گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب

دریافت

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب در 73 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

128
فرمت فایل

doc
حجم فایل

286 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

73

9,900 تومان
گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب در 73 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست:در دوره كارآموزی ،كارهای انجام شده را می توان به 4 گروه تقسیم كرد:1-بازدید از طرح های تحقیقاتی و آشنایی با مراحل مختلف انجام یك طرح تحقیقاتی2-تحقیقات كتابخانه ای در مورد مسائل مختلف3-آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با مهندسی خاكشناسی و آمار4-كار در آزمایشگاه فهرست طرح های تحقیقاتی بازدید شده:-بررسی های فیزیولوژیكی تحمل به خشكی در چغندر قند در ارتباط با P,K-بررسی اثر منابع و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات كمی و كیفی پنبه در شرایط شور و غیر شور-اثر مصرف مواد آلی بر كمیت و كیفیت محصول چغندر قند-بررسی عملكرد گوجه فرنگی در سطوح مختلف N,Kاز طریق روش كود آبیاری تحقیقات كتابخانه ای انجام شده:-بررسی اثرات میزان محلول پاشی عناصر كلسیم و منگنز بر روی خواص كمی و كیفی دو رقم گوجه‌فرنگی- تعیین معیارهای كیفی میوه‌های صادراتی، افزایش عملكرد و ارتقاء كیفی آنها با مصرف بهینة كود و آب در كشور- بررسی اثر مصرف فاضلاب تصفیه شده طی فرایند هوا دهی بر خصوصیات شیمیایی خاك و تجمع عناصر كمیاب سرب و كادمیوم در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب-اثر محلول پاشی كلرور كلسیم بر روی درختان سیب- بررسی اثرات كودهای ازت وپتاسه بر عملكرد محصول گل زعفران- تعیین تناسب اراضی گندم آبی و چغندرقند در منطقه چناران، استان خراسان- تعیین‌ نیاز آبی‌ گیاه‌ چغندرقند به‌ روش‌ لایسیمتری‌ در مشهد- ضرورت مصرف گوگرد در خاك های استان خراسان-تحقیق در مورد اثر گوگرد در حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه-تهیه مقاله در مورد اثر گوگرد و ارسال برای چاپ در مجله زیتون- بیوفسفات طلایی، كودی جدید در تغذیه نوین درختان میوه-همكاری در انجام طرح برآورد كود مورد نیاز محصولات زراعی استان خراسان- متون تخصصی خاكشناسی-آشنایی با روش تحقیق كار در آزمایشگاه:-آنالیز گیاه و خاك-نمونه برداری نمونه گیاه و نمونه خاك آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با مهندسی خاكشناسی و آمار-یادگیری نرم افزار Mstatc وSigmstat كه در مورد بررسی آماری نتایج حاصله از طرح های تحقیقاتی می باشد.-مدل جامع كامپیوتری توصیه كودهای شیمیایی و آلی در راستای تولیدات كشاورزی پایدار شرح طرح های تحقیقاتی بازدید شده:- بررسی های فیزیولوژیكی تحمل به خشكی در چغندر قند در ارتباط با P,Kچكیده و شرح كامل طرح و هدف از اجرای آن به پیوست ضمیمه شده است.-بررسی اثر منابع و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات كمی و كیفی پنبه در شرایط شور و غیر شورچكیده و شرح كامل طرح و هدف از اجرای آن به پیوست ضمیمه شده است.بررسی عملكرد گوجه فرنگی در سطوح مختلف N,Kاز طریق روش كود آبیاریچكیده و شرح كامل طرح و هدف از اجرای آن به پیوست ضمیمه شده است.      اثر مصرف مواد آلی بر كمیت و كیفیت محصول چغندر قندمقدمه :     اثرات سودمند مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی خاكهای زراعی و نقش آنها در افزایش كمی و كیفی محصولات كشاورزی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. این مواد تا قبل از شناسایی و مصرف كودهای شیمیایی در حدود 150 سال پیش تنها منبع خارجی تأمین كننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شمار می‌آمدند. ولی با گذر از كشاورزی سنتی و ورود به كشاورزی مدرن در نیم قرن اخیر متأسفانه مصرف كودهای آلی كاهش و كودهای شیمیایی بطور روز افزونی افزایش یافت. تخریب خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی خاك در اثر عدم مصرف كودهای آلی و كشت و كار بیش از اندازه و نیز آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه كودهای شیمیایی در كشاورزی باعث گردید كه در سالهای اخیر مصرف این نوع كودها دوباره مورد توجه قرار گیرد. بطوریكه مدیریت مطلوب ماده آلی در خاك قلب كشاورزی پایدار نام گرفت. در همین راستا در كشور ما نیز در نظر است كه با استفاده از مواد آلی از منابع مختلف سطح ماده آلی خاكهای زراعی حداقل به میزان یك درصد افزایش یابد.