گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه

گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه

دریافت

گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در 45 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

89
فرمت فایل

doc
حجم فایل

1.588 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

45

9,900 تومان
گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در 45 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                                           صفحهفصل اول : مقدمه                                                                                                                       1- تاریخچه صنعت برق                                                                                                             5- فلسفه وجود پستهای فشار قوی                                                                                          7- سیستم قدرت                                                                                                                       9    1- پست                                                                                                                                9   2- بهره برداری از پستهای برق                                                                                        10- شرح وظایف اپراتور پستهای 230 كیلو ولت                                                                  12    الف – وظایف اپراتور شبكار                                                                                              13    ب – وظایف اپراتور روزكار                                                                                               15فصل دوم    ترانس و ملحقات آن                                                                                          17                                                                                                               – تعریف ترانسفورماتور                                                                                                       18  –  تلفات ترانسفورماتور                                                                                                      21 – انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز                                                                            22- ترانسفورماتور جریان C.T                                                                                                                       27- ترانسفورماتورهای ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T                                                                                        32فصل سوم :  رله های حفاظت خط وترانس                                                                                                 351- حفاظتهای ترانسفورماتور                                                                                                                       36    – رله بوخهلتس                                                                                                                                          36   – رله جریان زیاد با زمان معكوس                                                                                                           38  – رله دیفرانسیل                                                                                                                                           39 – رله ارت فالت                                                                                                                                             39- رله اضافه جریان                                                                                                                                        