گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان

دریافت

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

97
فرمت فایل

doc
حجم فایل

30 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

33

9,900 تومان
گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان در 33 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمهساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پیمانكاری بهسازان شرق بوده كه این شركت گرید 3 ابنیه و گرید 2 تأسیسات را دارا می باشد.ارجاع كار به كار فرمایی شركت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه این شركت پیمانكاری به مدیر عاملی آقای مهندس شریف خانی اداره می شود.هدف از اجرای این پیمان (ساخت مجتمع پزشكان) ایجاد یك مجتمع مجهز بهداشتی درمانی در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه می تواند برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.شروع این پیمان در تاریخ 18 اردیبهشت 1384 آغاز شده و تا پایان آذرماه 1386 پایان می پذیرد.تعداد پرسنل كارگاهی و دفتری پیمانكار شامل چهار مهندس و یك تكنسین فنی، یك كارپرداز، یك مأمور خرید، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر می باشد.تعداد مهندسین ناظر برای اجرای صحیح تحقیق 2 نفر می باشد كه در كارگاه مقیم می باشند كه این طرح با مشاورت شركت وراز انجام می پذیرد.مهندس مشاور یا واحد تهیه كننده برآورد با توجه به شرایط و نیاز هر كار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن اقتصادی ترین روش برای تجهیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن كارگاه برحسب قیمتهای محل اجرای عملیاتی و با منظور نمودن هزینه های بالا سری به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می كند و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان درج می كند. و برای ساختمانهایی كه احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود.قدرت و توان اجرایی پیمانكار مناسب بوده و ماشین آلاتی از قبیل تاور، وانت، كانكس و … را در اختیار دارد.فصل اول :میلگردهای استفاده شده در ساختمان بتنی پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهایی از قبیل Q28 و Q26 و Q24 در بعضی موارد از Q30 استفاده  شده است و برای مش حرارتی سقف از میلگرد Q10 استفاده می شود.بتن ها بسته به موقعیت استفاده شده دارای عیارهای مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كیلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوری كه بتن استفاده شده در سقف دارای عیار 400 كیلوگرم در متر مكعب می باشد روان كننده ها بیشترین مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا می باشند كه موجب می شود بتن كارپذیرتر شده و نسبت آب به سیال نیز تغییر نكند.با توجه به حجم زیاد ستونهای بتنی نیروی لزله توسط این ستونها و نوع اتصالات آنها به تیر مستهلك می شود و بطور كلی نیروی زلزله جذب ستونها شده و تقلیل می یابد.بیمارستهانها و ساختمانهای پزشكی درمانی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند چون در آن واحد بیش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار می رود این ساختمانها بعد از زلزله قابلیت بهره برداری خود را بتوانند حفظ كنند.تیپ های تیر و ستون های بكار رفته متنوع می باشند بطوری كه برای ستونها از كوچكترین مقطع كه cm40 ´40 بوده تا بزرگترین مقطع cm 80´80 استفاده ش ده است و برای تیرها داریم :Cm 25´50 – cm 45´50 – cm 40´50…………………. cm 102´70در ستونها حداقل تعداد میلگردهای طولی در چند وجهی ها به تعداد گوشه ها و در ستونهای با مقطع دایره 6 میلگرد می باشد.تمامی آرماتورها باید بصورت سرد خم شوند مگر اینكه مهندس مسئول به شكل دیگر اجازه دهد و آرماتوری كه قسمتی از آن در بتن قرار گرفته است نباید در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه های طرح مشخص شده است یا بوسیله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهی بر اساس شرایط اجرایی ممكن است خم كردن میلگردها لازم شود خم كردن چنین میلگردهایی در كارگاه نباید بدون اجازه مهندس مسئول انجام گیرد همچنین مهندس مسئول باید تعیین كند كه آیا میلگردی بصورت سرد خم شوند یا اینكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها باید به شكل تدریجی باشد. در صورت حرارت دادن حرارت باید به گونه ای باشد كه به بتن آسیبی نرسد.در زمان بتن ریزی باید دقت شود كه آرماتور فلزی از كل روغن یا سایر پوشش های غیر فلزی كه چسبندگی آرماتور و بتن را كاهش می دهد پاك شده باشد و در ضمن برای بستن آرماتورها نباید متقاطع را به یكدیگر جوش داد مگر اینكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن میلگردهای متقاطع می تواند بوسیله ایجاد اثر بریدگی (notch effect) از لحاظ متالو»ی یك میلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعیف كند.