ماده آلی منبع مواد معدنی و انرژی برای گیاهان و موجودات خاك است و با تشدید فعالیت زیستی در خاك به چرخش بهتر عناصر غذایی و قابلیت جذب آنها كمك می‌كند. تحقیقات مختلف نشان داده است كه در خاكهای آهكی مخلوط كردن كودهای فسفاته با كودهای آلی موجب جذب بهتر فسفر توسط گیاه می‌گردد. این پدیده می‌تواند ناشی از كاهش pH خاك در اثر CO2 حاصل از فساد مواد آلی و نیز اثر فسفر آلی باشد. معدنی شدن 1 درصد ماده آلی در 30 سانتیمتری سطح خاك می‌تواند معادل 9 تن در هكتار اسید سولفوریك، پروتون آزاد كند كمپلكس‌های آلی – فلزی كه بر اثر تجزیه میكروبی ماده آلی خاك تشكیل می‌شوند نیز قابلیت جذب عناصر كم مصرف را بطور مؤثری تحت تأثیر قرار می‌دهد. ماده آلی  خاك دانه سازی و متعاقب آن نفوذ‌پذیری خاك را افزایش داده  و توسعه ریشه و راندمان مصرف آب را بهبود می‌بخشد.   سطح زیر كشت چغندرقند در كشور 185 هزار هكتار و تولید كل چغندرقند در كشور 5 میلیون تن گزارش شده است كه در این میان استان خراسان با سهم 6/33 درصد از سطح زیر كشت و 9/35 درصد تولید آن در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد مطالعات انجام شده تاكنون در استان بیشتر روی تاثیر كودهای شیمیایی خصوصاً N-P-K متمركز بوده و  به بررسی اثرات مواد آلی پرداخته نشده است. مواد و روشها :            به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر كمیت و كیفیت محصول چغندرقند پژوهشی در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با 10 تیمار و در 4 تكرار در اراضی مركز تحقیقات كشاورزی خراسان (طرق) انجام شد تیمارهای آزمایش عبارت بودند از مقادیر 5/2، 5 و 10 تن در هكتار از هر یك از كودهای گاوی، مرغی و كمپوست و شاهد (بدون مصرف هر گونه كود دامی) قبل از كاشت از هر تكرار یك نمونه مركب خاك از عمق 30-0 سانتیمتری تهیه و در آزمایشگاه خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آن تعیین گردید(جدول 1). مواد وروشها:به منظور بررسی اثرات میزان محلولپاشی عناصر كلسیم و منگنز بر روی خواص كمی و كیفی دو رقم گوجه‌فرنگی طرحی به صورت اسپلیت فاكتوریل در قالب بلوكهای كامل تصادفی در سه تكرار به مدت 2 سال 1381 در مركز تحقیقات كشاورزی طرق (مشهد) انجام  شد كه در آن دو رقم گوجه‌فرنگی ( مبیل وپتوارلی سی اچ) در كرت اصلی و محلول پاشی  كارور كلسیم و سولفات منگنز با سه سطح غلظت (0 ،3 ،6 در هزار ) بصورت فاكتوریل در كرتهای فرعی قرارگرفتند (محلول پاشی در زمان گلدهی انجام شد). چند هفته قبل از كاشت بذور دو رقم مورد استفاده در خاك مزرعه مورد نظر كه خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آن تعیین شده بود در خزانه كشت  شد و مراقبت‌های لازم تا زمان انتقال نشاءها به زمین اصلی انجام گرفت.  در تاریخ پانزده اردیبهشت ماه كه تاریخ مناسب كشت در منطقه می‌باشد، انتقال نشاءها به زمین اصلی صورت گرفت. در هنگام انتقال نشاءها، از آنها دو بوته مركب تصادفی تهیه و میزان عناصر ریزمغذی و منگنز و كلسیم اندازه‌گیری  شد. در طول فصل رشد مراقبت‌های لازم از قبیل وجین علفهای هرز، سمپاشی علیه آفات و بیماریها، خاكدهی پای بوته‌ها انجام شده یادداشت برداریهای لازم در تمام مدت رشد صورت  گرفت. پس از محلولپاشی و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در هنگام میوه‌دهی  از برگهای روبرروی گوجه‌فرنگی نمونه‌برداری و غلظت عناصر فوق اندازه‌گیری  شد (3). صفاتی از قبیل آلودگی بوته‌ها به بیماری، پوسیدگی،لهیدگی میوه،بریكس و pH نیز بررسی و تعیین  شد. پس از تعیین عملكرد هر چین و كل عملكرد هر كرت آزمایشی و درجه‌بندی میوه‌ها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و اثرات تیمارها مشخص  شد. نتایج و بحث:براساس نتایج  حاصله به نظر می‌رسد كه ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به محلول‌پاشی عناصر كلسیم و منگنز پاسخهای متفاوتی می‌دهند. اگر چه اثر سادة رقم بر عملكرد معنی‌دار نبود ولی در مورد محلول‌پاشی منگنز بیشترین عملكرد از رقم  V2 با غلظت سه در هزار سولفات منگنز و كمترین عملكرد از رقم  V1 بدون محلول‌پاشی منگنز حاصل شد. در مورد محلول‌پاشی كلروركلسیم نیز در حالیكه V2 در سطح شش در هزار كلرور كلسیم بیشتری عملكرد را داشت رقم V1 در همین سطح كمترین محصول را تولید كرد. اثر توأم محلول‌پاشی كلسیم و منگنز نیز بر عملكرد محصول معنی دار بود. بطوریكه بیشترین عملكرد از تیمار  Mn6Ca3  و كمترین عملكرد از تیمار Mn6Ca6 حاصل شد. كه این امر نشان‌دهندة ایجاد اختلال در متابولیسم منگنز در اثر كلسیم اضافی می باشد. در مجموع اثر تیمارهای منگنز، كلسیم و رقم بر عملكرد گوجه‌فرنگی در سطح 5% معنی‌دار بود و بیشترین و كمترین عملكرد (07/98 و 87/41 تن در هكتار) به ترتیب از تیمارهای V2Mn6Ca3 و V2Mn0Ca6  حاصل شد. اثر متقابل كلسیم و منگنز بر عارضة پوسیدگی گلگاه كاملآ معنی‌دار بود به طوریكه كمترین عارضه پوسیدگی در غلظت كلسیم سه در هزار و منگنز شش در هزار و بیشترین عارضه در تیمار منگنز شش در هزار و كلسیم صفر در هزار مشاهده گردید.