40- رله جریان زیاد با زمان ثابت                                                                                                                    402- حفاظت خط                                                                                                                                             41     – رله دیستانس                                                                                                                                          41 فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                                           صفحه فصل چهارم :   كلیدهای  قدرت                                                                                                                    42- كلیدهای فشار قوی                                                                                                                                    43- قطع كننده یا سكسیونر                                                                                                                              46-قطع جرقه در كلیدهای فشار قوی                                                                                                            46 – كلید قدرت یا دژنكتور                                                                                                                             50-  كلیدهای تمام روغنی                                                                                                                            51      پیش گفتار:پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امكان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الكتریكی به لحاظ اینكه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وكنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الكتریكی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می كنند.تولید قدرت خطوط انتقال ، وسیستم های توزیع انرژی .به این ترتیب ، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.رشد سیستم های قدرت الكتریكی :قبل ازقرن نوزدهم میلادی وسایلی مانند شمع وبعضی ازانواع چربیها تنها منابع تأ مین روشنایی ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازی عموما” عملی ترین وسالم ترین وسایل روشنایی بشمارمی رفتند . گرچه تاآن زمان تحقیقات ارزنده ای ازیك طرف توسط فاراده وهانری درزمینه تولید الكتریسته وازطرف دیگر توسط بعضی دانشمندان وبخصوص ادیسون درزمینه استفاده ازالكتریسیته درملتهب نمودن بعضی مواد وبالاخره تكامل لامپ های ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.اولین سیستم های قدرت تحت عنوان ( شركت های روشنایی ) درحدود سال 1880 میلادی بوجود آمدند ومعروفترین آنها شركت روشنایی پرل استریت درنیویورك بودكه توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الكتریكی این سیستم توسط ژنراتور  DC  تأمین میشد وتوسط كابل های زیرزمینی توزیع می گردید ، بارهای این سیستم نیز فقط لامپ های ملتهب  بودند. بعد ازآن شركت های روشنایی محلی به سرعت دراروپا وآمریكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائی جریان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژی الكتریكی تنوع بیشتری یافت .درسال 1885 جرج وستینگهاوس  اولین سیستم توزیع جریان متناوب راكه انرژی 150 لامپ را تأمین می كرد نصب كرد ودرسال 1890 اولین خط انتقال AC بطول 21 كیلومتر مورد بهره بهرداری قرارگرفت . اولین خطوط انتقال ، تك فاز بودند، انتقال قدرت توسط جریان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدریج جایگزین سیستم های DC شد . دلیل عمده جایگزینی سیستم های AC ترانسفورماتورها بودند كه انتقال انرژی الكتریكی درولتاژی بالاتر از ولتاژ یا باررا امكان پذیر می كردند ، ضمن اینكه قابلیت انتقال قدرت بیشتری رانیز داشتند.  