باید در نظر داشت كه حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی در یك ردیف نباید از هیچیك از دو مقدار db (قطر اسمی میلگرد) و 2.5 سانتی متر كمتر باشد. در موردی كه آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار می گیرند میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیماً روی میلگردهای ردیف پائینی واقع شود و فاصله ازاد بین ردیف ها باید حداقل برابر 2.5 سانتی متر باشد. در اعضای فشاری مسلح شده به آرماتور مارپیچ یا تنگ، فاصله آزاد بین میلگردهای طولی نباید از هیچیك از دو مقدار dp 1.5 ´3.8 سانتی متر كمتر باشد، این محدودیت ها اساساً به این دلیل اعمال می شود كه به بتن اجازه داده شود كه به آسانی به داخل فضاهای بین میلگردها و بین میلگردها و قالب نفوذ كرده و از كرمو شدن بتن جلوگیری نماید. و مطمئن شدن از این موضوع كه آرماتورها روی یك خط متمركز نشده اند كه این مورد می تواند ترك خوردگی برشی یا ترك خوردگی ناشی از افت را سبب شود.در مورد میلگردهای گروه شده باید به این نكته توجه داشت كه میلگردها باید در داخل فاموتها یا تنگها محصور شوند و در تیرها نباید میلگردهای بزرگتر از Q36 را با یكدیگر گروه نمود.بتن خط برای آرماتور :پوشش بتنی كه بعنوان محافظی برای آرماتور در برابر هوا و اثرات دیگر است از سطح بتن تا سطح بیرونی فولادی كه ضابطه پوششی در مورد آن اعمال می شود اندازه گیری می گردد. در موردی كه حداقل پوشش برای یك نوع عضو ساختمانی بیان شده است حداقل پوششی بتنی اگر آرماتور عرفی، میلگردهای اصلی را در برگرفته باشد تا لبه خارجی خاموتها تنگها یا مارپیچها اندازه گیری می شود و اگر بیش از یك ردیف آرماتور اصلی بدون خاموت یا تنگ بكار برده شود تا سطح خارجی بیرونی ترین ردیف میلگردها اندازه گیری می شود.برای آرماتور باید حداقل پوشش بتنی مندرج در زیر را تأمین نمود :الف :                                                                      پوشش حداقل cmبتنی كه بر روی زمین ریخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد        7.5ب:بتنی در معرض زمین یا هوای خارجمیلگردهای T18 تا T58                                                                5میلگرد T16 سیم های به قطر 16 میلمتر و كوچكتر                              3.8ج : بتنی كه در معرض هوا یا در تماس با زمین نیست :برای تیرها و ستونها آرماتور اصلی ، تنگ ها، خاموتها، مارپیچها              3.8در مورد میلگردهای انتظار طولی خم شده (میلگردهای ستون كه بعلت كم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد یافتن در ستون طبقه فوقانی باید خم شوند) لازم است با ضوابطی مطابقت داشته باشد:فصل چهارم : تجهیز و اداره كارگاه تجهیز كارگاه عبارت است از مجموعه عملیات اقدامات و تداركاتی كه باید بصورت موقت برای دوره اجرای موضوع پیمان انجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق اسناد و مدارك پیمان میسر شود.تعریف چند كلمه درباره تجهیز كارگاه :ساختمانهای پشتیبانی، به ساختمانهایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره برداری قرار می گیرد مانند كارگاههای سرپوشیده شامل كارگاههای تأسیساتی، آهنگری، نجاری و …ساختمانهای عمومی به ساختمانهایی گفته می شود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرار می گیرد مانند دفاتر كار، مهمانسرا، نمازخانه، درمانگاه و…برای برآورد تجهیز كارگاه مهندس مشاور یا واحد تهیه برآؤرد با توجه به شرایط و نیاز هر كار و همچنین، روش منتخبی برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای تجهیز كارگاه را تعیین و برمبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در ردیف های تجهیز كارگاه و برحسب قیمتهای محل انجام عملیات و یا منظور نمودن هزینه های بالاسری بصورت مقطوع برآورد كرده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می كند و چنانچه مشخصه ی ویژه ای برای تجهیز و برچیدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان پیش بینی می كند.برای ساختمانهایی كه احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث كسر شده و حاصل بعنوان برآورد آنها منظور می شود و برای ساختمانهای پیش ساخته مانند كاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و. نصب و استهلاك و سرمایه گذاری آنها در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه منظور می شود. و دو مورد پیمانهایی كه از چند رشته فهرست بهاء واحد استفاده می شود تنها یك فهرست تجهیز و برچیدن كارگاه برای كل موضوع پیمان تهیه می شود.