روش تحقیق:جهت اجرای طرح، در سال 1379 ابتدا در منطقة شهرستان چناران، دو باغ سیب قرمز و زرد كه از نظر مدیریتی، نامطلوب بودند انتخاب شدند. از هر كدام از باغها علاوه بر تجزیة خاك، برگ و آب آبیاری،  سوابق مدیریتی، كود دهی، وضعیت ظاهری درختان، عملكرد و … یادداشت‌برداری گردید. سپس در هركدام از باغهای سیب قرمز و زرد، دو قطعه كه هر كدام حدود 20 اصله درخت را دربرداشت، مرز بندی شده و تحت دو نوع مدیریت مطلوب (كود دهی با توجه به نتایج تجزیة برگ و به روش چال كود، آبیاری به روش جویچه‌ای و محلول پاشی كلرور كلسیم) و نامطلوب (كود دهی به روش پخش سطحی و عرف باغدار، آبیاری به روش كرتی و عدم محلول پاشی كلرور كلسیم) قرار گرفتند. با این عمل در حقیقت دو باغ سیب با مدیریت مطلوب و دو باغ سیب با مدیریت نامطلوب بدست آمد كه به دلیل یكنواختی  نوع درخت (رقم، سن و …) ، شرایط خاكی و آب و هوایی اثر مدیریتها قابل قیاس می‌باشد. پس از آن نتایج تجزیة برگی، عملكرد و وضعیت ظاهری درختان هر قطعه مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نیز علاوه بر فاكتورهای فوق، انبارداری، ضایعات پس از برداشت و خصوصیات كیفی میوه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اثر فاكتورهای فوق به صورت آماری مقایسه خواهد شد .نتایج و بحث:        ·خصوصیات شیمیایی خاك باغهای مورد آزمایش:برخی از مشخصات شیمیایی خاك باغهای مورد آزمایش كه اندازه‌گیری شده درجدول  1 نشان داده شده است. در هر دو باغ به علت پخش سطحی و مصرف نامتعادل كود فسفاته، غلظت بیشتر فسفر را در لایة سطحی (0-20 سانتیمتری) نسبت به عمق ( 21-40 سانتیمتری) مشاهده گردید. pH خاكها در هر دو عمق بالا بوده كه این امر در رسوب و غیر فعال شدن عناصرغذایی كه حلالیت آنها وابسته به ‍pH  خاك است، می تواند مؤثر واقع شود. در بین عناصر میكرو نیز فقط روی پایین‌تر از حد بحرانی قرار دارد. غلظت فسفر خاك در سطح بیشتتر از عمق می باشد كه نشان دهندة مصرف پخش سطحی كودهای فسفره می باشد.     ·كیفیت آب آبیاری باغهای مورد آزمایش :      برخی از مشخصات آب آبیاری باغهای مورد آزمایش در جدول 2  نشان داده شده است . با مقایسه مشخصات آب آبیاری با راهنمای تفسیر كیفیت آب آبیاری (فائو، 1990) مشخص می‌شود آب آبیاری داری pH قلیایی، SAR وEC بدون محدودیت بوده و از نظر میزان بی‌كربنات (بیش از 5/ 2میلی اكیوالانت در لیتر) ، در محدودیت متوسط در استفاده از آب آبیاری قرار دارد.     ·تجزیه برگ:          نتایج حاصل از تجزیه برگی درختان در جدول سه نشان داده شده. در هر دو باغ قرمز  و زرد، قطعه مطلوب نسبت به قطعة نامطلوب، از غلظت بالای  عناصر كم‌مصرف (به جز آهن) برخوردار است (با وجود اینكه قطعه‌های مطلوب از عملكرد بالایی نیز برخوردار بودند). به نظر می‌رسد استفاده از چال كود با تعدیل pH حجم كوچكی از خاك (حجم چال كود) از رسوب عناصر غذایی كه حلالیت آنها وابسته به pH خاك است (منگنز، روی و…) جلوگیری نموده و با ایجاد شرایط تهویه‌ای بهتر و محیط مناسب برای گسترش ریشه و همچنین كاهش جذب عناصر غذایی توسط علفهای هرز موجب جذب بیشتر این عناصر در  قطعه‌های مطلوب شده است.وضعیت ظاهری باغهای مورد آزمایش از نظر علائم كمبود عناصر غذایی:      در قطعه‌های نامطلوب هر دو باغ علائم كمبود آهن به صورت كلروز برگی (در درجة اول) و علائم كمبود روی به صورت ریزبرگی (در درجه دوم) مشاهده می‌شد. نمودار 1 درصد درختانی كه دارای علائم كمبود آهن و یا روی هستند را نشان می‌دهد.     با وجود بالا بودن میزان آهن در برگ درختان (در قطعة نامطلوب) باز علائم كمبود آهن در درختان دیده می‌شود با توجه به بالا بودن غلظت آهن در برگ درختان قطعه‌های نامطلوب  نسبت به قطعه‌های مطلوب انتظار بر این بود كه علائم كمبود آهن در درختان نامطلوب از گستردگی كمتری برخوردار باشد(نسبت به قطعه‌های مطلوب) ولی  باتوجه به بالا بودن غلظت آهن در خاك و متعادل بودن نسبت فسفر به آهن در گیاه (در هر دو باغ)  چنین به نظر می‌رسد كه احتمالاً در قطعه‌های  نامطلوب به دلیل عدم استفاده از چالكود، بالا بودن میزان بی‌كربنات آب آبیاری، كربناته بودن خاكها و آبیاری سنگین (آبیاری سنگین  تولید CO2  نموده و CO2  تولید شده، بعد از تركیب با كربنات خاك، تولید بی‌كربنات می‌نماید) باعث شده تا pH شیرة سلولی افزایش یابد. با افزایش pH شیرة سلولی گیاه  آهن فعال جذب شده توسط گیاه به جای مصرف در متابولیسم گیاهی به آهن غیرفعال تبدیل شده و در گیاه انباشته می‌شود. اما در قطعه‌های مطلوب به دلیل استفاده از روش آبیاری جویچه‌ای مشكلات ناشی از آبیاری كرتی ذكر شده مطرح نبوده و استفاده از چالكود در این باغ با خنثی كردن اثرات بی‌كربنات بالای آب آبیاری و خاك، pH شیرة سلولی را تعدیل نموده است. با تعدیل pH شیرة سلولی، آهن فعال جذب شده وارد چرخة متابولیسم گیاه شده و به آهن غیرفعال تبدیل نمی‌شود. به عبارت دیگر در باغ نامطلوب درصد بیشتری از آهن كل را آهن غیرفعال تشكیل می‌دهد. در باغ مطلوب (برعكس باغ نامطلوب) آهن فعال درصد بیشتری از آهن كل را شامل می‌شود. با این توضیح و باتوجه به این نكته كه روشهای آزمایشگاهی موجود میزان آهن كل (مجموع آهن فعال و غیرفعال) را در برگ اندازه‌گیری می‌نمایند دلیل تناقض بین نتایج این قسمت با نتایج تجریة برگ مشخص می‌شود. در این رابطه محققین زیادی از جمله سمر (1377)، ملكوتی (1379)، گزارش می‌دهند كه درخت در خاكهای آهكی  دچار كمبود فیزیولوژیك است و مشكل آن كم بودن آهن قابل جذب در خاك نیست. بلكه غیرفعال شدن آن در گیاه به دلیل pH بالای شیرة سلولی می باشد.