كلیات :درسیستم های انتقال DC قدرت تولید شده توسط ژنراتورهای AC از طریق ترانسفورماتور ویك سوكننده الكترونیكی به خط انتقال DC داده میشود . یك اینورترالكترونیكی ، جریان مستقیم رادرانتهای خط به جریان متناوب تبدیل می كند تا بتوان ولتاژآنرا بایك ترانسفورماتور جهت مصرف كننده ها كاهش داد . مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است كه برای خطوط كوتاهتر ازحدود 560 كیلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائی DC مقرون به صرفه نیست .بعد ازاینكه طرح توربینها ی بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهای تولید شده با این توربین ها بیشترین محبوبیت رابرای طراحان سیستم ها بهمراه آورد . فركانس معرفی توربین های بخار باسرعت زیاد لزوم افزایش فركانس واستاندارد كردن فركانس یك سیستم مطرح شد. با استاندارد كردن فركانس ، امكان اتصال سیستم ها به یكدیگر نیز بوجود می آمد. امروزه عموما” فركانس های 50 و60 هرتز درسیستم های قدرت مورد استفا ده می باشند. امكان اتصال سیستم های قدرت كوچكتروبوجود آمدن سیستم های بهم پیوسته باعث رشد وبزرگ شدن سیستم های قدرت گردید.همزمان بابزرگ شدن سیستم های قدرت ورشد مصرف ، عناصرسیستم های قدرت نظیر ژنراتورها وترانسفورماتورها تكامل بیشتری یافتند وبه عنوان مثال : ظرفیت كل نصب شده درسال 1982 دركشود آمریكا نزدیك به 600/000  مگاوات بوده است كه توسط 5/2 كیلووات رابرای هرنفرنشان می دهد .تاسال 1917 سیستم ها ی قدرت بصورت واحدهای مستقل استفاده می شدند.تقاضای مصارف زیاد انرژی الكتریكی ونیاز به قابلیت اطمینان زیاد ، موضوع ، مهمی  پیش آورد . بهم پیوستن سیستم ها ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است ، زیرا ماشینهای كمتری بعنوان رزرو ، برای شرایط بهره برداری ساعات پیك مورد نیاز سیستم ها درشرایط وقوع اتصال كوتاه وخطاهای دیگر موجب ایجاد اختلال دركل سیستم بهم پیوسته خواهد بود ولذا باید رله ها وكلیدهای مناسبی درمحل اتصال سیستم ها نصب نمود.بهره برداری ازیك سیستم قدرت ، بهبود به شرایط كارسیستم وتوسعه سیستم برای آینده نیاز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتی ومطالعه پایداری سیستم دارد. همچنین استفاده ازكامپیوتر درانجام محاسبات فوق الذكرازاهمیت خاصی برخودردار است .تاریخچه صنعت برق درایران :       درسال1283 هجری شمسی بانصب یك ژنراتور 400KW توسط حاج امین الضرب درخیابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژی الكتریكی درایران آغازشد. تاسال 1338 تنها چند نیروگاه دیگر به ظرفیتهای 1 و2 و 6 و 8 مگاوات مورد بهره برداری قرارگرفتند. درسال 1338 نیروگاه طرشت باظرفیت چهارواحد توربین بخار وتولید جمعا” 50 مگاوات به عنوان اساسی ترین منبع تولید برق درایران به شمار میرفت .باتشكیل وزارت آب وبرق درسال 1343 كه بعدا” به وزارت تغییر نام داد . وظایف شركتهای برق پراكنده به این وزارتخانه محول گردید . درپایان سال 1360 ظرفیت نصب شده دركل كشور به بیش از 11/800 مگاوات رسید كه نشان دهنده  305 وات برای هرنفر بود . دراین سال نیروگاههای آبی تقریبا” 27/5  درصد تولید نیروگاههای كشور راتشكیل می دادند. سیستم قدرت :عبارتند است از: مجموعه مراكزتولید انتقال وتوزیع انرژی برق.مراكزتولید انرژی برق بدلایل فنی واقتصادی درمكانهای خاصی احداث می گردند كه معمولا” باشهرها وكارخانجات ومحل های مصرف برق فاصله زیادی دارند لذا ازطریق خطوط وپست ها ، برق تولیدی نیروگاهها رابه مراكز مصرف برق انتقال می دهند وازطریق شبكه توزیع دراختیار مشتركین ومصرف كنندگان قرار می دهند.هرسیستم ازتعداد زیادی نیروگاه – خطوط وپستهای انتقال وتوزیع تشكیل می گردد كه درهریك ازقسمتهای مذكور دستگا هها وتجهیزات فراوان ، مختلف ومتنوعی مستقر هستند كه هركدام كاری راانجام می دهند یانقشی رابرعهده دارند . بعد ازنیروگاه كه انرژی برق راتولید می كند پست ها یا تبدیل گاهها مهمترین قسمت سیستم قدرت می باشند.1- پست :پست یا تبدیل گاه عبارت است از مجموعه دستگاهها وتجهیزاتی كه درمدار سیستم قدرت قراردارند وكارانتقال یاتوزیع انرژی برق را انجام می دهند. مهمترین دستگاه موجود درهرپست ، دستگاه یادستگاه های ترانسفورماتور (مبد ل) میباشد.چون ولتاژ خروجی ژنراتور حداكثر 20 كیلوولت می باشد برای انتقال آن به مراكز مصرف بایستی آنرا تاحد امكان افزایش دهند تا انتقال آن ممكن واقتصادی باشد.