گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

دریافت

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

17
فرمت فایل

doc
حجم فایل

4.132 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

148

9,900 تومان
گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                صفحهمقدمه                                                                         1تصفیه فیزیكی آب                                                          3تصفیه شیمیایی آب                                                         3شرح مراحل تاسیسات تصفیه وكاریردآنها                              4حذف گازهای همراه آب                                                  9مشكلات ناشی ازانحلال گازها درآب                                   12حذف گازهای مزاحم ازآب                                               14روشهای حذف گازها ازآب                                               15بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی              20فرآیندهای انعقادولخته بندی                                              21كاهش وحذف بارالكتریكی سطحی كلوییدها                          22ته نشینی شیمیایی                                                           32فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز                                36نگهداری وتعمیرات                                                                43ساختمان وروش كلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمركب بهره گیرنده ازبسترلجن                                                   56روش كلی راه اندازی                                                      59متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت                                61كلیاتی درمورد مكانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب                                                         63فهرست مطالبعنوان                                                                                صفحهصاف سازی                                                                         64بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی                           65ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن                                             66تنظیم صافی                                                                          68سیستمهای تنظیم كننده                                                             70سرعت صافی سازی                                                                72زمان كاركرد صافی                                                                 73تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل                                            74صافیهای تند تحت فشار                                                           75را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار                                        76نگهداری صافیهای تحت فشار                                                    78روشهای سالم سازی                                                               79كلر                                                                                    79اوزون                                                                                 86روش تهیه اوزون                                                                   87انواع ژنراتورهای گاز اوزون                                                      88ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون                                   91واحدهای تولید                                                                     94روشهای مختلف اوزناسیون آب                                                  94موارد كاربرد اوزون                                                                 95 فهرست مطالبعنوان                                                                                صفحهفواید اوزون                                                                             102استفاده ازاشعه فرابنفش                                                        105 اصول كلی به كارگیری U.V                                                    108مراقبت ازبازتاب فرابنفش                                                             108موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی                                    109روش تصفیه                                                                             