مقدمه :            آب یكی از عوامل محدودكننده كشاورزی در مناطق خشك و نیمه‌خشك می‌باشد و متأسفانه بدلیل رشد جمعیت پیشرفتهای صنعتی و توسعه شهرها، دامنه‌های محدودیت به مرزهای نگران كننده بحران نزدیك می‌گردد. بدلیل كاهش بارندگی در چند سال اخیر در استان خراسان و افزایش مصرف آب در بخشهای دیگر جامعه از جمله در شهرها، اكنون رقابت بر سر مصرف آب جدی‌تر گردیده است بطوریكه در چند سال گذشته بدلیل اولویت انتقال آب از سدهای طرق و كارده به بخش شهری، كشاورزان مناطق پایین دست امكان كشت محصولات را تا حد زیادی از دست داده‌ند، با توجه به روند فوق، استفاده مجدد از فاضلابها بعنوان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر مطرح شده است. استفاده پایدار از فاضلابهای شهری نیازمند آگاهی‌های همه جانبه از اثرات كوتاه مدت و بلند مدت مصرف فاضلاب بر خاك، چرخه غذایی و ابهای زیرزمینی می‌باشد.استفاده از فاضلاب‌ها در كشاورزی بعنوان جایگزینی برای آب آبیاری در حال گسترش است. اگرچه افزایش غلظت فلزات سنگین در اراضی كه فاضلاب دریافت كرده‌اند، بدلیل ورود آنها به زنجیره غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است. آلودگی خاكهای سطحی و آبهای زیرزمینی نیز نگرانیهای دیگر می‌باشند. ینگ‌مینگ (1993).مطالعه و بررسی دقیق سرنوشت فلزات سنگین در خاكهایی كه در آن فاضلاب بكار می‌رود برای حداقل كردن مخاطرات آلودگی خاك، آب و زنجیره غذایی ضروری دانسته است ولی تحرك فلزات سنگین در خاك را به چهار طریق ممكن دانسته است :1-   خارج شدن از خاك به هنگام برداشت محصول، در این حالت مقداری از فلز در چرخه غذایی قرار می گیرد كه مخاطرات آن نگرانی عمده كاربرد فاضلاب است.2-   فرسایش : حركت توده‌ای فلزات سنگین همراه با آب و یا خاك3-   نشست عمقی و آبشوئی : حركت فلز سنگین با آب آبیاری به اعماق خاك و خطر وارد شدن به آب های زیرزمینی4-   عملیات شخم و آماده‌سازی زمین قبل از كشتمشخص گردیده است كه تحرك، قابلیت استفاده و سمیت فلزات كمیاب به شكل شیمیایی آنها بستگی دارد بنابراین شناخت گونه‌های این فلزات برای فهم و كنترل رفتار آنها در محیط ضروری است.از انجائی كه فاضلاب‌ها، ضایعاتی غنی از ماده آلی هستند. بنابراین كاربرد آنها در اراضی كشاورزی می‌تواند باعث پیچیده شدن اثرات متقابل فلزات در خاك شود.لامی و همكاران (1993)، دریافتند كه ماده آلی محلول موجود در فاضلاب بر وضعیت كادمیوم محلول و ظرفیت نگهداری خاك برای كادمیوم در محدوده pH 5 تا 7 موثر است.آنها نتیجه گرفتند كه در شرایط آزمایش، تحرك كادمیوم بلافاصله پس از كاربرد فاضلاب در خاك افزایش می‌یابد.ملالی و همكاران (1994) با بررسی آبشوئی عناصر مختلف از اراضی كه فاضلاب دریافت كرده‌اند، به این نتیجه رسیدند كه بدلیل تركیب عوامل فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی حركت عناصر از فاضلاب محدود است.در هندوستان مطالعات انجام شده نشان می‌دهد كه استفاده بلند مدت از فاضلاب (بیش از 25 سال) باعث افزایش ماده آلی در لایه 45 سانتیمتر خاك شده است همچنین وزن مخصوص ظاهری خاك كاهش یافته و ظرفیت نگهداری آب در خاك افزایش یافته است.نری (NEERI)  ضمن بررسی سرنوشت عناصر سنگین افزوده شده به خاك در اثر مصرف فاضلاب پی‌برد كه اگرچه غلظت عناصر سنگین در حال حاضر حد خطر سازی نمی‌باشد امكان بروز مشكل در بلندمدت وجود دارد عبدالقفار 1983 معتقد است كه استفاده مهمتر از فاضلاب در آبیاری ممكن است باعث افزایش املاح ممكن 4 میلیون متر مكعب و اسكندریه 1 میلیون متر مكعب برآورد شده است.ال‌شباسی و همكاران (1971) ضمن بررسی اراضی كه مدت 50 سال فاضلاب دریافت كرده بودند. اعلام كرد كه رنگ خاك سطحی از زرد كم رنگ به قهوه‌ای تیره تغییر یافت است. در حالیكه رنگ خاك در لایه زیرین بدون تغییر باقی ماند. میزان ماده آلی خاك از 36/0 به 26/1% افزایش یافت. نتایج آنها همچنین حاكی از آن بود كه پس از این مدت میزان رس خاك از 8% به 13% افزایش یافت در حالیكه میزان Caco3 از 1/5% به حدود 8/2% و pH خاك از 6/7 به 7/6 كاهش یافت.در تحقیق دیگری عبدو و ال ننه(1980) دریافتند كه استفاده از فاضلاب در آبیاری بطور مشخص مقدار آهن، منگنز و روی محلول در خاك را افزایش داد.ال ننه و همكاران (1982) در تحقیق دیگری نشان دادند كه آبیاری با فاضلاب بمدت 47 سال، باعث افزایش فسفر قابل استفاده و كل نیتروژن محلول در خاك شده آنها دریافتند كه فاضلاب میزان فلزات سنگین كادمیوم، كبالت، سرب و مس را نیز افزایش داد این مطالعات همچنین نشان داد كه آبیاری طولانی مدت با فاضلاب (47 سال) می‌تواند باعث انتقال تركیبات پیچیده ارگانومتال به اعماق بیشتر از c.m50 سانتیمتری شود.