ودرمحل مصرف كاهش ولتاژ توسط دستگاه ( ترانسفورماتور) انجام می گیرد . كه درمبحث ترانس درباره چگونگی این عمل بحث خواهیم كرد .باتوجه به نقش وعملكرد ( پست ) در( سیستم قدرت) اهمیت بهره برداری ازآن معلوم می شود.2- بهره برداری از پستهای برق :بهره برداری ازهردستگاه یاسیستم ، اصول وقواعد خاصی دارد كه آگاهی ازآنها برای بهره بردار آن لازم وضروری است وبه همین دلیل است كه سازندگان دستگاه ها ، كاتولوگ ، دستورالعمل وراهنمای بهره برداری ونحوه كارواستفاده ازآنها راتهیه ودراختیار استفاده كنندگان قرار می دهند.برهمین اساس پست های برق نیزبرای تك تك دستگاه ها ومجموعه دستگاهها وتجهیزات مستقردرآنها دارای اصول وضوابط ویژه بهره برداری میباشند . چون بهره برداری ازپست تابع بهره برداری ازسیستم قدرت می باشند.بهره بردار كسی است كه كاربهره برداری ازیك دستگاه یاسیستم رابرعهده دارد .شرط لازم برای بهره برداری ازهردستگاه علاوه برصلاحیت ، شایستگی وتوانایی فردی ، شناخت دستگاه واطلاع ازاصول وضوابط بهره برداری ازآن دستگاه است .بهره بردار پست كسی است كه مسئولیت بهره برداری از كلیه دستگاهها وتجهیزات مستقر درپست را برعهده گرفته است . این شخص برای آنكه بتواند دركار خودموفق باشد بایستی ازوظایف ومسئولیتهای خود دربهره برداری آشنا باشد. بعضی این وظایف عبارتند از:1-    باصنعت برق وقسمتهای مختلف ( تولید- انتقال وتوزیع ) سیستم قدرت آشنایی داشته باشد.2-    دستگاهها وتجهیزات مستقر رابشناسد وعلت وجود وكارهریك رابداند.3-    باسیستم های كنترل، فرمان ، حفاظت واندازه گیری پست آشنا باشد.4-    با اصول وضوابط بهره برداری یكایك ومجموعه تجهیزات پست آشنا باشد.5-    هرپست جزئی ازسیستم قدرت است لذا بهره برداری ازآن نیز تابع بهره برداری سیستم قدرت است بنابراین بهره بردار پست بایستی بادرنظر گرفتن اصل فوق ، كار بهره برداری پست راانجام دهد.6-    حالت عادی وغیر عادی دستگاهها راتشخیص دهد.7-    هنگام بروز حادثه درسیستم تحت بهره برداریش بتواند باتصمیم گیری صحیح وسریع اقدامات وعملیات لازم را جهت جلوگیری ازصدمه دیدن دستگاهها به عمل آورد.8-    پس ازرفع اشكال وحادثه بتوانند سیستم رابه حالت عادی برگرداند.9-    توانایی وصلاحیت خویش رادرانجام مانور وعملیات قطع ووصل ، خارج كردن وبحالت عادی درآوردن سیستم رانشان دهد.10- موقعیت پست تحت بهره برداری خودرادرشبكه سراسری برق ونحوه ارتباط الكتریكی آن راباسایر پستها ونیروگاهها بداند.11- ازوضعیت خطوط ورودی وخروجی پست ، مبدأ ، مقصد، ومشخصات دیگر آنها اطلاع داشته باشد.12- درهنگام شیفت وحضور درپست ، خودرا درحالت آماده باش بداند وهر لحظه منتظر پیام ودرخواستی دررابطه با وضعیت خطوط ، ترانسها و… ازجانب مسئولین ودیسپاچینگ باشد.13-احساس مسئولیت جدی ودلسوزی دربهره برداری ونگهداری ازتجهیزات پست.شرح وظایف اپراتور:اپراتورپستهای 230 كیلوولت   –         تحویل گرفتن پست ازاپراتور قبلی طبق مندرجات دفترگزارش وبررسی وقایع درساعات عدم حضور درپست .-         همكاری با اپراتورشیفت درزمینه تهیه آمارهای بهره برداری ونظارت بركار اكیپ های مراجعه كننده به پست تحت پوشش .-         بازدید متناوب از محوطه وتأسیسات ، تجهیزات وساختمان پست وگزارش هرگونه معایب احتمالی به سرپرست مربوطه طبق رویه  های اجرا وتكمیل فرم های بازدید  روزانه ماهیانه وفرمهای گزارش اشكالات پست .-         گزارش دقیق حوادث مربوطه به شبكه وتكمیل فرمهای مخصوص وتسلیم آن به سرپرست مربوطه .-         انجام مانوراضطراری طبق دستورمركز كنترل درصورت عدم حضور اپراتور مسئول دراطاق فرمان.-         یادداشت ارقام كنتورها درساعات مقرره ومحاسبه انرژی مربوطه.-         تكمیل دفتر كارت آمپر درمدت شیفت .-         كنترل انجام برنامه بازدید وتعمیرات پیشگیرانه .-         انجام مانور طبق دستور اپراتور شیفت .-         رعایت اصول كیفی درانجام وظایف ومسئولیتهای محوله بمنظورپاسخگویی به نیازمندیهای نظام كیفیت .-         انجام سایرامور ارجاعی مرتبط باشرح وظایف. الف : وظایف اپراتور شبكار.     