گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

دریافت

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

89
فرمت فایل

doc
حجم فایل

313 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

112

9,900 تومان
گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش   عنوان                                                               شماره صفحهآشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                                            15پیش گفتار                                                                                                         17پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها                 18هدف و دامنه کاربرد                                                                                           18مراجع الزامی                                                                                                      18تعاریف و اصطلاحات                                                                                         21نقیصه                                                                                                                21رفتار چقرمه                                                                                                       21رفتار شكننده                                                                                                      21قطر خارجی اسمی ، dn                                                                                       22قطر خارجی متوسط                                                                                  22حداقل قطر خارجی متوسط                                                                 22ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    22                                                                  دو پهنی                                                                                                             22ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    24حداقل ضخامت جداره،                                                                         23حداکثر ضخامت جداره،                                                                       23      ضخامت متوسط جداره،                                                                                23                 ضخامت اسمی جداره                                                                                    23حداکثر فشار کاری مجاز                                                                              23فشار اسمی، PN                                                                                                            23حد پایین اطمینان                                                                                                  23حداقل استحکام موردنیاز MRS                                                                           24ضریب طراحی C                                                                                               24نسبت ابعاد استانداردSDR                                                                                   24                   تنش هیدرواستاتیک                                                                                               25مواد اولیه                                                                                                            25ویژگی های مواد اولیه                                                                                           25دسته بندی مواد اولیه                                                                                              25وضعیت ظاهری                                                                                                    26ابعاد و رواداری ابعاد لوله                                                                                        27رواداری ابعاد                                                                                                        27      طول لوله                                                                                                              27جدول                                                                                                                 28درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله                                                                    33فشار کاری مجاز در دماهای مختلف                                                                       33آزمون فشارترکیدگی                                                                                           34تجدید نظر                                                                                                          34پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                    35     مورد استفاده ویژگی هاپیش گفتار                                                                                                           35پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                     36     مورد استفاده ویژگی هاهدف و دامنه کاربرد                                                                                             36مراجع الزامی                                                                                                       36اصطلاحات و تعاریف                                                                                           38    مواد پلی اتیلنی                                                                                                     38دوده                                                                                                                  38مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس                                           39حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس                                                                 39حداقل استحکام مورد نیاز                                                                                        39ضریب طراحی                                                                                                    39تنش طراحی                                                                                                       40دسته بندی                                                                                                          40جدول                                                                                                                41ویژگی های مواد اولیه                                                                                          42چگالی                                                                                                               42نرخ جریان مذاب                                                                                                            43درصد پراکندگی و توزیع دوده                                                                             44درصد وزنی                                                                                                        44پراکندگی دوده                                                                                                   44توزیع دوده                                                                                                         44مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی                             44پایداری حرارتی                                                                                                  45پیش گفتار                                                                                                          46پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری               47 ابعاد- روش آزمونهدف و دامنه کاربرد                                                                                             47مراجع الزامی                                                                                                       49اصطلاحات و تعاریف                                                                                           47کلیات                                                                                                                 48تهیه نمونه ها                                                                                                        48شرایط تثبیت آزمونه                                                                                             48اندازه گیری ضخامت دیواره                                                                                 48وسیله اندازه گیری                                                                                               48روش اندازه گیری                                                                                                48محاسبات                                                                                                            48اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)                                                                49وسیله اندازه گیری                                                                                               49روش اندازه گیری                                                                                                49 اندازه گیری دو پهنی                                                                                           50وسیله اندازه گیری                                                                                               50روش کار                                                                                                           50اندازه گیری طول لوله                                                                                           52وسیله اندازه گیری                                                                                               50روش اندازه گیری                                                                                                50گزارش نتایج                                                                                                      51گزارش آزمون                                                                                                    51پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              52مقدار دوده – روش آزمونپیش