112تصفیه باآب آهك                                                               114اكسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم                                        116هوادهی                                                                           117حوضهای ته نشینی                                                             119صافیها                                                                                   120حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی                                              120فرایندهای متعارف                                                             121فرایندهای ویژه آهن ومنگنز                                                  123منابع آلودگی وتاثیرات                                                        125روش تصفیه                                                                   126       ترسیب شیمیایی                                                               127ارسنیك                                                                         129روش تصفیه                                                                           131دشواریهای بهره برداری                                                      132كروم                                                                            133فهرست مطالبعنوان                                                                               صفحهكادمیوم                                                                       134سرب                                                                         135جیوه                                                                          136كلرورها                                                                      137روشهای آزمایش درآب                                                    140فلوئورها                                                                      142سولفات وسولفورها                                                                146نیتراتها                                                                        147تاثیرات بهداشتی واستانداردها                                            152خواص مواد فعال سطحی                                                 160كاربرد پاك كننده ها                                                        161آثار بیولوژیكی پاك كننده ها                                              162آثارزیست محیطی                                                          163تشخیص میزان مواد پاك كننده درآب                                   165سموم دفع آفات وعلف كشها                                             165مواد رادیو اكتیو                                                             166منابع آلودگی رادیو اكتیویته                                                166سیانور                                                                                169سخت زدایی بامواد شیمیایی                                              171  مقدمه:مجموعه عملیاتی كه به منظور آماده كردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی كه عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یكرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باكیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.آب آشامیدنی استاندارد به طور كلی آبی است كه بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف كننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.عملیاتی كه در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح كیفیت آب اجرا میشود،بستگی به كیفیت آب منابعی داردكه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این كه آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به كار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.منابع آب كه به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به كار گرفته می شوند.