1-     مطالعه دقیق موارد ثبت شده دردفتر گزارش روزانه ( جهت آگاهی ازوضعیت كلی پست ، تجهیزات ، خطوط منشعب از پست وسایردستگاههای موجود درپست ) قبل ازامضاء دفتر گزارش روزانه وترك اپراتور روزانه وترك اپرتور شیفت قبل.2-     بازدید از تجهیزات سوئیچ یارد،خطوط منشعب ازپست ، اطاق فرمان ، اطاق باطری شارژرها ، كمپرسورها ، منابع فشرده و… ثبت وضیعیت كلی آنها دردفتر گزارش روزانه . ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز:این نوع ترانسها دارای سه پیچك به عنوان سیم پیچی اولیه وسه پیچك به عنوان سیم پیچی ثانویه هستند وبسته به نوع استفاده ای كه ازاین ترانس می شود نوع اتصال درسیم پیچ های اولیه وثانویه آنها تغییر می كند:درسیم پیچ اولیه وثانویه ترانسفورماتورها سه نوع اتصال رایج است .1-   اتصال ستاره2-   اتصال مثلث3-   اتصال زیگزا گاتصال ستاره مطابق شكل زیرسه سرپیچك بهم متصل می شود وسردیگرسه پیچك آزاد می ماند تا برای دادن ورودی به آن یاگرفتن خروجی ازآن استفاده شود.اتصال مثلث :درشكل زیر انتهای هر پیچك به ابتدای پیچك بعدی متصل می شود دونوع نمایش شماتیك ازاتصال مثلث دیده می شود . دراتصال مثلث ولتاژ هر پیچك با ولتاژ خط مساوی می باشد ولی جریان هرپیچك  برابر ازجریان خط كوچكتر است .     اتصال زیگزاگ :مطابق شكل زیرهرفاز ازدوپیچك تشكیل شده است كه روی دوبازوی مختلف ازهسته بسته شده اندمعمولا” هرپیچك روی یك بازوی بسته با پیچك مربوطه به همان فاز كه روی بعدی تهیه شده درجهت عكس سری می شوند این نوع اتصال رازیگزاگ مخالف گویند درصورتی كه دوپیچك روی دوبازوی مختلف هم جهت باهم سری شوند اتصال زیگزاگ موافق خواهیم داشت معمولا” اتصال زیگزاگ مخالف بكاربرده میشود دراتصال زیگزاگ جریان هردوپیچك سری باجریان خط مساوی است ولی مثل حالت ستاره ، ولتاژ هر3 فاز نسبت به مركز زیگزاگ  برابر كوچكتر ازولتاژ خط میباشد.با توجه به فرمهای مختلفی كه برای اتصال هریك ازسیم پیچها ی اولیه وثانویه ذكرشده یك ترانس سه فاز به صورت یكی از تركیبات زیربسته می شود:الف : اتصال ستاره به ستاره                    د- اتصال ستاره به زیگزاگب: اتصال ستاره به مثلث                        ه- اتصال مثلث به مثلثج: اتصال مثلث به ستاره                         ی- اتصال مثلث به زیگزاگهركدام از نوع اتصالات بالا برای موقعیت خاصی مناسب هستند.   اتصال ستاره – ستاره  :چون روی هرپیچك دراتصال ستاره   ولتاژ قرارمی گیرد لذا ماده عایقی كمتری درمقایسه با اتصال مثلت كه تمام ولتاژ خط روی هرپیچك می افتد لازم می باشد وازاین لحاظ برای ولتاژ های بالا مناسب تراست. از اتصال ستاره – ستاره درمرتبط كردن دوشبكه فشارقوی ( باولتاژ زیاد) استفاده می شود كه اصطلاحا” به آن ترانسفورماتور كوپلاژ گفته میشود.اتصال ستاره – مثلث :باتوجه به اینكه جریان درهرپیچك دراتصال مثلث   برابر كمتراز جریان خط است لذا می توان گفت كه همانطوریكه اتصال ستاره برای ولتاژهای بالا مناسب است اتصال مثلث برای جریانهای بالا مناسب می باشد.ازاتصال ستاره – مثلث درمرتبط ساختن یك شبكه فشارقوی مثلا”K2o( 23 / 400) بایك شبكه باولتاژ پائین شبكه ku63 استفاده میشود.اتصال مثلث – ستاره :باتوجه به مطالبی كه گفته شد می توان پی برد كه اتصال مثلث ستاره نیز برای مرتبط كردن دوشبكه یكی با ولتاژ زیاد ودیگری با جریان زیاد بكار می رود معمولا” خروجی واحد نیروگاهها را بوسیله چنین ترانسفورماتوری به شبكه مرتبط می كنند.   اتصال ستاره – زیگزاگ :درترانسفورماتورهای محلی وتوزیع الكتریسیته استفاده می شود زیرا دراین محلها به سیم نول احتیاج داریم وبارگیری ازیك فاز وسیم نول برای ما اهمیت زیاد دارد بطور كلی درقدرتهای كم برای توزیع الكتریسته از اتصال ستاره – زیگزاگ استفاده می كنیم .ترانسفورماتورجریان (CT) :جهت اندازه گیری وهمچنین سیستم های حفاظتی لازم است كه ازمقدار جریان جهت اندازه گیری استفاده می نماییم بایستی جریان راكاهش داد وازاین جریان به این دستگاههای اندازه گیری استفاده نماییم ابتكارتوسط ترانسفورماتورهای جریان انجام می شود برای مثال یك نوع ترانسفورماتور جریان با نسبت تبدیل   را درنظرمیگیریم به این معنی است كه اگرازخط 1000 آمپرجریان عبوركند این ترانسفورماتور بتواند آنرا به 5 آمپرتبدیل نماید كه این پنج آمپر به راحتی قابل اندازه گیری توسط یك آمپر متر كوچك می باشد.