گفتار                                                                                                          52پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              53 مقدار دوده – روش آزمونهدف و دامنه کاربرد                                                                                            53مراجع الزامی                                                                                                       53وسایل مورد نیاز                                                                                                   54کوره الکتریکی                                                                                                   54در پوش                                                                                                              54ظرف احتراق                                                                                                        54ترموکوپل آهن – کنستانتین                                                                                  54جریان سنج                                                                                                         55تله                                                                                                                     55لوله خشک کن                                                                                                   55دسیگاتور                                                                                                            55چراغ بونسن                                                                                                        55ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده                                                                                   55معرفهای شیمیایی ومواد لازم                                                                                 55     روش آزمون                                                                                                        56اندازه گیری مقدار خاکستر                                                                                   57محاسبات                                                                                                            58پیش گفتار                                                                                                          59پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری             60 بازگشت حرارتی – روش آزمونهدف و دامنه کاربرد                                                                                            60مراجع الزامی                                                                                                       60اصطلاحات و تعاریف                                                                                            61اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             61وسایل مورد نیاز                                                                                                   62آزمونه ها                                                                                                            62آماده سازی                                                                                                        62روش آزمون                                                                                                        62اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             62وسایل مورد نیاز                                                                                                   62آزمونه ها                                                                                                            63آماده سازی                                                                                                        63روش آزمون                                                                                                        63بیان نتایج                                                                                                            64گزارش آزمون                                                                                                    64پیش گفتار                                                                                                          66پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی                      67مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون                                   هدف و دامنه کاربرد                                                                                            67مراجع الزامی                                                                                                       67اصطلاحات و تعاریف                                                                                          68اساس آزمون                                                                                                       68شرایط و عوامل مؤثر در آزمون                                                                              69وسایل                                                                                                                70درپوشهای انتهایی                                                                                                70     پایه یا آویز                                                                                                        71مخزن                                                                                                                71     وسیله ایجاد فشار                                                                                                 72     دماسنج                                                                                                              72زمان سنج                                                                                                           72ضخامت سنج                                                                                                     73     وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی                                                               73تهیه آزمونه ها                                                                                                     73نمونه برداری                                                                                                      73طول آزاد آزمونه ها(10)                                                                                      73تعداد آزمونه ها                                                                                                   74کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون                                                              74کالیبراسیون دستگاه                                                                                             74محاسبه فشار آزمون                                                                                             74                 آماده سازی آزمونه ها                                                                                          74     روش کار                                                                                                           75گزارش آزمون                                                                                                     76آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون                   78پیش گفتار                                                                                                          78پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی                                               79هدف و دامنه کاربرد                                                                                            79هدف ازتدوین این استاندارد                                                                                   79چگالی وچگالی نسبی                                                                                          80چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد                                             80مراجع الزامی                                                                                                       80اصطلاحات و تعاریف                                                                                          81چگالی Pt                                                                                    81چگالی نسبی                                                                                                       81جدول                                                                                                                82تعداد آزمونه                                                                                                        82آماده سازی آزمونه                                                                                              82روش های آزمون                                                                                                 83روش الف                                                                                                           83روش ب                                                                                                                        86روش ج                                                                                                              87روش د                                                                                                               90گزارش آزمون                                                                                                    96پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی                         97چگونگی پراکنش دوده – روش آزمونپیش گفتار                                                                                                          97پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی                                 98چگونگی پراکنش دوده – روش آزمونهدف و دامنه کاربرد                                                                                            98وسایل مورد نیاز                                                                                                   98بیان