مطالعات گلخانه‌ای نشان داد كه مصرف 50 گرم فاضلاب در كیلوگرم خاك باعث افزایش ازت، فسفر، پتاس، آهن، منگنز، روی، مس، كبالت، نیكل، سرب و كادمیوم در برگ نسبت به شاهد گردید.چانی و هارتیك (1978) اعلام كردند كه    حاوی 2000 قسمت در میلیون روی، 80 قسمت در میلیون مس، 100 قسمت در    Ni  و نسبت  بیش از 5/0 نباید در اراضی كشاورزی استفاده شوند. بینگهام و همكاران (1979) به دلیل سمیت كادمیوم،معادل فلزی رای كادمیوم تعریف نمودند و اعلام كردند كه مقدار 4/4 غلظت كادمیوم + Cu در خاك آهكی یا قلیائی نباید در لجن فراتر از ppm600 باشد.توفیقی و سلمانی (1378) ضمن بررسی چگونگی حركت عناصر سنگین نیكل، كادمیوم و سرب در خاك و شرایط آزمایشگاهی در اثر آبیاری با فاضلابهای جنوب تهران دریافتند كه عناصر نیكل، كادمیوم و سرب نیز در قسمتهای سطحی خاك (تا در سانتیمتر سطح) تجمع یافته و حركت عمقی چندانی ندارند. و بافت خاك بر حركت عمقی این عناصر اثر چندانی نداشت. سرب بیشترین حركت عمقی و نیكل كمترین حركت را دارا بود. آنها دریافتند كه در صورت اضافه شدن كربنات كلسیم و سدیم بنتونایت به تمام خاكها، ظرفیت جذب كادمیوم خاكها بالا می‌رود. در نهایت بررسی آنها نشان داد كه با توجه به تحرك بسیار كم و ظرفیت جذب زیاد عناصر سنگین در خاكهای جنوب تهران، به احتمال زیاد مصرف فاضلاب های جنوب تهران بعنوان آب آبیاری (حتی در دراز مدت) موجب آلوده شدن آبهای زیرزمینی این مناطق به این سه عنصر نمی‌گردد.رحمانی (1378) ضمن برسی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر سنگین سرب، كادمیوم و نیكل در پساب خروجی واحدهای صنعتی شهر یزد (واحد‌های ریسندگی و بافندگی) اعلام نمود كه تنها محدودیت موجود در پساب‌ها از نظر غلظت كلروبی‌كربنات بوده است در پاره‌ای از موارد پسابها دارای محدودیت سولفات، كلسیم و منیزیم بوده است.   كاوش‌با توجه‌ به‌ مشاهدات‌ عینی‌ حاصل‌ از محلول‌ پاشی‌ با كلرور كلسیم‌ مشاهده‌شد كه‌ محلول‌ پاشی‌ با كلرور كلسیم‌ اندازه‌ میوه‌ ها را كوچكترنكرد و زخمی‌ شدن‌ وچوب‌ پنبه‌ای‌ را بطور قابل‌ ملاحظه‌ ای‌ كنترل‌ نمود.بررسی‌ روند تغییرات‌ كلسیم‌ نشان‌ داد كه‌ محلول‌ پاشی‌ با غلظت‌ های‌ مختلف‌كلرور كلسیم‌ باعث‌ افزایش‌ این‌ عنصر نسبت‌ به‌ تیمار شاهد شده‌ است‌ . اما مقادیرحاصله‌ تفاوت‌ معنی‌ داری‌ را در غلظت‌ های‌ مختلف‌ كلرور كلسیم‌ (1/5و 0/5درصد )نشان‌ نمی‌دهدبررسی‌ روند تغییرات‌ منیزیم‌ نشان‌ میدهد كه‌ تیمار شاهد منیزیم‌ بیشتری‌نسبت‌ به‌ تیمارهای‌ دیگر دارد و به‌ ترتیب‌ افزایش‌ غلظت‌ محلول‌ كلرور كلسیم‌ مقدارمنیزیم‌ كاهش‌ یافته‌ است‌().اما تغییرات‌ عناصربر و روی‌ روند مشخصی‌را نشان‌ نمی‌دهند.پس‌ احتمالامیتوان‌ چنین‌ نتیجه‌ گرفت‌ كه‌با افزایش‌ میزان‌ كلسیم‌ ، میزان‌ منیزیم‌ كاهش‌ یافته‌ است‌ . این‌ نتیجه‌ موافق‌ باگزارشات‌ دانشمندان‌ دیگر است‌. در منابع‌ ذكر شده‌ است‌ كه‌ كلسیم‌ و منیزیم‌ با هم‌رقابت‌ داشته‌ و جذب‌ منیزیم‌ موجب‌ كاهش‌ جذب‌ كلسیم‌ به‌ داخل‌بافت‌ میوه‌ میگرددو یا بر عكس‌ یعنی‌ با كاهش‌منیزیم‌وپتاسیم‌ ،كلسیم‌ افزایش‌ داشته‌ است‌ .بررسی‌ روند تغییرات‌ كلسیم‌ نشان‌ میدهد كه‌ با افزایش‌ تعداد نوبت‌ محلول‌پاشی‌ ، میزان‌ كلسیم‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ اما این‌ مقادیر با هم‌ اختلاف‌ معنی‌ داری‌رادر سطح‌ 5 درصد نشان‌ نمی‌دهند به‌ طور كلی‌ 6 نوبت‌پاشش‌ محلول‌ 0/5 درصد دارای‌ حداكثر میزان‌ كلسیم‌است‌،در صورتیكه‌ 6نوبت‌ پاشش‌ محلول‌ با غلظت‌ 1 درصد دارای‌ كمترین‌ میزان‌كلسیم‌ بعد از شاهد می‌باشد. اثرات‌ متقابل‌ غلظت‌ در نوبت‌ محلول‌ پاشی‌ سبب‌اختلاف‌ معنی‌ داری‌ در سایر عناصر میوه‌ نشده‌ است‌.نتایج‌ حاصل‌ از اندازه‌ گیری‌ مقدار تقریبی‌ نشاسته‌ موجود در سیب‌ در هنگام‌برداشت‌ نشان‌ داد كه‌ رسیدگی‌ میوه‌ تحت‌ تاثیر غلظت‌ كلرور كلسیم‌ قرار گرفته‌است‌ و 6 نوبت‌ محلول‌ پاشی‌ با غلظت‌ های‌ 1 و 1/5 درصد كلرور كلسیم‌ و 4 نوبت‌محلول‌ پاشی‌ باغلظت‌ 0/5 درصد كلروركلسیم‌ باعث‌ حفظ میزان‌ نشاسته‌ در حدبیشتری‌ شده‌ بودند مقدار تقریبی‌ نشاسته‌ موجود در سیب‌ ها پس‌ از 5 ماه‌ نگهداری‌ در سردخانه‌در تمام‌ نمونه‌ هایی‌ تیمار شده‌ با كلرور كلسیم‌ به‌ میزان‌ جزئی‌ رسید و حتی‌ درشاهد بطور كامل‌ ناپدید شد.بین‌ میزان‌ نشاسته‌ و مدت‌ زمان‌ نگهداری‌ در سردخانه‌همبستگی‌ منفی‌ وجود دارد و مقدار جزئی‌ نشاسته‌ در میوه‌ های‌ سیبی‌  سیب‌ وگلابی‌  در حین‌ رسیدن‌ و پس‌ از برداشت‌ ناپدید می‌شود .میزان‌ سفتی‌ بافت‌ میوه‌ نیز در اثر محلول‌ پاشی‌ با كلروركلسیم‌ افزایش‌ نشان‌داد.