رله دیفرانسیل :   ( RELAY DIFRENTIAL    )رله دیفرانسیل كه مهمترین حفاظت ترانس قدرت است زمانی عمل می كند كه اتصال به صورت ارت فالت یا حلقه به دوفاز ویا به هرنحوه دیگردرداخل ترانس ویاخارج ترانس درمحدوده CT های طرف فشارقوی وفشار ضعیف صورت می گیرد این نوع رله ها همانطوری كه ازنامش پیدا است برااساس تفاوت جریان كارمیكند بدین ترتیب جریان درابتدا وانتهای وسیله ای كه باید حفاظت شودرامی سنجد وباهم مقایسه می كند . اگر دوجریان یكی نباشد رله دیفرانسیل عمل می كند ازاین رله برای حفاظت ترانسها وباسبارها استفاده میشود.به طورخلاصه رله دیفرانسیل مانند ترازویی است كه تعادل دوطرف جریان ورودی وخروجی ترانس راسنجش می كند ودرصورت توازن هیچگونه عكس العملی نشان نمی دهد . لذا درصورتی كه ناهمانگی بین ورودی وخروجی ترانس یا باسبارپیش آید باصدا درآوردن بوق یاچراغ اپراتوررا موظف به بررسی می نماید. درصورت بروز اشكال سریعا” ترانسفورماتور را ازمدارخارج وایزوله مینماید : عواملی كه باعث تحریك رله می شوند عبارتند :1-جریان الكتریكی  2- ولتاژ الكتریكی  3- فركانس  4- حرارت  5- گاز رله ارت فالت :        FAULT  RELAY      EARTH این رله كه برای حفاظت خط وترانس به كارمی رود كارش این است كه اگر اتصال فاز بازمین پیش آید اتصالی راحس میكند وباعث عملكرد رله میشود. رله اضافه جریان :    OVER  CARRENT  RELAYاین رله برای حفاظت خطوط وترانسفورماتورها بكارمیرود وكارش این است كه اگر به هردلیلی ازخط مربوط ویاترانس جریان زیاد كشیده شود باعث عملكرد رله می شود .عملكرد این رله به دودسته تقسیم میشوند :1-   رله جریان زیاد بازمان ثابت2-   رله جریان زیاد بازمان معكوسرله جریان زیاد بازمان ثا بت :این رله ازیك رله جریان زیاد ویك رله زمانی تشكیل شده است ا بتدا رله جریان زیاد عمل  می كند وبه رله زمانی فرمان میدهد رله زمانی نیزپس از مدتی كه قابل تنظیم است عمل كرده وفرمان قطع دیژنكتور راصادر می نماید . اشكال این رله ها این است كه چون زمان تنظیمی  آنها مقدار ثابت ومعینی است این زمان تنظیمی اصولا” برای فالت های شدید رقم خیلی زیاد وبرای فالت های گذرا وخفیف خیلی كم محسوب میشود زیرا ازرله اوركانت انتظار می رود كه درهنگام فالت شدید سریعا” وبدون زمان قطع كند.نصب راكتوردرپستهای فشارقوی به دوصورت انجام می گیرد . یكی سری ، ودومی به صورت موازی درمدارقرارمی گیرند. بصورت سری برای محدود كردن جریان اتصال كوتاه یا اینكه بصورت موازی درمدارقرارمی گیرند كه دراینحالت ضریب قدرت راتغییر داده واصولا” برای كاهش ولتاژ درشرایط اضطراری شبكه استفاده می شود درموقعی  كه خطوط طولانی فشار قوی بدون بار بوده وبخاطر خاصیت خازنی خطوط ، ولتاژ شبكه به مقدار زیادی افزایش یافته باشد كه در اینحالت ازراكتور استفاده می شود .(2) حفاظت  خط :رله دیستانس :              DISTANCE  RELAYرله دیستانس برای حفاظت خطوط فشارقوی مورد استفاده قرارمی گیرد وخاصیت آن این است كه ازمحل نصب رله می توان تمام طول خط را محافظت كرد عملكرد رله تابعی ازامپدانس خط درمحل رله می باشد وچون امپدانس با ازدیاد طول خط افزایش می یابد بنابراین می توان گفت كه عملكرد رله تابعی ازفاصله نقطه اتصالی تامحل نصب رله می باشد به همین جهت به آن رله فاصله نیز می گویند . هرچه فاصله محل اتصال كوتاه ازرله نیزدورترباشد مقدارامپدانس كه توسط رله مشاهده می شود بیشتر بوده ورله دیرترعمل میكند.تنظیم رله دیستانس مرحله ای می باشد مثلا” اگر اتصالی درفاصله  80% ازطول خط باشد اصطلاحا” درزون یك بود ه وبطورلحظه ای عمل می كند واگردرفاصله 80% تا 120% خط اتصال باشد رله درزون 2 بوده واتصال را با نیم ثانیه قطع میكند.به منظور اززون بندی رله ، تقسیم بندی محدوده عملكرد آن به چند منطقه (یا زون ) وانتخاب تأخیر زمانهای متفاوت برای فرمان قطع زونهای مختلف می باشد وهدف از آن تأمین حفاظت ذخیره برای خطوط بعدی علاوه برحفاظت اصلی خط مورد نظر می باشد. گزارش کاراموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاهکاراموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاهکارورزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاهدانلود گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاهشرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاهشرکتبرقشهرستان جنوبیکرمانشاه