نتایج                                                                                                            98روش كار                                                                                                           98روش الف                                                                                                           99روش ب                                                                                                                        100گزارش آزمون                                                                                                    100پیش گفتار                                                                                                          101پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت                     102در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون                  هدف و دامنه کاربرد                                                                                            102مراجع الزامی                                                                                                       102اصطلاحات و تعاریف                                                                                          103اهمیت آزمون                                                                                                      104وسایل مورد نیاز آزمون                                                                                         104 قالب                                                                                                                104دستگاه شیارزن                                                                                                   105نگهدارنده آزمونه                                                                                                 105لوله آزمایش                                                                                                      105حمام با دمای ثابت                                                                                              105ورق آلومینیوم                                                                                                    105چوب پنبه                                                                                                          105سینی                                                                                                                 105زار انتقال                                                                                                           106گیره                                                                                                                  106                                مواد لازم                                                                                                            106تهیه آزمونه                                                                                                         106روش آزمون                                                                                                        107گزارش آزمون                                                                                                    108جدول                                                                                                                109منابع                                                                                                                   110                            آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد.تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این است که استاندارد های ملی ، شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی  نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظر خواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط باآن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی )چاپ و منتشر می شود .پیش نویس استانداردهایی که توسط موسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح وبررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((ه)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط موسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین اللملی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، ازآخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین اللملی استفاده می نماید .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . موسسه می تواند به منظورحفظ بازارهای   بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، موسسه استاندارد اینگونه سازمانها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این موسسه می باشد .  پیش گفتار :استاندارد ” پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها” نخستین بار در سال 1353 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سیصد و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82  تصویب شد . اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره ازآخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.درتهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .   پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ویژگی ها1-هدف و دامنه کاربردهدف از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات موردنیاز لوله های ساخته شده از پلی اتیلن(PE) است که برای انتقال آب در زیر یا بر روی سطح زمین و همچنین در داخل یا خارج ساختمانها کاربرد دارد.این استاندارد برای لوله های فشار اسمی از 2/3 تا 20 بارو قطر خارجی اسمی 16 تا1600 میلی متراست که برای آبرسانی تحت فشار در محدوده دمایی بین صفر تا 70 درجه سلسیوس به کار می رود.2-مراجع الزامیمدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه ها وتجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند.در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:2-1-استاندارد ملی ایران 1-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون2-2-استاندارد ملی ایران 2-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون2-3-استاندارد ملی ایران3-7175 : سال1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون2-4-استاندارد ملی ایران 4-7175 :سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار  داخلی- روش آزمون2-5-استاندارد ملی ایران 6-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون2-6-استاندارد ملی ایران7-7175 : سال 1383 پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلن مورداستفاده در آبرسانی –اندازه گیری نرخ جریان مذاب- روش آزمون2-7-استاندارد ملی ایران 8-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-پایداری حرارتی- روش آزمون2-8-استاندارد ملی ایران 7174 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف-ویژگی ها2-9 ISO 161-1 :1996, Thermoplastics pipes for the converyance of fluids Nominal outside diameters and nominal pressures –Part 1: Metric Series2-10 ISO 12162 : 1995 Thermoplastics materials for pipes and fitting for pressure applications –Classification and designation –Overall service (design) coefficient2-11 ASTM D 1599 :1995 .Standard Test Method for Short-Tome Hydraulic Failure Pressure of Plastic Pipe, Tubing and Fittings.2-12ASTM F771: 1995 ,Secifications for Polyethylene (PE) Thermoplastic High-pressure Irrigation Pipeline Systems2-13 BS 6437; 1984 Biritish Standard Specification for Polyethylene (type 50)in metric diameters for general purposes.2-14 BS 6730: 1986, Biritish Standard Specification for Black Polyethylene pipes up to nominal size 63 for above ground use for cold potable water.2-15BS 6920:1996, Suitablility of non-metallic products for  use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water Part2 : Methods of test Section 2.3 Appearance of water.  10-فشار کاری مجاز در دماهای مختلففشار کاری مجاز برای لوله های پلی اتیلنی دردرجه حرارتهای 10 تا70 درجه سلسیوس درجداول 7 تا 16 آورده شده است.11-آزمون فشار ترکیدگیاین آزمون یک نوع آزمون کنترل کیفی و بازرسی است که به منظور تعیین نوع رفتارلوله های پلی اتیلن انجام می شودبا انجام این آزمون نوع رفتار نمونه هنگامیکه درکوتاه مدت تحت فشار هیدرواستاتیک قرار می گیرد مشخص میشود.دراین آزمون، آزمونه ها مطابق با بند 2-4 تحت فشار ترکیدگی قرار میگیرند. مدت زمان آزمون برای هر یک ازآزمونه ها بین 60 تا 70 ثانیه و دمای آزمون 2 23 درجه سلسیوس می باشد.درصورتی نتیجه آزمون قابل قبول است که رفتار لوله از نوع چقرمه (ترجیحا نوک قناری) باشد، با توجه به آنکه نوع رفتارلوله های پلی اتیلن بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر با نوعو گونه پلی اتیلن مورد استفاده وعوامل موثر فرآیندی شامل طرح هندسی اجزای فرآیند مانند ماردون، دای،… وهمچنین شرایط فرآیند تولید مانند سرعت تولیددمای مذاب، نحوه و سرعت خنک کاری، سرعت کشش قرار می گیرد، بنابراین نتایج این آزمون می تواند به عنوان یک معیار مهم وارزشمند از جهت کنترل کیفی مواد اولیه، مناسب بودن طراحی و شرایط محیط فرآیند مورد استفاده قرار داد. پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواد اولیه               مورد مصرف- ویژگی هااستاندارد پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد وچهارمین جلسه کمیته ملی استانداردشیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 مورد تایید قرار گرفته است اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود درهنگام تجدید نظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت.بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایرانی بایدهمواره ازآخرین تجدید نظر آنها استفاده کرددر تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود ونیازهای جامعه، درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها1- هدف ودامنه کاربردهدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات مواد اولیه مورد استفاده درتولید لوله های پلی اتیلنی است دراین استاندارد منظور از پلی اتیلن بدون دوده( بی رنگ) ومنظوراز پلی اتیلن سیاه، پلی اتیلن حاوی دوده( سیاه رنگ) می باشد.محصولات لوله توید شده از پلی اتیلن باویژگی های ذکر شده دراین استاندارد پس از فرآیند الزاماً دارای خواص و کارایی مشابه نیستنداین استاندارد اطلاعاتی در رابطه با مهندسی، کارآیی و شرایط فرآیند تولید برای محصولاتی با کاربردی خاص ارائه نمی دهد.2-مراجع الزامیمدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب میشود در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه ها وتجددی نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیرا را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است گزارش کاراموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)کاراموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)کارورزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)شرکتلوله گستراراکسهامی خاص