شامل:منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جویبارهامنابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیك یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی كه در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد كرد وبه همین جهت مطالعه كیفیت فیزیكی،شیمیایی ومیكروبیولوژیكی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یك سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می كند.1- هدف:  هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است كه در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینكه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است كه دربرگیرنده نكات عمومی ومشترك است وباید به صورت   راهنمای كلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است كه در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را كه برای كاركنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای كارها نظاره كنند.2- دامنه كاربرد: این دستورالعمل شامل كلیه تاسیساتی است كه در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا كه مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است كه در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.3- فرآیندهای تصفیه آب: از نظر كلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود كه براساس بررسی كیفیت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.تصفیه فیزیكی آب: هرگونه تصفیه ای كه در آن به وسیله روشهای فیزیكی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیكی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد. تصفیه شیمیایی آب:هرگونه تصفیه ای كه در ان به كمك مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،كلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است. سالم سازی آب : هرگونه روش فیزیكی ویا شیمیایی كه موجب حذف عوامل بیولوژیكی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،كلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و… ازاین گروه است.شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وكاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی كه برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به كار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل كاربرد دارند:-         پیش تصفیه-          تصفیه اصلی-          مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی-          ایجاد تعادل شیمیایی پیش تصفیه :تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یك ویا چند رشته از عملیات زیر كه به منظور بهبود كیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممكن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.آشغالگیری وحذف ماسهالف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبكه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبكه ها مواد شناوری راكه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممكن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یكبار باید تمیز شود. موادی كه روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیكی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.ب- حذف ماسه:  این بخش از تاسیسات در برداشت آبهای زیرزمینی در صورتی كه چاه ویا چاههای مورد بهره برداری ماسه دهی داشته باشد،نصب میشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهای دیگر تصفیه حذف كرده باشند. دستگاهی كه معمولا به كاربرده میشود. به نام ؛سیلكون؛خوانده شده وروزانه حداقل یك مرتبه شیر تخلیه تحتانی راكه ماسه جمع آوری شده را بیرون می دهد وباز وبسته می كنند. درمورد برداشت از آبهای سطحی از ته نشینی ساده برای حذف مواد قابل ته نشینی از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده میشود. كلرزنی آب خام:هدف از كلرزنی آب خام،سالم سازی آب ورودی به تاسیسات به منظور اكسیداسیون وحدف نسبی آلاینده های آلی مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند :آهن ، منكنز،فلزات سنگین وته نشینی آنها در مرحله زلال سازی وجلوگیری از رشد بعدی میكروارگانیسم ها وگیاهان آبی در تاسیسات تصفیه خانه است.كلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود كه در اب خروجی از فیلترها مقدار كلرآزاد باقیمانده در حدود 2/0تا3/0 میلی گرمبرلیتر در زیر صافی ها موجود باشد.در ارتباط با تجهیزات وبهره بردای این قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش 4-2-5-1 آمده است.تبصره: در صورت احتمال ایجاد تری هالومتانها و تركیبات كلر؛سمی وخطرناك حتی المقدور از كلرزنی آب خام پرهیز گردد واز روشهای توضیح داده شده در بخش تری هالومتانها بهره گیری شود.پیش ته نشینی: اصولا سیستمهای زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آكسیلاتورها و..برای زلال سازی آب خام با كدورت مشخصی طراحی می شوند.چنانچه كدورت آب خامبه بیش ازحد طراحی سیستمهای زلال ساز برسد،نیاز به پیش ته نشینی است كه این واحد پیش ته نشینی میتواند به صورت ته نشینی ساده فیزیكی یابا كمك موادشیمیایی و فرآیندهای زلال سازی طراحی گردد.برای حذف مواد معلق بزرگتر از 200 میكرون ته نشینی ساده وبرای مواد معلق كوچكتر وباوزن مخصوص پایین معمولا نیاز به ته نشینی به كمك مواد شیمیایی منعقد كننده است.