پس از برآورد هزینه اجرای تجهیز كارگاه پیمانكار اقدام به طرح جانمایی كارگاه كرده وپس از تأیید دستگاه نظارت آن را مبنای تجهیز كارگاه می نماید عواملی كه در طرح جانمایی مؤثر می باشند عبارتند از :1.  ترتیب قرار گرفتن ساختمانها كه باید به گونه ای باشد كه دستگاه نظارت دسترسی آسانی به پیمانكار و نماینده او در كارگاه (رئیس كارگاه) داشته باشد.2.  پیش بینی طرح توسعه     3. پیش بینی تأسیسات      4. راههای ارتباطی      5. نحوه جمع آوری آبهای سطحی و…ساختمانهایی كه برای تجهیز كارگاه و در زمین های تحویلی از سوی كارفرما احداث شده است باید پس از اتمام كار توسط پیمكانكار برچیده شود. تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز كارگاه متعلق به پیمانكار است ( به جز تجهیزات انجام شده توسط كارفرما) و در صورتی كه ساختمانهای موقت احداث شده برای تجهیز كارگاه مورد نیاز كارفرما باشد بهای مصالح بازیافتی آنها با توافق طرفین و بر اساس نرخ روز تعیین و وجه آن به پیمانكار پرداخت می شود. هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانكار در صورت وضعیتهای موقت و قطعی منظور می گردد.كارفرما یك شخص حقیقی یا حقوقی می باشد كه موارد مندرج در موضوع پیمان را به پیمانكار واگذار می كند و بالاترین مقام را در تحقیق های عمرانی دارا می باشد.كارفرمایان برای اجرای صحیح تحقیق نیاز به گروه مهندسین مشاور دارند كه مهندسین مشاور كار تهیه نقشه های مقدماتی، تهیه نقشه های محاسباتی و اجرایی و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه را به عهده دارد.پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانكار هرم تحقیق های عمرانی تشكیل می شود بطوری كه در رأس این هرم كارفرما و در طرفین شركت مشاور و پیمانكاری قرار می گیرند و عامل چهارم نیز از سوی كارفرما تعیین شده و به پیمانكار و مشاور معرفی می شود و هم بر كار مشاور و هم به كار پیمانكار نظارت می كند و نماینده كارفرما در تحقیق ها می باشد.دستگاه نظارت برای اجرای صحیح تحقیق بر طبق نقشه ها مهندسین را بعنوان ناظر مقیم تحقیق به كار می گمارد كه این مهندسین از سوی مشاور به پیمانكار معرفی می شوند و بطور مداوم بر تحقیق نظارت دارند و در صورتی كه در اجرای تحقیق ایرادی مشاهده كردند آن را برای رفع به پیمانكار ابلاغ می نمایند.پیمانكار نیز نیاز به شخصی دارد كه اجرای تحقیق را در كارگاه سرپرستی كند و برای این منظور رئیس كارگاه را كه شخص حقیقی بوده و دارای صلاحیت می باشد به مهندس مشاور معرفی می نماید دستگاه نظارت پس از بررسی صلاحیت و قابلیت های شخص معرفی شده از طرف پیمانكار برای احتساب پست رئیس كارگاه آن را تأیید می كند در غیر اینصورت پیمانكار موظف است شخص واجد صلاحیت دیگری را به دستگاه نظارت معرفی نماید.فصل پنجم : محوطه سازی محوطه سازی شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاكریز و كانال های هدایت آب می باشد.طراحی شبكه پیاده روی با توجه به دسترسی های پیاده و سواره و بافت شهری صورت می گیرد و در طراحی آن باید به پیوستگی، طول كوتاه و زیبایی و راحتی توجه كرد. و در تغییر جهت مسیرها نباید از زوایای حاد استفاده نمود.همچنین تا حد امكان باید از تعداد كم استفاده كرد. در طراحی مسیرها باید از گوشه های گرد یا پخ استفاده كرده باید توجه داشت كه شیبهای طولانی و یكنواخت موجب خستگی عابرین می شود در صورت مقدور بودن باید شیب های طولی ملایم و تند را با یكدیگر تركیب نمود.جنس لایه اساس معابر پیاده می تواند مخلوط رودخانه ای، شفته آهكی، قلوه سنگ آسفالت یا بتن باشد و جنس رویه پیاده رو می تواند از خاك تثبیت شده ، آجر، سنگ، موزائیك و یا بتنم باشد حداقل ضخامت لایه آسفالتی پیاده روها باید برابر 2 سانتی متر باشد.در پیاده روها درختان را باید در چاله هایی از قبل تعیین شده كاشت تا به خوبی رشد و نمو كنند و ریشه های آنها به روسازی و شبكه های تأسیسات شهری مجاور صدمه ای وارد نكند. سطح چاله درختان باید توسط شبكه های فلزی و یا آجری و یا سنگفرش با پیاده رو هم تراز گردد. در صورت قرارگیری دریچه یشبكه روی كانال های تأسیساتی در سطح پیاده رو باید پس از نصب با سطح پیاده رو همتراز بوده و با استفاده از خط كشی و یا بافت متفاوت به سهولت قابل مشاهده باشد. گزارش کاراموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكانکاراموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكانکارورزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكاندانلود گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكانساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكانساختمجتمع بهداشتیتشخیص درمانیپزشكان