 • مقاله سر رسید بدهی های بلند مدت و محدودیت های تامین مالی شرکتهای متوسط در طول بحران مالی جهانی

  مقاله سر رسید بدهی های بلند مدت و محدودیت های تامین مالی شرکتهای متوسط در طول بحران مالی جهانی دریافت مقاله سر رسید بدهی های بلند مدت و محدودیت های تامین مالی شرکتهای متوسط در طول بحران مالی جهانی سر…

 • مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس

  مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس دریافت مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله اقتصادجهانی…

 • نمونه سوالات تخصصی و استاندارد ICDL درجه 1 به همراه پاسخ

  نمونه سوالات تخصصی و استاندارد ICDL درجه 1 به همراه پاسخ دریافت نمونه سوالات تخصصی و استاندارد ICDL درجه 1 به همراه پاسخ دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1164 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 در…

 • دانلود نقشه ساختمان مسکونی 6طبقه بتنی و 1طبقه فلزی با جزئیات

  دانلود نقشه ساختمان مسکونی 6طبقه بتنی و 1طبقه فلزی با جزئیات دریافت دانلود نقشه ساختمان مسکونی 6طبقه بتنی و 1طبقه فلزی با جزئیات دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 2649 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود نقشه…

 • مقاله درباره ایمنی ماشین آلات و خطرات مکانیکی

  مقاله درباره ایمنی ماشین آلات و خطرات مکانیکی دریافت مقاله درباره ایمنی ماشین آلات و خطرات مکانیکی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 ایمنی ماشین آلات و خطرات مکانیکی و انواع…

 • پاورپوینت زبان مصنوعی ( ARTIFICIAL TONGUE )

  پاورپوینت زبان مصنوعی ( ARTIFICIAL TONGUE ) دریافت پاورپوینت زبان مصنوعی ( ARTIFICIAL TONGUE ) دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 930 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 زبان مصنوعی ساختار زبان و مزه ها ساختار سلول های…

 • دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

  دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دریافت دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 برابری یا عدم برابری…

 • تصاویر بیلبورد

  تصاویر بیلبورد دریافت تصاویر بیلبورد دسته: تصاویر شاتر بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 75174 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تصاویر با کیفیت بیلبورد تصاویر با کیفیت بیلبورد برای گرافیستها قیمت فایل فقط 11,000 تومان سری اول دانلود تصاویر…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات

  دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات دریافت دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی مدیریت مالی بازدید…

 • دانلود تحقیق در موردروش_تحقیق در علوم تربیتی

  دانلود تحقیق در موردروش_تحقیق در علوم تربیتی دریافت دانلود تحقیق در موردروش_تحقیق در علوم تربیتی دانلود تحقیق در موردروش_تحقیق در علوم تربیتی دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 17 فرمت فایل zip حجم فایل 1.828 مگا بایت تعداد…

 • مقاله آموزشی جغرافیای مهاجرت ، جهانی شدن و مهاجرت

  مقاله آموزشی جغرافیای مهاجرت ، جهانی شدن و مهاجرت دریافت مقاله آموزشی جغرافیای مهاجرت ، جهانی شدن و مهاجرت از دیدگاه اقتصادی، گروهی از كارشناسان و جامعه شناسان معتقدند كه مهاجرت در حقیقت پاسخی است كه به تأخیر روی داده…

 • دانلود تحقیق نمونه های مناسب برای میکروسکوپ های الکترونی عبوری TEM

  دانلود تحقیق نمونه های مناسب برای میکروسکوپ های الکترونی عبوری TEM دریافت دانلود تحقیق نمونه های مناسب برای میکروسکوپ های الکترونی عبوری TEM دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 نمونه…

 • پرسشنامه پرخاشگری Aggression Questionnaire

  پرسشنامه پرخاشگری Aggression Questionnaire دریافت پرسشنامه پرخاشگری Aggression Questionnaire دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه پرخاشگری(Aggression Questionnaire) به همراه شیوه نمره گذاری ویژگی های روانسنجی منبع اصلی…

 • پاورپوینت کامل با موضوع عایق در ساختمان

  پاورپوینت کامل با موضوع عایق در ساختمان دریافت پاورپوینت کامل با موضوع عایق در ساختمان دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 6292 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 دانلود پروژه در مورد عایق ساختمان قیمت فایل…

 • پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان

  پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان دریافت پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 854 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های مربوط به بزهکاری…

 • پاورپوینت مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

  پاورپوینت مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها دریافت پاورپوینت مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1048 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 415 پاورپوینت مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها در 415 اسلاید قابل…

 • بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

  بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش دریافت بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 138 فرمت فایل docx حجم فایل 42 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 59 12,100 تومان…

 • مبانی نظری پژوهش ذهن آگاهی

  مبانی نظری پژوهش ذهن آگاهی دریافت مبانی نظری پژوهش ذهن آگاهی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 78 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری پژوهش ذهن آگاهی در 42 صفحه در قالب Word قابل ویرایش…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سیاهکل

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان سیاهکل دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان سیاهکل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیاهکل این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 172 فرمت…

 • بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری

  بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری دریافت بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری دسته بندی طرح توجیهی دامی بازدید ها 186 فرمت فایل doc حجم فایل 92 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت آنتی بیوفین

  پاورپوینت آنتی بیوفین دریافت پاورپوینت آنتی بیوفین دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3358 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 دانلود پاورپوینت آنتی بیوفین بررسی آنتی بیوفین پاورپوینت جامع و کامل آنتی بیوفین کاملترین پاورپوینت آنتی بیوفین پکیج…

 • سازه های بلند

  سازه های بلند دریافت سازه های بلند دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 19888 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 250 مجموعه ای از پاورپوینت و فایل ورد و پی دی اف های مختلف در خصوص سازه های بلند…

 • برنامه ریزی و طراحی فرودگاه

  برنامه ریزی و طراحی فرودگاه دریافت برنامه ریزی و طراحی فرودگاه این فایل در مورد موارد زیر است موانع در مسیر پرواز شرایط استاندارد درجه حرارت محیط ۱۵ درجه سانتی‌گراد ارتفاع فرودگاه از سطح دریا شرایط سطح باند و دسته…

 • سورس رینگتون بالیودی

  سورس رینگتون بالیودی دریافت سورس رینگتون بالیودی دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 10783 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 سورس رینگتون بالیودی قیمت فایل فقط 11,000 تومان سورس رینگتون بالیود قیمت فایل فقط 11,000 تومان برچسب…

 • طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه

  طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه دریافت طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 Flowers and Plants قیمت فایل فقط…

 • پرسشنامه افکار خودآیند منفی

  پرسشنامه افکار خودآیند منفی دریافت پرسشنامه افکار خودآیند منفی پرسشنامه افکار خودآیند منفی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 105 فرمت فایل docx حجم فایل 6 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان پرسشنامه افکار خودآیند منفی مشخصات «…

 • پاورپوینت بررسی خانه ی سبزواریها مشهد

  پاورپوینت بررسی خانه ی سبزواریها مشهد دریافت پاورپوینت بررسی خانه ی سبزواریها مشهد دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3392 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پاورپوینت خانه ی سبزواریها مشهد در 63 اسلاید زیبا و قابل ویرایش…

 • شبیه‌سازی کیفی رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW

  شبیه‌سازی کیفی رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW دریافت شبیه‌سازی کیفی رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 498 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 شبیه‌سازی کیفی رودخانه گرگر با…

 • آینه

  آینه دریافت آینه برنامه آینه به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 152 فرمت فایل rar حجم فایل 88 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان   فایل مربوط حاوی برنامه ای به…

 • مقاله مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار

  مقاله مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار دریافت مقاله مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو…

 • تحقیق کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری

  تحقیق کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دریافت تحقیق کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری تحقیق کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 132 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

  مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها دریافت مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • تحقیق ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی

  تحقیق ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی دریافت تحقیق ارشد عمران بررسی تغییرات نسبت تنش تیرو ستون برروی ضریب رفتارساختمان‌های خمشی فولادی به همراه اسلاید ارایه و فایل ها تدوین آیین نامه هایی…

 • مقاله تاریخ زبان فارسی

  مقاله تاریخ زبان فارسی دریافت مقاله تاریخ زبان فارسی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مقاله تاریخ زبان فارسی قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله تاریخ زبان فارسی* محمد…

 • اصول سرپرستی

  اصول سرپرستی دریافت اصول سرپرستی اگر با تأمین در مجموعه دستاوردهای فرهنگی بشر (هنر، ادبیات، فلسفه و…) و اشیاء و وسایلی كه لوازم زندگی ما را به عنوان «بشر قرن بیستم» تشكیل داده اند، بیفكنیم، به آسانی درمی‌‌یاییم كه حتی…