حوضهای پیش ته نشینی ممكن است در محل آبگیر درجوار رودخانه وخارج از تصفیه خانه طراحی گردد،دراین صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشین شده درحوض پیش ته نشینی مشكلی وجود نخواهد داشت. مواد زاید راكه همراه آب رودخانه است ودرحوض پیش ته نشینی  ته نشین شده است، میتوان به طریق مقتضی دفع نمود. بدین منظور تعداد ویاچند واحد حوض پیش ته نشینی طراحی می شود كه یك یاچند واحد ازآنها درحال بهره برداری و بقیه درحال شستشو یادرانتظار راه اندازی خواهند بود. ازآب خروجی از سرریز این واحدها كه در حال بهره برداری است،مرتبا نمونه های آب، بااستفاده ازیك شیشه دهند گشاد، برداشت و آزمایش می شود،تاهرزمان كه نمونه برداشت شده دارای ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداری رااز سرویس خارج كنند وبه موازات آن یكیاز حوضهای آماده بهره برداری رادر سرویس قرار دهند.حوضهای پیش ته نشینی مجهز به دریچه ورود آب،شیر تخلیه وشیر آب شستشو هستند. حوضهای پیش ته نشینی ممكن است با مقطع دایره یا مستطیل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطیل باشند،كف حوض دارای شیب درعكس جهت حركت آب خواهد بود. چنانچه این نوه حوضها دركنار رودخانه قرار داشته باشند، شیر تخلیه در عمیق ترین نقطه حوض قرار میگیرد.اغلب حوضهای پیش ته نشینی دارای لجن روب وسیستم تخلیه خودكار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداری ازیك حوض پیش ته نشینی،آب رابه تدریج درحوض وارد می كنند  تاحوض به آرامی پرشود.دراین حالت دریچه خروج آب ازحوض پیش ته نشینی كاملا باز می شود،برای شستشوی حوض پیش ته نشینی ابتدا شیر ورود به حوض رابسته وشیر تخلیه را باز می كنند، زمانی كه سطح آب پایین رفت وگل ولای و ماسه ظاهر شد،شیر آب شستشو راكه آب رااز حوضچه آب ته نشین شده یااز حوض مجاور كه در حال بهره برداری است دریافت می كند، باز می كنند تاجریان این آب گل ولای وماسه ته نشسته رادر امتداد شیب كف حوض به طرف مجرای خروجی براند واز شیر تخلیه خارج سازد. دربعضی از تاسیسات كه شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پیشته نشینی می گردد،وسایل مكانیكییا نیروی انسانی برای تخلیه رسوبات حوض پیش بینی شده است. نگهداری ابنیه وشیرآلات ودریچه های ورود آب، طبق راهنمای كلی نگهداری تاسیسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداری از حوض پیش ته نشینی بستگی به میزان مواد معلق وكیفیت آن در آب خام دارد، زیرا به لحاظ جلوگیری از بروز مشكلات احتمالی بیولوژیكی وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب برای شستشو از سرویس خارج شوند. این حوض ها نیز بااشكال مختلف با مقاطع مستطیل ودایره طراحی میشوند ودر هرحال وسیله لجن روبی وتغلیظوتخلیه مواد معلق،به منظوركاهش میزان اتلاف آب در طرح پیش بینی می گردد.بهره برداری از حوض پیش ته نشینی چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنمای بهره برداری تاسیسات تصفیه خانه خواهد بود كه از طرف طراح یا سازنده تاسیسات خانه ارائه میشود.تجهیزاتی كه در این گونه حوض ها،معمولا وجوددارد،عبارتند از:-         تاسیسات  ورود وتوزیع آب خام-          تاسیسات جمع آوری ، تغلیظ ودفع لجن مازاد-          تاسیسات جمع آوری وانتقال آب ته نشین شدهتصفیه اصلی: منظور از تصفیه اصلی بهره گیری از فرآیندهایی است كه میتواند كیفیت آب خروجی از پیش ته نشین ها ویا آب خام را درحد استانداردهای آب شرب ارتقاء بخشد.تجهیزات شستشوی صافیهای تند بانیروی ثقلشستشوی این نوع صافیها با استفاده از آب تصفیه شده انجام می شود وجریان آب شستشو در عكس جهت جریان آب در موقع صاف سازی خواهد بود تا انبساط لایه ماسه را برای رها ساختن ذرات جمع آوری شده در منافذ فراهم سازد. تجهیزان شستشوی صافی به شرح زیر است:-    تلمبه آب شستشو كه معمولا 2یا3 واحد پیش بینی می شود كه یك واحد آماده كار ویك یا 2 واحد برای شستشو راه اندازی می شود.-     دمنده هوا كه در اقدام به شستشوی  صافی برای به هم ریختن لایه های ماسه ومتفرق كردن دانه های آنها در آب پیش بینی شده است.-    تابلو فرمان صافی كه فرمانهای راه اندازی وتوقف تلمبه ها ودمنده ها ومانور شیرهای آب شستشو وهوادمی و تخلیه صافی وسایر شیرها وسایر تجهیزات روی آن نصب شده است. درمورد صافیهایی كه سطح آزاد آب روی ماسه صافی كمتر از یك متر ارتفاع دارد، بعداز بستن شیر خروج اب و شیر ورودی آب، صافی برای شستشو آماده است. در صورتی كه سطح آزاد آب بالاتر ازیك متر روی لایه ماسه باشد، قبلا شیر ورود آب بسته می شود وباید منتظر بود تاسطح آب در صافی به تراز لبه جدایی مخزن ماسه ومجرای شستشو برید. عملیات شستشوی صافی به شرحی خواهد بود كه در دستورالعمل بهره بردای تصفیه خانه از طرف سازنده ارائه شده است.