نمود. الكل پلی وینیل به صورت تجارتی با نام الوانول Elvanol‌ از نوع 05/A‌و 51/A‌می‌باشد.5/2 گرم الوانول را با 30سانتی‌متر مكعب محلول لاكتوفنل مخلوط كنید. محلول لاكتوفنل خود مخلوطی از مقادیر مساوی فنل و اسید لاكتیك است. حشرات ریز را به طور زنده روی یك قطره از محلول فوق گذاشته، لامل را روی آن قرار می‌دهند.مخلوطی از  وزن مساوی كلرال و فنل و تمیز كننده خوبی برای شته‌ها و شپشك‌ها می‌باشد. بعد از آنكه حشره رادر پتاسیم 10 درصد جوشاندند مدت نیم ساعت نیز در این مخلوط جوشانده و سه تا چهار ساعت به حال خود باقی می‌گذارند. از شته‌ها و شپشك‌های داخل كلرال فنل می‌توان مستقیماً در فرمول برلیز پرپاراسیون میكروسكوپی تهیه كرد.دموگرافی و دینامیسم  جمعیت:تعداد گونه‌هایی كه جدول زندگی برای آنها ساخته شده است نسبتا محدود می‌باشند،  منابع موجود نشان می‌دهد كه T.vaporariorum‌ بیشترین توجه را  در  بین مگس‌های سفید گلخانه‌ای در ساختن جدول زندگی آزمایشگاهی به خود اختصاص داده‌اند (بسیاری از محققان،‌طول عمر بالغین، زاد آوری، رشد پیش از بلوغ و میزان بقا را گزارش داده‌اند). چند نكته عمومی را از این مطالعات می‌توان دریافت به ویژه در مورد دمای آستانة رشد كه ظاهرا برای این دو گونه نزدیك 10 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. با این حال، میزان رشد و تولید مثل گزارش شده برای سفیدبالكها به مقدار زیادی با هم فرق دارند. قسمتی از این اختلافات می‌تواند ناشی از جمعیت‌های مختلف یك گونه معین باشد، جمعیت‌های مختلف میزان رشد و تولید مثل بسیار متفاوتی دارند. اختلافات مهم دیگر در رشد، بقا، زادآوری به وسیله پرورش سفید بالك‌ها روی میزبان‌های گیاهی مختلف ایجاد می‌شود بالاخره بقای پیش از بلوغ B.tabaci‌ همبستگی معكوسی با رطوبت نسبی دارد. در دامنه رطوبتی 90-31% بقای پیش از بلوغ  80-2%‌ می‌باشد. گزارش کاراموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسیكشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAVGPS و GISکاراموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسیكشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAVGPS و GISکارورزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسیكشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAVGPS و GISدانلود گزارش کارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک بوسیله سیمان در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی

  پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک بوسیله سیمان در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی دریافت پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک بوسیله سیمان در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 9142 کیلوبایت…

 • تحقیق بافت شناسی گیاهی

  تحقیق بافت شناسی گیاهی دریافت تحقیق بافت شناسی گیاهی تحقیق بافت شناسی گیاهی دسته بندی کشاورزی بازدید ها 175 فرمت فایل doc حجم فایل 140 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 12,100 تومان بافت به مجموعه ای از سلولهای گیاهی…

 • مقاله آموزشی تاریخ ادبیات

  مقاله آموزشی تاریخ ادبیات دریافت مقاله آموزشی تاریخ ادبیات فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهمجموعه آثار ادبی یك سرزمین یا یك زبان یا یك دوره از تاریخ است كه به وسیله شاعران و نویسندگان یك قوم…

 • پاورپوینت بیمه اشخاص

  پاورپوینت بیمه اشخاص دریافت پاورپوینت بیمه اشخاص دسته: بیمه بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2802 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه اشخاصشامل انواع بیمه های اشخاص، بیمه حوادث، انواع ریسكها در بیمه…

 • طبقه‌بندی مشاغل

  طبقه‌بندی مشاغل دریافت طبقه‌بندی مشاغل طبقه‌بندی مشاغل یكی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا كرده‌است دسته بندی مدیریت بازدید ها 162 فرمت فایل docx…

 • دانلود پاورپوینت ترین های علوم زمین 31 اسلاید

  دانلود پاورپوینت ترین های علوم زمین 31 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت ترین های علوم زمین 31 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2844 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود ترین های علوم زمین 31 اسلاید تحقیق…

 • آموزش نرم افزار حسابداری هلو

  آموزش نرم افزار حسابداری هلو دریافت آموزش نرم افزار حسابداری هلو دسته: حسابداری و مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 12642 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 آموزش نرم افزار حسابداری هلو قیمت فایل فقط 11,000 تومان آموزش نرم…

 • پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیک

  پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیک دریافت پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیک دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 537 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیك در 54اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 84

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 84 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 84 بوده…

 • مقیاس جذب تلگن (TAS)

  مقیاس جذب تلگن (TAS) دریافت مقیاس جذب تلگن (TAS) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 مقیاس جذب تلگن (TAS) قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس جذب تلگن (TAS)…

 • تحقیق فواید ورزش درمانی در درمان کمردرد 30 ص فایل ورد

  تحقیق فواید ورزش درمانی در درمان کمردرد 30 ص فایل ورد دریافت تحقیق فواید ورزش درمانی در درمان کمردرد 30 ص فایل ورد دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 تحقیق…

 • كارورزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان - گرگان

  كارورزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان - گرگان دریافت كارورزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان - گرگان دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت…

 • دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول

  دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول دریافت دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 هدف ازمایش اندازه گیری…

 • پاورپوینت راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک

  پاورپوینت راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک دریافت پاورپوینت راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک این مجموعه اولین مجموعه در زمینه راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در قالب زیبای پاورپوینت میباشد این مجموعه پاورپوینت در مجموع 30 اسلاید با گرافیک تصویری فوق…

 • پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

  پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) دریافت پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) دسته بندی روانشناسی بازدید ها 91 فرمت فایل docx حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 11 12,100 تومان  پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک…

 • طرح شبکه CPM مربوط به راهسازی در پروژه مهندسی سیستم‌ها

  طرح شبکه CPM مربوط به راهسازی در پروژه مهندسی سیستم‌ها دریافت طرح شبکه CPM مربوط به راهسازی در پروژه مهندسی سیستم‌ها دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مقدمه توضیحات…

 • پاورپوینت درس علوم پایه نهم تجربی فصل 13

  پاورپوینت درس علوم پایه نهم تجربی فصل 13 دریافت پاورپوینت درس علوم پایه نهم تجربی فصل 13 دانلود پاورپوینت درس علوم پایه نهم تجربی فصل 13 طراحی بسیار حرفه ای تعداد اسلاید ها 29 قابل ویرایش و حذف و اضافه…

 • پاورپوینت تعریف و علل سالمندی

  پاورپوینت تعریف و علل سالمندی دریافت پاورپوینت تعریف و علل سالمندی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود پاورپوینت تعریف و علل سالمندی بررسی تعریف و علل سالمندی پاورپوینت جامع و…

 • عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه

  عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه دریافت عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه عین سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت همراه با پاسخنامه سوالات ادوار گذشته آزمون قضاوت پاسخنامه گارانتی بازگشت وجه دسته بندی آزمون…

 • تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن

  تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن دریافت تحقیق با موضوع شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزای آن دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 تحقیق با موضوع شناخت…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اضطراب اجتماعی

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اضطراب اجتماعی دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اضطراب اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 چارچوب مبانی نظری…

 • تحقیق با موضوع بازیافت زباله

  تحقیق با موضوع بازیافت زباله دریافت تحقیق با موضوع بازیافت زباله دسته: بهداشت محیط بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 در ایران زباله‌ها یا در خاک دفن شده یا بیشتر در طبیعت، در…

 • طراحی و مونتاژ Pulley Support Assembly در نرم افزارکتیا

  طراحی و مونتاژ Pulley Support Assembly در نرم افزارکتیا دریافت طراحی و مونتاژ Pulley Support Assembly در نرم افزارکتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز…

 • پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه آهن

  پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه آهن دریافت پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه آهن دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 912 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 دانلود پاورپوینت با عنوان تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن در قالب pptx، قابل…

 • مبانی نظری شادکامی،رضایت از زندگی

  مبانی نظری شادکامی،رضایت از زندگی دریافت مبانی نظری شادکامی،رضایت از زندگی مبانی نظری شادکامی،رضایت از زندگی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 102 فرمت فایل docx حجم فایل 44 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23 18,700 تومان مبانی نظری شادکامی،رضایت…

 • گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان

  گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان دریافت گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان در 23 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 108 فرمت فایل doc حجم فایل 36 کیلو بایت تعداد…

 • مقاله اعتیاد و آسیب های اجتماعی

  مقاله اعتیاد و آسیب های اجتماعی دریافت مقاله اعتیاد و آسیب های اجتماعی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 885 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 در بررسی تاریخ زندگی بشر، نمی‌توان برهه‌ای را برشمرد که بشریت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم تحقیق )

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم تحقیق ) دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم تحقیق ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم تحقیق ) دسته بندی روانشناسی بازدید ها 154…

 • آئین دادرسی کیفری 1

  آئین دادرسی کیفری 1 دریافت آئین دادرسی کیفری 1 دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 آیین دادرسی كیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر

  پروژه کارآفرینی طرح تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر دریافت پروژه کارآفرینی طرح تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطر دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 پروژه کارآفرینی طرح تولیدی گلاب و…

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دریافت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مناسب ارائه سیستم های اطلاعات مدیریت دسته بندی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات بازدید ها 3 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.194 مگا…

 • تحقیق سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان

  تحقیق سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان دریافت تحقیق سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان مقدمه صحبت کردن در باره جنسیت برای اغلب والدین کاری دشوار استوالدین یا نگران زیاد گفتن هستند و یا کم گفتن ویا نگران گیج کردن…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری شیپ فایل مرز شهرستان ساری(واقع در استان مازندران) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت شهرستان…

 • نمونه سوال حسابداری-مدیریت

  نمونه سوال حسابداری-مدیریت دریافت نمونه سوال حسابداری-مدیریت دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 483 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 نمونه سوال حسابداری مدیریت استراتژیک قیمت فایل فقط 8,690 تومان این مجموعه شامل شش هفت سری نمونه…