 • دانلود پاورپوینت معرفی جیمز استرلینگ (زبان انگلیسی)

  دانلود پاورپوینت معرفی جیمز استرلینگ (زبان انگلیسی) دریافت دانلود پاورپوینت معرفی جیمز استرلینگ (زبان انگلیسی) این پاورپوینت در 38 اسلاید و به زبان انگلیسی می باشد ، خلاصه فایل بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری…

 • سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

  سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست دریافت سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1733 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 182 ارتباط یكی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد انسان…

 • طرح توجیهی عملیات اكتشاف سنگهای تزئینی

  طرح توجیهی عملیات اكتشاف سنگهای تزئینی دریافت طرح توجیهی عملیات اكتشاف سنگهای تزئینی دسته: صنایع معدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 طرح اجرائی عملات اكتشاف سنگهای تزئینی 1) نوع ماده معدنی با…

 • بررسی افسردگی در زنان

  بررسی افسردگی در زنان دریافت بررسی افسردگی در زنان بررسی افسردگی در زنان دسته بندی روانشناسی بازدید ها 110 فرمت فایل doc حجم فایل 151 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 50 14,300 تومان  بررسی افسردگی در زنان با آنكه در…

 • دیوان کامل خواجه حافظ شیرازی

  دیوان کامل خواجه حافظ شیرازی دریافت دیوان کامل خواجه حافظ شیرازی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 945 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 455 دیوان کامل اشعار خواجه حافظ شیرازی قیمت فایل فقط 18,700 تومان دیوان…

 • پاورپوینت آموزشی بررسی کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی

  پاورپوینت آموزشی بررسی کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی دریافت پاورپوینت آموزشی بررسی کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهکسب وکار چیست؟ به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که برای ارائه…

 • بررسی کلیسای تادئوس یا قره کلیسا در فرمت word

  بررسی کلیسای تادئوس یا قره کلیسا در فرمت word دریافت بررسی کلیسای تادئوس یا قره کلیسا در فرمت word بررسی کلیسای تادئوس یا قره کلیسا 33 صفحه دسته بندی معماری بازدید ها 206 فرمت فایل docx حجم فایل 517 کیلو…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 مبانی نظری…

 • مبانی نظری خشم و کنترل خشم

  مبانی نظری خشم و کنترل خشم دریافت مبانی نظری خشم و کنترل خشم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 مبانی نظری و پیشینه پژوهش خشم و کنترل خشم…

 • اقدام پژوهی چگونه مشکلات درس عربی دانش آموزان را رفع کنیم

  اقدام پژوهی چگونه مشکلات درس عربی دانش آموزان را رفع کنیم دریافت اقدام پژوهی چگونه مشکلات درس عربی دانش آموزان را رفع کنیم اقدام پژوهی مورد نظر در 13 صفحه برای معلمان عزیز با وسواس کامل و با رعایت اصول…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • فایل ترجمه: لقاح و فعال سازی تخم در ماهی

  فایل ترجمه: لقاح و فعال سازی تخم در ماهی دریافت فایل ترجمه: لقاح و فعال سازی تخم در ماهی دسته: شیلات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2192 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 فایل ترجمه لقاح و فعال سازی…

 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

  خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی دریافت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1380 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 حافظ شیرازی، شمس الدین محمد(سال و محل تولد 726 هق…

 • طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

  طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه دریافت طرحی درباره تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه دسته: ساخت و تولید بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر

  بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر دریافت بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد…

 • مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای

  مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای دریافت مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مبانی…

 • پاورپوینت بررسی کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال موثر دانش آموختگان آموزش عالی

  پاورپوینت بررسی کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال موثر دانش آموختگان آموزش عالی دریافت پاورپوینت بررسی کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال موثر دانش آموختگان آموزش عالی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل:…