میوه‌ محلول‌ پاشی‌ شده‌ با محلول‌ 1 درصد كلروركلسیم‌ دارای‌ میزان‌ سفتی‌بالاتری‌ بود (بین‌ ماههای‌ مختلف‌ نگهداری‌ اختلاف‌ معنی‌داری‌در میزان‌ سفتی‌مشاهده‌میشود (P=0/01)و در طول‌ مدت‌ نگهداری‌ میوه‌ در سردخانه‌ میزان‌ سفتی‌ بافت‌كاهش‌ یافته‌ است‌ (محلول‌ پاشی‌ با كلرور كلسیم‌ سبب‌ تغییر PH میوه‌ شد و میوه‌ محلول‌ پاشی‌شده‌ با محلول‌ 1 درصد كلرور كلسیم‌ دارای‌ پایین‌ ترین‌ میزان‌ PH و شاهد دارای بالاترین‌ میزان‌ PH بود (در طول‌ مدت‌ نگهداری‌ میوه‌ در سردخانه‌ میزان‌ PH افزایش‌ یافته‌ است‌ ( نمودار9-5).بین‌ PH میوه‌ و مدت‌ زمان‌ نگهداری‌ در سردخانه‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد .میزان‌ PH میوه‌ در ابتدای‌ برداشت‌ بعلت‌ وجود اسیدهای‌ آلی‌ بمیزان‌ كمتری‌ است‌ولی‌ بتدریج‌ و در طی‌ فعل‌ و انفعالات‌ منجر بیوشیمیایی‌ این‌ اسیدها و به‌ مواد دیگری‌مثل‌ تركیبات‌ قندی‌ تبدیل‌ شده‌ و میزان‌ pH ، افزایش‌ می‌یابد .در اثر محلول‌ پاشی‌ با كلرور كلسیم‌ میزان‌ اسیدیته‌ افزایش‌ نشان‌ داد و میزان‌اسیدیته‌ در غلظت‌ های‌ 1 درصد كلرور كلسیم‌ با 6 نوبت‌ محلول‌ پاشی‌ درحداكثرمیزان‌ خود بودند.بطوركلی‌ تیماربا كلرور كلسیم‌ سبب‌ افزایش‌ در میزان‌ اسیدهای‌ آلی‌ میوه‌ می‌شود و مقداراسیداسكوربیك‌ را تا 300 درصد افزایش‌ میدهد .تیمار با كلرور كلسیم‌ سبب‌افزایش‌ میزان‌ اسیدهای‌ آلی‌ میوه‌ تا 20-30 درصد می‌شود .افزایش‌ یون‌ كلسیم‌و نیز كاتیونهای‌ دیگر سبب‌ تحریك‌ بیشتر اسیدهای‌ آلی‌ می‌شود تا بتواند در مقابل‌كاتیونها یك‌ تعادل‌ آنیونی‌ هم‌ ارزش‌ بسازد . میزان‌ اسیدیته‌ سیب‌ های‌ تیمار شده‌ باكلرور كلسیم‌ كه‌ در سردخانه‌ های‌ معمولی‌ نگهداری‌ می‌شوند شبیه‌ به‌ اسیدیته‌سیب‌ های‌ نگهداری‌ شده‌  در سردخانه‌اتمسفر كنترل‌ شده‌ می‌باشد باافزایش‌ تعداد نوبت‌ محلول‌ پاشی‌ اسیدیته‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ و در 6 نوبت‌محلول‌ پاشی‌ میزان‌ اسیدیته‌ در حداكثر میزان‌ خود است‌ اما با 4 نوبت‌ محلول‌ پاشی‌با كلرور كلسیم‌ در یك‌ گروه‌ قرار دارند (در طول‌ مدت‌ نگهداری‌ میزان‌ اسید قابل‌ تیتركاهش‌ یافته‌ است‌ (. چون‌بلافاصله‌ پس‌ از برداشت‌ در میوه‌ میزان‌ اسیدهای‌ آلی‌ زیادی‌ وجود دارد ولی‌ در طی‌دوره‌ نگهداری‌ و نزدیك‌ شدن‌ به‌ مرحله‌ رسیدگی‌ و پیری‌ این‌ میزان‌ كاهش‌ می‌یابدبطوریكه‌ در میوه‌ كاملاپ رسیده‌ این‌ میزان‌ در حداقل‌ خود می‌باشد . در اثر استفاده‌ از محلول‌ پاشی‌ با كلرور كلسیم‌ میزان‌ مواد جامد محلول‌ نیزافزایش‌ یافته‌ است‌ و میزان‌ بریكس‌ در غلظت‌ 1 درصد محلول‌ كلرور كلسیم‌ درحداكثر میزان‌ خود است‌ اما با غلظت‌ 0/5 درصد كلرور كلسیم‌ و 1/5 درصد كلروركلسیم‌ در یك‌ گروه‌ قرار دارند و میزان‌ مواد جامد محلول‌ در تیمار شاهد از همه‌كمتر است‌ ‌ .بین‌ بریكس‌ میوه‌ و مدت‌ زمان‌ نگهداری‌ در انبار همبستگی‌ مثبت‌وجود دارد . در میوه‌ ها مقدار عمده‌ مواد جامد محلول‌ را قندها تشكیل‌ می‌دهند . و بااندازه‌ گیری‌ بریكس‌ ، تقریباپ میتوان‌ به‌ مقدار قند میوه‌ پی‌ برد . در طول‌ دوره‌ رسیدن‌میوه‌ ، میزان‌ بریكس‌ آن‌ زیاد می‌شود و كسر بریكس‌ اسیدیته‌  شاخصی‌ برای‌ رسیدن‌میوه‌ها محسوب‌ می‌شود .اندازه‌ گیری‌  میزان‌ كاهش‌ وزن‌ پس‌ از 10 روز نگهداری‌ در 23درجه‌ نگهداری‌نشان‌ داد كه‌ تقریبا تاثیر تمام‌ عوامل‌ باعث‌ اختلاف‌ معنی‌ داری‌ نشده‌ است‌ . نفوذكلسیم‌ در سیب‌ از واكنشهای‌ تنفسی‌ و تعرق‌ جلوگیری‌ نموده‌ و از كاهش‌ رطوبت‌ ویا افزایش‌ میزان‌ كاهش‌ وزن‌ می‌كاهد .نتایج‌ حاصل‌ از آزمون‌ چشایی‌ نشان‌ داد كه‌ بطوركلی‌ 6 نوبت‌ محلول‌ پاشی‌ بامحلول‌ كلرور كلسیم‌ 1 درصد باعث‌ حفظ بهتر وضعیت‌ ظاهری‌ ، بافت‌ و طعم‌ نسبت‌به‌ نمونه‌ شاهد شده‌است‌ ( نتایج‌ تعیین‌ ضریب‌ همبستگی‌ بین‌ صفات‌ كیفی‌ و غلظت‌ محلول‌ كلرور كلسیم‌صفر یا شاهد ، 0/5 ، 1 و 1/5 درصد  نشان‌ داد كه‌ ضریب‌ همبستگی‌ (r) به‌ استثنای‌pH در بقیه‌ صفات‌ كیفی‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ در سطوح‌ 5 درصد و 1 درصد معنی‌ دارمی‌ باشد و این‌ نتیجه‌ احتمالاپ نشان‌ دهنده‌ همبستگی‌ زیاد این‌ عوامل‌ كیفی‌ به‌ غلظت‌محلول‌ كلرور كلسیم‌ می‌ باشدپیشنهادات‌ :1 – از شش‌ نوبت‌ محلول‌ پاشی‌ با كلرور كلسیم‌ 1 درصد كیفی‌ در سطح‌ تجارتی‌ درباغات‌ استفاده‌ گردد.2 – ادامه‌ تحقیقات‌ در مورد انجام‌ محلول‌ پاشی‌ با غلظت‌ های‌ دیگری‌ از محلول‌كلرور كلسیم‌ و تعداد نوبت‌ های‌ محلول‌ پاشی‌ متفاوت‌ تا ضمن‌ افزایش‌ میزان‌كلسیم‌ و عمر انبارمانی‌ ، عوارض‌ ناشی‌ از كاهش‌ مقدار منیزیم‌ و پتاسیم‌ رخ‌ ندهد . گزارش کاراموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آبکاراموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آبکارورزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آبدانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آبموسسه تحقیقات و آموزش كشاورزیبخش تحقیقات خاك و آبموسسه تحقیقات و آموزشكشاورزیت