 • پاورپوینت مهارت های فرزند پروری

  پاورپوینت مهارت های فرزند پروری دریافت پاورپوینت مهارت های فرزند پروری پاورپوینت مهارت های فرزند پروری دارای 31 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 108 فرمت فایل…

 • فرم برنامه عملیاتی

  فرم برنامه عملیاتی دریافت فرم برنامه عملیاتی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فرم برنامه عملیاتی مورد استفاده جهت مکتوب نمودن برنامه های سازمان ها قیمت فایل فقط 49,500 تومان فرم…

 • طرح برچسب و لیبل معجون چایی (معجون چای)

  طرح برچسب و لیبل معجون چایی (معجون چای) دریافت طرح برچسب و لیبل معجون چایی (معجون چای) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1953 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح آویز برای…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 123 فرمت فایل docx حجم فایل 43 کیلو بایت…

 • پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون

  پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون دریافت پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 166 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون در 20اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx…

 • پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

  پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت دریافت پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت بررسی اختلال آب و الکترولیت پاورپوینت جامع و…

 • دانلود فایل کارآموزی عمران (از تخریب تا بتون ریزی)

  دانلود فایل کارآموزی عمران (از تخریب تا بتون ریزی) دریافت دانلود فایل کارآموزی عمران (از تخریب تا بتون ریزی) دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 871 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 تخریب پی کنی قالب بندی آرماتوربندی…

 • پاورپوینت پروتکل درمان اعتیاد با cbt

  پاورپوینت پروتکل درمان اعتیاد با cbt دریافت پاورپوینت پروتکل درمان اعتیاد با cbt پاورپوینت پروتکل درمان اعتیاد با cbt دارای 8 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها…

 • مقاله مفاهیم و مدل های ارزیابی عملكرد

  مقاله مفاهیم و مدل های ارزیابی عملكرد دریافت مقاله مفاهیم و مدل های ارزیابی عملكرد در این مقاله به تعریف ارزیابی عملکرد در قالب سازمانی می پردازیم و پس از معرفی دیدگاه های مختلف در زمینه ارزیابی عملکرد و همچنین…

 • خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس (دکتر حسن شعبانی)

  خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس (دکتر حسن شعبانی) دریافت خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس (دکتر حسن شعبانی) دسته: علوم پایه بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 6977 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 دانلود خلاصه کتاب…

 • چگونه اعتماد به نفس دانش آموز پایه را بالا ببرم

  چگونه اعتماد به نفس دانش آموز پایه را بالا ببرم دریافت چگونه اعتماد به نفس دانش آموز پایه را بالا ببرم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 413 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 چگونه…

 • شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی

  شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی دریافت شیوه بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسكی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 نام رئالیسم و قواعد مكتب آن را نخست «شانفلوری» در…

 • کتاب هندسه (2)

  کتاب هندسه (2) دریافت کتاب هندسه (2) دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1604 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 کتاب هندسه(2) قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب هندسه(2)/سال سوم اموزش متوسطه/رشته ریاضی و فیزیک/175صفحه/با سلام و احترام…

 • پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی

  پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی دریافت پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 84

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 84 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی اکسیر در سال 84 بوده…

 • بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

  بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده دریافت بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا…

 • اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

  اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد دریافت اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل:…

 • کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

  کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی دریافت کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 فلسفه شناخت واقعیت است كه به…

 • تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

  تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی دریافت تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی تحقیق کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید…

 • پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

  پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر دریافت پاورپوینت سقف های پیش تنیده در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

 • اینفوگرافیک اموزش در اینده چگونه است

  اینفوگرافیک اموزش در اینده چگونه است دریافت اینفوگرافیک اموزش در اینده چگونه است دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 173 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک اموزش در اینده چگونه است قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک…

 • اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم

  اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم دریافت اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

  بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت دریافت بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135…

 • مرورگر اینترنت

  مرورگر اینترنت دریافت مرورگر اینترنت مرورگر اینترنت به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 139 فرمت فایل rar حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300 تومان این فایل حاوی برنامه ای…

 • دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی

  دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی دریافت دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی عنوان دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی دسته مدیریت روان شناسی فرمت PDF تعداد صفحات 6 صفحه این فایل شامل عباراتی در زمینه باورهای خودشکوفایی بوده و همچنین شامل بخش تفسر نمرات تفسیر…

 • پاورپوینت آسیب های زلزله در شریانهای حیاتی خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی

  پاورپوینت آسیب های زلزله در شریانهای حیاتی خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی دریافت پاورپوینت آسیب های زلزله در شریانهای حیاتی خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1843 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23…

 • دانلود پاورپوینت خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید

  دانلود پاورپوینت خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3442 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود خصوصیات حوزه های آبریز ایران…

 • مقاله بررسی ایدز

  مقاله بررسی ایدز دریافت مقاله بررسی ایدز دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله بررسی ایدز در 14 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقاله بررسی ایدز…

 • دانلود تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص

  دانلود تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص دریافت دانلود تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35…

 • نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک)

  نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) دریافت نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) دارای 227 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است دسته بندی روانشناسی بازدید…

 • آزمون عزت نفس آیزنک

  آزمون عزت نفس آیزنک دریافت آزمون عزت نفس آیزنک دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 570 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 آزمون عزت نفس آیزنک قیمت فایل فقط 9,900 تومان این آزمون دارای 30…

 • دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

  دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری دریافت دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوانتأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداریدر حجم 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای بررسی موارد…

 • فوتوشاپ (استفاده از ویژگی File Browser)

  فوتوشاپ (استفاده از ویژگی File Browser) دریافت فوتوشاپ (استفاده از ویژگی File Browser) دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 443 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 ویژگی جدید مرورگر فایل File Browser به شما اجازه میدهد…

 • مقالات شده حسابداری

  مقالات شده حسابداری دریافت مقالات شده حسابداری مقالات شره حسابداری همراه با متن انگلیسی که شامل 39مقاله می باشد که هریک از این مقالا با تکی بالای 20000تومان می با شد که این یک فرصت عالی برای دانشجویان حسابداری می…