صافیهای تند تحت فشاراین صافیها ازیك استوانه فلزی تشكیل شده كه در دو انتها به عدسی ختم می شود وبه ابعاد مناسب با ابدهی ساخته می شود وممكن است ایستاده ویا خوابیده روی محور افقی یا پایه ای بلندتر از كف زمین ساخته شود. این گونه صافیها غالبا در تاسیسات كوچك وكارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند. جریان آب ورودی به صافی ممكن است به تبعیت از اختلاف سطح منبع آب ومحل استقرار صافی ویا با استفاده از فشار مناسبی كه از طریق خطوط لوله انتقال آب ویا تلمبه تامین گردد. آب ورودی به صافی از لایه صاف كننده ودر جهت از بالا به پایین جاری خواهد شد ولایه صاف كننده ممكن است با دانه بندی یكنواخت ویا چند لایه بادانه بندیهای متفاوت طرح شود. صافیهای تحت فشار دارای دریچه مناسب برای داخل كردن شن وماسه وبازدید ویا خارج كردن شن وماسه در مواقع لزوم اند ونیز دارای شیر ورود آب، شیر خروج آب صاف ، شیر ورود آب شستشو، شیر تخلیه وخروج اب شستشو هستند. در بالاترین نقطه صافی یك شیر تخلیه هواكه ممكن است به طور خودكار عمل نماید، نصب می شود. علاوه بر وسایل فوق صافی ممكن است دارای فشار سنج وكنتور آب ودستگاه سنجش افت فشار باشد. راه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشارصافیهای تحت فشار را نباید یكباره با تمام ظرفیت راه اندازی نمود،‌بلكه به آرامی ومراقبت شیرورود آب طوری باز می شود كه ظرف مدت 15تا20 دقیقه شیر كاملا باز داشته باشیم ودر هرحال رعایت كامل دستورالعمهای بهره برداری شركت سازنده ضرورت دارد. قبل از راه اندازی صافیها چه در شروع كار ویا پس از هر سرویس باید سطح ماسه ثصاف باشد وكلیه لوله های ارتباطی آب وهوا سالم وصحیح باشند. بهتر است قبل از راه اندازی اولیه وبعداز هر سرویس دریچه بازدید باز باشد وصافی راتا سطح ماسه از آب پرنمود در صورتی كه پرنمودن صافی از مسیر شستشو باجریان معكوس انجام پذیرد مناسب تر است زیرا ماسه های موجود در سطح، به هم خوردگی پیدا نمی كنند وآنگاه شیرهوا وشستشو باجریان معكوس رابه آرامی باز نمود تااز توزیع یكنواخت بارهیدرولیكی در سطح صافی در حین شستن آن اطمینان حاصل شود. در صورتی كه بار هیدرولیكی یكنواخت توزیع نگردد، صافی در بهره برداری دچار اشكال خواهد شد وكیفیت آب حاصله نامناسب می گردد. لازم به ذكر است كه علل اصلی عدم توزیع یكنواخت آب وهوا مربوط به طرح نامناسب كف صافی، شكستگی وگرفتگی نازلها وهمچنین لوله توزیع هوااست. نظر به طرحهای متفاوت كه در ساختمان این گونه صافیها اجرا می شود، بهره برداری معمولا براساس توصیه سازنده خواهد بود، ولی معمولا بهره برداری باباز كردن شیرهای تخلیه هوا كه در بالای صافی نصب می شود وشیر خروجی وسپس شیر ورودی كه به آرامی انجام می گیرد، شروع خواهد شد. در صورتی كه ماسه های درون صافی كثیف باشند. قبل از بازنمودن شیر خروجی شیر تخلیه را باز می كنیم وآنقدر آب عبور می دهیم تاصافی تمیز گردد. باپرشدن صافی از آب شیر تخلیه هورا در صورتی كه خودكار نباشد، به نحوی می بندیم كه دائما مقداری آب از آن خارج گردد، در غیر این صورت هوا در بالای صافی متراكم می شود ومشكل ایجاد خواهد كرد.در خاتمه كارصافی، كه زمان آن بستگی به كیفیت ومیزان آب تصفیه شده دارد، لایه ماسه نسبتا گرفته شده و خوب عمل نمی كند، دراین حالت كه معمولا براساس تجربه ویا افت فشار داخل صافی مشخص می گردد، صافی نیاز به شستشو پیدا می كند كه با جریان دادن آب در عكس جهت صاف سازی به ترتیب عملیات زیر انجام می پذیرد.-شیر آب خام ورودی به صافی بسته شود.-         شیر خروج آ ب صاف نیز بسته شود.-          شیر تخلیه هواباز شود.-          شیر خروجی اب شستشو باز شود.-          شیر ورودی آب شستشو باز شود. باید دقت نمود كه در ابتدا وبرای چند دقیقه به ارامی ومطابق دستورالعمل شیر هواباز شود وسپس شیر آب شستشو نیز باز گردد. در صورتی كه در این مرحلهدقت كافی به عمل نیاید، علاوه بر مخلوط شدن ماسه های درون صافی سطح آن هم به هم می خورد كه در عملكرد صافی بسیار موثر است، لذا توصیه می شود درابتدای بهره برداری ضمن رعایت دستورالعمل شركت سازنده با احتیاط كامل عمل نمود تا تجربه لازم حاصل گردد. پایان عملیات شستشو را می توان با مشاهده آب زلال در خروجی تشخیص داد. مراحلی كه توضیح داده شد مربوط به صافیهایی هستند كه به طور دستی عمل می كنند، ممكن است این عملیات به صورت خودكار یا نیمه خودكار انجام پذیرد، ولی درهر حال به واسطه این كه عملیات صاف سازی وشستشو را نمی توان مشاهده نمود، كنترل آنها اسان نیست واحتمال افزایش بار هیدرولیكی در موقع كار ویا خروج بخشی از ماسه های ریز دانه در حین شستشو وجود دارد وبه همین دلیل طی یك برنامه زمانبندی شده سطح وارتفاع ماسه را كنترل نمود وكاهش ماسه را جایگزین كرد.