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 80

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 80 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 80 بوده…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش: بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد خمیری(PL)) در12 اسلاید کاملا قابل ویرایش

  پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش: بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد خمیری(PL)) در12 اسلاید کاملا قابل ویرایش دریافت پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش: بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد خمیری(PL)) در12 اسلاید کاملا قابل ویرایش دسته:…

 • کتاب راهنمای گردشگری استان لرستان

  کتاب راهنمای گردشگری استان لرستان دریافت کتاب راهنمای گردشگری استان لرستان دسته: گردشگری و توریسم بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11624 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 استان لرستان از استان‌های غربی ایران است این استان 28308 کیلومتر مربع…

 • تحقیق درباره کمانش

  تحقیق درباره کمانش دریافت تحقیق درباره کمانش دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 383 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود تحقیق درمورد کمانش تغییر شکل ناگهانی سازه در اثرگذاری بار از حد بحرانی قیمت فایل فقط 7,700…

 • تحقیق ی توسعه و برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه فایل پاورپوینت و پی دی اف

  تحقیق ی توسعه و برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه فایل پاورپوینت و پی دی اف دریافت تحقیق ی توسعه و برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه فایل پاورپوینت و پی دی اف دوستان عزیز در این مجموعه…

 • آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم)

  آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم) دریافت آلیاژ های AL-Li (آلمینیوم و لیتیوم) دسته: معدن بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 آلیاژهای ALLi عمدتا بعنوان مواد پیشرفته برای كاربرد در تكنولوژی های هوایی…

 • ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دریافت ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ تحقیق ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارای 56 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است دسته بندی روانشناسی بازدید ها 62 فرمت فایل pdf حجم فایل 717 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 56…

 • بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

  بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان دریافت بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 109 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 127 مولفه های جز دستمزد وجود دارند…

 • کتابچه اجزای دکل حفاری

  کتابچه اجزای دکل حفاری دریافت کتابچه اجزای دکل حفاری دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 در این فایل تمام اجزای یک دکل حفاری به همراه عکس و توضیحات…

 • فایل اتوکد نما مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد نما مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد نما مدرسه 2 طبقه کامل قابل ویرایش نام فایل نما فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) دسته بندی معماری بازدید ها 422 فرمت فایل dwg حجم فایل 118…

 • پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Word

  پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Word دریافت پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Word دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 211 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید به همراه فایل Wprd…

 • شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن

  شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن دریافت شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمانو زیرحوضه های آن منابع آبی کشور به 6 حوضه ی آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از…

 • تحقیق در مورد مودم

  تحقیق در مورد مودم دریافت تحقیق در مورد مودم دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 اطلاعات عمومیداده های رایانه ای به صورت رقمی ( دیجیتال ) ( Digital )…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 59

  طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 59 دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 59 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3637 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • پرسشنامه دین داری

  پرسشنامه دین داری دریافت پرسشنامه دین داری پرسشنامه دین داری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 133 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان پرسشنامه دین داری این آزمون، غایت دین داری شما…

 • دانلود كارآفرینی طرح تاسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت 61 ص

  دانلود كارآفرینی طرح تاسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت 61 ص دریافت دانلود كارآفرینی طرح تاسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت 61 ص دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 دانلود كارآفرینی…

 • آموزش تصویری کاربردی Comic Life

  آموزش تصویری کاربردی Comic Life دریافت آموزش تصویری کاربردی Comic Life دسته: آموزش نرم افزار بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1325 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 برنامه ای سرگرم کننده برای خلق کتاب کارتونی(ComicBook) (مدیران سایت مجازند 35%…

 • پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه

  پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه دریافت پژوهش ویژوال بیسیک دبیرخانه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 503 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 استفاده از تکنولوژی نویــن و نیز بهبود روش هــای انجام کار در سیستم های…

 • مقیاس ارزیابی اهمالکاری

  مقیاس ارزیابی اهمالکاری دریافت مقیاس ارزیابی اهمالکاری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 مقیاس ارزیابی اهمالکاری قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری نسخه…

 • پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته

  پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته دریافت پاورپوینت سیستم عامل پیشرفته این مجموعه شامل یکی از برترین سیتم عامل های یعنی سیستم عامل پیشرفته میباشد که در قالب پاورپوینتی با 30 اسلاید ارائه میشود دسته بندی نرم افزار بازدید ها 225 فرمت…

 • بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش

  بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش دریافت بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 117 فرمت…

 • دانلود برق و تأسیسات آسانسور و نیروگاه 217 ص

  دانلود برق و تأسیسات آسانسور و نیروگاه 217 ص دریافت دانلود برق و تأسیسات آسانسور و نیروگاه 217 ص دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 17175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 215 دانلود برق و تأسیسات آسانسور و…

 • افزودن برنامه به استارت آپ

  افزودن برنامه به استارت آپ دریافت افزودن برنامه به استارت آپ برنامه افزودن برنامه به استارت آپ به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 298 فرمت فایل rar حجم فایل 61 کیلو بایت تعداد…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 چارچوب مبانی نظری…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 82

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 82 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 82 ین فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 82 بوده…

 • دانلود تحول حسابداری دولتی ایران 27 ص.rtf

  دانلود تحول حسابداری دولتی ایران 27 ص.rtf دریافت دانلود تحول حسابداری دولتی ایران 27 ص.rtf دسته: حسابداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود تحول حسابداری دولتی ایران 27 صrtf تحقیق تحول حسابداری…

 • زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران

  زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران دریافت زغال سنگ و بررسی مسائل ایمنی این معادن در ایران زغال سنگ از بقایای گیاهانی است که در دوران های گذشته زمین شناسی رشد و نمو داشته اند به…

 • صنعت گردشگری

  صنعت گردشگری دریافت صنعت گردشگری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 گردشگر کسی است که به منظوری غیر ازکار و کسب درآمد برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از…

 • چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

  چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری دریافت چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری…

 • پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)

  پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) دریافت پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3308 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مخمرها قارچ هایی هستند كه…

 • دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

  دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت دریافت دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که…

 • تحقیق پیرامون بازار خودرو

  تحقیق پیرامون بازار خودرو دریافت تحقیق پیرامون بازار خودرو شمار خودرو در بازار كلیه كشورهای عضو گروه ASEAN با نیل به رشد 12 درصدی در سال 2003 از مرز یك‌و‌نیم میلیون فراتر رفته، به‌طوری كه میزان رشد در این مناطق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سطوح انگیزه یادگیری بالینی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سطوح انگیزه یادگیری بالینی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سطوح انگیزه یادگیری بالینی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • تحقیق کاربینی رشته حسابداری (شغل امور مالی در آموزش و پرورش)

  تحقیق کاربینی رشته حسابداری (شغل امور مالی در آموزش و پرورش) دریافت تحقیق کاربینی رشته حسابداری (شغل امور مالی در آموزش و پرورش) این تحقیق بنام کاربینی شناخته می شود و دارای فایل word و powerpoint برای رشته های حسابداری…

 • تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول

  تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول دریافت تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 هر پدیده اى كه موضوع یا متعلق حكم فقهى قرار…