 • بررسی حمام ها از نظر محل قرارگیری اقلیم فضاهای داخلی

  بررسی حمام ها از نظر محل قرارگیری اقلیم فضاهای داخلی دریافت بررسی حمام ها از نظر محل قرارگیری اقلیم فضاهای داخلی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 11185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 بررسی حمام ها از…

 • پاورپوینت اخلاق etics

  پاورپوینت اخلاق etics دریافت پاورپوینت اخلاق etics دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3037 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 دانلود پاورپوینت اخلاق etics بررسی اخلاق etics پاورپوینت جامع و کامل اخلاق etics کاملترین پاورپوینت اخلاق etics پکیج…

 • گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بیدبلند

  گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بیدبلند دریافت گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بیدبلند این فایل گزارش کارآموزی از پالایشگاه گاز بیدبلند می باشد دسته بندی مکانیک بازدید ها 236 فرمت فایل docx حجم فایل 10.894 مگا بایت تعداد صفحات فایل 93 47,300…

 • پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش

  پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش دریافت پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1539 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش بررسی تئوری های فرآیندی انگیزش پاورپوینت جامع و…

 • پاورپوینت بررسی جانوران ترانس ژنیک به همراه تصاویر آموزشی

  پاورپوینت بررسی جانوران ترانس ژنیک به همراه تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت بررسی جانوران ترانس ژنیک به همراه تصاویر آموزشی توانایی وارد كردن یك ژن فعال در حیوان ابزار بسیار كارآمدی برای كسب شناخت از جریان ها و سیستم های پیچیده…

 • تحقیق در مورد نقاشی دیواریهای ایران و جهان 30 ص

  تحقیق در مورد نقاشی دیواریهای ایران و جهان 30 ص دریافت تحقیق در مورد نقاشی دیواریهای ایران و جهان 30 ص دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 تحقیق درمورد…

 • بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

  بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی دریافت بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 250 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • طراحی سایت فروشگاه

  طراحی سایت فروشگاه دریافت طراحی سایت فروشگاه طراحی سایت فروشگاه دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 103 فرمت فایل doc حجم فایل 397 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 102 18,700 تومان طراحی سایت فروشگاه كمتر كاربر اینترنت را می‌توان یافت كه…

 • پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری

  پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری دریافت پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 617 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 امنیت شبکه های کامپیوتری امنیت چیست حفاظت کامپیوتر در برابر حملات عمدی…

 • گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن

  گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن دریافت گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن گزارش كارآموزی در شركت داروسازی ثامن در 70 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 150 فرمت فایل doc حجم فایل 85 کیلو بایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت چگونه درس بخوانیم

  دانلود پاورپوینت چگونه درس بخوانیم دریافت دانلود پاورپوینت چگونه درس بخوانیم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2167 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 علت آمدن شما به دانشگاه هر چه كه باشد باید آنرا…

 • تحقیق سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

  تحقیق سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک دریافت تحقیق سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک در سالهای اخیر كاربردهای زیست‌ فناوری و پزشكی فناوری میكرو ونانو (كه معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میكروی الكتریكی مكانیكی پزشكی یا زیست‌ فناوری‎(BioMEM) 1‏ نام…

 • مقاله استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های برق رسانی برای روستاها

  مقاله استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های برق رسانی برای روستاها دریافت مقاله استفاده از شاخص پایداری برای ارزیابی فناوری های برق رسانی برای روستاها در این مقاله به ارزیابی عملکرد پایداری فناوری مبتنی بر انرژی با معرفی…

 • مقاله جشن تیرگان

  مقاله جشن تیرگان دریافت مقاله جشن تیرگان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 مقاله جشن تیرگان قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله جشن تیرگان* تیر روز از تیرماه در…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف، انواع و طبقه بندی و دیدگاههای افسردگی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف، انواع و طبقه بندی و دیدگاههای افسردگی دریافت ادبیات نظری تحقیق تعاریف، انواع و طبقه بندی و دیدگاههای افسردگی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 ادبیات…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان لنگرود

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان لنگرود دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان لنگرود شیپ فایل زمین شناسی شهرستان لنگرود این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 158 فرمت…

 • تحقیق حرفه حسابرسی

  تحقیق حرفه حسابرسی دریافت تحقیق حرفه حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است اغلب…

 • دانلود پاورپوینت کار سنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

  دانلود پاورپوینت کار سنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) دریافت دانلود پاورپوینت کار سنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 176 کیلوبایت…