نگهداری صافیهای تحت فشارسرویس سالیانه این صافیها ضروری است ودراین صورت باید صافی را كاملا تخلیه نمود، كف صافی ونازلهای تعبیه شده را دقیقا كنترل كرد ودر صورت لزوم نازلهای معیوب را تعویض كرد. كنترل لوله هوا موجود در كف صافی و یكنواختی توزیع هوا هم باید انجام پذیرد. زیرا در صورتی كه این لوله پوسیده وشكسته باشد، توزیع هوا یكنواخت نخواهد بود كه نتیجتا عملیات شستشو به خوبی انجام نمی گیرد. در سرویس سالیانه، جداره داخلی فیلتر باید تمیز و مجددا بارنگ مناسب پوشش داده شود. كلیه شیرها باید باز وتمیز ودر صورت لزوم سرویس گردند. شن وماسه ای كه از صافی خارج می گردند، ممكن است مقداری باهم مخلوط شده باشند كه در این صورت ابتدا آنها را با آب می شویند تاكاملا تمیز گردند، سپس با سرند مناسب جدا می كنیم وپس از آماده شده فیلتر درون آن ریخته می شود. صفحه نگاهدارنده در كف صافی كه نازلها روی آن تعبیه شده اند، معمولا به بدنه صافی به طور كامل نمی چسبد ولذا موقع شستن صافی آب وهوا می تواند بیشتر از اطراف صافی وارد شود كه تاثیر منفی در عملكرد صافی دارد، لذا باید در موقع سرویس صافیها بامواد ومصالح  مناسب این فاصله را پرنمود.روشهای سالم سازیپس از تصفیه فیزیكی وشیمیایی آب میكروارگانیسمها به ویژه باكتریها به طور كامل از آب حذف نمی شوند، در حالی كه آب شرب، باید عاری ار هر گونه میكروارگانیسم باشد. بدین منظور از روشهای سالم سازی برای حذف كامل میكروارگانیسم ها استفاده می گردد. اینروشها در بخشهای ذیل در پی آمده است: كلركلر در سال 1774 كشف شد وتاسال 1888 كه امكان انبار كردن كلر خشك در ظروف آهنی وفولادی ابداع شد،‌مصارف كلر محدود وبه صورت آب ژاول به عنوان ضدعفونی كننده،‌محلولهای كلر وپودرهای سفید كننده واسید كلریدریك بود واز آن به بعد در صنایع كاغذسازی، صنایع نساجی و.. مورد مصرف پیدا كرد. در سال 1896 برای اولین بار كلرزنی برای ضد عفونی كردن مستقیم آب در رابطه با مطالعات فیلتراسیون به صورت آزمایشی در لویزویل انجام شد. در سال  1897 نیز د رانگلستان به منظور ضدعفونی كردن آب شبكه توزیع پس از بروز یك اپیدمی تیفوئید ؛حصبه؛ به صورت آزمایشی برای مدت كوتاهی اعمال شد.  روش تصفیهارسینك بااستفاده از تصفیه فیزیكی وشیمیایی شامل برانعقاد ته نشینی وصافی از آب حذف می گردد. استفاده از عوامل انعقاد به شرح ذیل است:AS به توان +3 انعقاد باسولفات فریك، با PH  6تا8انعقاد باسولفات آلومینیوم ، با PH 6تا7 همراه بانرم سازی توسط آهك زیاد واكسیداسیون قبل از تصفیه AS به توان +5 انعقاد باسولفات فریك ،‌PH 6تا8  .انعقاد باسولفات آلومینیوم PH 6تا7 همراه بانرم سازی توسط آهك زیاد بیش از 90درصد ارسنات سدیم در انعقاد باسولفات آلومینیوم وسولفات فریك از آب حذف می شود. سختی گیری بااستفاده از آهك در حذف ارسنات سدیم بسیار موثر است، به ویژه وقتی PH به 6/10 ویا بیشتر افزایش داده شود.ارسینت سدیم تاحد 50تا60درصد در PH طبیعی آب بااستفاده از عامل انعقاد سولفات فریك ازآب حذف می شود. چنانچه نرم سازی بااستفاده از آهك در PH معادل 11 به كار گرفته شود،‌راندمان حذف تا80درصد افزایش می یابد. سولفات آلومینیوم تنها قادر به حذف حدود 20درصد ارسینت سدیم است، ولی می توان ارسینت سدیم رابه كمك كلر وپرمنكنات پتاسیم اكسیده وبه ارسنات سدیم تبدیل كرد كه درآن صورت حذف آن سهل تر انجام می پذیرد. استفاده از كلر در عمل اكسیداسیون ارسینك، درصورت وجود مواد آلی در آب ممكن است منجر به تشكیل تری هالومتان گردد كه تركیبی زیانبار است، دراین ارتباط علاوه برنكات اشاره شده در مورد پرمنگنات كه مصرف آن مشكل ایجاد رنگ در آب رادر پی دارد، می توان از گاز اوزون نیز استفاده نمود. حذف ارسینك توسط روش تبادل یونی بااستفاده از رزین های آنیونی ویا ذغال استخوان امكانپذیر است. اینروش برای حذف ارسینت ویا ارسنات سدیم راندمانی یكسان خواهد داشت، ولی در هرحال بررسی در سطح پایلوت درابتدای مطالعات كاربردی تصفیه ضروری است. اخیرا اسمزمعكوس والكترود پالیز نتایج جالبی در حذف ارسینك داشته اند.دشواریهای بهره برداریمعمولا حذف ارسینك در غلظتهای زیاد 100میلی گرم برلیتر ویا بیشتر به سهولت بااستفاده از تصفیه فیزیكی وشیمیایی بااستفاده از انعقاد ته نشینی ، صافی وتنظیم PH توسط آب آهك به 8/6 نیاز خواهد بود. معمولا ارسینك باقیمانده در آب حدود 5میلی گرم برلیتر است. استفاده ازاین روش تصفیه برای غلظتهای كم ارسینك نتایج مثبتی نداشته است. برای حذف غلظتهای كم ارسینك كمتر از 5میلی گرم برلیتر ورساندن غلطت به حد 01/0 میلیگرم برلیتر، به ویژه روشهای تبادل یونی راندمان مطلوبی داشته اند. برای مثال دریكی ازاین روشها ابتدا  PH به 1/7 تنظیم شده، سپس آب از بستر آلومینای فعال به ضخامت 3فوت باسرعت سه گالن بردقیقه برقوت مربع عبور داه می شود. اینروش قادر است حتی غلظت 106/0 میلیگرم برلیتر ارسینك رابه 01/0 میلیگرم برلیتر تغییر دهد، ظرفیت بستر 7000 گالن برفوت مكعب است. احیای بستر با محلول سود سوزآور باغلظت یك درصد ومتعاقبا شستشوی بستر با اسیدسولفوریك 5/0 نرمال امكانپذیر است. شایان ذكر است بااستفاده از روشهای متعارف تصفیه آب انعقاد، لخته بندی، ته نشینی ،‌صافی تا50درصد ارسینك حذف می گردد، ولی در غلظتهای كم ارسینك این راندمان درحد بسیار زیاد كاهش می یابد. گزارش کاراموزی در تصفیه خانه جدید همدانکاراموزی در تصفیه خانه جدید همدانکارورزی در تصفیه خانه جدید همداندانلود گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدانتصفیه خانه جدید همدانتصفیه خانههمدان

 • پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول های خورشیدی

  پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول های خورشیدی دریافت پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول های خورشیدی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3909 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی در…

 • تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی

  تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی دریافت تحقیق در مورد روانشناسی تربیتی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 روان شناسی تربیتی یکی از مهترین رشته‌هایی است که به بحث…

 • پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش

  پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش دریافت پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 460 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پاورپوینت بررسی روانشناسی ورزش در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت…

 • اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده

  اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده دریافت اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز دریای خزر

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز دریای خزر دریافت دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز دریای خزر منابع آبی کشور به 6 حوضه ی آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از آنها حوضه آبریز دریای خزر است…

 • مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز

  مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز دریافت مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1212 کیلوبایت تعداد…

 • مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

  مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم دریافت مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 70 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • محیط کار فلش

  محیط کار فلش دریافت محیط کار فلش دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 فصل اول آشنایی محیط كار فلش پس از اجرای فلش MX، ار منوی فایل، گزینه New…

 • دانلود پاورپوینت خدایان آشوری

  دانلود پاورپوینت خدایان آشوری دریافت دانلود پاورپوینت خدایان آشوری دسته: باستان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 669 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 فایل پاورپوینت با موضوع خدایان آشوری در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • بلوک های آماده (هچ آماده) برای اتوکد

  بلوک های آماده (هچ آماده) برای اتوکد دریافت بلوک های آماده (هچ آماده) برای اتوکد دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 41249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 بلوک های آماده( هچ آماده) برای اتوکد فایل دانلودی حاوی…

 • 5050 نمونه سوال ریاضی فصل دو کتاب سوم دبستان

  5050 نمونه سوال ریاضی فصل دو کتاب سوم دبستان دریافت 5050 نمونه سوال ریاضی فصل دو کتاب سوم دبستان 50 نمونه سوال ریاضی فصل دو کتاب سوم دبستان دسته بندی ریاضی بازدید ها 265 فرمت فایل pdf حجم فایل 673…

 • استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن

  استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن دریافت استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن دسته بندی ساختمان بازدید ها 189 فرمت فایل doc حجم فایل 5…

 • مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز

  مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز دریافت مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 5218 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 113 مبانی نظری شهر خلاق وباز کاربست…

 • کاشی کاری در قرن ششم

  کاشی کاری در قرن ششم دریافت کاشی کاری در قرن ششم دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به…

 • پاورپوینت مدیریت بحران 26 اسلاید

  پاورپوینت مدیریت بحران 26 اسلاید دریافت پاورپوینت مدیریت بحران 26 اسلاید دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 303 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 پاورپوینت مدیریت بحران 26 اسلاید قیمت فایل فقط 13,200 تومان اصطلاحات رایج علم مدیریت…

 • بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن

  بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن دریافت بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 103 فرمت فایل docx حجم فایل 464 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 148 12,100 تومان…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت شماره 7 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4227 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • دانلود دفترچه سوالات کنکور 96 رشته ریاضی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و اختصاصی

  دانلود دفترچه سوالات کنکور 96 رشته ریاضی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و اختصاصی دریافت دانلود دفترچه سوالات کنکور 96 رشته ریاضی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و اختصاصی دسته: کنکور بازدید: 2 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5879 کیلوبایت…

 • عنوان كارآموزی راه ها مكان كارآموزی شهرداری

  عنوان كارآموزی راه ها مكان كارآموزی شهرداری دریافت عنوان كارآموزی راه ها مكان كارآموزی شهرداری راهسازی از دیرباز ، برای اهداف مختلف از قبیل توسعه صنعتی ، کشاورزی ، اقتصادی ، نظامی ، امنیتی و امری اجتناب برای بشر بوده…

 • تحقیق اخلاق و عرفان

  تحقیق اخلاق و عرفان دریافت تحقیق اخلاق و عرفان دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 اخلاقعرفان نقش اخلاق و عرفان در سیاست قیمت فایل فقط 9,900 تومان فهرست موضوعات مقدمه…

 • دانلود پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید

  دانلود پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 601 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود بازار…

 • دانلودجزوه پژوهش عملیاتی

  دانلودجزوه پژوهش عملیاتی دریافت دانلودجزوه پژوهش عملیاتی دانلودجزوه پژوهش عملیاتی دسته بندی حسابداری بازدید ها 104 فرمت فایل zip حجم فایل 3.767 مگا بایت تعداد صفحات فایل 64 14,300 تومان دانلودجزوه پژوهش عملیاتی دانلودجزوه پژوهش عملیاتی

 • دانلود پاورپوینت تاریخچه پل و پل سازی

  دانلود پاورپوینت تاریخچه پل و پل سازی دریافت دانلود پاورپوینت تاریخچه پل و پل سازی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 13497 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پل سازی تا عهد هخامنشی از گذشته پل سازی در…

 • پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) دریافت پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1240 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 208 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با…

 • پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین

  پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین دریافت پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1063 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین در قالب pptx،…

 • پاورپوینت معرفی حرفه تجارت الکترونیک در اینترنت همراه با تصاویر آموزشی

  پاورپوینت معرفی حرفه تجارت الکترونیک در اینترنت همراه با تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت معرفی حرفه تجارت الکترونیک در اینترنت همراه با تصاویر آموزشی تعریف ساده تجارت الكترونیك (ECommerce) به عملیات خرید و فروش اطلاعات، كالا و خدمات از طریق شبكه…

 • پرسشنامه خودکارآمدی شرر

  پرسشنامه خودکارآمدی شرر دریافت پرسشنامه خودکارآمدی شرر پرسشنامه خودکارآمدی شرر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 117 فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه خودکارآمدی شرر ابزار مورد استفاده در این پژوهش،…

 • تحقیق در مورد قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها

  تحقیق در مورد قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها دریافت تحقیق در مورد قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 266 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت…

 • مقاله مروری تسهیم دانش در تیم های پروژه

  مقاله مروری تسهیم دانش در تیم های پروژه دریافت مقاله مروری تسهیم دانش در تیم های پروژه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 725 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مفاله به زبان لاتین نوشته شده ودر مورد…

 • پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط

  پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط دریافت پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط دانلود پاورپوینت با عنوان ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 25 اسلاید شامل تعریف ارتباطات، نقش ارتباطات در سازمان، علل…

 • تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک های ........

  تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک های ........ دریافت تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک های ........ تحقیق…

 • اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی

  اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی دریافت اتوماسیون صنعتی و شبكه های ارتباطی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 هنگامیكه در دهه شصت تكنولوژی های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت…

 • اخلاق و حسنات اسلامی

  اخلاق و حسنات اسلامی دریافت اخلاق و حسنات اسلامی مواردى كه دروغگویى مجاز است آفت پانزدهم غیبت است جامعه ما به بازسازی و شست‌وشوی مجدد اخلاقی احتیاج دارد بازگشت به حق گنهكاران و قدرت بر توبه توبه میراث آدم و…

 • تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف

  تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف دریافت تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 تحقیق بررسی سازمان…

 • دانلود پاورپوینت راههای رسیدن به موفقیت

  دانلود پاورپوینت راههای رسیدن به موفقیت دریافت دانلود پاورپوینت راههای رسیدن به موفقیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1021 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین شرایط موفقیت یك انسان در…